Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Agyz bošugynyň gigiýenasy
Ýokary okuw mekdeplerinde ulgamlaýyn öňüni alyş çäreleri. Ýokary okuw mekdeplerinde öňüni alyş işleri ilki bilen agyz boşlugynyň sanasiýasyndan (ortopedik kömegi hem goşmaly) başla...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 1
Stomatologik keselleriň öňüni alyş çäreleri
Soňky ýyllarda stomatologik keselleriň öňüni alyş çäreleriniň meýilnamasyna uly üns berilýär. Meýilnama 7-12-17 ýaşly okuwçylaryň arasynda stomatologik keselleriň öňüni alyş ...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 1
Türkmen halysynyň milli baýramy bellenilýär
Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekšenbesinde ýurdumyzda Türkmen halysynyň milli baýramy bellenilip gečilýär. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bi...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 1
Nikolaýyň maslahatyndan peýdalanyp ýeňiş gazandylar
ABŞ –ň hokkeý ýygyndysy öz taryhynda ilkinji Olimpia hokkeý titulyny sowet hokkeisti Nikolaý Sologubowyň kömegi bilen aldylar. 1960 ýylda Skwo-Wellide geçirilen gyşky ...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Čalt badalgadan ylgamak
Birinji häzirki zaman Olimpia oýunlarynda amerikan sprinteri Tom Býork ýeke täk pes start ulanan sprinter hasaplanýar. Köplenç ol şu usul bilen 100 we 400 metrlik aral...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
36 sagat dowam eden futbol oýny
Futbol oýnunyň muşdaklarynyň köpüsine 90 minut gaty az bolup görünýär. Güýçli futbolistler bir sutkadan artyk hem oýnap bilýärler. Šunluk bilen, şu güne ç...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Sirkde iň howply oýun
Öz oýunlaryny aýlanyp görkezýän sirkde iň howply oýunlaryň biri hem belentlikden suwly gaba bökmekdir. Munda oýny ýerine ýetiriji belenlikden suwly gaba bökýär, ý...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Regata ýaryšy bilen bašlanýar
Londonyň “aýratyn möwsüm” diýip atlandyrylýan sport oýunlary her ýazda Temze derýasynda iki sany gadymy bäsdeş uniwersitetleriň arasynda regata (kürekli, ýelkenli, m...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ferziň ša aýalyna öwrülmegi
Siz küşt oýnundaky “ferziň” “şa aýalyna” öwrülmeginiň esasynda taryhy wakalaryň ýatandygyny bilýärsiňizmi? Gadymy döwürlerde bu oýun birligi “wezir” ýad...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Eduard Uestondyň maksady
Siz sportyň ýöreýş gömüşiniň atasy Eduard Uestondygyny (1839-1929) onuň amerikandygyny, gysga wagtyň içinde ep esli aralygy ýörap geçip biljegi hakdaky jedelleri bilen at gazanan...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Bedene ýumurtgasy
Bedene ýumurtgasynyň saglyk ähmiýeti. Áhli ugurlar bilen bir hatarda oba hojalygy, şol sanda maldarçylyk we guşçylyk ýokary depginler bilen ösýär. Ýurdumyzda towuk, bedene, käkilik ...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Şu gün «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýar
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Aşgabat şäher häkimligi 25-26-njy maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisini geçirýär. Bu sergi paýtagtymyzyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan üstünliklerine hem-de ony mundan beýläkde ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlanyp geçirilýär. Her ýyl geçirilýän bu forumyň abraýy, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň gyzyklanmasy günsaýyn artýar. Işewürler Aşgabady ösdürmekde bu ýerde iri halkara işewürlik merkezini döretmek hem-de maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny bu gezek hem belläp geçerler. Serginiň giň meýdançalarynda ýurdumyzyň pudak edaralary hem hususy kärhanalary şähergurluşyk we dolandyryş ulgamlary, inžener üpjünçilik ulgamlary, ulag we aragatnaşyk, senagat hem-de durmuş düzümleri, gurluşyk we gurluşyk serişdeleri, jemagat tehnikasy we enjamlary, ekologiýa we abadanlaşdyryş ýaly ugurlaryny hödürlärler. Sergi halk hojalyk toplumuny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmakda türkmen paýtagtynyň gazanan üstünliklerini we kuwwatyny, dürli pudaklaryň amala aşyrylýan özgertmelere, bilelikdäki taslamalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň täze teklipleriniň mysalynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça döwlet syýasatynyň ileri tutylýan wezipelerini çözmäge gatnaşmagynyň tejribesini görkezer....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Säher bilen «Soňky jaň» ýaňlanar
Şu gün 25-nji maýda ýurdumyzyň orta umumybilim berýän mekdepleriniň müňlerçe uçurymlary üçin «Soňky jaňyň» owazy ýaňlanar.Her bir adamyň durmuşynda soňky jaňyň sesi gaýtalanmajak ajaýyp baýramçylyk bolan joşgunly şatlyga ýugrulan mekdep ýyllaryny ýada salýar. Mekdebi tamamlamak-munuň özi täsin mekdep ýyllary bilen hoşlaşmagyň tolgundyryjy pursadydyr. Okuw döwründe alnan gymmatly bilimler uçurymlaryň geljekki durmuşda dürli hünärleri üstünlikli özleşdirmegi üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder, täze durmuş bolsa soňky jaňyň ýaňlanmagy bilen başlanýar. Uçurymlar üçin täze, özbaşdak durmuş ägirt uly üstünliklere, ýurdumyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilen özgertmelere beslenen ajaýyp döwrümizde başlanýar. Türkmen paýtagtynda «Soňky jaň» dabaralarynyň Aşgabadyň güni bilen gabat gelmegi aýratyn buýsançlydyr. Goşa baýramyň ýurdumyzyň ähli uçurymlary bilen 25-nji maýda bellenilýän şanly günüň şatlyklaryny paýlaşjak aşgabatlylaryň göwnüni has-da göterer...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Президент Туркменистана поздравил выпускников школ и работников сфер образования с Последним звонком
Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал поздравительное послание выпускникам школ и работникам сферы образования страны по случаю праздника Последнего звонка, который состоится сегодня в школах Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Впервые заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства состоится в Лебапском велаяте
В будущем году впервые заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства состоится в Лебапском велаяте, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
12-13 июня в Ашхабаде состоится международная научная конференция
12-13 июня 2019 года в Ашхабаде состоится международная научная конференция, приуроченная к Дню науки. Для участия в форуме в туркменскую столицу прибудут известные учёные из стран Азии, Европы и СНГ, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. ...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Säher bilen «Soňky jaň» ýaňlanar
Säher bilen «Soňky jaň» ýaňlanarŞu gün 25-nji maýda ýurdumyzyň orta umumybilim berýän mekdepleriniň müňlerçe uçurymlary üçin «Soňky jaňyň» owazy ýaňlanar.Her bir adamyň durmuşynda soňky jaňyň sesi gaýtalanmajak ajaýyp baýramçylyk bolan joşgunly şatlyga ýugrulan mekdep ýyllaryny ýada salýar. Mekdebi tamamlamak-munuň özi täsin mekdep ýyllary bilen hoşlaşmagyň tolgundyryjy pursadydyr. Okuw döwründe alnan gymmatly bilimler uçurymlaryň geljekki durmuşda dürli hünärleri üstünlikli özleşdirmegi üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder, täze durmuş bolsa soňky jaňyň ýaňlanmagy bilen başlanýar. Uçurymlar üçin täze, özbaşdak durmuş ägirt uly üstünliklere, ýurdumyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilen özgertmelere beslenen ajaýyp döwrümizde başlanýar. Türkmen paýtagtynda «Soňky jaň» dabaralarynyň Aşgabadyň güni bilen gabat gelmegi aýratyn buýsançlydyr. Goşa baýramyň ýurdumyzyň ähli uçurymlary bilen 25-nji maýda bellenilýän şanly günüň şatlyklaryny paýlaşjak aşgabatlylaryň göwnüni has-da göterer....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Şu gün «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýar
Şu gün «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýarTürkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Aşgabat şäher häkimligi 25-26-njy maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisini geçirýär. Bu sergi paýtagtymyzyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan üstünliklerine hem-de ony mundan beýläkde ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlanyp geçirilýär. Her ýyl geçirilýän bu forumyň abraýy, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň gyzyklanmasy günsaýyn artýar. Işewürler Aşgabady ösdürmekde bu ýerde iri halkara işewürlik merkezini döretmek hem-de maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny bu gezek hem belläp geçerler. Serginiň giň meýdançalarynda ýurdumyzyň pudak edaralary hem hususy kärhanalary şähergurluşyk we dolandyryş ulgamlary, inžener üpjünçilik ulgamlary, ulag we aragatnaşyk, senagat hem-de durmuş düzümleri, gurluşyk we gurluşyk serişdeleri, jemagat tehnikasy we enjamlary, ekologiýa we abadanlaşdyryş ýaly ugurlaryny hödürlärler. Sergi halk hojalyk toplumuny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmakda türkmen paýtagtynyň gazanan üstünliklerini we kuwwatyny, dürli pudaklaryň amala aşyrylýan özgertmelere, bilelikdäki taslamalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň täze teklipleriniň mysalynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça döwlet syýasatynyň ileri tutylýan wezipelerini çözmäge gatnaşmagynyň tejribesini görkezer....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
XVIII kö­pu­gur­ly hal­ka­ra ser­gi­si ge­çi­riler
25-26-njy maý­da Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň ser­gi mer­ke­zin­de “Ak şä­he­rim Aş­ga­bat” at­ly XVIII kö­pu­gur­ly hal­ka­ra ser­gi­si ge­çi­riler. Bu ser­gi ...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 1
Uglewodorodlary gözlemekde seýsmiki barlagy
Uglewodorodlary gözlemekde seýsmiki barlagy. Uglewodorodlar adatça giň ýaýran çökündi galyňlyklarynda duş gelýärler. Senagat möçberinde nebitiň we gazyň ýygnanmagy üçin birnä...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 1
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22510 sek. ýüklenen baýt: 55473