Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatda eden çykyşy
15-nji aprelde Aşgabatda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenist...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Lebap welaýatynda güýçli ýel turdy
Lebap welaýatynda güýçli ýel turdy...
Ýazylan wagty: 19 марта 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 105 Jogaplar: 0
Türkmenistanly türgen Ýulduz Jumabaýewa Agyr atletika boýunça 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň altyn medallary gowşuryldy
Şu gün – 10-njy martda Aşgabatdaky Olimiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, türgen Ýulduz Jumabaýewa agyr ...
Ýazylan wagty: 10 марта 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 75 Jogaplar: 0
Юлдуз Джумабаевой из Туркменистана вручено золото ЧМ-2018 по тяжёлой атлетике
Сегодня в комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада при участии Президента Гурбангулы Бердымуха...
Ýazylan wagty: 10 марта 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 91 Jogaplar: 0
Türkmenistanda welosiped sportuny ösdürmegiň Maksatnamasy taýýarlanylýar
Wise-premýer M.Geldinyýazow «Türkmenistanda 2021–2025-nji ýyllarda welosiped sportuny ösdürmegiň Maksatnamasynyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýil...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
2021-nji ýylda ýerine ýetirilmeli işleriň we çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy
Türkmenistanda 2021-nji ýylda ykdysadyýetiň pudaklarynda ýerine ýetirilmeli işleriň we çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Degi...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 77 Jogaplar: 0
Azyk we oba hojalyk önümçiligini artdyrmak boýunça maksatnama taýýarlanylýar
Azyk we oba hojalyk önümçiligini artdyrmak boýunça maksatnama taýýarlanylýarTürkmenistanda azyk we oba hojalyk önümleriniň önümçiligini artdyrmagyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlanylýar. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer Ç.Gylyjow Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 92 Jogaplar: 0
Gurluşyk we senagat toplumynyň düzümlerinde maglumat howpsuzlygy bölümi açylar
Gurluşyk we senagat toplumynyň düzümlerinde maglumat howpsuzlygy bölümi açylarTürkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumyna degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň düzüminde «Maglumat howpsuzlygy we sanly tehnologiýalar» bölümini açmak boýunça işler alnyp barylýar....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 75 Jogaplar: 0
«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 28-nji fewrala çenli uzaltdy
«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 28-nji fewrala çenli uzaltdy«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Russiýa Federasiýasyndaky wekilhanasy COVID-19 pandemiýasy hem-de ýolagçylaryň howpsuzlygy zerarly awiakompaniýanyň 2021-nji ýylyň 28-nji fewralyna çenli (28-nji fewral degişli) ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň möhletiniň uzaldylýandygyny habar berýär....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 104 Jogaplar: 0
Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylda hökümetiň öňünde durýan wezipeleri kesgitledi
Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylda hökümetiň öňünde durýan wezipeleri kesgitledi29-njy ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde hökümetimiziň öňünde durýan wajyp wezipeleri kesgitledi. 2021-nji ýylda esasy wezipe jemi içerki önümiň durnukly ösüş depginini ýokary derejede üpjün etmekden ybaratdyr....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 83 Jogaplar: 0
Türkmenistan ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär
Türkmenistan ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär​29-njy ýanwarda «Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň we Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň arasynda Beýik Ýüpek ýolunyň Zerewşan-Garagum geçelgesiniň şahalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy mirasynyň sanawyna bilelikde hödürlemek, dolandyrmak we goramak hakynda Ylalaşygyna» gol çekmek dabarasy geçirildi....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 72 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy döredildi
Türkmenistanda Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy döredildiTürkmenistanyň Merkezi bankynyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň ady üýtgedilip, ol Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy diýlip atlandyryldy. Şeýle hem onuň Düzgünnamasy tassyklanyldy....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
“Toyota” soňky bäş ýylda ilkinji gezek dünýä awtoulag satuwynda öňe geçdi
“Toyota” soňky bäş ýylda ilkinji gezek dünýä awtoulag satuwynda öňe geçdi“Toyota Motor” kompaniýasy 2020-nji ýylda dünýäde satylan ulaglaryň sany boýunça 1-nji orny eýeledi. Bu barada inforeactor.ru habar berdi....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 73 Jogaplar: 0
Türkmenistan koronawirusa garşy «EpiWakKorona» sanjymyny bellige aldy
Türkmenistan koronawirusa garşy «EpiWakKorona» sanjymyny bellige aldyTürkmenistan Russiýa Federasiýasynyň «Wektor» wirusologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkezi tarapyndan işlenip düzülen ikinji rus sanjymyny — «EpiWakKorona» sanjymyny bellige aldy....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
BMG-niň Baş Assambleýasynyň başlygy Türkmenistanda geçirilen dabarada çykyş etdi
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
Aşgabatda Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezi gurlar
Aşgabatda Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezi gurlar28-nji ýanwarda geçirilen iş maslahatynda wise-premýer Ş.Durdylyýew Aşgabatda gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň taslamasy boýunça hasabat berdi....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 71 Jogaplar: 0
Türkmenistanda arid zolagyň meselelerini öwrenýän bejeriş-öňüni alyş edarasy gurlar
Türkmenistanda arid zolagyň meselelerini öwrenýän bejeriş-öňüni alyş edarasy gurlarTäze guruljak Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkezinde geljekde ýurdumyzda we sebitde köp duş gelýän keselleri, şol sanda süýjüli diabet, dem alyş ýollarynyň we gan aýlanyş ulgamynyň, madda çalşygynyň kesellerini, aralýaka sebitiň adamyň saglygyna oňaýsyz täsirini, dermanlyk ösümlikleriň melhemlik täsirini, allergologiýanyň we immunologiýanyň, kadaly iýmitlenmegiň, fiziki işjeňligiň, sportuň we zähmetiň fiziologiýasyny öwrenmek, şeýle hem bu ugurlar boýunça kliniki, okuw, ylmy we barlaghana işlerini alyp barmak meýilleşdirilýär....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” medalynyň şekil taslamasy makullanyldy
“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” medalynyň şekil taslamasy makullanyldyAlabaý itleriniň bäsleşiginiň jemleri boýunça ýeňijä gowşuryljak “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” medalyň şekil taslamasy makullanyldy. Gurbanguly Berdimuhamedow medalyň Düzgünnamasyny taýýarlamak barada tabşyryklary berdi....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 70 Jogaplar: 0
Daşary döwletlere okamaga gitjek türkmen talyplaryna sanjym ediler
Daşary döwletlere okamaga gitjek türkmen talyplaryna sanjym ediler​Türkmenistanyň raýatlaryna hem-de daşary döwletlere okamaga gitjek talyplarymyza barýan ýurtlarynda ulanylýan sanjymlara görä, sanjym geçiriler. Türkmenistana gelýän daşary ýurtly raýatlardan öz ýurtlarynda degişli sanjym alandyklaryny tassyklaýan güwänama talap ediler, şeýle hem isleg bildirýän sanjymlaryny Türkmenistanda hem ulanar ýaly mümkinçilik dörediler. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün geçiren iş maslahatynyň çäginde degişli ýolbaşçylara görkezmeleri berdi....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 80 Jogaplar: 0
«Gazprom» Türkmenistandan alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrmagy meýilleşdirýär
«Gazprom» Türkmenistandan alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrmagy meýilleşdirýär«Gazprom» kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan alýan tebigy gazynyň möçberlerini artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS agentligi 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny ösdürmek boýunça umumy meýilnamanyň taslamasyna salgylanyp habar berýär....
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 77 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24814 sek. ýüklenen baýt: 53487