Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi....
Ýazylan wagty: 16 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Arkadagyň taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady
Arkadagyň taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady
Ýazylan wagty: 16 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Nowruz baýramy
Nowruz baýramy
Ýazylan wagty: 16 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Gadymy Amul şatlykly wakalara beslenýär
Gadymy Amul şatlykly wakalara beslenýär
Ýazylan wagty: 16 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Sebitde we dünýäde abadançylygy, rowaçlygy üpjün etmäge gönükdirilen halkara taslamalary durmuşa geçirýär
Sebitde we dünýäde abadançylygy, rowaçlygy üpjün etmäge gönükdirilen halkara taslamalary durmuşa geçirýär.
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Neziriň hökümi
Neziriň hökümi
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Badhyz goraghanasy
Badhyz goraghanasy.
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmen jemgyýetinde zenanlara uly hormat we sarpa goýulýar
Türkmen jemgyýetinde zenanlara uly hormat we sarpa goýulýar.
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Bu sapar Emiriň — Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabahyň çagyrmagy boýunça amala aşyrylýar....
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
“Ahal” AFK-NYŇ Kubogy ugrundaky ýaryşyň esasy tapgyrynda ilkinji ýeňşini gazandy
“Ahal” AFK-NYŇ Kubogy ugrundaky ýaryşyň esasy tapgyrynda ilkinji ýeňşini gazandy
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Energetika ulgamynda sebit hyzmatdaşlygy
Energetika ulgamynda sebit hyzmatdaşlygy Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Aziýanyň ösüş bankynyň “Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (MASYH)” maksatnamasynyň energetika ugry boýunça utgaşdyryjy komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi....
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlaryna
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlaryna
Ýazylan wagty: 14 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
El-Kuweýtde ýokary derejedäki türkmen-kuweýt gepleşikleri başlandy
El-Kuweýtde ýokary derejedäki türkmen-kuweýt gepleşikleri başlandy Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow El-Kuweýte geldi. Türkmenistanyň we Kuweýtiň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Diwanynyň işleri boýunça ministri Şeýh Ali Al-Jarrah Al-Sabah, Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Geňeşçisi Halid Ýusef Al-Fulaji hem-de bu ýurduň beýleki resmi adamlary, şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýet agzalary garşyladylar....
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlaryna
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlaryna 13-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kuweýt döwletine resmi sapary başlanýar. Sapar tamamlanandan soň, Döwlet Baştutanymyz resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine barar....
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň duşuşygy geçirilýär
Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň duşuşygy geçirilýär Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň üçünji mejlisi öz işine başlady. Ony ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy bilelikde gurady....
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisi
Türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisi Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa iki ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesi Eziz watandaşlar!...
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet durmuşyna, sebitleri ösdürmek bilen baglanyşykly möhüm meselelere, şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna garaldy....
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň telefon arkaly söhbetdeşligi
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň telefon arkaly söhbetdeşligiTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, iki ýurduň döwlet baştutanlary deňhukukly esasda ýola goýulýan we birek-birege hormat goýmak, uzakmöhletleýin hem-de möhüm hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda ösdürilýän türkmen-rus gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler....
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Mikki Mausyñ heÿkeli.
Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Du­baý şä­he­rin­de ça­ga­la­ryň iň ha­la­ýan mult­film gah­...
Ýazylan wagty: 11 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18622 sek. ýüklenen baýt: 50607