Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen halysynyň milli baýramy bellenilýär
Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekšenbesinde ýurdumyzda Türkmen halysynyň milli baýramy bellenilip gečilýär. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bi...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 1
Şu gün «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýar
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Aşgabat şäher häkimligi 25-26-njy maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisini geçirýär. Bu sergi paýtagtymyzyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan üstünliklerine hem-de ony mundan beýläkde ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlanyp geçirilýär. Her ýyl geçirilýän bu forumyň abraýy, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň gyzyklanmasy günsaýyn artýar. Işewürler Aşgabady ösdürmekde bu ýerde iri halkara işewürlik merkezini döretmek hem-de maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny bu gezek hem belläp geçerler. Serginiň giň meýdançalarynda ýurdumyzyň pudak edaralary hem hususy kärhanalary şähergurluşyk we dolandyryş ulgamlary, inžener üpjünçilik ulgamlary, ulag we aragatnaşyk, senagat hem-de durmuş düzümleri, gurluşyk we gurluşyk serişdeleri, jemagat tehnikasy we enjamlary, ekologiýa we abadanlaşdyryş ýaly ugurlaryny hödürlärler. Sergi halk hojalyk toplumuny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmakda türkmen paýtagtynyň gazanan üstünliklerini we kuwwatyny, dürli pudaklaryň amala aşyrylýan özgertmelere, bilelikdäki taslamalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň täze teklipleriniň mysalynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça döwlet syýasatynyň ileri tutylýan wezipelerini çözmäge gatnaşmagynyň tejribesini görkezer....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Säher bilen «Soňky jaň» ýaňlanar
Şu gün 25-nji maýda ýurdumyzyň orta umumybilim berýän mekdepleriniň müňlerçe uçurymlary üçin «Soňky jaňyň» owazy ýaňlanar.Her bir adamyň durmuşynda soňky jaňyň sesi gaýtalanmajak ajaýyp baýramçylyk bolan joşgunly şatlyga ýugrulan mekdep ýyllaryny ýada salýar. Mekdebi tamamlamak-munuň özi täsin mekdep ýyllary bilen hoşlaşmagyň tolgundyryjy pursadydyr. Okuw döwründe alnan gymmatly bilimler uçurymlaryň geljekki durmuşda dürli hünärleri üstünlikli özleşdirmegi üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder, täze durmuş bolsa soňky jaňyň ýaňlanmagy bilen başlanýar. Uçurymlar üçin täze, özbaşdak durmuş ägirt uly üstünliklere, ýurdumyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilen özgertmelere beslenen ajaýyp döwrümizde başlanýar. Türkmen paýtagtynda «Soňky jaň» dabaralarynyň Aşgabadyň güni bilen gabat gelmegi aýratyn buýsançlydyr. Goşa baýramyň ýurdumyzyň ähli uçurymlary bilen 25-nji maýda bellenilýän şanly günüň şatlyklaryny paýlaşjak aşgabatlylaryň göwnüni has-da göterer...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Президент Туркменистана поздравил выпускников школ и работников сфер образования с Последним звонком
Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал поздравительное послание выпускникам школ и работникам сферы образования страны по случаю праздника Последнего звонка, который состоится сегодня в школах Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Впервые заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства состоится в Лебапском велаяте
В будущем году впервые заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства состоится в Лебапском велаяте, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
12-13 июня в Ашхабаде состоится международная научная конференция
12-13 июня 2019 года в Ашхабаде состоится международная научная конференция, приуроченная к Дню науки. Для участия в форуме в туркменскую столицу прибудут известные учёные из стран Азии, Европы и СНГ, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. ...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Säher bilen «Soňky jaň» ýaňlanar
Säher bilen «Soňky jaň» ýaňlanarŞu gün 25-nji maýda ýurdumyzyň orta umumybilim berýän mekdepleriniň müňlerçe uçurymlary üçin «Soňky jaňyň» owazy ýaňlanar.Her bir adamyň durmuşynda soňky jaňyň sesi gaýtalanmajak ajaýyp baýramçylyk bolan joşgunly şatlyga ýugrulan mekdep ýyllaryny ýada salýar. Mekdebi tamamlamak-munuň özi täsin mekdep ýyllary bilen hoşlaşmagyň tolgundyryjy pursadydyr. Okuw döwründe alnan gymmatly bilimler uçurymlaryň geljekki durmuşda dürli hünärleri üstünlikli özleşdirmegi üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder, täze durmuş bolsa soňky jaňyň ýaňlanmagy bilen başlanýar. Uçurymlar üçin täze, özbaşdak durmuş ägirt uly üstünliklere, ýurdumyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilen özgertmelere beslenen ajaýyp döwrümizde başlanýar. Türkmen paýtagtynda «Soňky jaň» dabaralarynyň Aşgabadyň güni bilen gabat gelmegi aýratyn buýsançlydyr. Goşa baýramyň ýurdumyzyň ähli uçurymlary bilen 25-nji maýda bellenilýän şanly günüň şatlyklaryny paýlaşjak aşgabatlylaryň göwnüni has-da göterer....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Şu gün «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýar
Şu gün «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýarTürkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Aşgabat şäher häkimligi 25-26-njy maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisini geçirýär. Bu sergi paýtagtymyzyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan üstünliklerine hem-de ony mundan beýläkde ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlanyp geçirilýär. Her ýyl geçirilýän bu forumyň abraýy, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň gyzyklanmasy günsaýyn artýar. Işewürler Aşgabady ösdürmekde bu ýerde iri halkara işewürlik merkezini döretmek hem-de maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny bu gezek hem belläp geçerler. Serginiň giň meýdançalarynda ýurdumyzyň pudak edaralary hem hususy kärhanalary şähergurluşyk we dolandyryş ulgamlary, inžener üpjünçilik ulgamlary, ulag we aragatnaşyk, senagat hem-de durmuş düzümleri, gurluşyk we gurluşyk serişdeleri, jemagat tehnikasy we enjamlary, ekologiýa we abadanlaşdyryş ýaly ugurlaryny hödürlärler. Sergi halk hojalyk toplumuny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmakda türkmen paýtagtynyň gazanan üstünliklerini we kuwwatyny, dürli pudaklaryň amala aşyrylýan özgertmelere, bilelikdäki taslamalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň täze teklipleriniň mysalynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça döwlet syýasatynyň ileri tutylýan wezipelerini çözmäge gatnaşmagynyň tejribesini görkezer....
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
XVIII kö­pu­gur­ly hal­ka­ra ser­gi­si ge­çi­riler
25-26-njy maý­da Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň ser­gi mer­ke­zin­de “Ak şä­he­rim Aş­ga­bat” at­ly XVIII kö­pu­gur­ly hal­ka­ra ser­gi­si ge­çi­riler. Bu ser­gi ...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 1
В Ашхабаде завершился семинар ОБСЕ по вопросам СМИ
Фото: Центр ОБСЕ в Ашхабаде....
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Делегация Туркменистана приняла участие в XVI Евразийском медиа-форуме в Казахстане
Фото: Kazakhstan Today....
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Aşgabatda köçe-ýol hereketleriniň talaplaryna üns güýçlendirilýär
23-nji maýda Aşgabat şäherini ösdürmäge bagyşlanyp geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda ýollary we köçeleri döwrebap ýagdaýa getirmek hem-de täzelerini gurmak boýunça uly işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Ýokary tizlikli häzirki zaman awtomobil ýollary hem gurulýar. Bu ýollar Watanymyzyň ähli sebitlerini birleşdirer, şonuň ýaly-da, goňşy ýurtlara çykmaga mümkinçilik berer....
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Ýaponiýanyň wekiliýeti Türkmen döwlet medeniýet institutyna baryp gördi
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde Ýewropanyň, Aziýanyň abraýly bilim edaralary bilen halkara hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär. Şu günler ýurdumyzda saparda bolýan Ýaponiýanyň wekilýetiniň Türkmen döwlet medeniýet institutynda bolmagy bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilýänliginiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi....
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Wekilbazar etrabynyň baglarynda hasyl ýygnamak möwsümi okgunly dowam edýär
Bagçylygy ösdürmek işinde Wekilbazar etrabynyň Jumadurdy Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçileri göreldeli zähmet çekýärler. Bu hojalygyň kärendeçileri şu ýyl öz kärende ýerlerinde dürli görnüşli miweli baglaryň bol hasylyny kemala getirdiler. Olaryň yhlas siňdirip ýetişdirýän baglarynyň hatarynda alma, injir, şetdaly, alça, ülje, üzüm, nar ýaly ýokary hasyl berýän baglaryň birnäçe görnüşleri bar. Bu baglar bilen birlikde hoz agajy hem ýetişdirilýär....
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
25-NJI MAÝ- AŞGABAT ŞÄHERINIŇ GÜNI.
...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Türkmenistanyñ X halkara Gaz kongresi öz işini dowam edýär
«Türkmenistanyñ X halkara Gaz kongresi öz işini dowam edýär»
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Milli guwanjymyz
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Derde derman düýe çaly
...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Mukkadesligiñ Baýramy!
Mukkadesligiñ Baýramy!
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
SYRLY SELMELEK
...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,31348 sek. ýüklenen baýt: 55402