Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ýurdumyzda ahalteke bedewlere bagyşlanylan“At-myrat”atly film görkezilip başlanyldy
Milli bahar baýramyna gabatlanyp, “At-myrat” atly film ýurdumyzda görkezilip başlanyldy. Bu günler filmiň paýtagtymyzyň “Aşgabat” kino merkezinde we “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde, Marynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda görkezilişi boldy. Şu aýda milli telewideniýäniň ýaýlymlarynda “At-myrat” filminiň ilkinji görkezilişi boldy. ...
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar. ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen medeniýet, bilim işgärleri döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldular
Ýurdumyzyň milli medeniýetini, teatr, saz sungatyny, žurnalistikasyny, ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanda möhletli harby gulluga çagyrylyş yglan edildi
 “Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 18-nji martynda çykaran 76 belgili Permanyny ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. ...
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisi Adalatçyny saýlady
Türkmenistanyň Mejlisi Adalatçynyň wezipesine Ýazdursun Gurbannazarowany saýlady. Milli Parlamentiň «Adalatçyny saýlamak hakynda» degişli Karary Türkmenistanyň Mejlisiniň şu gün geçirlen bäşinji çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahatynda kabul edildi....
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ykdysady geljegine oňyn baha berdi
Şu ýylyň 6-17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýtagtynda bolmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň käbir ministrliklerinde we edaralarynda, banklarynda, Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyklary geçirdiler....
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmen gyzlary jiu-jitsu boýunça Afinyda geçen dünýä çempionatynyň baýrak eýeleri boldular
SportTürkmen gyzlary jiu-jitsu boýunça Afinyda geçen dünýä çempionatynyň baýrak eýeleri boldularопубликованно 19.03.2017 // 18 - просмотров Şu gün Gresiýanyň paýtagtynda ýetginjekleriň arasynda jiu-jitsu boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Şonda türkmen türgenleri oňat netije görkezip, dört medal—altyn, kümüş we iki bürünç medal gazandylar. Olar bu üstünliklere “ne-waza” görnüşinde (ýapon söweş sungatynyň göreş görnüşi) mynasyp boldy. ...
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy
Parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanda bolýan Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç köpçülikleýin bag ekilişine gatnaşdy. ...
Ýazylan wagty: 19 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi
Syýasat habarlaryHormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdiопубликованно 18.03.2017 // 53 - просмотров Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek çäresine badalga berildi, onuň barşynda tutuş ýurdumyz boýunça 416 müňe golaý agaç nahallary oturdyldy, şeýle hem ozal bar bolan baglaryň 1 million 150 müňden gowrak düýbüne ideg edildi....
Ýazylan wagty: 19 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ulaglar we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň güni döredildi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Ulaglar we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň güni döredildi. Täze hünär baýramy her ýylyň 7-nji martynda – Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprüleriniň açylyp, ulanmaga berilen güni belleniler....
Ýazylan wagty: 18 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
“Dagyň depesine çykmak” taslamasy ýylyň esasy sport wakasyna çenli ýarym ýylyň galandygyny belledi
Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitet tarapyndan bilelikde guralan “Dagyň depesine çykmak” taslamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň Döwlet tugy Türkmenistanyň dag gerişlerine çykarylýar. ...
Ýazylan wagty: 18 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
KOSMONAWTLAR.
Kosmonawtlar barada gyzykly faktlar
Ýazylan wagty: 17 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Emir Tamim Bin Hamad Al Tani türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny anyklaşdyrdylar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletine döwlet sapary bilen ugrady. Milli Liderimizi Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar....
Ýazylan wagty: 17 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Dohadaky gepleşikler Türkmenistanyň we Kataryň gatnaşyklary giňeltmäge bolan meýillerini berkitdi
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy. ...
Ýazylan wagty: 17 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Aşgabatda Hazar deňzinde ýüzmegiň howpsuzlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar
Aşgabatda ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda “Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Teswirnamanyň” taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikleriň nobatdaky tapgyry geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin bu ýere Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň wekilleri geldiler. ...
Ýazylan wagty: 17 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygyny belleýärler
JemgyýetÝurdumyzyň işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygyny belleýärlerопубликованно 16.03.2017 // 19 - просмотров Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygy mynasybetli Birleşmäniň agzalarynyň guraýan sergisine hem-de maslahatyna gatnaşyjylara gutlag iberdi. ...
Ýazylan wagty: 17 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
BAHAWEDDIN NAGYŞBENDI.
          BAHAWEDDIN NAGYŞBENDI PIR
Ýazylan wagty: 16 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy
Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 454 Jogaplar: 0
Türkmenistan Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär
15-nji martda hormatly Prez...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ТУРКМЕНИСТАН: ОТ ГОР КУГИТАНГА ДО КАСПИЙСКОГО МОРЯ.
1.КУГИТАНГТАУ (КОЙТЕНДАГ)
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,31797 sek. ýüklenen baýt: 51830