Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy
«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sanyGeçýär diýp çeni...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 70 Jogaplar: 0
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka? Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Maku...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 90 Jogaplar: 0
täsinlikler
1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 102 Jogaplar: 0
Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi
«Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
Jigerbent galasy
Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
Şährihaýbaryň täsin monjuklary
Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň aýratyn ünsi netijesinde halkymyzyň milli mirasymyzy gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde, ýurdumyzyň medeniýetiniň maddy binýadyny ösdürmekde u...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
ÝERIŇ DILINI TAPAN DAÝHAN
ÝERIŇ  DILINI   TAPAN  DAÝHAN...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 63 Jogaplar: 0
Gadymy şekillendiriş sungatymyzdaky guş şekilleri
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pederlerimizden miras galan medeniýetimiz, milli mirasymyz täze öwüşgine eýe boldy. Bu, esasan-da, mill...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Men-menlik etmezlik
MAKALA...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 64 Jogaplar: 0
Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
«Toyota Hilux» — täze 4x4 taktiki ulag
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdüri...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 82 Jogaplar: 0
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaý...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 49 Jogaplar: 0
«John Deeriň» täze sürüjisiz traktory
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
PUFFER roboty
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynda 16 sany ýaşaýyş jaýy açyldy
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyryn...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 64 Jogaplar: 0
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-dynç alyş merkezi peýda boldy
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 57 Jogaplar: 0
Dünýä meşhur ýazyjylar hakyndaky heniz bilinmedik özüne çekiji maglumatlar
Fredirik Sçiller — Germaniýanyň iň meşhur dramaturgy hasaplanýan Fredirik Sçiller 1759-njy ýylda dogulýar. Şol bir wagtyň özünde taryhçy, şahyr, filosof hökmünde hem tanalýar. Germ...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
Mäne şäheri we Mäne baba
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eserinde ýygy-ýygydan agzalyp geçilen taryhy şäherleriň biri-de bu ýoluň ugrunda ýerleşen we şöhratly...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,27094 sek. ýüklenen baýt: 47646