Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

 Dostluk çemeni 
   Bir wagtlar bir ýaşulydan sorapdyrlar:...
Ýazylan wagty: 14 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Könelmeýän söz
Ýazylan wagty: 13 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Gadymy ybadathanadan tapylan ýazgy
Ýazylan wagty: 13 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Adam Grantyň «Bermek we almak» kitaby barada l
Ýazylan wagty: 13 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 1
Türkmenlerde geýinmegiň edebi
Adamyň işeňňirligini, gylyk-häsiýetini, arassaçylygyny geýnişiniň üsti bilen bilmek bolýar. Öz üst-başyňa seretmek bilen, diňe özüňe däl, eýsem töwerek-daşyňa hem hormatyň ...
Ýazylan wagty: 13 ноября 2019 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 49 Jogaplar: 2
Türkmen kinosy ösüş ýolunda
Türkmen kinosy öz ösüş ýolunda dürli dö­ würleri, wakalary, ýeňil bolmadyk synaglary başdan geçirdi. Ençeme ussatlar kino sungatynyň ösmegine, kämilleşmegine öz goşantlary­ny g...
Ýazylan wagty: 13 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 42 Jogaplar: 2
Ýaryşda dokuz ýeňiji
Ýazylan wagty: 13 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Telewizoryň okamaga täsiri
Ýazylan wagty: 12 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Uly balyk
Hekaýanyň awtory: Jeýms P. Lenfesti
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Gurbannazar Ezizow – Topragym
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ogyrlanan aň
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Dag adamy
Öz söýgüli ýary üçin daglary ýaran ynsan diýlende, bada-bat Perhat ýada düşýär. Asly bilen Perhadyň dillere dessan söýgüsi pelsepewi bir rowaýatdan, başgaça aýdanymyzda çeper ...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Şibli baba
ŞIBLI BABA HAKYNDA HAKYKAT WE ROWAÝAT
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 1
Häzirki wagtda alabaý dünýäde iň meşhur tohumlaryň biridir
Arheologik gözlegleriň barşynda köp halatlarda alabaý tohumynyň taryhyny açyp görkezýän, onuň ynsanyň durmuşyndaky orny barada gürrüň berýän maglumatlar hem ýüze çykarylýar. G...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 55 Jogaplar: 2
Peýdaly maslahatlar
Tötänlikde egin- eşiklere degen tegmili aýyrmak üçin ony birnä­ çegezek ýuwýarys. Tegmil degen eşigi suwly legeniň içine goýup, onuň üstüne 6 — 7 sany aspirin gerdejiklerini ...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Arap ýurtlarynyň işewürlik dessurlary
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Siz nähili terbiýäni miras galdyrýarsyňyz?
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Atajan Tagan – Maňzyma batan pikirler
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 49 Jogaplar: 0
Jemgyýet we adam baradaky ylymlar
Ýazylan wagty: 08 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,31438 sek. ýüklenen baýt: 46159