Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Sirkde iň howply oýun
Öz oýunlaryny aýlanyp görkezýän sirkde iň howply oýunlaryň biri hem belentlikden suwly gaba bökmekdir. Munda oýny ýerine ýetiriji belenlikden suwly gaba bökýär, ý...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Ferziň ša aýalyna öwrülmegi
Siz küşt oýnundaky “ferziň” “şa aýalyna” öwrülmeginiň esasynda taryhy wakalaryň ýatandygyny bilýärsiňizmi? Gadymy döwürlerde bu oýun birligi “wezir” ýad...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Eduard Uestondyň maksady
Siz sportyň ýöreýş gömüşiniň atasy Eduard Uestondygyny (1839-1929) onuň amerikandygyny, gysga wagtyň içinde ep esli aralygy ýörap geçip biljegi hakdaky jedelleri bilen at gazanan...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Bedene ýumurtgasy
Bedene ýumurtgasynyň saglyk ähmiýeti. Áhli ugurlar bilen bir hatarda oba hojalygy, şol sanda maldarçylyk we guşçylyk ýokary depginler bilen ösýär. Ýurdumyzda towuk, bedene, käkilik ...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Uglewodorodlary gözlemekde seýsmiki barlagy
Uglewodorodlary gözlemekde seýsmiki barlagy. Uglewodorodlar adatça giň ýaýran çökündi galyňlyklarynda duş gelýärler. Senagat möçberinde nebitiň we gazyň ýygnanmagy üçin birnä...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 1
Kaogulýasiýa we gel barada düşünje
Kaogulýasiýa we gel barada düşünje Kaogulýasiýa diýip ultramikronlaryň (protonlaryň) özbaşdak uly agregatlara birleşip (polion) olaryň çökündä çökmegi ýa-da erginiň bulamaga...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
Epigenez
E P I G E N E Z Çökündi jynslar döränden tä tozama ýa-da metamorfiki jynslara öwrülýänçä üýtgemek hadysalar toplumyna epigenez diýilýär. Epigeneziň netijesinde jynslaryň gurl...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
Turkmenleriň durmuşy haly bilen berk baglanyşyklydyr
Eger-de siz türkmen halylaryna üns berip seretseňiz, onda gülleri, kölleri, daglary we guşlaryň aýak yzlaryny görse bolýar: haly önümi dünýäni göz öňünde janlandyrýar.Haly Türkmen...
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 1
Günüň energiýasy
Günüň energiýasy Günüň energiýasy Biziň planetamyzda ýaşaýşyň çeşmesi bolup durýär. Gün atmosferany we Ýeriň üstüni gyzdyrýär. Gün energiýasynyň hasabyna şemal döreý...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 1
Suw baýlyklaryny düzgüne salmak
Suw baýlyklaryny düzgüne salmak Suw hojalygynyň dolanşygynyň çözgüdini suw resursynyň ätiýaçlygyny we sarp edijileriň isleglerine laýyklykda deňeşdirmek esasynda çözülýär. Kö...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Ýerüsti süýji suwlaryň ekologiýasy
Ýerüsti süýji suwlaryň ekologiýasy Açyk howdanlardaky suwlar, ösümlikden we haýwandan emele gelen dürli görnüşli organizimler (gidrobiont) ýaşaýan tebigy gurşawy özünde jemleý...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 1
Dürli geologiki meseleleri çözmekde seýsmiki barlagynyň ulanylşy
Dürli geologiki meseleleri çözmekde seýsmiki barlagynyň ulanylşy Seýsmiki barlagyň usullary esasan gurluşly geologiýanyň meselelerini çözmek üçin ulanylýar. Esasan seýsmiki barlag...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 1
Agyz boşlugynyň indiwidual gigiýenasy
Agyz boşlugynyň indiwidual gigiýenasy Her bir adam saglygy saklamagyň esasy ýoly bolan keseliň döremeginiň öňüni almaklygyň wajypdygyny bilýär. Stomatologiki keselleriň öňüni alm...
Ýazylan wagty: 21 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 1
ÇAKYŇY BILMESEŇ...
ÇAKYŇY BILMESEŇ... Bu waka ýigriminji asyryň başlarynda Manhetteniň küşt klubunda bolup geçýär. Küştden çala başy çykýan Malli diýen biri kluba gün sypdyrman gatnaýan...
Ýazylan wagty: 21 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň binagärlik sungaty
Türkmenistanyň binagärlik sungaty Köneürgenç kuwwatly döwlet hökmünde, Kuşanlar (I asyr – III asyryň başy) döwründe-de, Sasanylar döwründe-de (III-VII asyrlar) 712-nji ýyla – ar...
Ýazylan wagty: 16 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 1
Edebi çeperçilik keramikasy
Edebi çeperçilik keramikasy 13-nji asyryň ýüz ýyllygynda Demirgazyk Horasanda küýzegärçilik işiniň örän pese çökenligi bellenipdir. Orta asyr Änew galasynyň gap-gaç kompleksini a...
Ýazylan wagty: 16 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 1
Altyndepe – gadymy şäher siwilizasiýasy
Altyndepaniň meýdany 25 ga barabar bolupdyr. Üç özgerme bolup geçýär: 1) mallaryň ýük çekmekde giňden peýdalanşy. Onuň şeýledigini gazuwagtaryş işleri geçirilende tapylan toýun...
Ýazylan wagty: 16 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 65 Jogaplar: 2
Etrus sungaty
Etrus sungaty Etrus döwleti Tiren deňiz kenarlarynyň we Apenin dag eteginde ýerleşýär. Etruriýa – 12 döwleti öz içine alýar. Esasy ekerançylyk bilen meşgul bolýar. Deňiz sowdasy e...
Ýazylan wagty: 16 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 1
Skopas
Skopas Skopas öz işlerinde tragiki hadysalary görkezýär. Meselem diýip “ýaralanan esgerler” işi Afinanyň ybadathanasynyň frontonynda ýerleşýär. Skopasyň ullanýan materiallary me...
Ýazylan wagty: 16 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 1
Perikliň hökümdarlyk eden döwri
Meýdançanyň ortasynda boýy 7 metrden ybarat uly heýkel dur. (Afina bagşlanan), heýkeliň awtory Fidiý. Heýkel meýdançanyň merkezi bolup durýar. Soň ýörelge Akropolyň iň uly binasy ...
Ýazylan wagty: 16 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 1
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18406 sek. ýüklenen baýt: 48998