Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝERIŇ DILINI TAPAN DAÝHAN
ÝERIŇ  DILINI   TAPAN  DAÝHAN...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Gadymy şekillendiriş sungatymyzdaky guş şekilleri
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pederlerimizden miras galan medeniýetimiz, milli mirasymyz täze öwüşgine eýe boldy. Bu, esasan-da, mill...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Men-menlik etmezlik
MAKALA...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
«Toyota Hilux» — täze 4x4 taktiki ulag
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdüri...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaý...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«John Deeriň» täze sürüjisiz traktory
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
PUFFER roboty
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynda 16 sany ýaşaýyş jaýy açyldy
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyryn...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-dynç alyş merkezi peýda boldy
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Dünýä meşhur ýazyjylar hakyndaky heniz bilinmedik özüne çekiji maglumatlar
Fredirik Sçiller — Germaniýanyň iň meşhur dramaturgy hasaplanýan Fredirik Sçiller 1759-njy ýylda dogulýar. Şol bir wagtyň özünde taryhçy, şahyr, filosof hökmünde hem tanalýar. Germ...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Mäne şäheri we Mäne baba
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eserinde ýygy-ýygydan agzalyp geçilen taryhy şäherleriň biri-de bu ýoluň ugrunda ýerleşen we şöhratly...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Daglaryň bürgüdi, sähranyň gurdy
Üstünden sekiz asyrdan gowrak wagtyň geçendigine seretmezden, Jelaleddin beýik şahsyýet, ýanbermez serkerde hökmünde diňe bir türkmeniň hakydasynda däl, eýsem, dünýäniň hakydasynda ...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Kitap okamagyň peýdasy
Eýsem, gyzykly kitaby okap, wagtyňy geçirmekden oňat lezzet bolup bilermikä? Bilermenler zähmet rugsady döwründe şeýle dynç alşyň peýdaly taraplaryny tassykladylar. Geçirilen barlaglard...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Russiýa «Strekoza» atly sapýor mini-uçarmansyz uçaryny görkezdi
Moskwadaky «Interpoliteh» sergisinde partlaýjy enjamlary gözlemek we zyýansyzlandyrmak üçin niýetlenen rus işläp düzüjileriniň «Strekoza» atly mini-uçarmansyz uçary hödürlendi. ...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
“Harley Davidson” elektrik welosipedini tanyşdyrdy
Kuwwatly motosiklleri öndürmegi bilen tanalýan “Harley Davidson” elektrik energiýasy bilen işleýän täze welosipedini tanyşdyrdy. “Serial 1” atly welosipediň çykaryljakdygy bir ýyl ...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Naskda, takmynan, 2000 ýaşly äpet pişigiň geoglifi tapyldy
Ýakynda arheologlar Perudaky baýryň ýapgydyndan b.e.ö. 200-100 ýyllary seneleýän pişik şekilli äpet geoglifi ele saldylar. Suraty, takmynan, 36,5 metre barabar bolan äpet pişik ÝUNESKO-n...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Miras — gymmatly hazyna
Häzirki döwürde ýurdumyzda bütindünýä mirasynyň aýrylmaz bölegine öwrülen, geljekki nesiller üçin taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen uly işler am...
Ýazylan wagty: 26 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Güýz ýapragyndan gaçan damjalar
(Güýz bilen bagly nakyllar) Bahardaky hereket, güýzki — bereket. Güýzüň gelşi ýazyndan belli. Güýz gelensoň geçi gyrkma. Güýz güli görkli bolsa-da, ömri gysgadyr....
Ýazylan wagty: 25 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24712 sek. ýüklenen baýt: 48052