Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Şirkäbir metjidi-aramgähi (X asyr)
Şirkäbir metjidi-aramgähi. Dehistanyň ýadygärlikleriniň iň ganymat saklananlarynyň hem-de Türkmenistanyň binagärçiliginiň taryhy üçin iň gymmatlylarynyň biridir. Onuň çaklaňyrak g...
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
MAŞAT – MISSERIAN
MAŞAT – MISSERIAN Maşat- Missirian düzlüginde uly, owadan, gözel, baý, hemişe myhmanly bir şäher bolupdyr. Maşat gümmezi bilen Misserian minaralarynyň arasy ýedi menzil ýol bolupdyr....
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ýeroýlanduz köli
Ýeroýulanduz köli. Ol ýurdumyzyň çet günortasynda, Serhetabat şäherinden 50 km günbatarda, Bathyz goraghanasynyň çäklerindäki ullakan Namaksar çöketliginde ýerleşýär. Pars dilinden...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
“Ýedi dogan” çynary
Arçabil şäherçesindäki “Ýedi dogan” çynary. 1893 –nji ýylda şäher ýolbaşçylary Arçabil jülgesinde dynç alyş zolagyny döretmek hakynda karar kabul edenlerinde, eýýäm Aşgabat...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Köýtendagyň gõzelligi
Köýtendagyň ady onuň ýer üstüniň mahsus aýratynlygyny örän jaýdar häsiýetlendirýär. Ol “kuhi” diýen pars we “teň” diýen türk sözlerinden gelip çykyp, “geçmesi kyn dag...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Mollagaranyň duzly kölleri
Mollagaranyň duzly kölleri baryp XIX asyryň 90-njy ýyllarynda, Orta Aziýa demir ýolunyň gurulýan döwründe adamlaryň ünsüni özüne çekipdir. Emma ilki başda Mollagaranyň palçygynyň k...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Geliý-neon lazeriň şöhlelendirişiniň kariýesiň öňüni alnyşynda ulanylyşy
Geliý-neon lazeriň şöhlelendirişiniň kariýesiň öňüni alnyşynda ulanylyşy Monohrom gyzyl GNL ulanylyşy terapewtik stomatologiýa amalyýetinde kariýesiň öňüni almakda täze we perspe...
Ýazylan wagty: 12 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Içimizde nämeler bolup geçÿär
Adamyň bedeninde onuň özünden ygtyýarsyz, aklyňy haýran galdyrýan, şeýle täsin himiki reaksiýalar bolup geçýär. Ine, bu hikmet derýasyndan bir damjany siziň bilen paýlaşmagy makul b...
Ýazylan wagty: 11 января 2019 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 114 Jogaplar: 1
Edepli, tertipli,medeniýetli
Ynsan ýaşaýşynyň dowamynda adamynyň ömür manysy açylýar. Ony ynsana mahsus sypatlar bilen bezemek jemgyýetde özüni alyp barmagyň baş ýörelgesidir. Özüni alyp barmakda jogapkärçili...
Ýazylan wagty: 10 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
HALK PEDAGOGIKASYNDA ETIKI WE ESTETIKI TERBIÝÄNIŇ MAZMUNY WE SERIŞDELERI
Halk pedagogikasy bilim, tälim bermek, edep öwretmek babatynda halk köpçüligi tarapyndan asyrlarboýy döredilen düzgünler, serişdeler, olaryň görnüşleri, amal etmegiň usullary bilen iş ...
Ýazylan wagty: 10 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
Adamlaryň mertebesi goralmalydyr we goldanylmalydyr
Adamyň ýönekeý zada öwrülmezligi üçin bildirilýän talaplar etikete ahlak manyny beripdir. Etiketi jemgyýetiň gatlaklara bölünmeginiň serişdesi hökmünde ulanmak üçin her bir gatlagy...
Ýazylan wagty: 10 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 47 Jogaplar: 0
Antioksidant häsiýetli, ateroskleroza garşy täsirli iýmitlik ýaglar:
Antioksidant häsiýetli, ateroskleroza garşy täsirli iýmitlik ýaglar: Künji, zeýtun, mekgejöwen, soýe, günebakar, palma, çasaran ýaly ösümlikleriň ýaglary hasaplanýar. Bu ösümlikler...
Ýazylan wagty: 08 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 89 Jogaplar: 1
Tehniki üpjünçilik
Tehniki üpjünçilik – bu maglumatlar ulgamynyň işi üçin niýetlenen tehniki serişdeler toplumydyr, şeýle hem bu serişdelere we tehnologiki proseslere laýyk getirilen resminamalardyr. Topl...
Ýazylan wagty: 07 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Adam we maşyn
“Adam we maşyn” ulgamyny öwrenmekligiň esasy kynçylygy ylmyň dürli pudaklaryna degişli (fiziologiýa, inžener psihologiýasy, ergonomika, kibernetika we beýlekiler) barlaglary birleşdirm...
Ýazylan wagty: 07 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
MAGLUMATLAR ULGAMY
MAGLUMATLAR ULGAMY Bölümiň mazmuny: maglumatlar ulgamyny kesgitlemek, maglumatlar ulgamynyň ösüşi, maglumatlar ulgamynyň prosesleri, mümkinçilikleri, maglumatlar ulgamyny ornaşdyrmakda gara...
Ýazylan wagty: 07 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Düýpli ylym, ýokary we orta bilim ulgamy gülläp başlaýar
Pýotr I döwründe arçalary bezäp, Täze ýyly belläp geçmek ýaly ählihalk dabarasy ýaýrap başlaýar. Gämiler gurulýar, 1702-nji ýylda köpçülikleýin teatrlar açylýar. Sungatyň orny...
Ýazylan wagty: 05 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Gadymy hytaýlylar därini oýlap tapypdyrlar
Gadymy hytaýlylarda elipbiý haty bolmandyr. Olar iýerogliflerden peýdalanypdyrlar. Eger-de gadymy hytaýlylarda 2000 sany iýeroglif belgileri bolan bolsa, häzirki döwürde olaryň sany 50.000-d...
Ýazylan wagty: 05 января 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Gadymy grek filosoflary hem dünýä ylmynda ullakan yz galdyrdylar
Gadymy grekler öz ýurduny “Ellada” (Hellas), özlerini bolsa “ellinler” diýip atlandyrypdyrlar. Grekleriň iň gadymy medeniýeti arheologlar tarapyndan Krit-Miken medeniýeti diýlip atlan...
Ýazylan wagty: 05 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
REDAKTORYŇ GURAMAÇYLYK IŞINIŇ ÄHMIÝETI WE ONUŇ IŞINIŇ NETIJELLIGINI ÝOKARLANDYRMAK WEZIPELERI
Redaksiýanyň özi dürli bölümlerden ybarat bolup, ol ýurduň milli ykdysadyýetiniň ähli ulgamlary boýunça durmuşa geçirilýän çäreleri, onda gazanylýan üstünlikleri hem-de bu ugurla...
Ýazylan wagty: 05 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Goşma we uzyn atlar
Irki döwürlerde-de türki halklar iki-üç sözden ybarat bolan goşma atlary gowy görüpdirler. Öň agzalan Orhom-Ýeniseý ýazgylarynda (V-VIII asyr) duş gelýän adam atlaryna üns beriň: Bu...
Ýazylan wagty: 03 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16377 sek. ýüklenen baýt: 49575