Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Fotosintez prosesi
Günden Ýer togalagyna bir günde gelýän energiýa, ähli adamzat üçin bir günüň dowamynda gerek bolan energiýanyň takmynan 10 000 essesidir. Ösen hasaplanýan döwletler Günden gelýän b...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Ajaÿyp düşünje
Meşhur alym Şaabi Kufe mesjidinde täsirli maslahatlary berýär, wagtal-wagtal-da diňleýjileriň pikirini sorap, jemagat bilen sowal jogap alyşýar eken. Jemagatyň arasynda bir adam hiç gürle...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Atom we älem
Göýä kiçi bir Gün ulgamynyň nusgasy bolan atomlaryň hem daşyndaky periody ýedidir. Himiýa ylmyndaky açyşlar bizi atom äleminiň iňňän inçe syrlary bilen tanyşdyrýar. Professor Feýn...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Bu bir rowaÿatdyr
Öwlüýä bir adamyň esli ýaşa ýeten bir ogly ýaramazlyk edip, elindäki demir çişi bilen adamlaryň uzakdaky bir kakdan daşaýan suw meşigini deşýär eken. Ilki bada, kakasynyň hatyrasyn...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 78 Jogaplar: 0
Beýni öýjüklerini gaýtadan dikeltmek
Beýni öýjüklerini gaýtadan dikeldýän maşklary ýerine ýetirmek üçin aýratyn bir wagt bölmegiň zerurlygy ýok, muny ýoldan ýöräp ýa-da ýol ulagda barýarkaňyz hem etseň bolýar. M...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 61 Jogaplar: 0
Neýrobika diýmek näme?
Neýrobika diýmek näme? Adamyň beýnisi bitewi beden ulgamynyň aýrylmaz bölegi bolmak bilen, onuň sagdyn işlemegi beden synalarynyň, ýagny ýürek-damar, dem alyş, nerw, iýmit siňdiriş w...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Her işiň haýry ýagşydyr, toýuň bezegi bagşydyr
Belli bir heň bilen saza goşulyp, labyzly aýdylýan şahyrana eserlere aýdym diýilýär. Her bir aýdymyň özüne mahsus heňi bolmalydyr. Aýdymlary professional bagşylardan beýleki adamlar h...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Senenama düzmek
Ir­ki dö­wür­ler­de adam­lar baş­dan ge­çi­ren esa­sy wa­ka­la­ry­ny köp­lenç, te­bi­gy ha­dy­sa­la­ra, pas­yllara gö­rä ýa­dyn­da sak­lap­dyr­lar. Il­kin­ji se­...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Intellektual eýeçilige bolan hukuklaryň ýokary goraglylygy
Intellektual eýeçilige bolan hukuklaryň ýokary goraglylygy Surat çekmek, ymarat gurmak, heýkel taraşlamak, keşde gaýamak, täze ulagy oýlap tapmak, täze nazaryýet kesgitlemesini düzmek ad...
Ýazylan wagty: 24 августа 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Internet – örän giň we serhetsiz maglumatlar ulgamydyr
Häzirki wagtda ýurdumyzda internet ulgamyndan işjeň peýdalanmaga döredilen mümkinçilikler internet žurnalistikasynyň kämilleşmegine ýardam berýär. Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak...
Ýazylan wagty: 24 августа 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Suwda ýüzmegiň taryhy
Suwda ýüzmegiň taryhy. “Okap bilenok, ýüzmegi hem başaraňok ” diýip gadymy grekler edepsiz adamy häsiýetlendirýärler. Daşdan ýasalan ýüzüjileriň keşpleri, ýüzüp barýan ada...
Ýazylan wagty: 20 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Dil milletiň ruhy keşbiniň aýnasydyr
Dil milletiň ruhy keşbiniň aýnasydyr. Türkmen dili gadymy dilleriň biri bolup, onuň sözlük düzüminde we grammatik gurluşynda diňe kowumdaş türki dilleriň däl, eýsem altaý dil maşga...
Ýazylan wagty: 20 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Rubigiñ kubigi
To­musky dynç alyş möwsüminiň do­wam ed­ýän gün­le­rin­de kö­pi­miz ça­ga­lar sa­gal­dyş-dynç alyş mer­kez­le­rin­de dynç alýan bol­sak, kä­bi­ri­miz oba ýer­le­...
Ýazylan wagty: 19 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Aÿ dogmasy gün batmagy
Aý di­ňe gi­je­si­ne däl, kä­ma­hal gün­di­zi­ne hem peý­da bol­ýar. Gü­nüň bat­ma­gy bi­len as­man­da pat­ra­şyp gö­rün­ýän ýyl­dyz­lar hem gün­di­zi­ne gö...
Ýazylan wagty: 19 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Rowaÿat
NUSAÝ Bir patyşa täze Nusaýy saldyrýarka,işe ýekeje pursat gijä galany diriligine palçygyň arasyna oklap, üstündenem palçygy guýdury berýän eken. Şeýle zalym ekeni, şeýlebir zulu...
Ýazylan wagty: 28 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 88 Jogaplar: 0
Pil süňkinden ýasalan gap
Pil süňkinden ýasalan gap 1220-nji ýylda Nusaý Çingizhanyň ordalary tarapyndan elhenç weýrançylyga sezewar edilýär. Olar ony diňe bir weýran etmek bilen çäklenmän, eýsem şäheriň i...
Ýazylan wagty: 28 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 65 Jogaplar: 0
«Goşa baba» hakynda rowaýatlar.
«Goşa baba» hakynda rowaýatlar....
Ýazylan wagty: 21 июля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 140 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ENERGETIKA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ENER...
Ýazylan wagty: 17 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 92 Jogaplar: 0
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI
Ýazylan wagty: 17 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 101 Jogaplar: 0
TÜRKMENHO WAÝOLLARY GULLUGYNYŇ HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI
«TÜRKMENHO WAÝOLLARY» GULLUGYNYŇ 
Ýazylan wagty: 17 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 79 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15501 sek. ýüklenen baýt: 48246