Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Sanly bilim ulgamynyň aýratynlyklary we ähmiýeti
Sanly bilim ulgamynyň aýratynlyklary we ...
Ýazylan wagty: 20 марта 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Bilim ulgamynda amala aşyrylýan innowasion özgertmeler
Bilim ulgamynda amala aşyrylýan innowasion özgertmeler
Ýazylan wagty: 20 марта 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Министерство Образования Туркменистана проводит отбор на обучение в престижные высшие учебные заведения зарубежных стран на 2019-2020 учебный год
Министерство Образования Туркменистана проводит отбор на обучение в престижные высшие учебные заведения зарубежных стран на 2019-2020 учебный годАдрес:г. Ашхабад, ул. 1958 (Андалиба), 169Телефон:39-85-25, 39-85-62....
Ýazylan wagty: 06 марта 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Николае Истудор, ректор Бухарестского университета экономических исследований
Николае Истудор, ректор Бухарестского университета экономических исследований- Делегация Туркменистана в октябре прошлого года в рамках визита в Румынию подписала Меморандум о взаимопонимания между Туркменским государственным институтом экономики и управления, Бухарестским университетом экономических исследований, а также Трансильванским университетом в Брашове и Институтом экономики и управления....
Ýazylan wagty: 27 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Dünýä dolan hoş owaz
Ýazylan wagty: 26 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Türkmenistan ýaş hünärmenleri taýýarlamakda dünýä tejribesini ornaşdyrmagy çaltlandyrýar
Ýazylan wagty: 21 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Magistral turbageçirijileriniň Taslamasyna bildirilýän talaplar
Magistral turbageçirijileriniň 
Ýazylan wagty: 21 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Geofizikleriň gaýratly gadamlary
Ýazylan wagty: 21 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk: däpler we täzelikler
Ýazylan wagty: 20 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
Daşary ýurt dillerini öwrenmegiň ähmiýeti
...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
GELJEGI ULY TÄZE ÖNÜMÇILIKLER
...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Hünärli ýaşlar geljegimiz
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
PEŞEW BILEN GÜNBATAR BEJERIŞ USULY
PEŞEW BILEN GÜNBATAR BEJERIŞ USULY Günbatar ýurtlarynda hem siýdik bilen bejeriş usuly ir wagtdan bäri ulanylyp gelýär. Üç ýüz (300) ýyl mundan ozal fransuzlar siýdik bilen bejeriş us...
Ýazylan wagty: 08 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
ÇAKYŇY BILMESEŇ...
ÇAKYŇY BILMESEŇ... Bu waka ýigriminji asyryň başlarynda Manhetteniň küşt klubunda bolup geçýär. Küştden çala başy çykýan Malli diýen biri kluba gün sypdyrman gatnaýan eken. Körze...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
Şirkäbir metjidi-aramgähi (X asyr)
Şirkäbir metjidi-aramgähi. Dehistanyň ýadygärlikleriniň iň ganymat saklananlarynyň hem-de Türkmenistanyň binagärçiliginiň taryhy üçin iň gymmatlylarynyň biridir. Onuň çaklaňyrak g...
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
MAŞAT – MISSERIAN
MAŞAT – MISSERIAN Maşat- Missirian düzlüginde uly, owadan, gözel, baý, hemişe myhmanly bir şäher bolupdyr. Maşat gümmezi bilen Misserian minaralarynyň arasy ýedi menzil ýol bolupdyr....
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Ýeroýlanduz köli
Ýeroýulanduz köli. Ol ýurdumyzyň çet günortasynda, Serhetabat şäherinden 50 km günbatarda, Bathyz goraghanasynyň çäklerindäki ullakan Namaksar çöketliginde ýerleşýär. Pars dilinden...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
“Ýedi dogan” çynary
Arçabil şäherçesindäki “Ýedi dogan” çynary. 1893 –nji ýylda şäher ýolbaşçylary Arçabil jülgesinde dynç alyş zolagyny döretmek hakynda karar kabul edenlerinde, eýýäm Aşgabat...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 64 Jogaplar: 0
Köýtendagyň gõzelligi
Köýtendagyň ady onuň ýer üstüniň mahsus aýratynlygyny örän jaýdar häsiýetlendirýär. Ol “kuhi” diýen pars we “teň” diýen türk sözlerinden gelip çykyp, “geçmesi kyn dag...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Mollagaranyň duzly kölleri
Mollagaranyň duzly kölleri baryp XIX asyryň 90-njy ýyllarynda, Orta Aziýa demir ýolunyň gurulýan döwründe adamlaryň ünsüni özüne çekipdir. Emma ilki başda Mollagaranyň palçygynyň k...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14307 sek. ýüklenen baýt: 49119