Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Žurnalistiň doredijiliginde nazaryýet
Žurnalistiň doredijiliginde nazaryýet. Häzirki döwürde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin hünärmenleriň taýýarlanylyşy. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň d...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:42:29 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Elektron gazetler
Elektron gazetler Bütindünýa internet ulgamynyň ýaýbaňlanmagy bilen kagyz görnüşinde çap edilýän gazetleriň redaksiýalary özleriniň neşirleriniň elektron görnüşlerini döredip ba...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
GOŇŞUÇYLYK BARADA
GOŇŞUÇYLYK BARADA «Kyýamat güni goňşudan» diýei dana nakyl bar. Başyňa ýagşy ýa ýaman iş düşende, uzakdaky dogan-garyndaşyň ýetişmezden öň möhümiňi gadyrly goňşyň bitiri...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
REDAKSIÝANYŇ BÖLÜMLERINDE ÝÖRITELEŞDIRILEN UGURLAR
REDAKSIÝANYŇ BÖLÜMLERINDE ÝÖRITELEŞDIRILEN UGURLAR Ozal bellenip geçilişi ýaly, redaksiýanyň habarçylaryny, teleradioýaýlymlaryň bölümleriniň redaktorlaryny milli ykdysadyýetimizi...
Ýazylan wagty: 14 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Emeli hemralar arkaly goýberilýän teleýaýlymlar we sanly teleýaýlymlar
Emeli hemralar arkaly goýberilýän teleýaýlymlar we sanly teleýaýlymlar Emeli hemra arkaly goýberilýän teleýaýlymlaryň umumy häsiýetnamasy. we ulanylyşy. Sanly teleýaýlymlaryň umum...
Ýazylan wagty: 13 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Maglumatlar jemgyýeti
Maglumatlar jemgyýeti we internet žurnalistikasy Jemgyýetçilik-ykdysady ösüşleriň häzirki ýagdaýyny häsiýetlendirmek üçin ilki bilen Günbatarda “maglumatlar jemgyýeti” düşünjes...
Ýazylan wagty: 12 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Halkara syýahatçylygyň ösüş ýollary
Halkara syýahatçylygyň ösüş ýollary Halkara syýahatçylygyň ösüp başlamagyna itergi beren esasy faktorlar: senagat döwletlerde ilatyň köpelmegi, tölegli rugsatlaryň berilmegi, olaryň...
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ady özi bilen garrasyn!
Täze dünýä inen çaga at goýmak üçin çaklaňja toý edilýär, pişme bişirilýär, süýji seçilýär. Haýsydyr bir at saýlanyp alnandan soňra, biz çagany we onuň ýakynlaryny täze at...
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Internetiň döreýşi
Internetiň döreýşi Internetiň döremegi we onuň güýçli depginler bilen ösmegi XX asyryň ahyrynda dünýä medeniýetiniň taryhynda uly we ähmiýetli waka boldy. “Internet” düşünjes...
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
TAKWA بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Kiçigöwünlilik
Kiçigöwünlilik “Diňe özi hakynda gürleýän adam diňe özi hakynda hem pikir edýändir. Diňe özi hakynda pikir edýän adam bolsa, iň medeniýetsiz adamdyr. Ol nähili ýokary bilimli bol...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Mehanika
Mehanika – b.e.ö. Y asyrda Gresiýada bellidir. Gadymy grekleriň teatrlarynda hudaýlaryň roluny oýnaýan aktýorlary düşürýän we galdyrýan maşyna mehane diýipdirler. Biziň eýýamymyzy...
Ýazylan wagty: 05 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
GADYMY HINDISTANYŇ WE HYTAÝYŇ MEDENIÝETLERI
GADYMY HINDISTANYŇ WE HYTAÝYŇ MEDENIÝETLERI Gadymy Hindistan döwleti Hind we Gang derýalarynyň jülgelerinde ýerleşipdir. Has gadymy döwürlerde Hindistanda drawid taýpalary ýaşapdyrlar. ...
Ýazylan wagty: 05 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
GADYMY MÜSÜR MEDENIÝETI
GADYMY MÜSÜR MEDENIÝETI Demirgazyk Afrikanyň bütin territoriýasyny Sahara çöli tutup ýatyr. Diňe onuň gündogarynda Nil derýasynyň jülgesinde mes toprakly ýerler bolupdyr. Nil derýas...
Ýazylan wagty: 05 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Ýeminiň görnüşleri.
Ýeminiň görnüşleri.
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Nusaý gadymy ýadygärlikleriň hem täsinlikleriň mekanydyr.
Nusaý gadymy ýadygärlikleriň hem täsinlikleriň mekanydyr.      Gadymy döwrüň alymy Isidor Haraksini...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Telekeçilik başlangyçlary-ykdysady ösüşleriň kepilidir.
Telekeçilik başlangyçlary-ykdysady ösüşleriň kepilidir.
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk ýurdy barada oýlanma.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk ýurdy barada oýlanma.
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Halk bähbitli ygtybarly bank hyzmatlary
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
Tagtabazar etrabynyň bilim ulgamy ösüş ýolunda.
Tagtabazar etrabynyň bilim...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28589 sek. ýüklenen baýt: 48282