Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Kompýuterlerde wiruslaryň algoritmik aýratynlyklaryna görä görnüşleri
Kompýuterlerde wiruslaryň algoritmik aýratynlyklaryna görä görnüşleri: Mutantlar, logiki bombalar, replikatorlar, görünmeýänler, troýan atlary, makrowiruslar. Kompýuter wiruslarynyň bol...
Ýazylan wagty: 24 октября 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Hyzmat programma serişdeleri
Kompýuterlerde operasion sistemanyň mümkinçiliklerini giňeltmek üçin serwis programmalary ulanylýar, olara aşakdakylar degişlidir: Interfeýs ulgamlar; Operasion sistemalaryň gurşawy; Util...
Ýazylan wagty: 24 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
ARAGATNAŞYGYŇ ÖSÜŞ TENDENSIÝALARY
Futuroşok (futurşok) — geljegiň şogy, adamlaryň tehnologik we sosial progressiň netijesinde töwereginde bolup geçýän aýgytly özgerişlere psihologik reaksiýasy. Bu termin sosiolog, futu...
Ýazylan wagty: 23 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
PSIHIKA HAKYNDA UMUMY DÜŞÜNJE
Psihilogiýa hem özüniň mazmuny boýunça çylşyrymly predmetleriň biridir. Bu predmeti öwrenmekde dürli garaýyşlar bardyr. Psihologiýany kesgitlemekde ýüze çykýan çylşyrymlylyk ol hem...
Ýazylan wagty: 23 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Awtorlyk hukugy
Döredijiligiň islendik görnüşi bilen meşgullanmagyň netijesinde döredilen eserler we gaýry önümler babatda ýüze çykýan emläkleýin hem emläkleýin däl gatnaşyklary kadalaşdyrýan h...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Internet ulgamyny has giň gerim bilen ösdürilÿär
Ýurdumyzda internetden peýdalanýanlaryň sany birnäçe esse artdy, paýtagtymyz Aşgabatda we ýudumyzyň beýleki künjeklerinde internet kafeleri açyldy. Türkmenistanda internet ulgamynyň has...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Oba, odanmak, odun
Oba [o:ba] – Oba hojalygy bilen meşgullanýanlaryň ýaşaýan ýerini, kendi aňladýan bu söz aslynda türki we mongol dilleriniň aýmak/o:mak/o:bak sözüniň gysgalan görnüşidir. Ol ilki ...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Nabat, naçar, nadan
Nabat [naba:t] – Şekeri gaýnadyp, oňa myhak atyp taýýarlanýan süýji önümiň nabat diýen ady «ot, ösümlik» manysyndaky arap sözündendir. Ähtimal, nabat ösümliginiň häsiýeti myh...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Mährigõÿe
Mährigöýe [mährigö:ýe] – Il içinde köp gyz (ýa oglan) tarapyndan gowy görülýän ýigide (ýa gyza) «pylany mährigöýe iýen ýaly» diýilýär. Ýörgünli yryma görä, haýsydyr bi...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Kyrkaýak
Kyrkaýak – Gurçuga meňzeş uzyn bedenli, köp aýakly zäherli möjejige türkmen we aglaba türki dillerde kyrkaýak diýilýär. Ol bolgar, polýak, çeh, ispan, iňlis dillerinde «ýüz aýak...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Kürek, küremek, kürüm
Kürek, küremek, kürüm – Saman gatyşykly däne, gar, suwuklyk ýaly närseleri bir tarapa sürmek, ýokary zyňmak üçin ulanylýan ýasy we uly dabanly pi:lpisint agaç guralyň ady bolan kür...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Keÿik
Keýik – Häzir türkmen dilinde jereniň bir ady bolan bu söz gadymy türki dillerde kezik, keýik, kiýik ýaly görnüşlerde duş gelip, haýwanlaryň, guşlaryň, hatda ösümlikleriň hem ýa...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Igde, ige
Igde – Kaşgarlynyň «Diwanynda» ýigde, türkmen şiwelerinde ýigde, jigde görnüşlerinde duş gelýän bu miwäniň ady, biziňçe, çigit sözünden we at ýasaýjy -e goşulmasyndan emele g...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Hele-müçük
Hele-müçük – «Türkmen diliniň sözlüginde» (1962) gepleşik dili diýlen bellik bilen helemhüjik görnüşde ýazylan we manysy hem «eýle-beýle, sähelçe, kiçijik» diýlip düşündir...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Gaýyr, gaýrak
Gaýyr, gaýrak – Türkmen diliniň sözlüklerine girizilmändigine seretmezden, gaýyr diýen gadymy türki söz «toprak», «gum» (ähtimal, «bejermesi kyn gum») manysynda baryp Kaşgarlynyň...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Eke, ekiz
Eke – Türkmen diliniň sözlüklerine girizilmändigine seretmezden, eke sözi ekeji (eke+eje) we eneke (ene+eke) sözleriniň düzüminde duş gelýär. Türki dilleriň gypjak toparynda, şeýle-...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Diş
Diş [di:ş] – Iýmit owradyjy, çeýneýji synamyzyň ady bolan diş sözi türki dillerde diş, tiş, tiýş, käbirlerinde (meselem, azerbaýjan we özbek şiwelerinde) hem çiş (çi:ş) görnü...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Çekirtge
Çekirtge – Gök ot-çöpleriň ganym duşmany bolan bu möjejigiň ady «bökmek» manysyndaky sekirtmek sözünden emele gelipdir. Bu at çekirtgäniň öz göwresinden onlarça esse uzak aralyga ...
Ýazylan wagty: 22 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Bitik, bitikçi
Bitik, bitikçi – Entek hat diýen arap sözi türki dillere ýat döwründe, baryp VI-VIII asyrlaryň gadymy Orhon-Ýeniseý ýazuw ýadygärliklerinde bitig, bitmek sözleri ulanylypdyr. Türkşyn...
Ýazylan wagty: 21 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Balta, palta
Balta, palta – Agaç çapýan guralyň ady hökmünde türki dilleriň oguz toparynda palta, gypjak toparynda, şeýle-de türkmen diliniň Farap etrabyndaky gepleşiklerde balta sözi ýörgünlidi...
Ýazylan wagty: 21 октября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15681 sek. ýüklenen baýt: 48705