Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Giň sähranyň ýaraşygy
Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen gemrijiler toparynyň üçbarmakly atýalmanlar maşgalasyndan bolan Blanfordyň atýalmany gorag astyna alnyp, onuň sanyny artdyrmak boýunça degişli i...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Glial öýjükler – beýniň nerw öýjüklerini goraýjylar
Glial öýjükler – beýniň nerw öýjüklerini goraýjylar. Glial öýjükler beýniň gurluş elementlerine degişlidir. Olaryň sany neýronlaryň sanyndan 10 esse köp bolýar. “Glial” t...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 1
Ýürek - gan-damar ulgamy
Ýürek - gan-damar ulgamy. Adamyň ýürek-damar sistemasy köp sanly arteriýalardan, wenalardan, limfatik damarlardan, kapillýarlardan durýar. Bu sistemaň merkezi organy - ýürek, onuň içi...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 42 Jogaplar: 2
Dişleriň çykyşy
Dişleriň çykyşy. Dişler eneden bolan çagada, ol 6-7 aýlyk bolanda çykyp başlaýar. İlki bilen aşaky ortaky iki sany kesiji dişler çykýar. Çaga 7-8 aýlyk bolanda ýokarky ortaky iki...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 2
Adam organizminiň himiki düzümi
Adam organizminiň himiki düzümi Adamynyň agramynyň 96%-den gowragyny diňe 4-sany elementler: uglerod, kislorod, wodorod we azot düzýär. Olardan organizmde iň köpüsi kislorod bolup, ol b...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
Tohumlary ekişe taýýarlamak
Tohumlary ekişe taýýarlamak Käbir tohumlar, mysal üçin, ýumşak gabykly port ýa-da dykyz tohumlar ýygnalandan soň tiz wagtda ekilmeli. Käbirlerini bolsa ekmezden öň birnäçe aýyň dow...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Suw toplaýjy çäkleri goramagyň bähbitleri
Suw toplaýjy çäkleri goramagyň bähbitleri Suw toplaýjy çäkleriň goralmagyna şular girýär: • ýer bilen bagly jedelleri çözmek; • kesgitli araçäkleriň geçirmek; • suw akymy...
Ýazylan wagty: 10 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 2
Barokko döwründe nemes edebiýaty
Barokko döwründe nemes edebiýaty Ba­rok­ko Ýew­ro­pa­da XVI-XVIII asyr­lar ara­lygyn­da ýaý­ran sun­ga­tyň bir gör­nü­şi­dir. XVII asyrda ne­mes ede­bi­ýa­ty mow­zuk hem...
Ýazylan wagty: 10 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Mihail Lermontow
Görnükli rus şahyry Mihail Ýurýewiç Ler­ montow 1814-nji ýylda Moskwada dünýä inýär. Ol ene-atasyndan ir mahrum bolup, mamasynyň elinde terbiýelenýär. Şahyryň çagalygy mamasy...
Ýazylan wagty: 10 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 1
“Keramata garaşan” rowaýat
“Keramata garaşan” rowaýat Bir günden bir gün Hezreti Aly Düldül atyny münüp gelýärkä,geň ahwalat bolýar.Hydyr ata,megerem ýa-da bir perişde öňünden çykýarda: —Me, şu bi...
Ýazylan wagty: 10 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 1
Durmuş pelsepeleri
D U R M U Ş P E L S E P E L E R I Bize iň gowy pelsepelerini bagyş edýän durmuşyň hut özi. * * * Köpüň içinde sylanýan adam köpçü­ lik tarapyndan synlanýandyram. * * * Ýaýd...
Ýazylan wagty: 09 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ykdysady informasiýalar
Ykdysady informasiýalar her hili informasiýa göterijilerde ýerleşdirilýär: blankalarda, magnitli informasiýa göterijilerde, kompýuteriň ýadynda.Blankalarda informasiýalar ýerleşdirilend...
Ýazylan wagty: 07 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 1
Kompýuter tory
Kompýuter tory. Häzirki wagtda personal kompýuterler özbaşdak işledilmän köpçülikleýin kompýuter torlara birikdirilip ulanylyp başlandy, bu bolsa jemgyýeti informatizasiýalaşdyrmagy...
Ýazylan wagty: 07 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 1
Senagatlaşan jemgyýet barada
Senagatlaşan jemgyýet. XVII asyrdan başlap önümçiligi maşynlaşdyrmak adamzadyň esasy işjeňligi boldy.Ilki bilen ýeliň we suwuň energiýasy (suw, ýel harazlary) döredilip başlan bolsa ...
Ýazylan wagty: 07 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 1
Kibernetikada
Kibernetikada (dolandyryş baradaky ylym) informasiýa düşünjesi çylşyrymly sistemalardaky (janly organizmlerde, tehniki gurluşlarda) dolandyryş prosesleri bilen baglanşyklydyr. Bu çylşyryml...
Ýazylan wagty: 07 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 1
ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ БАБАСАРЫ АННАМУРАДОВА
Джерен Балтаева, преподаватель факультета “Декоративно-прикладное искусство” кафедры “Искусствоведения...
Ýazylan wagty: 05 июля 2019 Ýazan Nuababy
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ TARYHY NAKGAŞÇYLYGY
Myradowa Jumagül Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Amaly-haşam sungaty” fakultetiniň “Sungaty öwreniş” kafedrasynyň 3-nji ýyl talyby. Garaşsyz Türkmeni...
Ýazylan wagty: 05 июля 2019 Ýazan Nuababy
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Sungatda Rodogunanyň keşbi
Dursun Begmämmedowa Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Amaly-haşam sungaty” fakultetiniň “Sungaty öwreniş” kafedrasynyň 4-nji ýyl talyby Häzirki döwürde tür...
Ýazylan wagty: 05 июля 2019 Ýazan Nuababy
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Garaşsyz Türkmenistanyň nakgaşçylygynda oba temasy
Çemen Wolsähedowa Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ,,Amaly-haşam sungaty” fakultetiniň ,,Sungaty öwreniş” kafedrasynyň 3-nji ýyl talyby Berkarar döwletimizi...
Ýazylan wagty: 05 июля 2019 Ýazan Nuababy
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Parhaýyň taryhy
Parhaýyň taryhy Ir zamanlarda bir patyşa bolupdyr. Onuň asuda obasynda bir aždarha bolup, günde oba adamlarynyň birini iýipdir. Şa bu ýagdaýdan çykalga gözläp obasyna jar çekdirip “K...
Ýazylan wagty: 02 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21728 sek. ýüklenen baýt: 48993