Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Şeyleräk turkmeni goresim gelyar
Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň, Öz kemine bir azajyk uýalsyn. Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn, Şeýleräk türkmeni göresim gelýär. Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden Dö...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
Saçlaryň
Mübärek jemalyň gördüm, Huşum aldy belli saçyň; Görgejin bitakat erdim, Älhepus, saýhally saçyň. Eşiden görmäge zardyr. Köýüňde köýgen bimardyr, Sala gulaç boýy ...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Bilen barmy
Eý ýaranlar, halaýyklar, Bu derdimden bilen barmy? Yşkyň ody ýaman janlar, Garyp köňlüm alan barmy? Ir düşüpdir gyşyň, ýazyň, Sonaly ördekli gazyň, Hally bilen Aman gy...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Dilin derdinden
Aşygam, saklana bilmen Saýraýan diliň derdinden; Bilbilem, uklaýa bilmen Gyrmyzy gülüň derdinden. Sen Şasenem, men şasuwar, Garybyň men, kyl istiwar, Ýada salsam agzym suwar...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Ärsarynyň gyzy
Ýarym diýip, ýola çyksam, Ýollar — ärsarynyň gyzy; Jeren gözläp, çöle çyksam, Çöller — ärsarynyň gyzy. Çölüstanda bardyr baýlar, Zyndan boldy maňa jaýlar, Öt...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Synag
Durmuş diyen zat synagdan doly, Bir gün peşgeş etse eseldir şerbet. Garaşyber ertirki gün zähere, Belki geljek zat ondanam erbet. Bir gun yagsylyk et mätäji görsen, Ertirki gun şold...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 55 Jogaplar: 0
Iň güýç­li hem bag­ty­ýar ynsan
Iň güýç­li hem bag­ty­ýar ynsan
Ýazylan wagty: 04 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Gidiwer
Gidiwersoraglarym kändi galdy jogapsyz,terk etdiň bir pursat eglenmediň sen.men gynansam juda begendiň welin,emma şatlanamda begenmediň seň.gark boldym yşkyň gämisi bilen,senden özge halasgär ýok janyma.sogap gazanmagyň ähtimal seniň,rähim etseň sen ýeke çemçe ganyma.namartlamok saňa boýun bolmaryn,başarsaň ber jezalardan agyryn.belki birgün beren jezalaň bilenseňem deger ahyrýetde haýyryň.telbe...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
söýgi dünýäsiniň owazy
Ýazylan wagty: 02 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
Sen geldiň-de,
Ýazylan wagty: 02 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
sensiz günler
Ýazylan wagty: 31 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 91 Jogaplar: 0
Seni Söýýàrmikàm
Seni Söýýàrmikàm1.Gynanyan,bolmaymasa,yöne dost galaly (aytyan zadyn mümkin dal,daşymda geziber,mana kömek etjek, tarapymy çaljak, pul berjek, restorana akitjek biri gerek,egerde oglan tapmasam kawagtjyk sana jan edip duraryn) 2.Way mena seni doganym yaly göryadim (gaydyp şu temnany gozgayma) 3.Birhili kararsyz problemalarym bar ilki şolary çözeyin (Senden başgada birnaçe oglan bar karar berip bilemok) 4.Men beyle gatnaşyga tayyar dal.. (İntek yaş işim bar heziller edeyin keyp edip yaşayyn, son yaşym geçiberende tapmasam sana jan edrin...) 5.Men seni tanamogama.. (Hawa görnüşina erbet dal görmegeyje zat welin, pulun malyn barmy? Naçe alyan, daçan öyün bamy, maşynyn özünkimi???) 6.Hormat goyyan, yöne garaşaly derrew bolmaza,wagt çözer.. (Yaşajyk owadanja mahirlije gyz wagtym keyp edeyin gezeyin,senden gowusyny tapman diyibem gorkyan, muskulalalm sallany başlanson belki...) 7.Seni menem söyyan, yöne men lalijek kaprizlije gyzda, ansat ansat bor diymen.. (Men müsürün şa ayalynyn agtygynyn birzady, mana Brap Pitt-Bill Gates-Superman garyşygy biri gerek. Baylyk karizma, pul muskula fizika mat, himiya wala wala gerek... myjjygym çykyanam bolsa gözlejek,juda bolmasa ...) 8.Şu wagt durmuşym garym gatym.. kan sorama name etjegmem bilemok.. (Birnaçe erkegi pyrlamak kynyrak bolya kellam çişip gitya,habarsyz zatsyz öye zada gelayme!!! 2-imizem urularys...) 9.Ay söygi mana göra dallay.. (özüme ynamym yok, name edeyin kellami agyrdyp yürek agyry bolup... öyde serial görjek nahar bişirjek dynç aljak barybir maşgalam oglan tapar...) 10.Bile işleyanim bilen bile bolmayan.. (Hiç mana göra dal.. hah.. belki, geljekde başlyk zat bolarsyn diyip aydyp bilemok şuwagt..) 11.Şu wagtlar işime,okuwyma üns bermekçi.. (İşimden başga aydara adym yooook) 12.Men adaglym, söygülim bar (Nahili hezil etyadik,nama gozgayan diysene,dogrymy aytmaly boldum) 13.Bor kabul etyan (Ey way dogruçyl gyz) 14.Yok kabul edemok (Ey way yene bir dogruçyl gyzzzz)...
Ýazylan wagty: 27 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 57 Jogaplar: 0
eje
Ýazylan wagty: 22 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Meň kakama juda meňzäsim gelýär
Ýazylan wagty: 22 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Wesýet
Wesýet Söýdim seni söýşümdenem artygrak, ökünemok bu gun geçen yoluma. Wagtyndan on garylaysam topraga, Buysanç bn adymy dak ogluma.
Ýazylan wagty: 20 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 115 Jogaplar: 2
Sözler birdir pikirler dürli
                                      &n...
Ýazylan wagty: 17 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 75 Jogaplar: 0
ENE -Mukaddeslikdir
ENE -Mukadd
Ýazylan wagty: 16 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
Beýtmesene görýäler-ä
Ýazylan wagty: 16 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 249 Jogaplar: 0
Gülden ogrynça
Ýazylan wagty: 16 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 62 Jogaplar: 0
durmyş logikasy
Ýazylan wagty: 15 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 57 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,34816 sek. ýüklenen baýt: 48822