Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!
*Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi.
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 208 Jogaplar: 0
goşgy
1 sycan bir gun toy etdi
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 197 Jogaplar: 0
Ursa, sögse, horlasada il ýagşy
Ursa, sökse, horlasada il ýagşy diýen sözden ugur alyp, öz ýaşaýan ýeriňden nägile bolmazlyk düşünjesi biz türkmenlerde...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 158 Jogaplar: 0
Meni halas ediň!
„Bir adamy halas etmek,adamzady halas etmekdir!“
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 146 Jogaplar: 0
Aýdym-
-
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 147 Jogaplar: 0
- „Watan“
Men seni söýere, söýgim ýaş bolýar,Gujaklasym gel...
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 100 Jogaplar: 0
goşgy
Aýlar üstümizden görünmän geçsinGoý günlerem galdyrmasyn başynyÝyllar yssysyndan eýlesin mahrumGoý pasyllar eçilmesin gyşyny Rugsat ber gijeler aýyň bolaýynNurym  bilen gujaklaýyn günlerňiYssy mähir paýlaýyn men ömrüňeSeçeýin üstüňden gyşda güllermi Goý kynçylyk labyryny taşlasynGoý külpetler gelsin yzly yzynaBiz çekeris näçe bolsa hupbatyDert bermese besdir ogul gyzyma Näçe namartlygyň bolsa görkez senÝarym bilen çekeris biz aglamanDünýä gelen perzentlerde günä ýokÝaşat olaň ykbalyny aldaman. Nadan pelek diňe saňa ýüzlenýänSen bize beriwer gussadan paýyNamartlyk etme birje haýyşymGyz oglumdan gysganmagyn abraýy.  telbe...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 139 Jogaplar: 0
Söýginiň üç alamaty
Söýgi hiç haçan şowsuzlyga uçratmaýar.
Ýazylan wagty: 07 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 627 Jogaplar: 0
"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."
"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."
Ýazylan wagty: 07 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 340 Jogaplar: 0
SEN ÇÖlÜŇ
Pasly baharlarda seýrana gitsek,Tükenmez ýollaryň bar...
Ýazylan wagty: 02 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 121 Jogaplar: 0
şorta sözler
göçe-göçlükKeminäniň oturan obasy bir ýana göçmekçi bolýar. Iller göçüşip...
Ýazylan wagty: 02 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 231 Jogaplar: 0
goşgy
Aýdaýsana seniň kalbyň güldenmi? 
Ýazylan wagty: 01 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 244 Jogaplar: 0
"Klasdaş" ahmyrly söýgi hakda goşgy...
Klasdaş..
Ýazylan wagty: 01 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 566 Jogaplar: 0
Höwürtge (Hekaýa)
Höwürtge(Hekaýa)
Ýazylan wagty: 01 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 125 Jogaplar: 0
Yalanchy oglanlar
Duyn bir ishgarimiz halashyan gyzyna jan edyar: - Dushushardyk weli men shu wagt shaherde dal-da men Maryda – diyya. Telefony goyanda...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 435 Jogaplar: 0
Kakama gutlaň
Botinka aldyň Kaka, Kaka,
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 162 Jogaplar: 0
Ene ýüregi (Hekaýa)
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 242 Jogaplar: 0
OBAMYŇ ÝAŇY (HEKAÝA) / ÝOLAMAN GURBANOW
Bu günki gün has üýtgeşik. Basan he...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 167 Jogaplar: 0
BÄBEKLI (HEKAÝA) / AKNUR ROZYÝEWA
Dünýäniň gowgaly syrlarynyň darbazy...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 210 Jogaplar: 0
Söý­gä jüp söý­gi me­niň jo­ga­bym
Dur­muş­da adam gat­na­şyk­la­ry ýa­ly gy­zyk­ly zat bar­my­ka? Sa­ňa düý...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 369 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19585 sek. ýüklenen baýt: 46766