Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gurbannazar Ezizow – Razy
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 71 Jogaplar: 0
Daş we maýyplaryň arabasy
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Napoleon kökesiniň adynyň gelip çykyşy
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Guş (gysgajyk hekaýa)
Oňa ne jyn urdy, bir gün şäherde ber-başagaý bo...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
Sen gerekmi?
...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 78 Jogaplar: 0
Suw syzdyrýan setil
Ýazylan wagty: 04 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Söýginiň ähmiýeti
Adam näçe ýaşynda bolsa-da, söýgä we mähre m...
Ýazylan wagty: 29 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 77 Jogaplar: 0
Bagtlylyk hakynda
Diýdiň sen: “Işçiler nädip oňýanka
Ýazylan wagty: 28 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
ýar gerekdir
"Menem" diýen goç ýigide...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Meňli♥♥
Kim eşitsin, kim yetirsin harayyn,Men kime aydayyn dadym...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
söýgi ýakdyň ýen ýak gojany? şonda belki göwnüň şat bolar.
    Otyr bir goja elinde güllerden gül çemeni boglan. Gözleri aglamakdan gurapdyr göýä.Otyr gymyldaman käte hopugup,...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
söýgi näme?!
söýgi hakda, berdim kän sowal,
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 77 Jogaplar: 0
SÖÝGI
Ömrüñ agajyndan düşüp dur günler, Günler ömrüñ eleginde elener. Yz...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
Owadanlyk kän Türkmende
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Şeyleräk turkmeni goresim gelyar
Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň, Öz kemine bir azajyk uýalsyn. Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn, Şeýleräk türkmeni göresim gelýär. Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden Dö...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 102 Jogaplar: 0
Saçlaryň
Mübärek jemalyň gördüm, Huşum aldy belli saçyň; Görgejin bitakat erdim, Älhepus, saýhally saçyň. Eşiden görmäge zardyr. Köýüňde köýgen bimardyr, Sala gulaç boýy ...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 49 Jogaplar: 0
Bilen barmy
Eý ýaranlar, halaýyklar, Bu derdimden bilen barmy? Yşkyň ody ýaman janlar, Garyp köňlüm alan barmy? Ir düşüpdir gyşyň, ýazyň, Sonaly ördekli gazyň, Hally bilen Aman gy...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Dilin derdinden
Aşygam, saklana bilmen Saýraýan diliň derdinden; Bilbilem, uklaýa bilmen Gyrmyzy gülüň derdinden. Sen Şasenem, men şasuwar, Garybyň men, kyl istiwar, Ýada salsam agzym suwar...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 64 Jogaplar: 0
Ärsarynyň gyzy
Ýarym diýip, ýola çyksam, Ýollar — ärsarynyň gyzy; Jeren gözläp, çöle çyksam, Çöller — ärsarynyň gyzy. Çölüstanda bardyr baýlar, Zyndan boldy maňa jaýlar, Öt...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Synag
Durmuş diyen zat synagdan doly, Bir gün peşgeş etse eseldir şerbet. Garaşyber ertirki gün zähere, Belki geljek zat ondanam erbet. Bir gun yagsylyk et mätäji görsen, Ertirki gun şold...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 111 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18938 sek. ýüklenen baýt: 46483