Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Tebigatyň waspçysy Kamil Weliahmedow
 Türkmen halkynyň baý sungaty bolup, bu milletiň halk döredijiligine we onuň wekillerine bolan hormatl...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
SYRLY DÜNÝÄNIŇ TÄSINLIKLERI
Baýramdurdy Nuryýewiň döredijiligi özboluşly täsinligi bilen örän gyzyklydyr.Onuň döredijilik ýoly XX asyryň 90–njy ýyllaryndan başlanýar.Onuň  zehinliligi...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 96 Jogaplar: 1
ÝAŞ ZEHINLERIŇ JOŞGUNY
    Häzirki wagtda  Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynda amaly-haşam we heýkeltaraşlyk kafedralarynyň ugurlary boýunça okan talyplaryň diplom işleriniň gorag çäresi geçirilýär.      Diplom işleriniň gorag çäresi okuw jaýymyzyň sergiler zalynda, foýelerinde geçirilýär. Örän täsirli geçýän bu dabara okuw jaýymyzyň talyplary, halypa mugallymlary, sungat we medeniýet işgärleri  gatnaşdylar. Diplom işleriň temalary türkmen sportuny, milli medeniýetini, sungatyny, taryhy gymmatlyklaryny, gözel tebigatynyň  waspyny özünde jemleýär. Saýlanylan temalar boýunça ýerine ýetirilen işlerde  türkmen milliligi, goýulygyny  görmek bolýar.       ...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 81 Jogaplar: 0
UÇURYMLARYŇ ESERLERINDE SPORT TEMASY
     Şu günler Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyny tamamlaýan t...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
Türkmen edebiýaty – ýaş suratkeşlere ylham çeşmesidir
 Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýs...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 197 Jogaplar: 0
ÝÜREGI JOŞGUNLY, GUJURLY GOLLY
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döredileninden bäri ýigrimi iki ýyl wagt geçdi. Ine ...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 197 Jogaplar: 0
“Paýhas çeşmesinden” ylham alan gujurly ýaşlar
 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň karary bilen 2016-njy ...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 189 Jogaplar: 0
GUJURLY ÝAŞLARYŇ DÖREDIJILIK SERGISI
 Sungatda suratkeşleriň ýolunyň nesilden-nesle geçişini, ösüp ýetişdirilen täze nesliň döredijilik aýratynlyk...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 180 Jogaplar: 0
Nakgaşçylykda Göroglynyň waspy
 Berkarar Döwletiň bagtyýarlyk döwründe  hormatly  Prezidentimiziň tagallasy bilen 2016-njy ýyl  Mira...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 183 Jogaplar: 0
GUJURLY ÝAŞLAR
    Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 215 Jogaplar: 0
KITAP BEZEGI WE SUNGAT
Türkmen halkymyzyň çeper sungaty gadymy milletimiziň köp asyrlyk däp- dessuryny, taryhyny, ruhy medeniýetini özünde jemleýär. Milli w...
Ýazylan wagty: 24 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 234 Jogaplar: 0
Grafika sungatynyň inçe syrlary
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda medeniýetimize, şekillendiriş sungatymyza uly üns berilip, bu ugurda ençeme işler durmuş...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 374 Jogaplar: 1
Ýaş grafikaçylaryň ylhamy
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli medeniýetimiz we sungatymyz ösüşiň belent sepgitlerine ýetdi. Biz ýaşlara döwletimiziň ýokary ...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 391 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda “Grafika – 2016” atly sergi dabaraly açyldy
Halypa we ýaş grafikaçylar mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllygyna ba...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 399 Jogaplar: 0
DÖREDIJILIK ÝOLY
Türkmen halky uzak taryhy döwürleri başyndan geçirdi. Halkyň ýaşa...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 301 Jogaplar: 0
Hojamuhammet Çüriýewiň döredijiligine syýahat
Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty öz gözbaşyny uzaklardan alyp gaýdýar, bu sun...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 376 Jogaplar: 1
Uçar ganatym – Türkmen bedewi
Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda, Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylygy we atçylyk sportyny ösdürmek...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 401 Jogaplar: 0
Bedew atym – ganatym
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýasynda Türkmenistan döwletimizi...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 765 Jogaplar: 0
Türkmen bedewi – toý-baýramyň bezegi
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen şöhratly geçmişimize uly üns ber...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 319 Jogaplar: 0
DUÝGULY ŞEKILLER
Gojaman daglaryň başyndan inýän Etrek, Sumbar, Çendir derýalaryň melhemli suwy müňýyllyklary...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2015 Ýazan SUNGATYM
23 Okalan sany: 835 Jogaplar: 5
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15055 sek. ýüklenen baýt: 48268