Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

«Желанные зимние каникулы».
                                «Желанные зи...
Ýazylan wagty: 17 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Minsk şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy
Minsk şäherinde Türkmenistanyň Med...
Ýazylan wagty: 19 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Annajahan Illekowa: “Sergiden garaşýan zadymyz daşary ýurt bazarlarynda önümlerimiziň satylmagy”
Annajahan Illekowa: “Sergiden garaşýan zadymyz daşary ýurt bazarlarynda önümlerimiziň satylmagy”
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady
Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde täze sergi açyldy
    Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ý...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar
“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar
Ýazylan wagty: 06 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýeti sergä gatnaşdy
“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýeti sergä gatnaşdy
Ýazylan wagty: 02 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär
Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär
Ýazylan wagty: 23 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Döwrümiziň guwanjy
  Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen milli binagärçilik ýokary ösüşlere eýe boldy....
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 211 Jogaplar: 0
“Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe milli binagärligiň ösüşi“ atly binagärlik döredijilik sergisi
 Şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilen Hökümet mejlisinde Hormatly Prezidentimize “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli binagä...
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 200 Jogaplar: 0
BINAGÄRLIKDE MILLILIGIŇ ŞUGLASY
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: “Aşgabat gözümiziň alnynda zamananyň iň ajaýyp şäherleriniň birine öwrüldi” diýip belleýär. Bu dogrudan...
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 230 Jogaplar: 0
Şöhratly taryhyň beýany
 Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýurdumyz...
Ýazylan wagty: 07 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 350 Jogaplar: 0
Уроженка Ашхабада будет представлять штат Юту на конкурсе Мисс США
Уроженка Туркменистана Нарине Ишханова удостоена звания Мисс Юта-США и в скором времени будет соревноваться за звание Мисс США и, возможно, в конкурсе Мисс Вселенная....
Ýazylan wagty: 27 ноября 2018 Ýazan Sparta
0 Okalan sany: 269 Jogaplar: 0
ZEHINLI SURATKEŞLERIŇ DÖREDIJILIK SERGISI
  “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda kalplary ylhamdan doly şekillendiriş sungatymyzyň ýaş we...
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 323 Jogaplar: 0
Bogunlaryň we bogunỳany dokumalardaky näsazlyklar
Periartrit – bu keselde alowlama we disrofiỳa hadysasy bogunỳany dokumalarda bolỳar. Adatça ol mioentezitleriň dowamy bolup döreỳär. Periartritler haỳal ỳüze çykỳarlar. Iliki wag...
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
ÝAŞLARYŇ JOŞGUNY
   2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýamyzyň Sergiler jaýynda ýaşlaryň ukyp başarnyklaryny has-da ýüz...
Ýazylan wagty: 20 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 571 Jogaplar: 0
Ýaşlaryň döredijiliginde altyn güýzüň waspy
   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan her bir tutumly işleriniň netijesinde biz ta...
Ýazylan wagty: 06 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 520 Jogaplar: 0
Sary ýapraklar
   Türkmen şekillendiriş sungaty gadymyýetden gaýdýar. Döwürleriň, asyrlaryň geçmegi bilen şekillendiriş sungaty hem kämilleşip şu günki de...
Ýazylan wagty: 06 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 519 Jogaplar: 0
“Bitarap Diýarym – Türkmenistanym” atly döredijilik sergisinden pursatlar
   Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan parahatçylygyň, asudalygyň we halklaryň arasyndaky doslugyň mekanyna öwrüldi. T...
Ýazylan wagty: 06 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 402 Jogaplar: 0
Gözellikden ylham alan külalçy
   Türkmenistanyň halk suratkeşi Dursunsolmaz Muhammedowanyň döredijiligi türkmen amaly-haşam sungatynda gaýtalanmajak ajaýyp...
Ýazylan wagty: 05 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 529 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21529 sek. ýüklenen baýt: 49064