Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen edebiýaty – ýaş suratkeşlere ylham çeşmesidir
 Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýs...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 81 Jogaplar: 0
ÝÜREGI JOŞGUNLY, GUJURLY GOLLY
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döredileninden bäri ýigrimi iki ýyl wagt geçdi. Ine ...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 101 Jogaplar: 0
“Paýhas çeşmesinden” ylham alan gujurly ýaşlar
 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň karary bilen 2016-njy ...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 59 Jogaplar: 0
GUJURLY ÝAŞLARYŇ DÖREDIJILIK SERGISI
 Sungatda suratkeşleriň ýolunyň nesilden-nesle geçişini, ösüp ýetişdirilen täze nesliň döredijilik aýratynlyk...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 59 Jogaplar: 0
Nakgaşçylykda Göroglynyň waspy
 Berkarar Döwletiň bagtyýarlyk döwründe  hormatly  Prezidentimiziň tagallasy bilen 2016-njy ýyl  Mira...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
GUJURLY ÝAŞLAR
    Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 78 Jogaplar: 0
KITAP BEZEGI WE SUNGAT
Türkmen halkymyzyň çeper sungaty gadymy milletimiziň köp asyrlyk däp- dessuryny, taryhyny, ruhy medeniýetini özünde jemleýär. Milli w...
Ýazylan wagty: 24 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 124 Jogaplar: 0
Grafika sungatynyň inçe syrlary
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda medeniýetimize, şekillendiriş sungatymyza uly üns berilip, bu ugurda ençeme işler durmuş...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 273 Jogaplar: 1
Ýaş grafikaçylaryň ylhamy
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli medeniýetimiz we sungatymyz ösüşiň belent sepgitlerine ýetdi. Biz ýaşlara döwletimiziň ýokary ...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 247 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda “Grafika – 2016” atly sergi dabaraly açyldy
Halypa we ýaş grafikaçylar mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllygyna ba...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 219 Jogaplar: 0
DÖREDIJILIK ÝOLY
Türkmen halky uzak taryhy döwürleri başyndan geçirdi. Halkyň ýaşa...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 170 Jogaplar: 0
Hojamuhammet Çüriýewiň döredijiligine syýahat
Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty öz gözbaşyny uzaklardan alyp gaýdýar, bu sun...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 259 Jogaplar: 1
Uçar ganatym – Türkmen bedewi
Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda, Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylygy we atçylyk sportyny ösdürmek...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 288 Jogaplar: 0
Bedew atym – ganatym
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýasynda Türkmenistan döwletimizi...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 622 Jogaplar: 0
Türkmen bedewi – toý-baýramyň bezegi
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen şöhratly geçmişimize uly üns ber...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 219 Jogaplar: 0
DUÝGULY ŞEKILLER
Gojaman daglaryň başyndan inýän Etrek, Sumbar, Çendir derýalaryň melhemli suwy müňýyllyklary...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2015 Ýazan SUNGATYM
23 Okalan sany: 719 Jogaplar: 5
USSAT SURATKEŞLERIŇ GÖRELDE MEKDEBI
Türkmenistanda ýaşlaryň bilim derejesiniň gowulandyrylmagy, olaryň zähmet we ahlak terbiýesini...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2015 Ýazan SUNGATYM
16 Okalan sany: 480 Jogaplar: 1
Keramikaçy zenanyň owadan dünýäsine syýahat
Türkmenistanyň halk suratkeşi Dursunsolmaz Muhammedowanyň döredijiligi türkmen amaly-haşam sungatyndaky gaýtalanmajak hadysa bolup, tomaşaçylary ö...
Ýazylan wagty: 03 февраля 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 458 Jogaplar: 1
Dizaýn. Döredijilik sergisi.
Türkmenistan Watanymyz bedew bady bilen gün-günden pajarlap ösýär. Ýurdumyzyň ähli pudaklary ...
Ýazylan wagty: 29 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 307 Jogaplar: 0
Türkmen grafika eserleriniň sergisi.
        Garaşsyzlyk döwrüniň neşirýat gullugynda gr...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 283 Jogaplar: 1
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28630 sek. ýüklenen baýt: 47425