Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak
Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak, güýjini köpeltmek. Myşsalaryň durkuny üýtgedip, olary owadan görnüşe getirmek her bir türgeniň arzuwy bolsa gerek. Türgen öý şertlerinde ...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 1
Witaminler we minerallar
Witaminler we minerallar Witaminler bedeniň ösmegi, köpelmegi we görnüşiň saklanyp galmagy üçin örän zerur organiki maddalar hasaplanýar. “Wita” - ýaşaýyş, “amin” - amin sakla...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 2
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler. Türgen myşsa agramyny çalt artdyrmak üçin ýörite iýmit düzgünini berjaý etmelidir. Mysal üçin, ýönekeý uglewodlar bilen iýmitlenil...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
Kinezoterapiýa ylmy
Kinezoterapiýa ylmy öz gezeginde psihologiki täsirinde näsaglara agyryny aýyrmagyň we ondan goranmagyň tebigy sagaldyş ýollaryny maslahat berýär. Gorky duýgylarynyň içinde ilkinji nobatd...
Ýazylan wagty: 07 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 1
Agyz boşlugynyň professional gigiýenasy
Agyz boşlugynyň professional gigiýenasy Agyz boşlugyna seredilende (ideg edilende) her dürli serişdeleri her dürli usullar bilen ulanmaklyk agyz boşlugynyň arassaçylygy we stomatologiki kes...
Ýazylan wagty: 07 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 57 Jogaplar: 1
Germetikleriň ikinji nesli
Germetikleriň II nesli düzümi boýunça has kämil hasaplanylypdyr. Silantlar esasan ultro-melewşe şöhlelenmesiz ýa-da himiki taýdan gataýan bolupdyr. Iki sany has giňişleýin we üstünli...
Ýazylan wagty: 04 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 1
Germetikler
Germetikler Tebigy jaýryjyklaryň germetizasiýasy üçin serişdeler. Tebigy jaýryjyklaryň başlangyç kariýesiniň bejergisi – juda wajyp stomatologiki meseledir. Şu maksat üçin öňler a...
Ýazylan wagty: 04 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 1
Agyz suwuny ftorirlemek.
Agyz suwuny ftorirlemek. 1959-njy ýylda BSGG tarapyndan dişleriň kariýesiniň profilaktikasy üçin agyz suwuny ftorirlemegiň hökmanylygy boýunça rezolýusiýa kabul edildi. Agyz suwuny emeli...
Ýazylan wagty: 04 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 1
Diş keselleriniň öňüni almakda ftoryň eýeleýän orny
Diş keselleriniň öňüni almakda ftoryň eýeleýän orny Ftor iň bir aktiw himiki element bolanlygy sebäpli erkin ýagdaýda duş gelmeýär. Himiki elementleriň (ftoridleriň) arasynda fto...
Ýazylan wagty: 03 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 1
Çagalarda ownuk hereketler
Ownuk hereketler — penjäniň, barmaklaryň üsti bilen nerw, myşsa ulgamynyň sazlaşmagy netijesinde emele gelýär. Ownuk hereketleri ýönekeý (oýunjagy tutmak), çylşyrymly (surat çekmek,...
Ýazylan wagty: 01 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 1
Çaganyň çepbekeý bolmagynyň sebäpleri
«Çepbekeýiň çemi bolmaz, eden işiniň kemi bolmaz» diýilýän pähimi ulanýan halkymyz çepbekeýleriň hem beýlekilerden pesde durmaýandygy hakynda dürli nakyllary, atalar sözlerini dö...
Ýazylan wagty: 30 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 72 Jogaplar: 2
Gyzgyn howada adam ýüregi
Adam bedeni ylaýta-da bahar-tomus aýlarynda howanyň çendenaşa gyzmagyny agyr kabul edýär. Jöwzaly yssy, ýakyp-ýandyryp barýan Gün şöhlesi, howada kislorodyň azalmagy ýürege we gan ...
Ýazylan wagty: 30 июня 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 53 Jogaplar: 2
Şeý­le gy­zyk­ly hem-de be­den üçin peý­da­ly oýun­la­ryň bi­ri hem ba­tut­dyr
Ça­ga­lyk dün­ýä­si­niň her bir pur­sa­ty­ny gy­zyk­ly ge­çir­mek­de oýun­la­ryň äh­mi­ýe­ti diý­seň ulu­dyr. Oýun oý­na­mak bi­len ýaş be­den fi­zi­ki taý­...
Ýazylan wagty: 29 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanda iýul aýynda «Saglyk —2019» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler
Türkmenistanda iýul aýynda «Saglyk —2019» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler21-nji iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow döwlet Baştutanyna «Saglyk —2019» atly halkara sergä we ylmy maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Däp bolşy ýaly, forum Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanylyp, 20 — 22-nji iýulda geçiriler....
Ýazylan wagty: 22 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Çybynlar zerarly döreýän keseller
Çybynlar gyzzyrma, denge gyzdyrmasy we sary gyzdyrma ýaly keselleri ýaýradýarlar. Bu keseller bir adamdan beýleki adama çalt geçýär. Çybynlar ýata suwda köpelýärler. Çybynlaryň ýa...
Ýazylan wagty: 21 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 1
Delfnler keseli bejerýärmi
Delfnler keseli bejerýärmi? Owadan we akylly deňiz jandarlary bolan delfnler özüniň hoşni­ ýetli garaýşy, rehimliligi hem-de suw giňişliginde hemaýata mätäçlik ýüze çykan adamla...
Ýazylan wagty: 19 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 60 Jogaplar: 1
Daban agyrysy
Dabanlar her gün uly agrama duçar bolýar. Adam ýörände zarba urujy agramyň 80%-den gowragy olaryň paýyna düşýär. Bu agzalar diňe bir bedeni götermek bilen çäklenmän, eýsem, adamyň...
Ýazylan wagty: 19 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 77 Jogaplar: 2
Pişik saglyga nähili täsir edýär
Pişik saglyga nähili täsir edýär? Pişigiň saglyga oňyn täsiri onuň tüýleriniň uzynlygyna we reňkine baglydyr. Uzyn tüýli angar, birma, norwegiýa tokaý, pars, sibir pişikleri ak...
Ýazylan wagty: 17 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Demgysma
Çalt ýörände, ylganda, basgançaklardan galanda az hereketli, fziki taýdan taýýarlyksyz adamlaryň deminiň gysmagy mümkindir. Sebäbi birdenkä işe girişen myşsalar kislorody birbada köp ...
Ýazylan wagty: 16 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
MAGNITLI BILEZIK
MAGNITLI BILEZIK KÖMEK EDÝÄRMI? «Adamlaryň arasynda ýaýran «magnitli bilezikler saglyga oňyn täsir edýär» diýen pikir dogrumy?». — Magnitli bilezikleriň saglyga täsir edýändigin...
Ýazylan wagty: 16 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 69 Jogaplar: 2
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21246 sek. ýüklenen baýt: 49478