Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

SPORTY SÖÝÜÑ.
Sporty söýüň! Sport gözelligiň hem sagdynlygyň Çeşmesidir, Il baýlygy saglykdyr. Arkadagyň sport hakynda aýdan H...
Ýazylan wagty: Сегодня 19:33:31 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
DZÝUDO BÂSLEŞIGI.
Dzýudoçylar tutluşdy. 
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
SAGDYNLYGA WE RUHUBELENTLIGE ÇAGYRYŞ.
   Dowam edýän 2017-nji ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň Olimpiýa şäherjigine gelmegi we egindeşleri b...
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 1
TÄLIMÇI TAÝÝARLYGYNDA.
Gözel  paýtagtymyzda geçirilýän ýokary derejedäki sport ýaryşlary,  halkara media forumdyr maslahatlar Berkarar döwletimiziň sport ýurduna  öwrülýändiginiň aýdyň görkezijisidir  Şonuň ýaly-da, Aziada — 2017-niň maksatnamasyna girýän sport görnüşleri boýunça saýlama ýaryşlary geçirildi. Özi-de bu ýaryşlar oňa gatnaşan türgenleriň sanynyň köplügi bilen tapawutlandy.  Muňa biz agyr atletika boýunça  geçirilen saýlama açyk çempionata baryp görenimizde hem aýdyň göz ýetirdik....
Ýazylan wagty: 17 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
ATLYLAR LEBAP TOPARYNDA
ATLYLAR  LEBAP TOPARYNDA...
Ýazylan wagty: 17 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 1
OLIMPIÝA ŞAHERÇESINDE AGYR ATLETIKAÇYLAR WE PÂLWANLAR ÜÇIN TÜRGENLEŞIK ZALLARY.
Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň ýene bir binasy türk gurluşykçylarynyň guran dür...
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
OLIMPIÝA ŞÂHERÇESINDE SUW SPORTY TOPLUMY.
Umumy meýdany 20 müň inedördül metr, beýikligi 35 metre golaý, 5000 orunlyk köpugurly ...
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
SPORT TANSLARY.
Paýtagtymyzdaky “Galkynyş” sport toplumynda Aziada-2017-niň saýlama ýaryşlarynyň çäklerinde sport tanslary boýunça ýaryşlar geçirildi. Onuň netijeleri boýunça Ýapyk binalarda we söweş sungatý boýunça V Aziýa oýunlarynda çykyş etjek milli ýygyndynyň düzümi döredildi.Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Sport tanslary federasiýasy tarapyndan guralan ýaryşa gatnaşyjylar ýaş aýratynlyklary boýunça iki topara bölündiler. Olar ýetginjekler topary hem-de ýaşlardan we ululardan ybarat bolan bilelikdäki topardyr. Ýeňijiler we baýrak eýeleri Latyn-Amerikan tans görnüşleri bolan rumba, ça-ça-ça we jaýw görnüşlerindäki çykyşlaryň netijeleri boýunça kesgitlenildi. Geçiriljek Aziada-2017-ä gatnaşjak türkmen türgenleriniň düzümine ozal üç adamyň – Nikita Swetilnigiň, Mariýa Korçaginiň we Anastasiýa Ýužakowanyň atlary goşuldy. Häzirki ýaryşlar her toparda iň oňat jübütleriň üçüsini – ýene-de 12 türgeni kesgitledi. Şoňa görä-de, arzuw edilýän ýollanma eýe bolmak üçin umyt bildirilýän dalaşgärler sport toplumynyň tans meýdançasynda ajaýyp joşgunly şüweleňi emele getirip, özleriniň sport ussatlygyny hem-de şol bir wagtda artisçiligini görkezmäge çalyşdylar.Uly ýaşlylaryň toparynda aýratyn ýiti göreş emele gelip, ol eminleriň netije çykarmagy babatda örän çylşyrymly ýagdaýda geçdi. Şunda altyn medallary Aleksandr Sisekin—Waleriýa Nepomnýaşaýa jübüti eýeledi. Şu jübüte aýratyn umyt bildirilýär, çünki A.Sisekiniň halkara ýaryşlarynda çykyş etmekde uly tejribesi bar. Hususan-da, ol 2014-nji ýylda Moskwada geçirilen Bütindünýä tans olimpiadasynyň kümüş baýragynyň eýesi boldy.Ikinji orny Tahyr Şebekow we Darýa Gokowa eýeledi, üçünji orna bolsa Meýlis Atamyradow – Lidiýa Gogolewa jübüti mynasyp boldy.Ýetginjekleriň tans bäsleşiginde Ali Rejepow bilen Darýa Makarkina taý tapylmady. Kümüş baýraga Jemşit Atamyradow—Angelina Grigorýewa jübüti, bürünç baýraga bolsa Ahmet Ibragimow we Wera Žilkubaýewa jübüti mynasyp boldy.Ýaryşlaryň baş emini Aleksandr Nowokşonowyň belleýşi ýaly, sport tanslarynyň türkmen mekdebiniň ussatlyk derejesi soňky ýylda örän ýokarlandy. Munuň özi uly tälimçilik işleriň netijesidir. Şol işler öňdebaryjy halkara tälimçileriň tejribesine hem-de türgenleriň özleriniň yhlasyna esaslanandyr.2016-njy ýylda Russiýada we Gazagystanda biziň tansçylarymyz üçin okuw-turgenleşik ýygnanyşyklary guraldy. Sankt-Peterburgdaky taýýarlyk işleri Aziada-2017-ä geljekki gatnaşyjylar üçin aýratyn ähmiýetli boldy. Çünki sport tanslarynyň rus mekdebi halkara derejesinde umumy ykrar edilendir. Türkmenistanlylara nazaryýet we amalyýet sapaklaryny Nataliýa Simagina geçdi. Onuň türgenleri dünýäniň we Ýewropanyň ýaryşlarynyň ençeme gezek ýeňijileri hem-de baýrak eýeleri boldular.Sözüniň ahyrynda A.Nowokşonow ösüşleriň görnüp durandygyna garamazdan, türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň türgenleşiklerini dowam etmeginiň zerurdygyny aýtdy. Gazanylan tejribäni dürli ýaryşlara we ýygnanyşyklara yzygiderli gatnaşmak bilen, kämilleşdirmek we artdyrmak gerek. Şu ýylyň fewral aýynda biziň ýygyndy toparymyz üçin Belarus Pespublikasynda okuw-türgenleşik ýygnanyşyklary, onuň yz ýany bilen halkara ýaryşynda baýraklar ugrunda bäsleşige goşulmak meýilleşdirildi....
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
BASKETBOLÇYLARYMYZYÑ ÜSTÜNLIGI.
Türkmen basketbolçylary altyn we kümüş medallara mynasyp boldular
Ýazylan wagty: 11 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 250 gün galmagy mynasybetli Lebap welaýatynyň zähmetsöýer ilatyna...
Ýazylan wagty: 10 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Agyr atletika ýaryşy.
Agyr atletikaçylaryň üstünlikleriKöpugurly “Aşgabat” sport toplumynda agyr atletika...
Ýazylan wagty: 09 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
AZIADA-2017
Türkmenistanyň DIM-i halkara KHBS-lerinde, sport we diplomatik toparlarda Aziada-2017-niň PR kompaniýasyny ýaýradýar
Ýazylan wagty: 09 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
HOKKEÝÇILERIMIZ GYŞKY AZIADA TAÝÝARLANÝAR.
Türkmen hokkeýçileri gyşky Aziada taýýarlanýarlar Hokkeý boýunça milli ýygyndy toparymyz Minskide (Belarus) “Raubiçi” olimpiýa sport toplumynyň binýadynda geçirilen halkara okuw...
Ýazylan wagty: 08 января 2017 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
SPORT—ÝAŞAÝŞYMYZYŇ HEMRASY.
SPORT—ÝAŞAÝŞYMYZYŇ  HEMRASY....
Ýazylan wagty: 06 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Ýaşyl meýdançanyň ezber gözeli
Gaýyş pokginiň ezber Suraýy!          ...
Ýazylan wagty: 06 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Ýaş pälwanlaryň tutluşygy
Ýaş pälwanlaryň tutluşygy...
Ýazylan wagty: 06 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
ÖÑDE GYZGALAÑLY OÝUNLAR.
Mâlim bolşy ýaly ýanwar aýynda Aziýanyñ futbol guramasynyñ kubogy ugrundaky...
Ýazylan wagty: 04 января 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
TÂZE ÝEÑIŞLER GAZANMAK ÜÇIN TÂZE FAKULTET.
   Ýakynda Türkmenistanyñ Milli sport we syýahatçylyk institutynyñ ...
Ýazylan wagty: 29 декабря 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Ýeñişler dowam edýâr.
Anglýanyñ Premýer ligasýanyñ  15-nji tapgyrynda "West Bromwiçiñ" garşylygyny ÿeñip  gecen  (1:0)"Çelsiniñ"  baş tâlimcisi  Antoino Konte  öz futbolçylaryn...
Ýazylan wagty: 27 декабря 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
TÄZE ŸYLA ÜSTÜNLIK BILEN.
 Germaniýanyñ  çempionatynyñ 14-nji tapgyrynda"Leÿpsig" myhmançylyk...
Ýazylan wagty: 27 декабря 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12133 sek. ýüklenen baýt: 50705