Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Agyz bošugynyň gigiýenasy
Ýokary okuw mekdeplerinde ulgamlaýyn öňüni alyş çäreleri. Ýokary okuw mekdeplerinde öňüni alyş işleri ilki bilen agyz boşlugynyň sanasiýasyndan (ortopedik kömegi hem goşmaly) başla...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 1
Stomatologik keselleriň öňüni alyş çäreleri
Soňky ýyllarda stomatologik keselleriň öňüni alyş çäreleriniň meýilnamasyna uly üns berilýär. Meýilnama 7-12-17 ýaşly okuwçylaryň arasynda stomatologik keselleriň öňüni alyş ...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 1
Nikolaýyň maslahatyndan peýdalanyp ýeňiş gazandylar
ABŞ –ň hokkeý ýygyndysy öz taryhynda ilkinji Olimpia hokkeý titulyny sowet hokkeisti Nikolaý Sologubowyň kömegi bilen aldylar. 1960 ýylda Skwo-Wellide geçirilen gyşky ...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Čalt badalgadan ylgamak
Birinji häzirki zaman Olimpia oýunlarynda amerikan sprinteri Tom Býork ýeke täk pes start ulanan sprinter hasaplanýar. Köplenç ol şu usul bilen 100 we 400 metrlik aral...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
36 sagat dowam eden futbol oýny
Futbol oýnunyň muşdaklarynyň köpüsine 90 minut gaty az bolup görünýär. Güýçli futbolistler bir sutkadan artyk hem oýnap bilýärler. Šunluk bilen, şu güne ç...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Regata ýaryšy bilen bašlanýar
Londonyň “aýratyn möwsüm” diýip atlandyrylýan sport oýunlary her ýazda Temze derýasynda iki sany gadymy bäsdeş uniwersitetleriň arasynda regata (kürekli, ýelkenli, m...
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Kenar ýaka woleýbol oýuny täsirli geçdi
“Kenar ýaka woleýbol oýuny täsirli geçdi”...
Ýazylan wagty: 24 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Kim-kimiň kårdeši
KIM-KIMIŇ KÄRDEŞI? Eduard Gufeld grossmeýster bolandan soň, Korçnoýyň ýanynda magtanypdyr: —Wiktor, meni gutlap bilersiňiz, indi ikimiz kärdeş bolduk! ...
Ýazylan wagty: 21 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Towsulýan ýüp bilen ýerine ýetirlen rekordlar
Towsulýan ýüp bilen ýerine ýetirlen rekordlar: Towsulýan ýüpüň uly muşdagy hökminde dünýä belli boksçyny Mohammet Alyny görkezmek bolar. Çykyşlarynda ol üç minutlyk raundlary...
Ýazylan wagty: 15 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Sowuk suwmy ýa-da ýyly suw
Sowuk suwmy ýa-da ýyly suw? “Çogly güneşli tomus pasly ýetip gelýár. Şonuň bilen bir wagtda bedeniň suwa bolan islegi-de artýar. Ýyly we sowuk suw içmegiň aýratyn täsirleri we ý...
Ýazylan wagty: 13 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 47 Jogaplar: 1
Türgenlerimiziň ýeňši
Rumynýada tamamlanan halkara ýaryşynda türgenlerimiz  üstünlikli çykyş etdiler.       Grek-rim göreşi boýunça ýetginjekleriň arasynda Rumynýada tamamlanan halkara ýaryşynda t...
Ýazylan wagty: 13 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Hereketiň, maškyň åhmiýeti
B e d e n t e r b i ý e t a n y m a l a d a m l a r y ň d u r m u ş y n d a Şükür bagşy at münmegi, atly gezelenç etmegi, pyýada ýöremegi diýseň halaýan eken. Şonuň ü...
Ýazylan wagty: 13 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Fiziki maşklaryň ähmiýeti
Fiziki maşklaryň ähmiýeti Hat ýazylanda, okalanda, surat çekilende, stolda ussaçylyk işleri ýerine ýetirilende ýeterlik ýagtylandyrma, dogry oturmak hem-de işjeň dynç alyş wajypdyr....
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 1
Saglyk gezelençleri
Saglyk gezelençleri Obanyň (şäheriň) saglyk babatdaky kynçylyklaryny ýüze çykarmak üçin, saglyk gezelençleri gurnalmalydyr. Şeýle gezelençleriň dowamynda adamlar öz ýaşaýan ...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 1
Bagsyz baýyrlar üçeksiz jaýlara meňzeýär
Bagsyz baýyrlar üçeksiz jaýlara meňzeýär Ekwadoryň kenarýakalaryndaky baýyrlar we daglar ozal gür tropiki tokaýlyga bürelendi. Mangro agaçlary derýanyň süýji suwunyň deňziň şor...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Özgerişlikler ugrunda bile zähmet çekmek
Özgerişlikler ugrunda bile zähmet çekmek Oba saglyk mugallymlary ilki bilen oba ilatyna içgeçmäniň ýüze çykmagyna sebäp bolýan merginiň we beýleki keselleriň nädip ýaýraýandygyny...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Çaganyň ýa-da maşgalanyň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmak
Çaganyň ýa-da maşgalanyň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaly diýlende, nämäniň göz öňüne tutulýandygy hemmelere düşnüklidir. Emma daşky gurşawyň saglygy babatda şeýle aýdylmagy ...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Welosport
Welosiped sportuny taryhy barada gürrü etse , XIX asyry ahyrynda XX asyry baynda onu mehurlygy diýse ýokarlandy. Uludan-kiçä hemmeler, onu bilen megul bolup balaýarlar. Dünýä belli ýazyjy...
Ýazylan wagty: 29 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 72 Jogaplar: 1
Türkmenlerde at münmegiň peýdasy
     Türkmeniň behişdi bedewlerini näçe taryp etseň-de bärden gaýdýar. Türkmen halkynyň bedewlere goýýan sarpasy ör...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Ýahting
Ýahtingi taryhy Ö ýahta diýlip gollandiýalylary de iz galtamanlary yzyndan kowmak üçin ulanan ähli ýe il, çalt ýöreýän gämilerine aýdylypdyr. onu üçin hem käwagt olary watany diýi...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 1
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19403 sek. ýüklenen baýt: 48894