Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Hereketde ýerine ýetirilýän maşklar
Hereketde ýerine ýetirilýän maşklar Ýöremek (aýaklaryň uçlarynda, ökjede, dabanyň daşky taraplarynda, dabanyň içki taraplarynda, dabandan ökjä çenli öwrümli, ýarym oturma görnü...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ýüpbökdi bilen ýerine ýetirilýän umumy ösdüriji maşklar toplumy
1.Başlangyç duruş ýagdaýy – aýaklaryňy biri-birinden aradaşlykda saklamaly, ýüpbökdini iki tarapyndan tutmaly, eller öňe; 1-2 – elleriňi gapdala edip öňe gaňrylyp egilmeli; 3-4 - ...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Tutuşlyk wagtynda pälwanyñ durnuklylygyna täsir edýän şertler
Tutuşlyk wagtynda pälwanyñ durnuklylygyna täsir edýän şertler Göreş düşeginiñ üstünden ýeriñi üýtgetmän hereket edeniñde agramyñ umumy merkeziñ dik we kese ýerini üýtgedip bil...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
ARKANYŇ MYŞSALARY ÜÇIN MAŞKLAR TOPLUMY
ARKANYŇ MYŞSALARY ÜÇIN MAŞKLAR TOPLUMY Ştanga aýaklaryň arasynda. Ştanganyň bir tarapyny döşüňe çekmeli. Ýokarky kese agajy giňden tutup, özüňi çekmek. Eginleriň ştangaly göw...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
GUŞAKLYK BÖLÜMINIŇ MYŞSALARYNY ÖSDÜRMEK ÜÇIN MAŞKLAR
Guşaklyk bölümiň myşsalaryny ösdürmek üçin belli maşklar bilen bir hatarda trenažýorlardaky agyrlyklar we gimnastiki enjamlar bilen şu aşakdaky maşklary ýerine ýetirmeli: – gimnasti...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Kadaly ýüklenmeler
Kadaly ýüklenmelerde myşsa apparaty berkeýär, onuň gan bilen üpjünçiligi gowulaşýar, ätiýaçdaky kapillýarlar işe girýär. Eger ýüklenmeler kesgitli döwrüň belli bir wagtynyň dow...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Üç günde — 18 medal
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Taksi hyzmatlary gullugy maslahat berýár
Tak­si hyz­mat­la­ry gul­lu­gy “Uber” öz müş­de­ri­le­ri­ne şä­her­de gys­ga ara­lyk­la­ra elekt­rik we­lo­si­ped­le­rin­den we sa­mo­kat­la­ryn­dan peý­da­lan...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
Zenan türgenleriñ üstünligi
«Forbes» žur­na­ly 2018-nji ýy­lyň iň köp gir­de­ji ga­za­nan ze­nan tür­gen­le­ri­ni mä­lim et­di. Sa­naw­da 23 “Uly tu­wul­ga” ga­za­nan ame­ri­ka­ly Se­re­na W...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
XVİİİ Aziýa oýunlarynyň netijesi
Şu gün, ýag­ny 2-nji sent­ýabr­da ta­mam­lan­jak XVIII Azi­ýa oýun­la­ryn­da ýaý­dan ok at­mak ýa­ryş­la­ryn­da Gü­nor­ta ko­re­ýa­ly mer­gen­ler öňe saý­lan­dy...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 67 Jogaplar: 1
Aziada: üç gün galdy – göreş dowam edýär
Ýazylan wagty: 30 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
“Altyn asyr” AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy
Ýazylan wagty: 30 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Medallar ugrunda
Medallar ugrunda
Ýazylan wagty: 27 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
HABARÇYLARYŇ DÖREDIJILIK WE GURAMAÇYLYK IŞINIŇ ARABAGLANYŞYGY
BÖLÜMLERIŇ SEBITIŇ YKDYSADY AÝRATYNLYKLARYNA GÖRÄ ÝÖRITELEŞDIRILMEGI. HABARÇYLARYŇ DÖREDIJILIK WE GURAMAÇYLYK IŞINIŇ ARABAGLANYŞYGY. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda bolş...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Mallaryñ bahasy
Mallaryň bahasy. Küşt oýnundaky her bir malyň oýundaky gymmaty,ýerine ýetirýän funksiýasy,mümkinçilikleri,alşyk-çalşykdan soňky peýdasy boýunça bahalandyrylýar. Pyýada merkezde...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Şa Kubogynyñ finalçysy
Is­pa­ni­ýa­nyň Su­per Ku­bo­gy­na ýur­duň çem­pio­ny “Bar­se­lo­na” my­na­syp bol­dy. Ka­ta­lon­lar Ma­rok­ko­da oý­na­lan Su­per Ku­bo­gy du­şu­şy­gyn­da ...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Tennis
Ten­nis bo­ýun­ça Ka­na­da­nyň To­ron­to şä­he­rin­de ge­çi­ri­len “Ro­jers Mas­ters” ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da is­pa­ni­ýa­ly Ra­fa­el Na­dal ...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Welosipedli syÿahat
Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň ra­ýa­ty Ed Pratt bir ti­gir­li we­lo­si­ped bi­len dün­ýä­ni aý­la­nan il­kin­ji adam bol­dy. 19 ýa­şyn­da mek­de­bi tamamlan badyna dün­ý...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň ýygyndy topary Aziadanyň ikinji bürünç medalyny gazandy
...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Jana lezzet doñdurma
Teh­no­lo­gi­ýa­nyň önü­mi ha­saplanýan hem bolsa, doň­dur­ma as­lyn­da, has ir­ki dö­wür­ler­den bä­ri iň ha­la­nyp iýil­ýän dat­ly ta­gam­la­ryň bi­ri­dir. Ga...
Ýazylan wagty: 23 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15374 sek. ýüklenen baýt: 48075