Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

SPORT ÇÄRELERINDE MILLILIGI SAKLAMAK WE KÄMILLEŞDIRMEK
Türkmen halky öz garaşsyzlygyny alandan soň öz milligini dikeltmegiň ýoluna düşüp, sport ulgamynda-da türkmen milli oýunlarymyzy, sportuň milli görnüşlerini Türkmen milli göreşi we ...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 56 Jogaplar: 1
Snuker oýny
Oýunda iki sany oýunçy oýnaýar, olaryň oýnuna sudýa bilen sekretar syn edýär, olar ýaryşýanlaryň oçkolaryny sanaýarlar.Oýnuň düzgüniniň maksady oçkolaryň köp sanynyň ýygnanma...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Şalaryñ oÿny hasaplanypdyr
Bilýardyň oýun hökmünde nirede we nähili dörändigi barada entegem jedeller ýatanok. XV asyrda genuez täjirleri bu oýny ýewropa getirdiler, şonuň üçinem Hindi-hytaýy bilýardyň watany...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Olimpiÿa oÿunlaryny geçirmäge mynasyp paÿtagt
Olimpiýa şäherçesinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy. Şondan soň, erkekleriň we zenanlaryň toparlarynyň arasynda ýeňijileri sylaglamak dabarasy gu...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 1
Agyr atletika boÿunça Dünÿä çempionaty rekordlar bilen tamamlandy.
Çempionadyň iň soňky ýaryşy iň ýokary agram bolan +109 kilogramda bäsleşjek türgenleriň arasynda boldy.Birbada götermek boýunça altyn medala garaşylyşy ýaly, gruziýaly Lasha Talakha...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 50 Jogaplar: 1
Agyr atletika boÿunça Dünÿä çempionaty tamamlandy.
Edil ÿañy tamamlanan Dünÿä çempionadynda medallar ugrundaky ýaryş +87 kg çykyş eden zenanlaryň bäsleşiginden başlady.  Garaşylyşy ýaly gowy netijäni görkezen, russiýaly Tatiana K...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Agyr atletikada meşhur kompaniÿa
Şwesiýada döredilen bu kompaniýa eýýäm 400 ýyldan bäri agyr atletikada ulanylýan enjamlary öndürýär. «Eleiko» – häzirki döwürde agyr atletika degişli enjamlary öndürýän iň m...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Dünÿä birinjiligi ertir tamamlanar
Ýurdumyzda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty gyzgalaňly ýagdaýda dowam edip ertir tamamlanÿar. Bu çempionata gelen myhmanlar Olimpiýa şäherjiginiň gurluşyna diýseň ýokary dere...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 1
Sekizinji güniñ netijeleri
Düÿn Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ýaryşlaryň sekizinji güni tamamlandy, onda erkekleriň arasynda 102 kilograma çenli hem-de zenanlaryň arasynda 81 kilograma çenli agramlyk...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 44 Jogaplar: 1
Türkmen sporty arşa galÿar
Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) ýolbaşçysy Tamas Aýany kabul etdi. Duşuşyk wagtynda Türk...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 47 Jogaplar: 1
Agyr atletikaçylar agyr agramda
Türkmenistanda dowam edýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün agyr agramdaky ştangaçylar göreşe girişýärler. 109 kilograma çenli agramda çykyş edýän erkekleriň ý...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 1
Hashami Ala taÿ tapylmady
Çempionadyň sekizinji gününiň iň soňky ýaryşy 102 kg çykyş edýän erkekleriň arasynda bolup geçdi. Sargalan agramlary üýtgetmek bilen çekeleşikli geçen ýaryş ýatda galyjy boldy.B...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 1
Birbada gõtermekde medal gazandy
Birbada götermek boýunça demirgazyk koreýaly türgen Rim Jong Sim 119 kg göterip, altyn medal gazandy. Hytaý Halk Respublikasyndan gelen türgen Wang Zhouyu 118 kg agramy göterip, kümüş meda...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 47 Jogaplar: 1
Ussat agyr atletikaçy bilen sõhbetdeşlik
― Sohrab Moradi, Eýran Yslam Respublikasyndan gelen agyr atletikaçy. Dünýäniň çempionatynyň  altyn medalynyň eýesi. Janköýerleriň arasynda ony futbol ýyldyzy Messi bilen deňeýänler...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 1
Dünÿäde birinjilik almak ugrunda ÿaryşlar dowam edÿär
Paýtagtymyzda agyr atletika boýunça dünýäde birinjiligi almak ugrundaky ýaryşlar dowam edýär. Erkekleriň arasynda 96 kilograma çenli agramlyk derejedäki bäsleşiklerde eýranly agyr atle...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 45 Jogaplar: 1
Bedenterbiýede we sportda ulanylýan söz we görkezme usullary
Bedenterbiýe we sport ýörelgesinde hereketi didaktiki ugurdan öwretmek üçin ýöriteleşdirilen, özüne mahsus aýratynlykly, ýagny görkezme we söz usulyýetlerini ulanýarlar. Hereketiň g...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 82 Jogaplar: 2
Tebigatyň sagaldyş güýçleri we gigiýeniki närseleri (faktorlary)
Bedenterbiýe we sport ýörelgesinde adamlary daýaw, sagdyn, beden taýdan ösdürmeklige tebigatyň sagaldyş güýji we gigiýenanyň şertleri uly täsir edýär. Tebigatyň sagaldyş güýji Gü...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 1
Dünÿä birinjiligi ahyrlap barÿar
Barha ahyrlap barýan dünýä çempionatynyň 8-nji gününde ýene 2 agramda medallar ugudna bäsleşiler. Ilki 81 kilograma çenli agramda çykyş edýän zenanlar ýaryşa başlar. Soň bolsa 102 ...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 1
Maglumatlary auditoriýa ýetirmekde täze şertler
1960-njy ýyllarda maglumatlar jemgyýeti baradaky garaýyşlaryň döremegine maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň netijesinde jemgyýetiň özgermegi sebäp bolýar. Amerikan alym...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 2
Peÿdaly iÿmit
Ýat­maz­dan ozal do­rag iý­mek­lik ada­myň ag­ra­my­nyň ýo­kar­lan­ma­gy­na ge­tir­män, eý­sem, adam be­de­nin­dä­ki ar­tyk­maç ýag­la­ryň azal­ma­gy­na kö­mek...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17336 sek. ýüklenen baýt: 49495