Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

GADYMY RIM DÖWLETINIŇ BEDENTERBIÝESI
GADYMY RIM DÖWLETINIŇ BEDENTERBIÝESI Gadymy Rim gul eýeçilik döwleti örän ösen derejede bolupdyr. Gadymy Gresiýa döwletine garanyňda Rim gul eýeçilik döwletiniň aýratynlygy onuň merk...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
GÖRÜŞIŇ BOZULMAGYNDA WE NERW ULGAMYNYŇ IŞJEŇLIGINIŇ BOZULMAGYNDA ULANYLÝAN BEDEN MAŞKLARY
GÖRÜŞIŇ BOZULMAGYNDA WE NERW ULGAMYNYŇ IŞJEŇLIGINIŇ BOZULMAGYNDA ULANYLÝAN BEDEN MAŞKLARY Amaly sapaklaryň materialy. Irki gigiýeniki gimnastika. Her bir kesellemeler üçin anyk bolan bej...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
IÇKI ORGANLARYŇ KESELLEMELERINDE ULANYLÝAN BEDEN MAŞKLARY
IÇKI ORGANLARYŇ KESELLEMELERINDE ULANYLÝAN BEDEN MAŞKLARY Amaly sapaklaryň materialy. Irki gimnastika. Anyk kesellemeler üçin bejeriş we taplaýyş gimnastikasy. Bellenilen tertipde düz...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
G I M N A S T I K A
G I M N A S T I K A Gimnastika sportunyň häsiýetnamasy, gimnastikanyň görnüşleri. Gimnastika sportunda şikesleriň öňüni almagyň serişdeleri. Türkmen gimnastikaçy türgen...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Ussatlygyñ pes derejesindäki tälimçiler
U s s a t l y g yny ň p e s d e r e j e s i n d ä k i tälimçilerde ýaş türgenler bilen alyp barylmaly iş dürs kesgitlenilenok. Olaryň işiniň esasynda diňe häzirki wagt taktiki meselel...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Häzirki zaman tälimçileri
Häzirki zaman tälimçileri – bu ýokary ahlak sypatly, duýgur we mylakatly adamlardyr. Ýetginjeklerde terbiýelejek bolunýan häsiýetler tälimçiniň özünde-de bolmalydyr. Ýokary ahlak syp...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Tälimçiniň ýaş türgenler bilen alyp barýan jemgyýetçilik-syýasy işiniň mugallymçylyk ussatlygynyň möhüm ölçegi
Tälimçiniň ýaş türgenler bilen alyp barýan jemgyýetçilik-syýasy işiniň mugallymçylyk ussatlygynyň möhüm ölçegi şu aşakdakylary öz içine alýar: Öz döwletiniň we beýlek...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Ussat bolmadyk tälimçilerde bitewi, özara baglanyşykly hereketler, usullar duş gelmeýär
U s s a t l y g yny ň p e s d e r e j e s i n d ä k i tälimçilerde ýaş türgenler bilen alyp barylmaly iş dürs kesgitlenilenok. Olaryň işiniň esasynda diňe häzirki wagt taktiki meseleler ...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Tejribelilik, işine başarnykly ýapyşmak mahsusdyr
Ýaş türgenler bilen jemgyýetçilik-syýasy işini alyp barmak bu tälimçileriň ünsünden düşenok. Olar oýlap tapmalara baýlygy, oýlanyşykly, gowy mugallymçylyk ukyplary bilen tapawutlan...
Ýazylan wagty: 22 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Lukman- pedagog gözegçiligi
Lukman- pedagog gözegçiligi - türgenlere türgenleşik we ýaryş döwründe gözegçilik etmek, barlag geçirmek dispanserizasiýa işiniň zerur we wajyp bölegidir. Sport lukmanyñ şol işi tä...
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Sapaklaryň fiziologiki “çyzgysyny” anyklamak
Sapaklaryň fiziologiki “çyzgysyny” anyklamak. Lukman türgenleşikleriň dürli tapgyrlaryna gatnaşmak bilen ýüregiň ýygrylyş ýygylygyny (ýýý) ýa-da başga bir fiziologiki görke...
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türgenleşme sapaklarynyñ we ýaryşlaryñ geçirilýän ýerleriniñ arassaçylyk-gigiýeniki barlaglaryñ geçirilişi
Türgenleşme sapaklarynyñ we ýaryşlaryñ geçirilýän ýerleriniñ arassaçylyk-gigiýeniki barlaglaryñ geçirilişi. Sapaklaryñ we türgenleşmeleriň arassaçylyk-gigiýeniki şertleri f...
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Lukman barlagy gullugynyñ guramaçylygy
Lukman barlagy gullugynyñ guramaçylygy. Lukmançylyk barlagy (LB) fiziki maşklary bilen meşgullanmalarda 2 ýol bilen amala aşyrylýar: ýöriteleşdirilen lukman bedenterbiýe gullygy tarap...
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Yzygiderli fiziki agramlaryň türgenliligiñ ösüşine täsiri
Yzygiderli fiziki agramlaryň türgenliligiñ ösüşine täsiri. Ganyñ düzüminde eritrositleriñ we gemoglobiniñ mukdary köpelýär, bu bolsa ganyñ kislorod netijesinde nerw işjeñligi we sazl...
Ýazylan wagty: 17 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Antropogen ýadygärlikleri
Antropogen ýadygärlikleri. Ýekedeşik gowaklar toplumy. Türkmenistanyň çet günortasynda (Serhetabatdan Tagtabazara çenli) Murgap derýasynyň sag kenarynda neogen döwrüniň jynslaryndan düz...
Ýazylan wagty: 16 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
güýçli, deňagramly, çalt
Gadymy hytaý akyldary Sýunszynyň düşündirişine görä, “Däp-dessurlara baglylykda asman bilen yer ylalaşyga gelýär, Gün bilen Aý ýagty şöhle saçýar, ýylyň dört pasly biri-birini...
Ýazylan wagty: 10 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Ÿürek iş wagtynda
ÝÜREK IŞ WAGTYNDA “Adam diňe aýaklary bilen däl-de, köp derejede özüniň ýüregi hem-de öýkeni bilen ylgaýar”- diýip belli lukman işgäri S.Iwanow belleýär. Ylgamak ýürekden ba...
Ýazylan wagty: 09 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
ÖZ-ÖZÜŇE GÖZEGÇILIK ETMEK
ÖZ-ÖZÜŇE GÖZEGÇILIK ETMEK Ylgamaga başlaýanlaryň öz bedenindebolup geçýän üýtgeşmeleri tiz-tizden lukmanyň gözegçiliginde barladyp durmaga mümkinçilikleri bolmaýar. Şeýle ýa...
Ýazylan wagty: 09 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
BEDENTERBIÝEDE WE SPORTDA KOMPÝUTER ANYKLAMALARY
BEDENTERBIÝEDE WE SPORTDA KOMPÝUTER ANYKLAMALARY Bölümiň mazmuny: türgenleri taýýarlamakda 3D grafikaly usullar. Adam hereketleriniň optikoelektron ölçegleriniň usulary (3D skanirleme...
Ýazylan wagty: 07 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
DÖREDILEN WAGTYNDAN BÄRI AZIÝA OÝUNLARY ŞEÝLE TERTIPDE WE ÝURTLARDA GEÇDI
DÖREDILEN WAGTYNDAN BÄRI AZIÝA OÝUNLARY ŞEÝLE TERTIPDE WE ÝURTLARDA GEÇDI: 1 1951-Nýu-Deli (Hindistan) 10 1986-Seul (Günorta Koreýa) 2 1954 – Manila (Filippinler) 11 1990-Pekin (Hytaý)...
Ýazylan wagty: 07 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21216 sek. ýüklenen baýt: 50071