Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Fransiÿa bilen Horwatiÿa
Fransiýa final Horwatiýa FRAN­SI­ÝA IKIN­JI, HOR­WA­TI­ÝA IL­KIN­JI ÇEM­PI­ON­LY­GY­NA YM­TYL­ÝAR Fran­si­ýa 3-nji, Hor­wa­ti­ýa 1-nji ge­zek fi­nal­da çy­kyş eder....
Ýazylan wagty: 15 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
XXI Dünÿä Kubogy
Rus­si­ýa­da ge­çi­ril­ýän fut­bol bo­ýun­ça XXI Dün­ýä Ku­bo­gy şu günki fi­nal du­şu­şy­gy bi­len ta­mam­la­nar. 31 gün­läp do­wam eden bu ýa­ry­şyň fi­na...
Ýazylan wagty: 15 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Päsgeçilik
Päsgeçilik diýlip ýeňil atletika ylgawyndaky päsgelçilikler (barýerler), lyžaly ýaryşda ýokary galyş, suwda ýüzmekde yza öwrülmeler we ş.m. aňladylýar. Olary ýaryş wagty hakykatd...
Ýazylan wagty: 11 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Erk-islegleriňi terbiyelemegiň psihologik taraplary
Erk-islegleriňi terbiyelemegiň psihologik taraplary. Häzirki zaman sportunda aň hem beden taýdan berkeşen, durnukly we egsilmez erki ele alan türgen sportçular ýokary netijeler gazanyp bilý...
Ýazylan wagty: 11 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Taktiki hereketleri ele almagyň psihologiki meseleleri
Taktiki hereketleri ele almagyň psihologiki meseleleri Häzirki zaman sportunyň nazaryýetinde sport taktikasy diýlip türgeniň bäsdeşlik göreşini maksada laýyk alyp barmagyna düşünilýär...
Ýazylan wagty: 11 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Syýahatçylyk we myhmanhana ulgamynda ätiýaçlandyryşyň we howpsuzlygyň öwrenilmegi
Dersiň esasy wezipesi syýahatçylyk we myhmanhana ulgamynda ätiýaçlandyryşyň we howpsuzlygyň öwrenilmegi we ulanylmagy. Adamzat durmuşynda gabat gelýän dürli betbagtçylyklardan we garaş...
Ýazylan wagty: 11 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Garri Kasparow
Garri Kimowiç Kasparow(1985-2000 çempionlyk ýyllary) – 1963-nji ýylda Azerbeýjanyň Baku şäherinde dogulýar. 5 ýaşyndaka kakasyndan küşt oýnamagy öwrenýär. Kakasy K.Baýnşteýn onda...
Ýazylan wagty: 11 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmen dzýudoçylary Hytaýyň Taýbeýinde geçirilen ýaryşda iki medaly eýelediler
Türk...
Ýazylan wagty: 10 июля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Gadymy döwürlerde-de sport maşklary we sport ýaryşlary saz bilen
Gadymy döwürlerde-de sport maşklary we sport ýaryşlary saz bilen bezelipdir. Antiki oýunlara hökmany suratda sazly sowhunlardyr şüweleňler goşulypdyr. 1906-njy ýylda Halkara Olimpiýa Komi...
Ýazylan wagty: 10 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
SPORT WE SAZ
Sport sungat üçin egsilmez çeşme bolup hyzmat edýär. Mysal üçin, nakgaşyň (hudožnigiň) işinde sportuň dürli pursatlary döredijiligiň islendik görnüşi üçin ýol görkeziji serişd...
Ýazylan wagty: 10 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Ensiklopediýanyň gaznasyndan
Sagdyn durmuş şekiliniň meselesiniň adamyň durmuşa bolan gatnaşygy, durmuşyň manysy, ruhy we beden gatnaşyklary, sarp etmek we ele almak, dünýäniň daş töwerek bilen arabaglanyşygy, ba...
Ýazylan wagty: 10 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
GIMNASTIKA MAŞKLARYNY ÝERINE ÝETIRMEGIŇ TEHNIKASY
GIMNASTIKA MAŞKLARYNY ÝERINE ÝETIRMEGIŇ TEHNIKASY Böküşler. Böküşler myşsa güýçlerini (ilkinji nobatda aýaklary) ösdürmäge täsir edýär, damarlary we bogunlary berkidýär, böküj...
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
ZYŇMAGYŇ WE BÖKÜŞLERIŇ BERK BEDENLI, KÄMIL NESLI KEMALA GETIRMEKDÄKI ÄHMIÝETI
ZYŇMAGYŇ WE BÖKÜŞLERIŇ BERK BEDENLI, KÄMIL NESLI KEMALA GETIRMEKDÄKI ÄHMIÝETI Dünýä ýüzünde eziz diýarymyzyň sport abraýynyň ýokarlanmagyna, netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň ö...
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Ruhy türgenleşme ÿürek rahatlygy
Ýürek rahatlygy. Adam gorksa, gynansa, tolgunsa, gaty begense ilkinji nobatda ýüregi çalt urup başlaýar, damarlary gysylyp, nerw damarlary dartylýar, agyry-ynjy döräp, tolgunmadan gan basyş...
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Fiiki işjeňlik adam üçin möhümdir
Näme üçin fiziki işjeňlik adam üçin möhüm? Fiziki iş sagdyn durmuşyň möhüm bölegidir. Gadym zamanlarda, haçanda adamlaryň köpüsi esasan oba hojalygy ýa-da başga fiziki iş bilen...
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
GAZETIŇ BIR SANYNYŇ MEÝILNAMASY WE ONUŇ GEÇEN SAN BILEN ARABAGLANYŞYGY
GAZETIŇ BIR SANYNYŇ MEÝILNAMASY WE ONUŇ GEÇEN SAN BILEN ARABAGLANYŞYGY Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işiň ähli ugurlarynda ...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Göreş wagtynda haýsy ýagdaýda pälwan öz deñagramlylygyny üýtgedýär
Göreş wagtynda haýsy ýagdaýda pälwan öz deñagramlylygyny üýtgedýär ? Deñagramlylyk üç görnüşlidir: durnukly, durnuksyz, tapawudy bolmadyk. Göreş wagty garşydaşlar tapawudy bolmad...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Menejeriñ wezipesi
Menejer şu aşakdakylary bilmeli: Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan döwletiniň içki we daşky syýasatyny, Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren täze Ga...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Uçurymyň bilimi, başarnygy
Uçurymyň bilimi, başarnygy we endigi “Bedenterbiýe mugallymy” şu aşakdakylary bilmeli: Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan döwletiniň içki we daşky syýasatyny, Türkmenistanyň Prezid...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Dünŷä Kubogy
Çem­pio­na 38 mil­li­on dol­lar ber­ler XXI Dün­ýä Ku­bo­gyn­da to­par­la­ra umu­my­lyk­da 400 mil­li­on dol­lar pul baý­ra­gy paý­la­nar. Bu mun­dan öň­ki Dün­ýä...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21409 sek. ýüklenen baýt: 49034