Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

BEDENTERBIÝE WE SPORT PUDAGYNY MAGLUMATLAŞDYRMAK
BEDENTERBIÝE WE SPORT PUDAGYNY MAGLUMATLAŞDYRMAK Bölümiň mazmuny: Bedenterbiýe we sport pudagyny maglumatlaşdyrmak, bedenterbiýede we sportda maglumatlar ulgamynyň toparlara bölünişi. Bede...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:47:05 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
WELOSPORT
WELOSPORT 1869-njy ýylda Pariž-Ruan (Fransiýa) marşruty boýunça ilkinji welosport bäsleşigi geçirildi. Welosport ýaryşy iki görnüşde geçirilýär: şosse we trek. 1896-njy ýylda Afinad...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:44:03 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Türkmen antroponimiýasy
Türkmen antroponimiýasynda köp duş gelýän halk, millet we tire-taýpa atlary biziň halkymyzyň beýleki halklar bilen eden dostlukly aragatnaşygy netijesinde ýüze çykypdyr. XVII-XIX asyr k...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:40:41 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Sport hereketleriniň umumy psihologiki aýratynlyklary
Sport hereketleriniň umumy psihologiki aýratynlyklary Psihologiýada adam hereketlerini oýarýan içki sypatlaryň ählisine kanagatlylyk diýlip düşünilýär. Dürli gyzyklanmalar, hyjuwlylyk...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ AGYR ATLETIKASY XXI ASYRDA
TÜRKMENISTANYŇ AGYR ATLETIKASY XXI ASYRDA Hormatly Prezidentimiziň ýerlikli belleýşi ýaly, täze galkynyş we beýik özgertmeler zamanasynda ilatyň ähli gatlaklaryny bedenterbiýä we sporta...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
WELOSPORTUŇ TARYHY ÖSÜŞI
WELOSPORTUŇ TARYHY ÖSÜŞI Sportuň bu görnüşi ilkibaşda welosipedli syýahatçylykdan başlanypdyr. Onuň meşhurlygy bolsa welosport ýaryşlarynyň hem-de owadan bäsleşikleriň ýüze çy...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
WOLEÝBOL OÝNUNYŇ DÖREÝŞI
WOLEÝBOL OÝNUNYŇ DÖREÝŞI Woleýbol iňňän gadymy oýunlaryň biridir. Mundan 4000 ýyl öň gadymy müsürliler woleýbola meňzeş oýna tomaşa edip, lezzet alypdyrlar. Biziň şowhun bile...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyz
 Awtomobil sportunyň asyrlyk taryhy bardyr. Biziň günlerimizde barha meşhurlyga eýe bolýan sportuň bu görnüşi boýunça ilkinji ýaryş 1884-nji ýylda geçirilý...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Tanyşdyrylyş dabarasy guraldy
Şu ýy­lyň 16–17-nji ma­ýyn­da Mosk­wa­da “Amul – Ha­zar 2018” tas­la­ma­sy­nyň ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy gu­ra­ldy. Bu tas­la­ma bi­len “Af­rica Eco Race 201...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmen sporty arşa galÿar
Şu ýy­lyň 14-nji ma­ýyn­da Mil­li sport we sy­ýa­hat­çy­lyk ins­ti­tu­tyn­da da­ba­ra­ly mas­la­hat bol­dy. Ol hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň “Amul – Ha­zar 2018...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
2011-2020-nji ýyllar üçin Milli maksatnama
TÜRKMEN SPORTUNY ÖSDÜRMEKDE WE ÝAÝBAŇLANDYRMAKDA HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ALYP BARÝAN SYÝASATY 2011-2020-nji ýyllar üçin Milli maksatnama Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 2...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
GUBAGAZLAR (Milli oÿun)
GUBAGAZLAR Oýnuň oýnaljak ýeri: Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýna taýýarlyk: Oýna 10-dan 30-a çenli oýunçy gatnaşyp biler. Oýunçylar bije atmak bile...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Gipodinamiýa
Az hereketlilik (Gipodinamiýa). Oňurga sütüniniň aýry-aýry oňurgalaryny birleşdirýän bogun diskinde özbaşdak gan damarlary bolmansoň, ol bu ýerde bolup geçýän diffuz hadysalarynyň h...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Internet žurnalistikasynyň aýratynlyklary
Internet žurnalistikasynyň aýratynlyklary Köpçülikleýin habar beriş serişdeler ulgamyny, hususan-da, internet neşirlerini öwrenýän alymlaryň köpüsi internet žurnalistikasyna giperteks...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Sport ussatlaryny psihologiki taýdan taýýarlamak
Sport ussatlaryny psihologiki taýdan taýýarlamak wajyp hem-de çylşyrymly mesele bolup durýar. Ikiçäk göreşde adam öz garşydaşy bilen tutluşanda (çaknyşanda) ýeńiş güýje hem ussatl...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ GANDBOLY
TÜRKMENISTANYŇ GANDBOLY Türkmenistanyň gandbolynyň taryhy 1959-njy ýyldan başlanýar. Şol ýyl şol wagtky Türkmen oba hojalyk institutynda (häzirki S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hoja...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Düzümler belli boldy
Toparlaryň düzümleri belli bolup başlady. Ýene-de bir aýdanam az wagtdan başlanjak futbol boýunça 21-nji Dünýä Kubogynda çykyş edýän ýygyndylaryň tälimçileri toparlarynyň deslapk...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Täze rekord
“Man­çes­ter Si­ti­niň” tä­ze re­kord­la­ry Ang­li­ýa­nyň “Pre­mi­er li­ga­syn­da” çem­pi­on­ly­gy­ny bireý­ýäm yg­lan eden “Man­çes­ter Si­ti” bir­n...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Pälwan göreşmäge çykanda
Pälwan göreşmäge çykanda tälimçi onuň ýanynda bolýar. Göreşiji halypasynyň ýüzüne seredende, elmydama “hemmesi gowy bolar” diýen yşaraty okaýar. Tälimçiniň şadyýan, özüne...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
MEKDEP ÝAŞLY ÇAGALARYŇ FIZIKI ÖSÜŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY
MEKDEP ÝAŞLY ÇAGALARYŇ FIZIKI ÖSÜŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY Pedagogikada 7 ýaşdan 18 ýaş aralygy üç döwre bölmeklik kabul edilendir: kiçi (7-11ýaş), orta ýa-da ýetginjeklik (12-15 ýa...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19383 sek. ýüklenen baýt: 48932