Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

gulkili
Rotanyň nobatçysy täze gelen esgere ýüzlenýär:...
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 403 Jogaplar: 0
Ýylgyralyň
– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak....
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 306 Jogaplar: 0
“Ependi, kim sen?” ýa-da Hoja Nasreddin barada ýene bir sahna oýny
Ependi Gündogarda we onuň çäklerinde...
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 328 Jogaplar: 0
Degişmeler
- Sen Ayalyn Bn Toydan On Jynsy Gatnashykda Boldunmy?- Yo...
Ýazylan wagty: 29 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 629 Jogaplar: 0
Täzeje degişmeler
Türmeden gaçany tutup yzyna getirýärler, türmäň başlygy ondan: - näme üçin gaçdyň? - öýlenesim geldi... - bäh... seň azatlyk barada geň düşünjäň baraýt... ---------------...
Ýazylan wagty: 14 декабря 2019 Ýazan Orazguly
0 Okalan sany: 640 Jogaplar: 0
Çaýhanada
  Bir gün bir ýaşuly gezim edip ýörkä, gözi çaýhananyň işiginde asylyp goýlan kagyza düşüpdir. Ol kagyzda: «Islän...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 613 Jogaplar: 0
Geliň, ýylgyralyň!
Durna we tilki
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 434 Jogaplar: 0
Maňa maý berdiňmi näme?
Bir gün Ependi biriniň bagyna girip, üzüm ýolmaga başlapdyr. Bagyň sakçysy ony gör...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 499 Jogaplar: 0
Mämmediň pişigi
Bir gün Mämmediň öýüne pişik girip ýaşamaga ...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 355 Jogaplar: 0
Degişmeler
Dişiňizi sagdyn saklamak üçin 3 kanuny berk bell...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 891 Jogaplar: 0
Geliň biraz degişeliň
Huligan oglan bir hepdeläp öýüne girip bilmedi. Sebäbi, öwrenen gylygyna görä, gapyny kakyp gaçyp gidýän eken....
Ýazylan wagty: 28 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 466 Jogaplar: 0
degişeliň gülişeliň
- Toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka näm...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 502 Jogaplar: 0
Bah
Ýazylan wagty: 23 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 288 Jogaplar: 0
BAZARA GEL BAZARA
BAZARA GEL BAZARA 
Ýazylan wagty: 22 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 534 Jogaplar: 0
Gabanmak gerek däl
Ýazylan wagty: 16 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 854 Jogaplar: 0
gülki
Ýazylan wagty: 15 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 396 Jogaplar: 0
peýdaly sorag
jogap ýazyň haýyş  oňat pikirler seljerilýär
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 834 Jogaplar: 0
ýene-de çyn
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 306 Jogaplar: 0
Degişmejik
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 479 Jogaplar: 0
Gülmek ömürden
Ýazylan wagty: 02 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 623 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19920 sek. ýüklenen baýt: 45831