Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER
GÖWÜNLIKIki hatyn gürleşip otyr. Biri:...
Ýazylan wagty: 01 октября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1859 Jogaplar: 0
Yylgyralyn birazajygam bolsa
Ayaly ertirlik uchin yumurtga chakjak bolup durka,anyrdan ari ylgap gelyar:
Ýazylan wagty: 30 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1458 Jogaplar: 0
SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER /—2
henekler /—2DERT BOLAN DÜÝŞBir adam psihologa derdini aýdýar:— Wah agam, her gije düýşümde nähili dertler çekýänimi, nähili ajal derlerini dök...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1035 Jogaplar: 0
gulkili
Rotanyň nobatçysy täze gelen esgere ýüzlenýär:...
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1510 Jogaplar: 0
Ýylgyralyň
– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak....
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1236 Jogaplar: 0
“Ependi, kim sen?” ýa-da Hoja Nasreddin barada ýene bir sahna oýny
Ependi Gündogarda we onuň çäklerinde...
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1313 Jogaplar: 0
Degişmeler
- Sen Ayalyn Bn Toydan On Jynsy Gatnashykda Boldunmy?- Yo...
Ýazylan wagty: 29 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1723 Jogaplar: 0
Täzeje degişmeler
Türmeden gaçany tutup yzyna getirýärler, türmäň başlygy ondan: - näme üçin gaçdyň? - öýlenesim geldi... - bäh... seň azatlyk barada geň düşünjäň baraýt... ---------------...
Ýazylan wagty: 14 декабря 2019 Ýazan Orazguly
0 Okalan sany: 1702 Jogaplar: 0
Çaýhanada
  Bir gün bir ýaşuly gezim edip ýörkä, gözi çaýhananyň işiginde asylyp goýlan kagyza düşüpdir. Ol kagyzda: «Islän...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1330 Jogaplar: 0
Geliň, ýylgyralyň!
Durna we tilki
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1140 Jogaplar: 0
Maňa maý berdiňmi näme?
Bir gün Ependi biriniň bagyna girip, üzüm ýolmaga başlapdyr. Bagyň sakçysy ony gör...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1151 Jogaplar: 0
Mämmediň pişigi
Bir gün Mämmediň öýüne pişik girip ýaşamaga ...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 986 Jogaplar: 0
Degişmeler
Dişiňizi sagdyn saklamak üçin 3 kanuny berk bell...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1599 Jogaplar: 0
Geliň biraz degişeliň
Huligan oglan bir hepdeläp öýüne girip bilmedi. Sebäbi, öwrenen gylygyna görä, gapyny kakyp gaçyp gidýän eken....
Ýazylan wagty: 28 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1146 Jogaplar: 0
degişeliň gülişeliň
- Toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka näm...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1297 Jogaplar: 0
Bah
Ýazylan wagty: 23 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1023 Jogaplar: 0
BAZARA GEL BAZARA
BAZARA GEL BAZARA 
Ýazylan wagty: 22 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1280 Jogaplar: 0
Gabanmak gerek däl
Ýazylan wagty: 16 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2090 Jogaplar: 0
gülki
Ýazylan wagty: 15 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1025 Jogaplar: 0
peýdaly sorag
jogap ýazyň haýyş  oňat pikirler seljerilýär
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2255 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,27264 sek. ýüklenen baýt: 46237