Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ĞÜNLER BOÝUNÇA
1.Gorup2.Asylly3.Hoshniyet
Ýazylan wagty: 16 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
SAGATLAR BOÝUNÇA
24.00 dan 2.00 çenli aralykda dog...
Ýazylan wagty: 15 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Atlar hakynda.
A-guych , hakimyetB-duygulara berilyan
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
IKI GAT GAZAN.
Iki gat gazan Ependi bir gün bazara gidip, et satyn alyp gelýär-de, aýalyna:
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
HIÇ YNANMA !
Hiç ynanma! Günlerde bir gün Ependi hammal bolup bazara çykýar. Bir söwdagär ony görüp, ...
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
HALTA HASABYNA SEREDENIÑDE...
                      Halta hasabyna seredeniňde...
Ýazylan wagty: 09 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
BILÝÂNLERIÑIZ BILMEÝÂNLERIÑIZE DÜŞÜNDIRIÑ !
Bilýänleriňiz bilmeýänlere düşündiriň! Günlerde bir gün Ependi metjide baryp, münbere çykyp: ...
Ýazylan wagty: 09 января 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Çalaja ỳylgyralyň
Bir filosofdan:
Ýazylan wagty: 05 августа 2016 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 463 Jogaplar: 2
Ýaşy bir çene baryp oýlenmedikler uçin. Degisme gornuşinde gosgy...
Ýaşy bir çene baryp oýlenmedikler uçin.Degisme gornuşinde gosgy... 
Ýazylan wagty: 01 апреля 2015 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 1821 Jogaplar: 1
Internet
Ýazylan wagty: 28 февраля 2015 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 607 Jogaplar: 0
Degişme
Magtymguly köçesiniň ugrunda it ölüp ýatan eken. Munam bir sakawrak adam görüpdirde...
Ýazylan wagty: 14 января 2015 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 1208 Jogaplar: 1
Degişme
-Iňlisçe bilýäňmi? 
Ýazylan wagty: 27 ноября 2014 Ýazan KOROL
0 Okalan sany: 981 Jogaplar: 0
Jadyly şemal
Mugallym tebigaty öwreniş dersinde okuwçylardan sapak soraýar:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 918 Jogaplar: 0
Krizis
--Seniň iki sany uly jaýyň bar, özüň bolsa kireýine ýaşäýarsyň?...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 779 Jogaplar: 0
Jadyly sowgat
--Men aýalyma name Täze ýyl sowgadyny etjegimi bilemok....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 624 Jogaplar: 0
Ýeser jogap
Awtobusda bir adam barýardy. Ol çemodanyny dyzynyň üstünde goýup otyrdy. Koduktor onuň ýanyna gelip, ondan ýük üçin hem tölemegi talap edipdir, ol tölemekden boýun gaçyrypdyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 688 Jogaplar: 0
Degişgen näsag
Bir adamyň dişi agyrypdyr. Ol ondan sogurdyp dynmak maksady bilen lukmana ýüz tutupdyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 702 Jogaplar: 0
Akylly alyjy
Satyjyda gaýtargy üçin elli köpük hem tapylmandyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 515 Jogaplar: 0
Ýeser näsag
Lukman özüne ýüz tutan näsagyň puluny az  görüp:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 482 Jogaplar: 0
Myhmansöýer adam
--Meni ugratjak bolup azar edinmeseňiz-läň!...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 530 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,34265 sek. ýüklenen baýt: 45685