Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Täze ýylda Aşgabatda bolsaňyz...
Täze ýylda Aşgabatda bolsaňyz...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Kerki şäherindäki howa menziliniň gurluşygy dowam edýär
Kerki şäherindäki howa menziliniň ...
Ýazylan wagty: 23 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!
Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!
Ýazylan wagty: 18 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Demirýol gatnawlarynyň peteklerini online alyp bilersiňiz  
Ýazylan wagty: 29 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Salwador Dali ýok ol dali däl däli
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Salwador Dalini ne düşünip bolýa ne-de düşündirip
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Salwador Dalinyň suratlaryndan
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Belarusdaky Medeniýet günleri Mogilýow şäherinde dowam etdi
...
Ýazylan wagty: 21 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
EASA Aşgabadyň Halkara howa menziline ýokary baha berdi
EASA Aşgabadyň Halkara howa me...
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
“Hancoffee” haryt nyşanly kofelere isleg ýokarlanýar
...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
GOWAÇALAR HASYL TOPLAÝAR
     Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk Döwründe “Türkmenistan rowaçlygyň Watany” ýylynda Tejen etrabynyň zähmetkeşleri 28100 gektar meýdana gowaçanyň 24238,5 orta süýümli, 3861,5 inçe süýümli görnüşlerini ekdiler. Şonuň 4217 gektary tohumluga niýetlenendir. Bu iş bolsa öz işine ökde tejribeli kärendeçilere ynanyldy. Şonuň üçinem daýhanyň yhlasy bilen ekilen gowaça meýdanlaryna göwnejaý ideg edildi. Ýurdumyzyň daşary ýurtlardan satyn alan kuwwatly tehnikalary bilen bir hatarda bejergisini geçirmek, ekerançylygyň talaplaryna laýyklykda dökün bermek, siňňitli suw tutmak işleri iňňän uly ähmiýete eýe boldy. Daýhanyň yhlasy bilen idegi ýetirilýän gowaçalar şu günler hasyl toplaýar. Olaryň şahalaryna ol hasyllar özoluşly bezeg berýärler. Daýhanyň ýyl boýy çeken zähmetiniň ajaýyp güwäçisi bolup durýarlar. Muňa daýhan begenýär, buýsanýar. Gahryman Arkadagymyzyň bitginli hasyl ýetişdirmek üçin daýhana berýän ähli ýeňilliklerine we ýardamlaryna tüýs ýürekden alkyş sözleri aýdýarlar. Özleriniň ähli yhlaslaryny we gujur-gaýratlaryny ene topraga hyzmat etmäge bagyşlaýarlar....
Ýazylan wagty: 25 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Iň howpsuz şäherler
Iň howpsuz şäherler
Ýazylan wagty: 06 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 68 Jogaplar: 0
Täze teatr möwsüminde tomaşaçylaryň göwnünden turan we täze oýunlar görkeziler, gastrollar göz öňünde tutulýar
   31-nji awgustda paýtagtyň teatrlarynyň arasynda ilkinji bolup, Baş drama teatry möwsümi açar, teatryň sahnasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» kitaby we Nurmyrat Saryhanowyň «Şükür bagşy» powesti esasynda goýlan «Dutaryň owazy» oýny görkeziler....
Ýazylan wagty: 31 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
2020-nji ýylda ter malinany önündan sargyt etmek
Hormatly 3-DAMJA-nyň müşderileri! Biz Size sargytlaryňyz we öňünden geçirýän töleg üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Şu ýylda, Siziň deslapky sargytlaryňyz bize aşakdakylara m...
Ýazylan wagty: 30 августа 2019 Ýazan Radik
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Заказы на свежую малину на 2020 год
Уважаемые Клиенты 3-DAMJA! Мы благодарны вам за ваши заказы и предварительную оплату. В этом году, ваши предвар...
Ýazylan wagty: 30 августа 2019 Ýazan Radik
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Dashoguz welaýatynda satlyk noutbuk bolsa habarlashyng +99364931321
Dashoguz welaýatynda satlyk noutbuk bolsa habarlashyng +99364931321
Ýazylan wagty: 24 января 2018 Ýazan Ogabek
0 Okalan sany: 549 Jogaplar: 0
Обучение в Малайзии
Ýazylan wagty: 10 января 2015 Ýazan Ahmedio
0 Okalan sany: 828 Jogaplar: 0
Malayziyada yokary bilim almak isleyanler uchin.
Malayziyada yokary bilim almak isleyänler ücin okuwa girmek ücin komek beryän.Malayziyad...
Ýazylan wagty: 10 января 2015 Ýazan Ahmedio
0 Okalan sany: 1078 Jogaplar: 0
Täze ýyldan soňky ýatlama...
Узбекский п...
Ýazylan wagty: 02 января 2014 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 1351 Jogaplar: 3
Täze ýylyňyz gutly bolsun watandaşlar!!!
                ...
Ýazylan wagty: 22 декабря 2013 Ýazan Polatahmed
2 Okalan sany: 1772 Jogaplar: 1
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 8,13020 sek. ýüklenen baýt: 48484