Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...
Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Alyp baryjy, şoumen Azat Ataýew: «Bu işde özüňe ynanmaly, çekinjeňlikden daşda durmaly»
Alyp baryjy, şoumen Azat Ataýew: «Bu işde özüňe ynanmaly, çekinjeňlikden daşda durmaly»
Ýazylan wagty: 24 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
“Nurly meýdan” kärhanasy önümiň mukdaryny artdyrýar
“Nurly meýdan” kärhanasy önümiň mukdaryny artdyrýar
Ýazylan wagty: 19 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Hepdäniň täze filmi – “Ýyrtyjy guşlar” (Birds of Prey)
Hepdäniň täze filmi – “Ýyrtyjy guşlar” (Birds of Prey)
Ýazylan wagty: 08 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
50 Cent “ýyldyzlaryň hatarynda”
50 Cent “ýyldyzlaryň hatarynda”
Ýazylan wagty: 31 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 73 Jogaplar: 0
Bolliwudyň gözel ýyldyzy “Matrisa – 4” filminde surata düşer
Bolliwudyň gözel ýyldyzy “Matrisa – 4” filminde surata düşer
Ýazylan wagty: 29 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen alabaý» tohumly itleri köpeldiş we kämilleşdiriş merkezi açyldy
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen alabaý» tohumly itleri köpeldiş we kämilleşdiriş merkezi açyldy
Ýazylan wagty: 29 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Женщина года
Женщина года
Ýazylan wagty: 28 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
«Градостроительная программа в действии»
«Градостроительная программа в действии»
Ýazylan wagty: 28 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Täze ýylda Aşgabatda bolsaňyz...
Täze ýylda Aşgabatda bolsaňyz...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Kerki şäherindäki howa menziliniň gurluşygy dowam edýär
Kerki şäherindäki howa menziliniň ...
Ýazylan wagty: 23 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!
Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!
Ýazylan wagty: 18 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Demirýol gatnawlarynyň peteklerini online alyp bilersiňiz  
Ýazylan wagty: 29 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Salwador Dali ýok ol dali däl däli
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Salwador Dalini ne düşünip bolýa ne-de düşündirip
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Salwador Dalinyň suratlaryndan
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Belarusdaky Medeniýet günleri Mogilýow şäherinde dowam etdi
...
Ýazylan wagty: 21 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
EASA Aşgabadyň Halkara howa menziline ýokary baha berdi
EASA Aşgabadyň Halkara howa me...
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
“Hancoffee” haryt nyşanly kofelere isleg ýokarlanýar
...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
GOWAÇALAR HASYL TOPLAÝAR
     Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk Döwründe “Türkmenistan rowaçlygyň Watany” ýylynda Tejen etrabynyň zähmetkeşleri 28100 gektar meýdana gowaçanyň 24238,5 orta süýümli, 3861,5 inçe süýümli görnüşlerini ekdiler. Şonuň 4217 gektary tohumluga niýetlenendir. Bu iş bolsa öz işine ökde tejribeli kärendeçilere ynanyldy. Şonuň üçinem daýhanyň yhlasy bilen ekilen gowaça meýdanlaryna göwnejaý ideg edildi. Ýurdumyzyň daşary ýurtlardan satyn alan kuwwatly tehnikalary bilen bir hatarda bejergisini geçirmek, ekerançylygyň talaplaryna laýyklykda dökün bermek, siňňitli suw tutmak işleri iňňän uly ähmiýete eýe boldy. Daýhanyň yhlasy bilen idegi ýetirilýän gowaçalar şu günler hasyl toplaýar. Olaryň şahalaryna ol hasyllar özoluşly bezeg berýärler. Daýhanyň ýyl boýy çeken zähmetiniň ajaýyp güwäçisi bolup durýarlar. Muňa daýhan begenýär, buýsanýar. Gahryman Arkadagymyzyň bitginli hasyl ýetişdirmek üçin daýhana berýän ähli ýeňilliklerine we ýardamlaryna tüýs ýürekden alkyş sözleri aýdýarlar. Özleriniň ähli yhlaslaryny we gujur-gaýratlaryny ene topraga hyzmat etmäge bagyşlaýarlar....
Ýazylan wagty: 25 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22185 sek. ýüklenen baýt: 48387