Вы неавторизованы, войти


NextTM hödürleýar

Лучшие статьи

Awtorlyk hukugy
Döredijiligiň islendik görnüşi bilen meşgullanmagyň netijesinde döredilen eserler we gaýry önümler babatda ýüze çykýan emläkleýin hem emläkleýin däl gatnaşyklary kadalaşdyrýan h...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Internet ulgamyny has giň gerim bilen ösdürilÿär
Ýurdumyzda internetden peýdalanýanlaryň sany birnäçe esse artdy, paýtagtymyz Aşgabatda we ýudumyzyň beýleki künjeklerinde internet kafeleri açyldy. Türkmenistanda internet ulgamynyň has...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Oba, odanmak, odun
Oba [o:ba] – Oba hojalygy bilen meşgullanýanlaryň ýaşaýan ýerini, kendi aňladýan bu söz aslynda türki we mongol dilleriniň aýmak/o:mak/o:bak sözüniň gysgalan görnüşidir. Ol ilki ...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Nabat, naçar, nadan
Nabat [naba:t] – Şekeri gaýnadyp, oňa myhak atyp taýýarlanýan süýji önümiň nabat diýen ady «ot, ösümlik» manysyndaky arap sözündendir. Ähtimal, nabat ösümliginiň häsiýeti myh...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Mährigõÿe
Mährigöýe [mährigö:ýe] – Il içinde köp gyz (ýa oglan) tarapyndan gowy görülýän ýigide (ýa gyza) «pylany mährigöýe iýen ýaly» diýilýär. Ýörgünli yryma görä, haýsydyr bi...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Kyrkaýak
Kyrkaýak – Gurçuga meňzeş uzyn bedenli, köp aýakly zäherli möjejige türkmen we aglaba türki dillerde kyrkaýak diýilýär. Ol bolgar, polýak, çeh, ispan, iňlis dillerinde «ýüz aýak...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Kürek, küremek, kürüm
Kürek, küremek, kürüm – Saman gatyşykly däne, gar, suwuklyk ýaly närseleri bir tarapa sürmek, ýokary zyňmak üçin ulanylýan ýasy we uly dabanly pi:lpisint agaç guralyň ady bolan kür...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Keÿik
Keýik – Häzir türkmen dilinde jereniň bir ady bolan bu söz gadymy türki dillerde kezik, keýik, kiýik ýaly görnüşlerde duş gelip, haýwanlaryň, guşlaryň, hatda ösümlikleriň hem ýa...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Igde, ige
Igde – Kaşgarlynyň «Diwanynda» ýigde, türkmen şiwelerinde ýigde, jigde görnüşlerinde duş gelýän bu miwäniň ady, biziňçe, çigit sözünden we at ýasaýjy -e goşulmasyndan emele g...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 7 Комментарии: 0
Hele-müçük
Hele-müçük – «Türkmen diliniň sözlüginde» (1962) gepleşik dili diýlen bellik bilen helemhüjik görnüşde ýazylan we manysy hem «eýle-beýle, sähelçe, kiçijik» diýlip düşündir...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Gaýyr, gaýrak
Gaýyr, gaýrak – Türkmen diliniň sözlüklerine girizilmändigine seretmezden, gaýyr diýen gadymy türki söz «toprak», «gum» (ähtimal, «bejermesi kyn gum») manysynda baryp Kaşgarlynyň...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Eke, ekiz
Eke – Türkmen diliniň sözlüklerine girizilmändigine seretmezden, eke sözi ekeji (eke+eje) we eneke (ene+eke) sözleriniň düzüminde duş gelýär. Türki dilleriň gypjak toparynda, şeýle-...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Diş
Diş [di:ş] – Iýmit owradyjy, çeýneýji synamyzyň ady bolan diş sözi türki dillerde diş, tiş, tiýş, käbirlerinde (meselem, azerbaýjan we özbek şiwelerinde) hem çiş (çi:ş) görnü...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Çekirtge
Çekirtge – Gök ot-çöpleriň ganym duşmany bolan bu möjejigiň ady «bökmek» manysyndaky sekirtmek sözünden emele gelipdir. Bu at çekirtgäniň öz göwresinden onlarça esse uzak aralyga ...
Создан: 22 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Bitik, bitikçi
Bitik, bitikçi – Entek hat diýen arap sözi türki dillere ýat döwründe, baryp VI-VIII asyrlaryň gadymy Orhon-Ýeniseý ýazuw ýadygärliklerinde bitig, bitmek sözleri ulanylypdyr. Türkşyn...
Создан: 21 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Balta, palta
Balta, palta – Agaç çapýan guralyň ady hökmünde türki dilleriň oguz toparynda palta, gypjak toparynda, şeýle-de türkmen diliniň Farap etrabyndaky gepleşiklerde balta sözi ýörgünlidi...
Создан: 21 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
ŞTANGADA UTUKLARY SANAMAK
Agyr atletika her bir atletiň ştangany silkip götermekde üç synanyşygy we ştangany itip götermekde üç synanyşygy bolan açyk ýaryşdyr. Ştangada galdyrylan iň agyr agram her maşkdaky um...
Создан: 21 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
Halkara Olimpiýa Komiteti tarapyndan hasaba alyndy we WADA kodeksini kabul etdi
Pauerlifting XX asyryň 40-50 ýyllarynda Ýewropada ýaýrap başlandy. 1964-nji ýylda ABŞ-da Pensilwaniýa ştatynyň Ýork şäherinde ilkinji gezek tassyklanmadyk çempionaty geçirildi. 1965-nj...
Создан: 21 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Pauerlifting
PAUERLIFTING Sportuň agyrlykly görnüşi bolan pauerliftingiň (iňlisçe “power” – güýç, “lift” – galdyrmak) manysy türgen üçin mümkin bolan iň agyr agramlygy galdyrmak bolup,...
Создан: 20 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 3 Комментарии: 0
AWTOSLALOM
Awtoslalom (“figuralaýyn sürmeklik”, “tizlikde hileli sapalak atmalar”) – bellik edilen diregler boýunça (konuslar, tekeriň gapak daşlyklary) çäklendirilen trassadaky (kötel öwrüm...
Создан: 20 октября 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 2 Комментарии: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Страница сгенерирована за 0,17447 сек. Передано байт: 48900