Вы неавторизованы, войти


NextTM hödürleýar

Лучшие статьи

Telewizoryň okamaga täsiri
Создан: Сегодня 18:48:47 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 0 Комментарии: 0
Türkmenistanyň futzal Kubogy çärýek finallar bilen dowam edýär
Türkmenistanyň futzal Kubogy çärýek finallar bilen dowam edýärFutzal boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşda 1/8 finalyň duşuşyklary geçirildi. Bu duşuşyklaryň esasy aýratynlyklarynyň biri deslapky tapgyrdan ýaryşa goşulan «Oguzhan» futzal toparynyň 1/8 finaldaky garşydaşy «Ahaly» hem 7:1 hasabynda ýeňmegidir....
Создан: Сегодня 17:54:17 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 1 Комментарии: 0
Türkmen boksçulary Mongoliýada geçirilýän Aziýa çempionatyna gatnaşýarlar
Türkmen boksçulary Mongoliýada geçirilýän Aziýa çempionatyna gatnaşýarlarMongoliýanyň Ulan-Bator şäherinde geçirilýän ýaşlaryň arasynda boks boýunça Aziýa çempionatyna Türkmenistanyň ýygyndysy hem gatnaşýar. 8-nji noýabrda badalga berlen yklym ýaryşy 20-nji noýabra çenli dowam eder....
Создан: Сегодня 17:53:56 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Türkmenistanyň futbol ýygyndysy «Nusaý» stadionynda türgenleşýär
Türkmenistanyň futbol ýygyndysy «Nusaý» stadionynda türgenleşýärDünýä çempionaty 2020-niň saýlama tapgyrlaryna taýýarlyk görýän Türkmenistanyň milli ýygyndysy türgenleşik işlerini ýaýbaňlandyrdy ― diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär....
Создан: Сегодня 17:53:30 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 1 Комментарии: 0
Täze önümhananyň gurulmagy bilen Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasynyň mümkinçiligi bir gije-gündizde 100 tonna ýaga ýeter
Täze önümhananyň gurulmagy bilen Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasynyň mümkinçiligi bir gije-gündizde 100 tonna ýaga ýeterTürkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasynda rafinirlenen ýagy aklaýan, yssyzlandyrýan we PET görnüşinde gaplaýan täze önümhanalary gurmak meýilleşdirilýär. Olaryň kuwwaty bir gije-gündiziň dowamynda 100 tonna önüm öndürmäge barabar bolar. Bu barada Biznes Türkmenistan internet saýtynda habar berilýär....
Создан: Сегодня 17:52:55 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 1 Комментарии: 0
«Ukyply kärdeşler» hususy kärhanasy gazbeton bloklarynyň eksportyny artdyrýar
«Ukyply kärdeşler» hususy kärhanasy gazbeton bloklarynyň eksportyny artdyrýar2019-njy ýylyň soňky aýlarynyň gümrük statistikasyna görä, Türkmenistandan eksport edilýän gazbeton bloklarynyň möçberi artýar. Bu önüm esasan Özbegistana we Gazagystana iberildi. Ýylyň başyndan bäri önümiň 8 621,4  tonnasy Özbegistan Respublikasyna hem-de 3 517,2 tonnasy Gazagystan Respublikasyna eksport edildi.    Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi internet neşiriniň ýazmagyna görä, gazbetonyň hili, ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegi, uzak möhlet ulanylýanlygy, ygtybarlylygy, şeýle hem girdejililigi ýaly tehniki we ulanylyş sypatlary döwrebap talaplaryň ählisine laýyk gelýändigi, bu önüme bolan islegiň artmagyny düşündirýär. ...
Создан: Сегодня 17:52:32 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 7 Комментарии: 0
Türkmen tarapy Owganystana muzdsuz transformator kömegini berýär
Türkmen tarapy Owganystana muzdsuz transformator kömegini berýärTürkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasyndaky dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanyp, Owganystana ynsanperwer kömegini bermek maksady bilen, Energetika ministrligine güýjenmesi 220/110/10 kW, kuwwatlylygy 125 MWA bolan 1 sany transformatory degişli enjamlary bilen bilelikde ynsanperwer kömek hökmünde Owganystan Yslam Respublikasyna muzdsuz bermek tabşyryldy....
Создан: Сегодня 17:52:05 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 2 Комментарии: 0
Tbilisi şäherinde türkmen-gruzin gepleşikleri geçirildi
Tbilisi şäherinde türkmen-gruzin gepleşikleri geçirildiŞu gün – 11-nji noýabrda Türkmenistanyň we Gruziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny tükellemek we kämilleşdirmek meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi....
Создан: Сегодня 17:51:42 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Uly balyk
Hekaýanyň awtory: Jeýms P. Lenfesti
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 7 Комментарии: 0
Gurbannazar Ezizow – Topragym
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Ogyrlanan aň
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Gurbannazar Ezizow – Razy
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Dag adamy
Öz söýgüli ýary üçin daglary ýaran ynsan diýlende, bada-bat Perhat ýada düşýär. Asly bilen Perhadyň dillere dessan söýgüsi pelsepewi bir rowaýatdan, başgaça aýdanymyzda çeper ...
Создан: 11 ноября 2019 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 8 Комментарии: 0
Şibli baba
ŞIBLI BABA HAKYNDA HAKYKAT WE ROWAÝAT
Создан: 11 ноября 2019 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 15 Комментарии: 1
Ýene-de bir garaşylmadyk tötänlik
Ýene-de bir garaşylmadyk tötänlik
Создан: 11 ноября 2019 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 20 Комментарии: 2
Häzirki wagtda alabaý dünýäde iň meşhur tohumlaryň biridir
Arheologik gözlegleriň barşynda köp halatlarda alabaý tohumynyň taryhyny açyp görkezýän, onuň ynsanyň durmuşyndaky orny barada gürrüň berýän maglumatlar hem ýüze çykarylýar. G...
Создан: 11 ноября 2019 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 43 Комментарии: 2
Türkmen telekeçileri pomidoryň täze sortuny synag edýärler
Türkmen telekeçileri pomidoryň täze sortuny synag edýärler
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 4 Комментарии: 0
«Haldor Topsoe» kompaniýasy Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşar
«Haldor Topsoe» kompaniýasy Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşar
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Türkmenistanda hususy telekeçileri ýuridiki şahsy döretmezden bellige almagyň meseleleri öwrenilýär
Türkmenistanda hususy telekeçileri ýuridiki şahsy döretmezden bellige almagyň meseleleri öwrenilýär
Создан: 11 ноября 2019 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Страница сгенерирована за 0,32832 сек. Передано байт: 50855