Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleri nobatdaky uçurymlaryny ýolladylar
Ir bilen Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdança Harby akademiýanyň, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabarasynyň geçýän ýerine öwrüldi....
Ýazylan wagty: Сегодня 10:39:05 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
Esengulydaky çeper halyçylyk kärhnanasynda bäş aýda 761 inedördül metr önüm öndürildi
Şu ýylyň geçen bäş aýynda «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Esenguly şäherindäki çeper halyçylyk kärhanasynda zähmet çekýän ussat gelin-gyzlaryň yhlas siňdirip dokaýan halylarynyň hili has-da ýokarlanýar. Bu ýerde taýýarlanýan haly önümleriniň ählisi diýen ýaly içerki we daşarky bazarlaryň uly isleg bildirýän harytlarydyr - diýip, "Türkmenistan" gazeti habar berýär....
Ýazylan wagty: Сегодня 10:38:29 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
16-njy iýun - Motosikl sürüjileriniň bütindünýä güni
Düýn - 16-njy iýunda dünýäniň ençeme ýurtlarynda Bütindünýä motosikl sürüjileriniň güni bellenilip geçildi. Bu baýram “Işe motorly!" diýen şygar bilen 1992-nji 22-nji iýulyndan başlap däbe öwrülip, her ýyl bellenilýär....
Ýazylan wagty: Сегодня 10:37:43 Ýazan Mekanjan
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Новая медицинская техника от «Toshiba» пополнила больницу Дашогузского велаята
В многопрофильной больнице Дашогузского велаята задействован новый компьютерный томограф от японской фирмы «Toshiba», сообщает сайт «Туркменистан: золотой век». Новый томограф позволяет диагностировать заболевания с высокой точностью. Медицинское оборудование велаятской больницы пополнили также магнитно-резонансный томограф и два рентгеноскопических аппарата «Toshiba». Техническая модернизация медицинских учреждений региона носит системный характер. Так, в 2018 году новым современным оборудованием, в том числе лазерным, способным с высокой точностью диагностировать и эффективно лечить различные заболевания, пополнились отделения офтальмологии, проктологии и отоларингологии....
Ýazylan wagty: Сегодня 10:37:02 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
Команда Министерства обороны стала чемпионом Национальной баскетбольной лиги Туркменистана
Ашхабадский баскетбольный клуб «MGSK» Министерства обороны Туркменистана нанес поражение «Гурлушикчи» в финальном матче серии плей-офф и стал чемпионом Национальной баскетбольной лиги Туркменистана (НБЛТ)....
Ýazylan wagty: Сегодня 10:35:41 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
В Дубае открылся магазин туркменских ковров и сувенирной продукции
Сегодня в торговом центре Alfattan Shopping Centre в городе Дубай (ОАЭ) состоялось торжественное открытие специализированного магазина по продаже туркменских ковров и изделий, а также текстильной и сувенирной продукции....
Ýazylan wagty: Сегодня 10:34:18 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
“Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň Balkan welaýaty boýunça jemleýji tapgyry geçirildi
“Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň Balkan welaýaty boýunça jemleýji tapgyry geçirildi Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygyna bagyşlanyp Türkmenistanyň Prezidenti...
Ýazylan wagty: Сегодня 10:10:55 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Pişik saglyga nähili täsir edýär
Pişik saglyga nähili täsir edýär? Pişigiň saglyga oňyn täsiri onuň tüýleriniň uzynlygyna we reňkine baglydyr. Uzyn tüýli angar, birma, norwegiýa tokaý, pars, sibir pişikleri ak...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:39:17 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Turbalar arkaly ýetirilýän suw
Turbalar arkaly ýetirilýän suw Suwy turbalar arkaly üpjün edýän suw ulgamynyň köp aýratynlyklary bar. Suw turbalary suwuň hapalanmak howpuny azaldýar, şol ýerde balykgulaklaryň we çy...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:27:11 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Saçagym ýanymda bolsa, rysgyny özi tapar
Ýüň saçak dokamak üçin ilki torum düýäniň gapdal ýüňüni saýyp alypdyrlar. Ol guba reòk bolsa has gowy bolýar. Torum baharda çalydan doýan mahaly, derläp ýüňüni gaçyrýar. ý...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:01:08 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Demgysma
Çalt ýörände, ylganda, basgançaklardan galanda az hereketli, fziki taýdan taýýarlyksyz adamlaryň deminiň gysmagy mümkindir. Sebäbi birdenkä işe girişen myşsalar kislorody birbada köp ...
Ýazylan wagty: 16 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
MAGNITLI BILEZIK
MAGNITLI BILEZIK KÖMEK EDÝÄRMI? «Adamlaryň arasynda ýaýran «magnitli bilezikler saglyga oňyn täsir edýär» diýen pikir dogrumy?». — Magnitli bilezikleriň saglyga täsir edýändigin...
Ýazylan wagty: 16 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 2
Ýaňlan, Diýarym!—2019
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
28-nji iýunda Ahal welaýatyndaky gazdan benzin öndürýän zawod açylar
28-nji iýunda Ahal welaýatyndaky gazdan benzin öndürýän zawod açylar14-nji iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer M.Meredow döwlet Baştutanyna ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy hem-de 28-nji iýunda Ahal welaýatyndaky gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, bu waka bagyşlanan dabaralaryň maksatnamasy barada habar berildi....
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanda 65 müň gektardan gowrak ýer ilata mellek üçin paýlanyp berler
Türkmenistanda 65 müň gektardan gowrak ýer ilata mellek üçin paýlanyp berler14-nji iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Türkmenistanyň Prezidentine şahsy kömekçi hojalygy alyp barmak (mellek) we özbaşdak ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýer böleklerini hususy eýeçilige bermek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi....
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanda senagat we kommunikasiýa toplumyna degişli kärhanalar boýunça ýörite seljeriş toparlary döredildi
Türkmenistanda senagat we kommunikasiýa toplumyna degişli kärhanalar boýunça ýörite seljeriş toparlary döredildi14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew Türkmenistanyň Prezidentine 2019 — 2025-nji ýyllarda senagat we kommunikasiýa toplumyna degişli kärhanalaryň durkuny täzelemek, hususylaşdyrmak hem-de täze önümçilikleri gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmen telekeçileri önümleri gaýtadan işlemegi ýola goýdular
Türkmen telekeçileri önümleri gaýtadan işlemegi ýola goýdularTSTB-niň agzalary ulanyşdan galan plastik, kagyz, polietilen, rezin, agaç serişdelerini gaýtadan işlemek hem-de şolardan önümleri öndürmek boýunça kiçi önümçilikleri ýola goýdular. Bu işleri dowam edip, ýurdumyzyň welaýatlarynda zibilleri we gaty galyndylary gaýtadan işleýän önümçilik taslamalaryny amala aşyrmak maksat edinilýär - diýip, 14-nji iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi....
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Balkan welaýatynda Medeniýet hepdeligi geçiriler
Balkan welaýatynda Medeniýet hepdeligi geçiriler14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa 22 — 27-nji iýun aralygynda Balkan welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligine taýýarlyk görlüşi hem-de Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çäreleri barada hasabat berdi....
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Ýatkeşligikämilleşdirmegiňusullary
...
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Alty ganat ak öýleriň ussady
Ýazylan wagty: 15 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22222 sek. ýüklenen baýt: 53243