Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Книга вчера и сегодня
С 1995 года 23 апреля – это Всемирный день книги и авторского права. Этот день подчеркивает ценность книги для л...
Ýazylan wagty: 23 апреля 2019 Ýazan Nuababy
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Teseý baradaky rowaýatdan
Teseý baradaky rowaýatdan Attikanyň ýaşaýjylary her dokuz ýyldan ýetginjek oglanlaryň we ýetişen gyzlaryň ýedisini Krite, elhenç jandar – Minotawr iýer ýaly ibermeli bolupdyrlar. Mi...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Knos köşgüniň gurluşy.
Krit siwilizasiýasynyň açylmagy. Knos köşgüniň gurluşy. XIX asyryň ahyrynda, XX asyryň başlarynda Krit adasynda iňlis alymy Artur Ewans (1851-1841-nji ýý.) tarapyndan geçirlen arheolog...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 1
Minoý döwri
Irki minoý döwri (b.e. öňki 2600–2000-nji ýý.). Bu döwre çenli neolitik tapyndylar, misden we altyndan ýasalan metal önümleriň galyndylary gadymy oturymly obalaryň ýerlerinde üsti aç...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 1
Iliada poemasy
«Iliada» poemasyna görä, Mikende patyşa Agamemnonyň ýaşaýan köşgi bolupdyr. Agamemnon grek halk ýygymyna baş bolup, Troýa ýöriş edipdir. Miken Akrapolynyň galyndylary beýik baýryň...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Genrih Şlimanyň barlaglary
Genrih Şlimanyň barlaglary. Troýa we Miken baradaky mag­lumatlaryň açylmagy. XX asyryň 70-nji ýyllaryna çenli alymlar bu rowaýatlary inkär edip geldiler. Bu garaýyş diňe XIX asyryň 70...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Nestoryň köşgi
Birinji Jahan urşundan soň taryh ylmynyň merkezi hökmünde Fransiýa we Angliýa öňe saýlanýar. XX asyryň 20–30-njy ýyl larynda Kritde we Gresiýanyň beýleki ýerlerinde möhüm arheolog...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
Suw ölçenilýän gözegçilik nokatlarynyň görnüşleri we gurluşlary
Suw ölçenilýän gözegçilik nokatlarynyň görnüşleri we gurluşlary. Suwuň derejesi baradaky maglumatlary işläptaýýarlamak Suw ölçenýän gözegçilik nokatlary gurluşlary boýunça ...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň gidrometeorologiýa gullugy
Türkmenistanyň gidrometeorologiýa gullugy Türkmenistanyň gidrometeorologiýa gullugy Türkmenistanyň Miňistrler Kabinetiniň ýanyndaky gidrometeorologiýa baradaky Milli Komitetine degişli b...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Suwy ölçemegiň halk hojalygy üçin ähmiýeti
Suwy ölçemegiň halk hojalygy üçin ähmiýeti Suwy ölçemek işleriniň netijesi dürli ylmy-barlag işleri üçin giňden ulanylýar we gidrologiýanyň nazaryýet esaslaryny hem-de gidrologiý...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 1
Gidrogeologiýanyň manysy
Gidrogeologiýanyň manysy Gidrogeologiýa - Ýer togalagynyň ýerasty suwlaryny, olaryň ýeriň gabygynda ýaýrawyny, ýatyş şertlerini, hereketini, düzümini we häsiýetlerini, dag jynslary ...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Gušlar
GUŞLAR Gyzgylt gotan (pо зовый пеликан – Pelecanus onocrotalus) – gotanlar maşgalasyna degişli. Ol köllerde, suw howdanlarynda, uçup geçen wagtlary derýa jülgeleriniň suw a...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 1
Balyklar
BALYKLAR Bekre balyk-söp balyk (шип – Acipenser nudiventris) – balyklaryň arasynda iýmit üçin ulanylýan iň bir peýdaly görnüşiniň biridir. Ol bekre balyklar maşgalasyna degişli....
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 1
Ol ýelkenganatlylar maşgalasyna degişli
Ol ýelkenganatlylar maşgalasyna degişli. Sünt-Hasardagyň ownuk daşly we ýylçyr gaýaly jülgelerinde ýaşaýar. Bu kebelegiň açyk sary reňkli owadan ganatlary bolýar (8‑nji surat). Öň...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 1
Ol hudaýatylar maşgalasyna degişli
Ol hudaýatylar maşgalasyna degişli. Agaç hu­daýatysynyň açyk ýaşyl, käwagt goňrumtyl sary reň ki agajyň ýaşyl ýa-da sarymtyl şahajyklary hem-de ýaprajyk­lary bilen reňkdeşdir. Ş...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
MÖR – MÖJEKLER
MÖR – MÖJEKLER Teneçirjikler – daşyndan göräýmäge kiçijik dikuçarlary ýada salýar. Olaryň suwly çeşmeleriň, derýalaryň töwereginde, suwuň ýüzünde gaýmalap, uçup ýörenle...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Wariýantlar usuly
Wariýantlar usuly Wariýantlar usuly, ýada has anyk meseleleri çözmegiň wariýantlaryny tehniki – ykdysady görkezijileri boýunça deňeşdirmek usuly dag kärhanalaryny taslamagyň tejribesi...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 1
Basyş göwrüminiň we merkeziniň grafo-analitiki usuly bilen kesgitlenilşi
Basyş göwrüminiň we merkeziniň grafo-analitiki usuly bilen kesgitlenilşi Ýokarda bellenilişi ýaly üstlere täsir edýän gidrostatiki basyş güýjiniñ ululygy getirilen basyş göwrümini...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 1
Paskalyň kanunynyñ tehnikada ulanylşynyñ mysallary
Paskalyň kanunynyñ tehnikada ulanylşynyñ mysallary Suwuklyklaryň daşky basyşy geçirijiligi praktikada we tehnikada giňden ulanylýar. Paskalyň kanuny ýönekeý gidrostatiki maşynlaryň gu...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 1
GIDROSTATIKA
GIDROSTATIKA Gidrawlikanyň suwuklaryň we gazlaryň deňagramlyk kanunlaryny öwredýän bölümine gidrostatika diýilýär. Gidrostatikanyň esasy meseleleri aşakdakylardan ybaratdyr: suwuklyk g...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16367 sek. ýüklenen baýt: 48974