Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

На территории Туркменистана обитали три разновидности слонов
Ýazylan wagty: 29 мая 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Degişme
Gyz: Köp garaşdyrdynmy ?&n...
Ýazylan wagty: 29 мая 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Degişme
Bir gyz parkda oturan eken bir oglan gelip yanynda...
Ýazylan wagty: 29 мая 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Zarýad çemşesi — kola
Zarýad çemşesi — kolaŞeýle bir zady göz öňüne getiriň! Ine, siz ýolda. Köp ulananyňyz sebäpli, telefonynyň zarýady tamamlanýar. Soň bolsa gündelik durmuşymyzyň eýýäm aýrylmaz parçasyna öwrülen jübi telefonymyzy zarýadlandyrmagyň gamyny iýip başlaýarys. Şol mahal haýsydyr bir ýerden elektrik toguny ýa-da zarýad beriji akkumulýatory tapmagyň deregine, telefonyňyzyň ýörite ýerine kola guýýarsyňyz we telefon ýene-de zarýadlanýar. «Bolup biljek zat däl» diýýärsiňizmi? Ýok, bolup biljek eken....
Ýazylan wagty: 28 мая 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Bilezik — zarýad beriji
Ykjam telefonlarymyz wagtyň geçmegi bilen, şeýle bir kämilleşýär welin, olaryň başarmaýan we başarmajak işi ýok diýseň gelip dur. Ýöne ykjam telefonlaryň iň esasy keseli — güýjüniň — zarýadynyň basym tükenýändigi. Eger internetden köpräk peýdalanaýsak ýa-da wideolara tomaşa edäýsek, ekranyň ýokarky bölegindäki zarýad görkeziji «çelegimiz» ýyldyrym tizliginde «egsiliberýär». Ilki-ilkiler telefony gaýtadan zarýadlandyrmak üçin öýe ýa-da iş ýerimize howlukmaly bolýardyk. Soňky ýyllarda zarýad beriji çaklaňja akkumulýatorlar dadymyza ýetişdi. Barha kämilleşýän tehnologiýa dünýäsi telefonlarymyzyň «zarýad keseliniň» has amatly täze «lukmanyny» — zarýad beriji bilezikleri hödürleýär....
Ýazylan wagty: 28 мая 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Windows 7 bilen windows 8 hem taryha siňer
Windows 7 bilen windows 8 hem taryha siňerWindows 7 «Maýkrosoft» kompaniýasynyň iň söýülen ulgamlarynyň biri boldy. Ondan has kämildigine garamazdan, windows 8 ulanyjylaryň o diýen ünsüni çekip bilmedi. Her näme-de bolsa, olaryň ikisi-de indi taryha siňýär. Kompaniýa geçen ýylyň 31-nji oktýabryndan başlap, windowsyň bu tapgyrlaryny ýaýratmagy bes etdi. Ýöne windowsyň 10-njy nesli öňki tapgyrlaryň hödürlän mümkinçiliklerini hem özünde jemlär. Eger-de ulanyjy windowsyň öňki tapgyrlaryny amatly hasap edýän bolsa, ulgamy çalşyrmaklygy diňe diskler arkaly ýerine ýetirip biler....
Ýazylan wagty: 28 мая 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
В Театре "АртИст" сегодня премьера
Сегодня, 28 мая в 18:00 в Театре "АртИст" состоится премьера спектакля "Звук шагов.Обострение" поставленного по пьесе С.Беккетта "Шаги"....
Ýazylan wagty: 28 мая 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
ORAZA BARADA.
        ORAZA BARADA SORAG--JOGAPLAR
Ýazylan wagty: 25 мая 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
SOÑKY JAÑ.
Soňky jaň 
Ýazylan wagty: 25 мая 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
SPORT GIMNASTIKASY.
SPORT GIMNASTIKASY Gimnastikany sportuň i...
Ýazylan wagty: 25 мая 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
MUHAMMET FARABY
                 Abu Nasr Muhammet ibn
Ýazylan wagty: 25 мая 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
FIZIKI ÝÜKLENMELERDE TÜRGENLERIÑ IÝMITI.
Fiziki ýüklenmelerde türgenleriň kadaly iýmitleniş düzgünleri. (Aziada -2017 - ä gatnaşýan türgenlere hödürlenýän iýmit önümleri) Hormatly Prezi...
Ýazylan wagty: 25 мая 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
ÇAGA IÝMITI NÂHILI BOLMALY.
Çaganyň akyl ukyplarynyň ösmegi we bekemegi üçin ol haýsy iýmitleri iýmeli?
Ýazylan wagty: 18 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Russiýanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Lebzýak türkmen boksçylary bilen görkezme türgenleşigini geçirdi
Olimpiýa şäherjiginiň Söweş sungatlary toplumynda boks boýunça görkezme türgenleşikleri boldy, ony belli türgen bolan—Awstraliýanyň Sidneý şäherinde geçirilen Olimpiada –2000-iň ýeňijisi, dünýä we Ýewropa çempiony, Russiýanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Lebzýak geçirdi. Ol ýakyn ýyllarda Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda 2020-nji ýylda geçriljek XXXII Bütindünýä tomusky oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça türkmen boksçylaryny türgenleşdirer. ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Durdyýewleriň maşgala agzalary -- iňlis-amerikan şaşkasy boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň öňdebaryjylary
Balkan welaýatynyň merkezindäki ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebinde iňlis-amerikan şaşkasy boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan ýaryşa gelen şaşkaçylar diňe bir medallar ugrunda bäsleşmän, şu ýylyň iýun aýynda ABŞ-da geçjek dünýä çempionatynda çykyş etmeli milli ýygyndymyzyň esasy düzüminde agza bolmak üçin hem göreşdiler. ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
BEDENTERBIÝÂNIÑ ÂHMIÝETI.
GÖWRELILIK DÖWRÜNDE BEDENTERBIÝÂNIÑ ÂHMIÝETI Göwreli zenanlara açyk howada pyýada ýöremek we ýönekeý maşklary ýerine ýetir...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Möhletinden öň çykyp gidenleriň ýerine Mejlisiň deputatlygyna, şeýle hem halk maslahatlaryna we geňeşlere dalaşgärler hödürlenilýär
 Türkmenistanda möhletinden öň çykyp gidenleriň saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. ...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň meselelerine we resminamalaryň taslamalaryna garaldy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. ...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmen küştçileri ýetginjekleriň arasyndaky Aziýa çempionatynda alty medaly gazandylar
Daşkentde (Özbegistan) 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda 17 ýurtdan—Hytaýdan, Hindistandan, Wýetnamdan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şri-Lankadan we beýlekilerden 400-e golaý türgeniň gatnaşmagynda küşt boýunça Aziýa çempionaty tamamlandy. Ýaryşlaryň barşynda watandaşlarymyz medallaryň altysyny—iki kümüş we dört bürünç medal gazandylar....
Ýazylan wagty: 14 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20814 sek. ýüklenen baýt: 50483