Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

США выделили Туркменистану около 1 миллиона долларов США на защиту от пандемии Covid-19
США выделили Туркменистану около 1 миллиона долларов США на защиту от пандемии Covid-19Соединенные Штаты остаются надёжным партнёром Туркменистана, предпринимающего шаги по защите от пандемии COVID-19. Об этом говорится в распространённом сегодня пресс-релизе посольства США в Ашхабаде....
Ýazylan wagty: Сегодня 18:53:59 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Daşoguz welaýat muzeýine täze gymmatlyklar getirildi
Daşoguz welaýat muzeýine täze gymmatlyklar getirildiDaşoguz welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi tarapyndan halkymyzyň taryhyna, medeni mirasyna dahylly gymmatlyklary toplamak, öwrenmek we olary ýaşlaryň arasynda wagyz etmek babatda asylly işler durmuşa geçirilýär. Ýakynda muzeýiň işgärleri welaýatymyzyň dürli künjeklerinde iş saparynda boldular ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazeti ýazýar. Saparyň netijesinde, irki döwürlerde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy, milli senetçilik sungaty, el hünäri we öý-hojalyk işlerinde ulanylan iş gurallary toplanylyp, muzeýiň maddy-medeni gymmatlyklarynyň üsti ýetirildi. Gurbansoltan eje adyndaky etrapdan dokma gurallaryna degişli keser, ýüň darak, Gubadag etrabyndan agaç tabak, tir, soky, ataşgir ýaly öý-hojalyk gurallary, Boldumsaz etrabyndan syrçaly kerpiç bölegi, Görogly etrabyndan juwaz, gor küýze ýaly halkymyzyň durmuşynda möhüm wezipeleri ýerine ýetiren maddy gymmatlyklary öz elleri bilen tabşyran raýatlarymyz muzeýiň miras gaznasynyň baýlaşmagyna öz goşantlaryny goşdular....
Ýazylan wagty: Сегодня 07:34:36 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
BMGÖM Daşoguzda talyplar bilen meýdan gününi geçirdi
BMGÖM Daşoguzda talyplar bilen meýdan gününi geçirdiTürkmen oba hojalyk institutynda ýörite meýilnama esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň «Türkmenistanyň gurak sebitlerinde oba hojalygy bilen meşgullanýan ilatyň howanyň täsiri bilen bagly durmuş-ykdysady ýagdaýlarynyň durnuklylygyny üpjün etmek» atly taslamasynyň çäklerinde meýdan güni geçirildi. Bu çärä institutyň baýry mugallymlary, talyplary, Görogly etrabynyň bagbanlary we daýhanlary gatnaşdylar ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazeti habar berýär. Meýdan güni iki tapgyrda, ýagny birinji tapgyr institutyň okuw binasynda geçirildi. Onda institutyň Agrohimiýa we topragy öwreniş kafedrasynyň mugallymy Hojamyrat Orazbaýew «Bagçylyk oba ilatynyň alternatiw girdeji çeşmesidir» atly görkezme tanyşdyrylyşy bilen çykyş etdi. Ol çykyşynda miweli baglaryň ösdürilip ýetişdiriliş tehnologiýasy, olara ýylyň dowamynda nähili ideg etmelidigini, haçan, nähili we näçe mukdarda dökün bermelidigi barada gürrüň berdi. Soňra Bagbançylyk we gök ekerançylyk kafedrasynyň müdiri Aýnabat Ataýewa «Miweli baglary kesmek we timarlamak» atly görkezme tanyşdyrylyşy bilen çykyş edip, miweli baglary kesmegiň maksady we düzgünleri, kesim işlerini geçirmegiň wagty we görnüşleri hem-de kesim işlerinde ulanylýan gurallar barada giňişleýin gürrüň berdi. Ikinji tapgyrda okuwlar institutyň okuw-tejribe hojalygyndaky 2 gektar meýdanda ýetişdirilýän alma baglarynda dowam etdirildi. Onda institutyň oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň ylmy işgä ri, oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty Uma Kerimowa 3-4 ýyllyk bolan alma baglarynda kesim işlerini geçirip görkezdi. Talyplar bu işlere işjeň gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: Сегодня 07:34:01 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Maryly Ýazjemal Jumaýewa 100 ýaşy arka atdy
Maryly Ýazjemal Jumaýewa 100 ýaşy arka atdyMary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň ýaşaýjysy Ýazjemal Jumaýewa şu ýyl 100 ýaşyny doldurdy ― diýip, «Maru-Şahu Jahan» gazeti habar berýär.Maşgalasynda ýanýoldaşy bilen dört ogly, üç gyzy kemala getiren mährem ene, ojagynyň ýüregi, sütüni saýylýar.— Dört ýyla golaý çeken Beýik Watançylyk urşy biziň ýüregimizde öçmejek yz goýdy. Ol söweşe ýanýoldaşym Jumamyrat Sylapow hem gidipdi. Biz bolsa tylda galan gelin-gyzlar bolup gündizlerine gazy gazyp, ekerançylyk, maldarçylyk işleri bilen meşgul bolýardyk. Guýma gursak zehinli gelin-gyzlarymyz bilen gijelerine, el işleri bilen meşgul bolýardyk. Açlygam, horlugam görendiris. Emma şonda-da, biz elmydama esgerlerimiziň Ýeňiş bilen dolanyp gelerine uly ynam-umyt bilen garaşýardyk. Umyt-arzuwlarymyz wysal tapyp, aýylganç uruş gutaryp, esgerlerimiz we ýanýoldaşym Jumamyrat Ýeňiş bilen dolanyp geldi ler. — diýip, ene geçen günleri barada gürrüň berýär. Mährem enäniň maşgala daragty kök ýaýyp, şaha ýaýradyp, perzentleriniň hersi bir ojagyň eýesi bolup otyr. Ýazjemal daýza 50 agtygyna, 87 çowlugyna, 13 ýuwlugyna, bagtyýarlyk zamanamyza guwanýar, buýsanýar ― diýip, neşir ýazýar.a...
Ýazylan wagty: Сегодня 07:32:58 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Murgap derýasynda «Marysuwhojalyga» degişli läbik sorujylaryň dördüsi işledilýär
Murgap derýasynda «Marysuwhojalyga» degişli läbik sorujylaryň dördüsi işledilýär«Marysuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň Saryýazydaky «Murgapbaşsaka» önümçilik dolanyşygynda döwrebap läbik sorujylaryň dördüsi işledilýär ― diýip, «Maru-Şahu Jahan» gazeti ýazýar.Niderlandlaryň önümi bolan kuwwatly maşynlaryň 3-si, Russiýa Federasiýasynyň önümi bolan läbik sorujy maşynyň biri Saryýazy suw howdanynyň çägindäki Murgap derýasynyň 80-nji hem-de 138-nji kilometrliginde saz we bökdençsiz işledilip, läbik sorup çykarmak işleri guramaçylykly barýar. Bu tehnikalaryň bir günde 330-dan, 2400 kub metre çenli läbik sorup çykaryş öndürijiligi bar....
Ýazylan wagty: Сегодня 07:32:14 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Marsda uçuryljak dikuçar taýýarlandy
Marsda uçuryljak dikuçar taýýarlandyKosmosy ýakyndan öwrenmegiň çäklerinde häzire çenli Mars planetasynda dürli açyşlar edildi, hereket edýän robotlar iberildi. Indi bolsa Gyzyl planeta kiçijik dikuçar arkaly öwreniler. NASA bu asman jisiminde uçuryljak ilkinji enjamy taýýar etdi. Indiki ýylyň fewralynda “Perseverance” atly marsohod  bilen bir hatarda bir sany dron Marsa iberiler. Uçýan enjam Ýerdäki soňky synagyndan üstünlikli geçdi. Agramy 1,8 kilograma barabar bolan  dronyň perleri minutda 3 000 gezek aýlaw edýär. Bu görkeziji özi bilen deňeçer dronlardan on essä golaý köpdür. Mundan soňra astronomlar bu enjamlaryň Marsda gonduryljak ýerini kesgitlär. Başga bir asman jisimine iberiljek enjam adatça Gün şöhlesi bilen işleýändigi sebäpli has ýagty ýere gondurylmaly bolýar. Marsa iberiljek dikuçar 30 günüň dowamynda jemi 5 gezek uçar. Dron ilkinji gezek 3 metre çenli uçup, 30 sekunt howada galar. Soňra bolsa, has uzakda nämäniň bardygyny görmek üçin beýigräk uçar....
Ýazylan wagty: Сегодня 07:31:46 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň çagalar sungat mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda saz bäsleşigi geçirildi
Türkmenistanyň çagalar sungat mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda saz bäsleşigi geçirildi«Bitaraplygyň waspy dillerde dessan» at bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini 2019 — 2020-nji okuw ýylynda tamamlajak uçurymlaryň arasynda yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolan ýaş zehinler milli, halk, üflenip hem-de kakylyp çalynýan, ýörite fortepiano, kirişli saz gurallary bölümlerinde öwredilýän on bir saz guraly boýunça öz ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Ýurdumyzyň çagalar we sungat mekdepleriniň halypa mugallymlary tarapyndan düzülen eminler toparynyň gelen netijesine laýyklykda, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden 1-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçylary Batyr Joraýew, Nurulla Hamraýew, Ahmet Atamyradow, 2-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Selbiniýaz Rahmedowa, Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 2-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçylary Oraz Allanazarow, Şöhrat Bäşimow, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäherçesindäki çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Nowruz Parahadow, Murgap etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Begenç Sapardurdyýew, Ýolöten etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Mergen Myradow, Aşgabat şäherinden 1-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Ilýa Lurýew, 3-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Daniel Ismailow, 4-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Maksim Gurbanow, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden 1-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Alişer Dosçanow, 2-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Seýran Saryýew ýaly öz çalan sazlaryny çaga kalby bilen diňleýjä ýetirmekde tapawutlanan ýaş sazandalar birinji orna mynasyp bolmagy başardylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlarydyr ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Ýeňijiler sylaglanandan soň, ýaş zehinleriň döredijilik konserti geçirildi. Onda milli hem-de daşary ýurt kompozitorlarynyň dürli ýyllarda döreden eserleri belentden ýaňlandy....
Ýazylan wagty: Сегодня 07:31:16 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
В Ашхабаде прошел очередной тренинг от Ak Tam Bazary
В Ашхабаде прошел очередной тренинг от Ak Tam BazaryВ бизнес-центре «Беркарар» в коворкинг-центре «Иш Нокады» команда онлайн-платформы Ak Tam Bazary провела тренинг для предпринимателей, желающих расширить свой бизнес через данный интернет-ресурс....
Ýazylan wagty: Сегодня 07:30:22 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Первый туркмен с диагнозом Covid-19 в Швеции
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
“Covid-19” Ak Welsaparyň ölümine sebäp boldy
“Covid-19” Ak Welsaparyň ölümine sebäp boldyPreviousNextAdam ömrüni bir gezek ýaşarmyş. Ynsan ömrüniň sanalgyja soňky günlerini öz dogduk ilinde ýakynlarynyň ýanynda ýaşap, ýalançydan ötse, oňa gynanç bildirip, dady-perýat edilip, ahyrky ýoluna ugradylmagyna könelerimiz “abraýly ölüm” diýer ekenler. Adama ýamanlyk üçin “duluňda süýnme” diýlip gargyş edilmegine hem şu ýagdaýda düşünip galýaň....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 79 Jogaplar: 0
В Швеции от коронавируса скончался Акмухаммет Велсапаров
В Швеции умер Акмухаммет ...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 105 Jogaplar: 0
Туркменское предприятие «Тач хил» запускает новинку - мыло с гармалой обыкновенной
Туркменское предприятие «Тач хил» запускает новинку - мыло с гармалой обыкновеннойВскоре на рынке страны появится новинка: ИП «Тач хил» начинает выпуск жидкого мыла с семенами йузарлика или гармалы обыкновенной, сообщает газета «Туркменистан»....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Daşoguzda şu ýyl 2 million kub metrden gowrak agyz suwy öndürildi
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Owganystan we Merkezi Aziýa bilen medeni hyzmatdaşlyga bagyşlanan çäre geçirildi
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirus boýunça gyzgyn liniýasyny ýola goýdy
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleri koronowirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýy maslahatlaşdylar
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ekspertler mart aýy boýunça iň meşhur operasion sistemalary we brauzerleri atlandyrdylar
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Fransiýa ABŞ-ny Hytaýdan sargyt eden maskalaryny satyn almakda aýyplady
Fransiýa ABŞ-ny Hytaýdan sargyt eden maskalaryn...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkiýe syýahatçylyk möwsümini maýyň ahyryna meýilleşdirdi
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistana «KamAZ» ýük awtoulaglarynyň ýene-de 46-sy getirildi
Türkmenistana «KamAZ» ýük awtoulaglarynyň ýene-de 46-sy getirildiTürkmenbaşy halkara deňiz portunyň 20 kub metrlik platformasyna täze «KamAZ-laryň» 46-sy gelip gowuşdy. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Täze tehnikalar Russiýanyň «Senator» we «Etim Emin» gury ýük daşaýjy gämileri arkaly iki günüň dowamynda gelip gowuşdy. Ulaglar «Türkmenawtoulaglary» agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň «KamAZ» kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda getirildi. Türkmenbaşy halkara deňiz portuna geçen ýylyň awgust ― sentýabr aýlarynda «KamAz» ýük awtoulaglarynyň 225-si getirilipdi. Täze gelen ulaglar bolsa eýýäm paýtagta sary ýola düşdi. Porta ýakyn günlerde ýene-de 40 «KamAz-yň» gelip düşmegine garaşylýar....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19114 sek. ýüklenen baýt: 58590