Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

“Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi öz işine başlady
 21-nji maýda Balkan welaýatynyň “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi "TGC-2019" (Turkmenistan Gas Congress) öz işine başl...
Ýazylan wagty: Сегодня 20:37:35 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Bagtyýar ýaşlar bäsleşdiler
Golaýda, Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň hem-de jemgyýetçilik ...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:10:15 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Türkmenistanda seýsmiki taýdan howply zolaklarynyň seýsmiki töwekgelçiliklerini peseltmek boýunça pudagara geňeş döredildi
Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda ýaşaýan ilatyň howpsuz ýaşaýyş durmuş, ykdysady we ekologiýa şertlerini üpjün etmek, seýsmiki howplulyk derejesini  kesgitlemek, hasaba almak we ýüze çykyp biljek ýer titremeleriniň täsirini peseltmek şeýle-de Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda seýsmiki töwekgelçiligi peseltmek maksatnamasynda göz öňüne tutylan meseleleri durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynyň seýsmiki töwekgelçiliklerini peseltmek boýunça pudagara geňeşi döredildi. Geňeşiň düzümi hem onuň düzgünnamasy tassyklanyldy...
Ýazylan wagty: Сегодня 08:42:51 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
«Şabat» hususy kärhanasynda dürli önümleriň 20-ä golaý görnüşi öndürilýär
Daşoguz welaýatynyň telekeçileri işlerini şu güniň talabyna laýyk guramak bilen täze sepgitlere tarap ynamly barýarlar. Olar ilaty ýokary hilli azyk önümleri bilen ygtybarly üpjün etmeklige özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ýokary hilli, ter hem arassa azyk önümlerini öndürmekde Daşoguz welaýatyndaky «Şabat» kärhanasynyň süýt, gaýmak, gatyk we mesge önümlerini öndürýän bölümlerinde netijeli we dürli işler alnyp barylýar. Kärhananyň hünärmenleri ilaty ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmeklige özleriniň uly goşantlaryny goşýarlar. Önümleriň ýokary hil derejesinde öndürilmegi üçin bolsa, kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary doly mümkinçilik berýär. Hususy kärhanada dürli önümleriň 20-ä golaý görnüşi öndürilýär. Geljekde öndürilýän önümleriň mukdarynyň artdyrylmagy göz öňüne tutulýar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz talaba laýyk öndürilýän dürli görnüşli azyk önümlerinden doly....
Ýazylan wagty: Сегодня 08:42:23 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
«Söwda we ulag gatnaşyklarynda ýola goýulmagyň milli gurallary» atly sebitara maslahat öz işine başlady
Düýn paýtagtymyzda sebitleýin ykdysady özara gatnaşyklaryň ýolunda «Söwda we ulag gatnaşyklarynda ýola goýulmagyň milli gurallary» ady bilen sebitara maslahat öz işine başlady. Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky mekdebiniň guramagynda geçirilen bu maslahata sebitiň ýurtlarynyň şeýle-de, halkara guramalaryň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn düzümleriň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda çykyş edenler Milli Liderimiziň başlangyjy esasynda söwda ykdysady, ulag we aragatnaşyk ulgamlary boýunça netijeli halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we bu ugurda degişli işleriň alnyp barylmagy barada ähli zerur mümkinçilikleri üpjün edilýändigini nygtadylar. Şeýle-de, maslahatyň dowamynda söwda gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek, ulgama öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn çäreleriň amala aşyrylýanlygyny bellenildi. Sebitleýin ulag we üstaşyr ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegiň barşy sebitara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň hukuk esaslary bilen baglanyşykly meseleler maslahatyň gün tertibiniň esasyny düzdi. Şunlukda ulag we logistika ulgamyndaky gatnaşyklary hyzmatlary giňeltmek boýunça bar bolan mümkinçilikler ýerine ýetirmegiň ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly türkmenistanda ähli ugurlar şol sanda söwda gatnaşyklary, ulag ulgamy boýunça halkara gatnaşyklary işjeňleşdirmek, ekologiýa işi babatda, hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda zerur şertler döredilýär. Maslahatyň dowamynda abraýly halkara guramalaryň we daşary ýurtlaryň wekilleri ýurdumyzda degişli ugurlar boýunça alnyp barylýan işlere ýokary baha berdiler....
Ýazylan wagty: Сегодня 08:41:51 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Новый номер журнала получат участники Х Международного газового конгресса Туркменистана
Участники Х Международного газового конгресса Туркменистана получат в качестве подарка вышедший в свет второй с начала нынешнего года номер журнала «Нефть, газ и минеральные ресурсы Туркменистана. Отраслевое периодическое издание публикуется на туркменском, русском и английском языках....
Ýazylan wagty: Сегодня 08:41:12 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
В Авазе начинает свою работу X Международный газовый конгресс Туркменистана
21 мая в Национальной туристической зоне «Аваза» начинает свою работу X Международный газовый конгресс Туркменистана — TGC 2019, который каждый год собирает крупные и широко известные энергетические компании, правительственные делегации, мировые финансовые учреждения, представителей дипломатических кругов и экспертного сообщества. ...
Ýazylan wagty: Сегодня 08:40:34 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Глава Туркменистана обратился с приветствием к участникам Международного газового конгресса
Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал приветственное Обращение участникам открывающегося сегодня в Национальной туристической зоне «Аваза» Х Международного газового конгресса. Поздравив с началом работы форума, туркменский лидер выразил уверенность, что ставший традиционным газовый конгресс откроет широкие перспективы для налаживания и укрепления плодотворного сотрудничества, развития дружественных связей....
Ýazylan wagty: Сегодня 08:39:56 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Agyz boşlugynyň indiwidual gigiýenasy
Agyz boşlugynyň indiwidual gigiýenasy Her bir adam saglygy saklamagyň esasy ýoly bolan keseliň döremeginiň öňüni almaklygyň wajypdygyny bilýär. Stomatologiki keselleriň öňüni alm...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:16:47 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 1
ÇAKYŇY BILMESEŇ...
ÇAKYŇY BILMESEŇ... Bu waka ýigriminji asyryň başlarynda Manhetteniň küşt klubunda bolup geçýär. Küştden çala başy çykýan Malli diýen biri kluba gün sypdyrman gatnaýan...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:12:53 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Kim-kimiň kårdeši
KIM-KIMIŇ KÄRDEŞI? Eduard Gufeld grossmeýster bolandan soň, Korçnoýyň ýanynda magtanypdyr: —Wiktor, meni gutlap bilersiňiz, indi ikimiz kärdeş bolduk! ...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:10:59 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Dynç güni saglyk ýoluna çykyldy
Dynç güni paýtagtymyzda Saglyk ýoluna çykylmagy ýurdumyzyň dürli künjeginde geçirilen çäreleriň özboluşly badalgasyna öwrüldi.  Säheriň arassa howasynda watandaşlarymyz we talyp ýaşlar ýörişe başlamazyndan öň beden gyzdyrma maşklary bilen birlikde sportuň dürli görnüşlerinden görkezme çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Owadan hem birmeňzeş geýnen talyplaryň uly joşgun hem ruhubelentlik bilen görkezen çykyşlary olarda Saglyk ýolunyň ilkinji tapgyrynyň beýige galýan, islendik türgeniň bedenine agram salyp, kynçylyk döredýän basgançaklaryny turuwbaşdan ýeňil geçmäge itergi berdi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet Baýdagynyň günine bagyşlanan dabaralar Saglyk ýolunyň tamamlanýan ýerinde dürli sport görnüşlerinden bäsleşikler dowam etdirildi. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berlem şeýle ajaýyp sport binalarynda, seýilgähleriň  ugrunda, mekdep stadionlarynda şu günler ir-ertirdir, giç agşam ylgaýan ýaşlara, orta we uly ýaşly adamlara gabat gelmek bolýar. Ýaş okuwçylar, talyplar, alymlar, lukmanlar, işçiler, mugallymlar, öý hojalykçylar, nepagadakylar (pensiýadakylar) saglyk ýoluny geçýärler...
Ýazylan wagty: 20 мая 2019 Ýazan Mekanjan
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Mary welaýatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet Baýdagynyň günine bagyşlanyp dabara geçirildi
Esasy baş kanunymyza we mukaddes döwlet baýdagymyza bolan belent hormat sarpanyň nyşany hökmünde Mary welaýat häkimliginiň, baş bilim, saglygy goraýyş we medeniýet müdirlikleriniň, Demokratik we Agrar, Kärdeşler arkalaşyklaryň welaýat birleşmeleriniň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetleriniň, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramagynda ulydan tutylan bu baýramçylygyň welaýat derejesinde geçirilen esasy aýdym-sazly dabarasy ir säherden Baş baýdak meýdançasyndan başlady. Bu dabarada döwlet senamyz ýerine ýetirilip, mukaddes döwlet baýdagymyz belende galdyryldy. Soňra baýramçylyk dabarasynda çykyş eden adamlar halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşuny üpjün etmekde alyp barýan il-ýurt, umumy adamzat bähbitli işleri üçin Milli Liderimize ýüreklerinden joşup çykýan alkyşlaryny beýan etdiler. Aýdym sazlaryň hoş owazy belentden ýaňlandy. Welaýatyň medeniýet işgärleri, sungat ussatlary, aýdymçylary, döwrebap tans toparlary özleriniň buýsançlaryny beýan etdiler. Goşa baýram goşa toý mynasybetli baýramçylyk çäresi soňra Ruhyýet köşgüniň öňündäki meýdançada dowam etdi. Bu dabara “Bagt kanunym baky bagt eçilýär, asmanda parlaýar döwlet baýdagym” diýlip atlandyryldy. Toý çäresi soňra şäheriň görkana köçesiniň ugrunda gurnalan baýramçylyk ýörişi bilen dowam etdi. Ýörişe gatnaşyjylar türkmeniň Ak öý binasyna geldiler. Murgap, Ýolöten, Türkmengala, Wekilbazar, Sakarçäge, Oguzhan etraplarynda geçirilen toý çäreleri hem uly ruhubelentlige beslendi....
Ýazylan wagty: 20 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
В Ашхабаде состоялся праздничный концерт в честь Дня Конституции и Государственного флага
В Ашхабаде, на площади между проспектом Гарашсызлык и улицей Кипчак, состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Конституции и Государственного флага страны, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана....
Ýazylan wagty: 20 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
В Ашхабаде проходит художественная выставка, посвящённая Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана
В столичном Музее изобразительных искусств Туркменистана развернута выставка, посвящённая Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, сообщает сайт «Туркменистан: золотой век»....
Ýazylan wagty: 20 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
В Ашхабаде состоится концерт грузинского ансамбля «Рустави»
Фото: «Юга.ру»....
Ýazylan wagty: 20 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Önümlere islegler artýar
“Ýüpekýolgurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň welaýatymyzda ýerleşýän “Şawat” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öndürýän ýokary hilli we ...
Ýazylan wagty: 18 мая 2019 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň hormatyna ylmy-amaly maslahat geçirildi
Ýazylan wagty: 18 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Mukaddesligiñ Baýramy!
Ýazylan wagty: 18 мая 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18171 sek. ýüklenen baýt: 57971