Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Howa sazlaýjynyň prototipi döredildi
Şahsy kompýuterlerimizi, indi ýanymyzda götermäge endik edipdiris. Ýanyňda göterilýän howa sazlaýjyny nähili görýärsiňiz? Hawa, indi howa sazlaýjy hem edil kompýuter ýaly, si...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:58:08 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 1
Awstraliýada möýüň täze görnüşi tapyldy
Dünýä alymlarynyòň berýän maglumatlaryna görä, Awstraliýada möýüň täze görnüşi tapyldy. Gamburgly, melburunly we brisbenli alymlar bu möýüň bognaýaklylar maşgalasyna degişl...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:51:25 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Aşgabatda Ýaşaýyş Jaýynda Gaz Partlamasy
Aşgabatda Ýaşaýyş Jaýynda Gaz Partlamasy 
Ýazylan wagty: Сегодня 14:57:49 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
В Ашхабаде произошёл взрыв газа
В Ашхабаде произошёл взрыв газа16 июля примерно в 7 часов 20 минут утра в Ашхабаде в четырёхэтажном жилом доме по адресу 10 микрорайон 1-ый проезд им. А.Ниязова дом 12 корпус 2 произошел взрыв бытового газа. ...
Ýazylan wagty: Сегодня 14:47:37 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
BT: Iýmit önümleriniň gaplamalaryna täze “Reňkli” belgilenme giriziler
BT: Iýmit önümleriniň gaplamalaryna täze “Reňkli” belgilenme girizilerIýmit önümleriniň gaplamalaryna täze “Reňkli” belgilenmeler girizmek üçin “GOST”-yň üstünde alnyp barlan redaksion işler tamamlandy. Täze “GOST” ölçeginiň standartlaşdyrmak boýunça Ýewraziýa geňeşine girýän – Russiýa Federasiýasy, Ermenistan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan döwletleriniň çäginde hereket etmegine garaşylýar diýip, "Biznes Türkmenistan" saýty ýazýar....
Ýazylan wagty: Сегодня 14:43:00 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň medeniýet wekiliýeti Ankara şäherine geldi
Türkmenistanyň medeniýet wekiliýeti Ankara şäherine geldi15-nji iýulda Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärlerinden ybarat wekiliýeti Erzurum şäherinden Ankara şäherine geldi. Olar Erzurum - Siwas - Ankara gara ýoly bilen gelip, agşam paýtagtdaky "Point" myhmanhanasynda ýerleşdiler....
Ýazylan wagty: Сегодня 14:42:02 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Artykmaç galyndylary ýygnamagy ýola goýmak
Dünýäniň ilaty artykmaç galyndylary ýygnamagy ýola goýmagyň dürlüçe usullaryny agtarýar. Hytaýda hem bu ugurda täze usul ýola goýuldy. Ol ýerde metrodan peýdalanyjylar indi ý...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Durmuşda gazy howpsuz ulanmagyň kadalaryny berjaý ediň
Durmuşda gazy howpsuz ulanmagyň kadalaryny berjaý ediň! Otagda gazyň ysyny duýsaňyz: «Gazüpjünçilik» müdirligi. Polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölümi. GAZÜPJÜNÇILI...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Giň sähranyň ýaraşygy
Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen gemrijiler toparynyň üçbarmakly atýalmanlar maşgalasyndan bolan Blanfordyň atýalmany gorag astyna alnyp, onuň sanyny artdyrmak boýunça degişli i...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Glial öýjükler – beýniň nerw öýjüklerini goraýjylar
Glial öýjükler – beýniň nerw öýjüklerini goraýjylar. Glial öýjükler beýniň gurluş elementlerine degişlidir. Olaryň sany neýronlaryň sanyndan 10 esse köp bolýar. “Glial” t...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 1
Ýürek - gan-damar ulgamy
Ýürek - gan-damar ulgamy. Adamyň ýürek-damar sistemasy köp sanly arteriýalardan, wenalardan, limfatik damarlardan, kapillýarlardan durýar. Bu sistemaň merkezi organy - ýürek, onuň içi...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 45 Jogaplar: 2
Dişleriň çykyşy
Dişleriň çykyşy. Dişler eneden bolan çagada, ol 6-7 aýlyk bolanda çykyp başlaýar. İlki bilen aşaky ortaky iki sany kesiji dişler çykýar. Çaga 7-8 aýlyk bolanda ýokarky ortaky iki...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 2
Adam organizminiň himiki düzümi
Adam organizminiň himiki düzümi Adamynyň agramynyň 96%-den gowragyny diňe 4-sany elementler: uglerod, kislorod, wodorod we azot düzýär. Olardan organizmde iň köpüsi kislorod bolup, ol b...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 1
Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak
Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak, güýjini köpeltmek. Myşsalaryň durkuny üýtgedip, olary owadan görnüşe getirmek her bir türgeniň arzuwy bolsa gerek. Türgen öý şertlerinde ...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 1
Witaminler we minerallar
Witaminler we minerallar Witaminler bedeniň ösmegi, köpelmegi we görnüşiň saklanyp galmagy üçin örän zerur organiki maddalar hasaplanýar. “Wita” - ýaşaýyş, “amin” - amin sakla...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 2
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler. Türgen myşsa agramyny çalt artdyrmak üçin ýörite iýmit düzgünini berjaý etmelidir. Mysal üçin, ýönekeý uglewodlar bilen iýmitlenil...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 1
Tohumlary ekişe taýýarlamak
Tohumlary ekişe taýýarlamak Käbir tohumlar, mysal üçin, ýumşak gabykly port ýa-da dykyz tohumlar ýygnalandan soň tiz wagtda ekilmeli. Käbirlerini bolsa ekmezden öň birnäçe aýyň dow...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Ýerli we ýerli däl ösümlikler
Ýerli we ýerli däl ösümlikler Ýerli ösümlikler (şol çäklerde ösýän ösümlikler) ýerli şertlerde aňsat ösüp ýetişýärler. Olar ýerli mör-möjekleri, guşlary we haýwanlary ...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 1
Tokaýyň agaç materiallardan başga önümleri
Tokaýyň agaç materiallardan başga önümleri Tokaý baýlyklary ýa-da önümleri diýlip onda bitýän we önýän tebigy baýlyklara aýdylýar. Tokaýyň agaç materiallardan başga önümler...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 1
Ekosyýahatçylyk
Ekosyýahatçylyk . Ýerli tebigatyň gözelliklerini synlamak ýa-da ol ýerdäki ösümlikler we haýwanlar barada bilmek üçin gelen syýahatçylardan pul almak usulyna ekosyýahatçylyk diý...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,46696 sek. ýüklenen baýt: 49884