Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

DIM-de BSGG bilen duşuşyk geçirildi
   2020-nji ýylyň 10-njy ...
Ýazylan wagty: 11 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Nemes alymlary beýniniň işlemegi üçin gerek bolan kislorodyň möçberini hasapladylar
 Maksimilian Mýunhen uniwersitetiniň neýrobiologlary beýniniň öz işini ýerine ýetirmegi üçin näçeräk kislorody sarp edýändigini bildiler. Olaryň maglumatlary boýunça, bu organa organizme barýan kislorodyň 25 göterimi gerek, ýöne diňe beýni rahat ýagdaýynda. Eger-de ol iş ýagdaýynda bolsa, onda tas 30 göterim gerek bolýar. Bu barada runews24.ru saýtynda bellenilip geçilýär....
Ýazylan wagty: 06 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Ýaponiýanyň Fugaku kompýuteri COVID-19-y bejerip biljek dermanlary saýlaýar
 Ýaponiýanyň Fugaku kompýuteri Kiot uniwersitetiniň barlagçylar toparyna 2000-den gowrak bar bolan dermanlardan koronawirus infeksiýasyny bejermek nukdaýnazaryndan geljegi bar bolan onlarça derman serişdelerini saýlamaga kömek etdi. Bu barada The Jiji Press habarlar gullugyna salgylanmak bilen rossaprimavera.ru habar berýär....
Ýazylan wagty: 06 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň geçen hepde boýunça birža täzelikleri
 Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 77-si hasaba alyndy....
Ýazylan wagty: 06 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi
Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $1...
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler
Braziliýada koronawirusy ses boýunça...
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
«Beýik Ýüpek ýoly» atly taryhy filmiň ilkinji görkezilişi boldy
«Beýik Ýüpek ýoly» atly taryhy filmiň ilkinji görkezilişi boldy
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarylar
Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarylar
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi
Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jo...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar
Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt sy...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler
Tailandda gurply däl syýahatçylar ...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Daşoguzda Medeniýet hepdeligi-2020-niň açylyş dabarasy boldy
Daşoguzda Medeniýet hepdeligi-2020-ni...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
BMW kompaniýasy 6 müň işçisini kemelder
BMW kompaniýasy 6 müň işçisini ke...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Apple indiki ýylda eplenilýän iPhone hödürlemegi meýilleşdirýär
Apple indiki ýylda eplenilýän iPhone...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy
Gurba...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistan we BAE pandemiýa döwründe ylmy merkezleriniň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurlygyny aýtdylar
Türkmenistan we BAE pandemiýa döwründe ylmy merkezleriniň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurlygyny aýtdylar
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlag iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynda geçi...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19225 sek. ýüklenen baýt: 48594