Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.Duşuşyga Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň, “Türkmendermansenagat” Birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň M.Garryýew adyndaky döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 20 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!
*Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi.
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 100 Jogaplar: 0
Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy
«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Tiz kömek welosiped
Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. M...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sanyGeçýär diýp çeni...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka? Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Maku...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 71 Jogaplar: 0
täsinlikler
1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
goşgy
1 sycan bir gun toy etdi
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 100 Jogaplar: 0
Ursa, sögse, horlasada il ýagşy
Ursa, sökse, horlasada il ýagşy diýen sözden ugur alyp, öz ýaşaýan ýeriňden nägile bolmazlyk düşünjesi biz türkmenlerde...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi
«Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
Jigerbent galasy
Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
Şährihaýbaryň täsin monjuklary
Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň aýratyn ünsi netijesinde halkymyzyň milli mirasymyzy gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde, ýurdumyzyň medeniýetiniň maddy binýadyny ösdürmekde u...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
MILLI LIDERIMIZIŇ “TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY
         MILLI  LIDERIMIZIŇ  “TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ &...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETLI KITAP
TERBIÝEÇILIK  ÄHMIÝETLI  KITAP...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
BÄHBITLI ÖSÜŞLERIŇ GERIMI
 BÄHBITLI  ÖSÜŞLERIŇ GERIMI...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
BÄHBITLI MÜMKINÇILIKLER DÖREDILÄR
BÄHBITLI  MÜMKINÇILIKLER  DÖREDILÄR
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
MÄHREM ENÄNIŇ ALKYŞY
MÄHREM  ENÄNIŇ  ALKYŞY
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
YHLASLY ZÄHMETIŇ HÖZIRI
YHLASLY ZÄHMETIŇ HÖZIRI
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
EL HÜNÄRI — IL GEZER
EL  HÜNÄRI — IL  GEZER
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,29957 sek. ýüklenen baýt: 48367