Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gipodinamiýa
Az hereketlilik (Gipodinamiýa). Oňurga sütüniniň aýry-aýry oňurgalaryny birleşdirýän bogun diskinde özbaşdak gan damarlary bolmansoň, ol bu ýerde bolup geçýän diffuz hadysalarynyň h...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Internet žurnalistikasynyň aýratynlyklary
Internet žurnalistikasynyň aýratynlyklary Köpçülikleýin habar beriş serişdeler ulgamyny, hususan-da, internet neşirlerini öwrenýän alymlaryň köpüsi internet žurnalistikasyna giperteks...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanly we italiýaly aýdymçy-sazandalar Rossininiň eserlerini ýerine ýetirdiler
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Sport ussatlaryny psihologiki taýdan taýýarlamak
Sport ussatlaryny psihologiki taýdan taýýarlamak wajyp hem-de çylşyrymly mesele bolup durýar. Ikiçäk göreşde adam öz garşydaşy bilen tutluşanda (çaknyşanda) ýeńiş güýje hem ussatl...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ GANDBOLY
TÜRKMENISTANYŇ GANDBOLY Türkmenistanyň gandbolynyň taryhy 1959-njy ýyldan başlanýar. Şol ýyl şol wagtky Türkmen oba hojalyk institutynda (häzirki S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hoja...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Düzümler belli boldy
Toparlaryň düzümleri belli bolup başlady. Ýene-de bir aýdanam az wagtdan başlanjak futbol boýunça 21-nji Dünýä Kubogynda çykyş edýän ýygyndylaryň tälimçileri toparlarynyň deslapk...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Täze rekord
“Man­çes­ter Si­ti­niň” tä­ze re­kord­la­ry Ang­li­ýa­nyň “Pre­mi­er li­ga­syn­da” çem­pi­on­ly­gy­ny bireý­ýäm yg­lan eden “Man­çes­ter Si­ti” bir­n...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň topary Hytaýda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň arasynda geçirilen futbol ýaryşynyň ýeňijisi
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň topary Hytaýda ýerleş...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň agyr atletika sport mekdebi pälwanlary taýýarlaýan merkez hasaplanýar
Gurbansoltan...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Pälwan göreşmäge çykanda
Pälwan göreşmäge çykanda tälimçi onuň ýanynda bolýar. Göreşiji halypasynyň ýüzüne seredende, elmydama “hemmesi gowy bolar” diýen yşaraty okaýar. Tälimçiniň şadyýan, özüne...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
MEKDEP ÝAŞLY ÇAGALARYŇ FIZIKI ÖSÜŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY
MEKDEP ÝAŞLY ÇAGALARYŇ FIZIKI ÖSÜŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY Pedagogikada 7 ýaşdan 18 ýaş aralygy üç döwre bölmeklik kabul edilendir: kiçi (7-11ýaş), orta ýa-da ýetginjeklik (12-15 ýa...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
SPORT GÖRNÜŞLERINIŇ ULGAMLAŞDYRYLYŞY WE TOPARLARA BÖLÜNIŞI
SPORT GÖRNÜŞLERINIŇ ULGAMLAŞDYRYLYŞY WE TOPARLARA BÖLÜNIŞI Sportuň ähli görnüşleri belli bir toparlara bölünýär. Sportuň dürli hereketlerine görä esaslandyrylan toparlar hereket ...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
SPORT TÜRGENLEŞIGI PROSESINI NETIJELI GURAMAGYŇ ŞERTLERI
SPORT TÜRGENLEŞIGI PROSESINI NETIJELI GURAMAGYŇ ŞERTLERI Uzak wagtlyk uýgunlaşmagy kemala getirmek dört döwürde bolup geçýär. B i r i n j i d ö w ü r uzak wagtlyk uýgunlaşmagyň m...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Sport lukmançylygynyň ösüş taryhy
Sport lukmançylygynyň ösüş taryhy Türkmenistan Döwletimizde sport lukmançylygynyň ösüş taryhy Garaşsyzlyk ýyllaryna çenli Russiýa federasiýasynyň sport lukmançylygynyň ösüşi bil...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
HÜNÄRMENÇILIK ADAPTASIÝASY
HÜNÄRMENÇILIK ADAPTASIÝASY (UÝGUNLAŞMASY) Hünärmençilik adaptasiýasy Aýgytlaýjy tapgyrda hünärmençilik adaptasiýasy ýaş ýetginjegiň öz islegi boýunça ýa-da hünärmençilige ze...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler. Türgen myşsa agramyny çalt artdyrmak üçin ýörite iýmit düzgünini berjaý etmelidir. Mysal üçin, ýönekeý uglewodlar bilen iýmitlenilen...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak, güýjini köpeltmek
Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak, güýjini köpeltmek. Myşsalaryň durkuny üýtgedip, olary owadan görnüşe getirmek her bir türgeniň arzuwy bolsa gerek. Türgen öý şertlerinde ýa...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Azyk bolçulygyny pugtalandyrmakda üstünlikler gazanylýar
 Oba hojalyk önümleriniñ möçberini artdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriñ ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmakda bu top...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyz
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyzAwto...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti agzaçar sadakasyny berdi
Türkmenistanyň Prezidenti ...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
«« « 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13931 sek. ýüklenen baýt: 49120