Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Žurnalistika habarlar ulgamynda.
Žurnalistika habarlar ulgamynda.Žurnalistikany...
Ýazylan wagty: 25 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
DÜNÝÄ SAZLAŞYKLY ÝÜZÜŞINIŇ TARYHY.
DÜNÝÄ SAZLAŞYKLY ÝÜZÜŞINIŇ TARYHY. ...
Ýazylan wagty: 25 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
At üstünde gezelenç.
Çapyksuwar at çapýan ýa-da gezelenç edýän wagty deňagramlygy saklamaly, dogry oturmaly we özüniň ähli hereketlerine göz...
Ýazylan wagty: 25 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Ippoterapiÿa.
         Ippoterapiýa....
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Sport zurnalistikasy.
«Žurnalistlerimiziň işi barada aýdanymyzda bolsa, häzirki döwürde bize ýurdumyzyň durmuşyny we halkara ýagdaýlaryny oň...
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Kuraş gõreşi.
Kuraş göreşiniň ilkinji gezek haçan we nirede döränligi barada anyk maglumat ýok. Ýaryşlar baýramçylyklarda, toýlar tut...
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Sambo goreşi.
Sambo göreşi (rusça: самозащита без оружия – ýaragsyz özüňi goramak) sportuň başa-baş tutluşyk görn...
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Arkadagyň taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Nowruz baýramy
Nowruz baýramy diňe bir türkmen halkynyň milli baýramy bolman, ol dünýäniň ähli halklarynyň öçmejek ruhy gymmatlyklaryny şöhlelendirýän köpugurly baýramçylykdyr. Bu baýramçylyk döredijilik, dost-doganlyk şygaryny özünde jemlemek bilen, güneşli diýarymyzda giňden tutulýar. Gözel ülkämize dürli ýurtlardan köpsanly myhmanlar gelýär, olar ýurdumyzda baýramçylyk mynasybetli geçirilýän festiwallara, ylmy maslahatlara, konsertlere, sergilere we bäsleşiklere gatnaşýarlar....
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlar güni.
2018-nji ýylyň 25-nji marty Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary günüdir. Berkarar döwle...
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmen jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm çäre
25-nji martda ýurdumyzda möhüm syýasy çare-Türkmenistanyñ Mejlisiniñ deputatlarynyñ, halk maslahatlarynyñ we Geñeşleriñ agzalarynyñ saýlawlary geçiriler. Mejlis tarapyndan Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary bilen bilelikde welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde okuw maslahatlary guraldy. Dalaşgärleri bellige almak çäresi tamamlanyp, degişli saýlaw okruglary boýunça raýatlaryñ 284-si Mejlisiñ deputatlygyna dalaşgärlige hödürlenildi. Ozalky saýlawlar ýaly, bu saýlawlar hem demokratik, hakyky bäsleşik, açyklyk we aýdyñlyk ýörelgeleri esasynda geçirilmek bilen, ýurdumyzda demokratik özgertmeleriñ täze tapgyry hökmünde jemgyýetimiziñ durmuşyna halk häkimiýetiniñ kadalaryny ornaşdyrmagyñ ýolunda nobatdaky ädim bolar....
Ýazylan wagty: 24 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Keseliň öňüni alyş barlag gözegçiligi .
Keseliň öňüni alyş barlag gözegçiligi.(Be...
Ýazylan wagty: 23 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Näme üçin fiziki işjeňlik adam üçin möhüm?
Näme üçin fiziki işjeňlik adam üçin möhüm? 
Ýazylan wagty: 23 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
SAZLAŞYKLY ÝÜZMEK.
SAZLAŞYKLY ÝÜZMEK. Sazlaşykly ýüzmek ...
Ýazylan wagty: 23 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Hokkeýçileriň psihologiki taýýarlygynyň aýratynlyklary.
Hokkeýçileriň psihologiki taýýarlygynyň aýratynlyklary. 
Ýazylan wagty: 22 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Gimnastikaçylaryň psihologik taýýarlygy.
Gimnastikaçylaryň psihologik taýýarlygy. 
Ýazylan wagty: 22 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
2. Tennisçileriň psihologiki taýýarlygy.
Tennisçileriň psihologiki taýýarlygy – bu tennisçileriň taýýarlygynyň ýokarlanmagy we olaryň ýaryşlarda üstünlikli ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
DÜRLI SPORT GÖRNÜŞLERINDE PSIHOLOGIKI TAÝÝARLYGYŇ WAJYP MESELELERI.
DÜRLI SPORT GÖRNÜŞLERINDE PSIHOLOGIKI TAÝÝARLYGYŇ WAJYP MESELELERI.
Ýazylan wagty: 22 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Gelse Nowruz äleme...
Ylham diýmek näme? - diýen sowala jogap bermek netijesinde, ol baradaky giňişleýin kesgitlemä, delile eýe bolmak mümkin.Ylh...
Ýazylan wagty: 21 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Magnit hadysasynyñ saglyga täsiri.
Magnit hadysasynyň saglyga täsiri.Ýeriň magn...
Ýazylan wagty: 21 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 61 Jogaplar: 0
«« « 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13815 sek. ýüklenen baýt: 48347