Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Aýdym-
-
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 413 Jogaplar: 0
- „Watan“
Men seni söýere, söýgim ýaş bolýar,Gujaklasym gel...
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 302 Jogaplar: 0
“Ahal” bilen “Energetik” toparlary ýeňiş gazandylar
Futbol çempionatymyzyň 17-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşyklary geçirilip, “Energetik” “Aşgabady”, “Ahal” bolsa “Merwi” kabul etdi.Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda “Ahal” topary döreden mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanyp, 3:1 hasabynda ütün çykmagy başardy. Çempionatymyzyň tamamlanmagyna üç tapgyr galanda ikinji orna mynasyp bolan “Ahal” 52 utuk toplady. 24 utugy bolan “Merw” 6-njy orunda galdy....
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 215 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN «MERKEZI AZIÝA – ÝEWROPA BILELEŞIGI» FORMATYNDAKY MINISTRLER DEREJESINDÄKI 16-NJY DUŞUŞYGA GATNAŞDY
2020-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň Wise-prezidenti Jozep Borelliň gatnaşmagynda «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi. Duşuşyga şonuň ýaly-da Ýewropa Komissiýasynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Ýutta Urpilaýnen hem gatnaşdy....
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 202 Jogaplar: 0
MINISTRLER DEREJESINDE GEÇEN DUŞUŞYGYŇ BARŞYNDA TÜRKMEN TARAPY GLOBAL HOWPSUZLYGYNYŇ BITEWILIGINIŇ WE BÖLÜNMEZLIGINIŇ ÝÖRELGELERINE EÝERMÄGE ÇAGYRDY
Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow köpugurly hyzmatdaşlygyň sebit hem-de global gün tertibiniň has derwaýys meseleleri babatynda ileri tutulýan milli ýörelgeleri beýan etdi. ...
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 191 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN ÖZÜNIŇ HALKARA ÇÖKGÜNLIKLERE GARŞY GÖREŞMEK GAZNALARYNYŇ DONORY HÖKMÜNDÄKI ORNUNY PUGTALANDYRMAGA MEÝILLIDIR
«Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky ministrler derejesinde geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy, ykdysady, ynsanperwerlik, tebigy, tehnogen we beýleki sebäpler bilen baglylykda ýüze çykýan çökgünlik ýagdaýlarynyň bilelikde çözülmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekdi....
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 183 Jogaplar: 0
Jo Baýden heniz ABŞ-nyň Prezidentiniň ygtyýarlyklaryny alyp bilmez
Jo Baýden heniz ABŞ-nyň Prezidentiniň ygtyýarlyklaryny alyp bilmez
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 196 Jogaplar: 0
Ronaldu resmi oýunlardaky gollarynyň sany boýunça Puşkaş bilen deňleşdi
Ronaldu resmi oýunlardaky gollarynyň ...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 254 Jogaplar: 0
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdüri...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 338 Jogaplar: 0
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaý...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 286 Jogaplar: 0
Berdimuhmedow: «Öňüni alyş işleriniň netijesinde, ýurdumyzda koronawirus ýokanjy hasaba alynmady. Bu bolsa biziň üstünligimizdir»
13-nji noýabrda Ahal welaýatynda täze Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasy tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Bu barada TDH ýazýar....
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 208 Jogaplar: 0
goşgy
Aýlar üstümizden görünmän geçsinGoý günlerem galdyrmasyn başynyÝyllar yssysyndan eýlesin mahrumGoý pasyllar eçilmesin gyşyny Rugsat ber gijeler aýyň bolaýynNurym  bilen gujaklaýyn günlerňiYssy mähir paýlaýyn men ömrüňeSeçeýin üstüňden gyşda güllermi Goý kynçylyk labyryny taşlasynGoý külpetler gelsin yzly yzynaBiz çekeris näçe bolsa hupbatyDert bermese besdir ogul gyzyma Näçe namartlygyň bolsa görkez senÝarym bilen çekeris biz aglamanDünýä gelen perzentlerde günä ýokÝaşat olaň ykbalyny aldaman. Nadan pelek diňe saňa ýüzlenýänSen bize beriwer gussadan paýyNamartlyk etme birje haýyşymGyz oglumdan gysganmagyn abraýy.  telbe...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 373 Jogaplar: 0
«John Deeriň» täze sürüjisiz traktory
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 297 Jogaplar: 0
PUFFER roboty
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Ätiýaçlyga boşatmak dabaralary dowam edýär
Hemmämize mälim bolşy ýaly, şu günler «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, Watan öňündäki harby gulluk borjuny ak ýürekden berjaý eden çagyryş boýunça harby gullukçylary ätiýaçlyga ugratmak dabaralary gyzgalaňly dowam edýär. Bu mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň degişli harby bölümlerinde-de dabaralar uludan ýaýbaňlandyrylýar. Olara ýaşuly neslimiziň wekilleri gatnaşýarlar. Aýdym-saza, şatlyk-şowhuna beslenen dabaralarda guralýan täsirli çykyşlar hem bellenmäge mynasypdyr. Çykyş edenler «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda toýy uludan toýlanjak baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli görülýän taýýarlyklar, alnyp barylýan işler, edilýän aladalar, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylýan harby özgertmeler, Watan mukaddesligi, Watanyňa ak ýürekden üstünlikli gulluk etmek, kasamyňa wepaly, beren sözüňe ygrarly bolmak, taryhda gahrymançylykly ýollary bilen yz goýan gerçeklerimiz barada manyly gürrüňleri etdiler. Şeýle hem dabaranyň ahyrynda ätiýaçlyga boşaýan çagyryş boýunça harby gullukçylara ak ýürekden eden gulluklary üçin, Hormat, Minnetdarlyk hatlary, sag bolsunlar hem-de ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Oňa gatnaşyjylar ätiýaçlyga boşaýan esgerlere durmuş ýollarynda diňe gowulyklary hem-de ata Watanymyza, eziz halkymyza, hormatly Prezidentimize gerekli, ilhalar ogullar bolmaklaryny arzuwladylar....
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 188 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN WE BEÝIK BRITANIÝA SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARYNY IŞJEŇLEŞDIRÝÄRLER
2020-nji ýylyň 13-nji noýabrynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmen-britan söwda-ykdysady mejlisi geçirildi.Duşuşyga t...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 193 Jogaplar: 0
Ýeňil atletika boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi
Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Ýeňil atletika toplumynda baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli, sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ýurdumyzyň açyk çemp...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 268 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ ILÇISI YSRAÝYL DÖWLETINIŇ PREZIDENTINE YNANÇ HATLARYNY GOWŞURDY
2020-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Iýerusalim şäheriniň Prezident köşgünde Türkmenistanyň Italiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi T.Kömekowyň Ysraýyl Döwletiniň Preziden...
Ýazylan wagty: 13 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 205 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANDA ÜSTAŞYR HEREKET EDÝÄN DAŞARY ÝURT DÖWLETLERINIŇ ÝÜK AWTOULAG TIRKEGLERI ÜÇIN ÝYGYMLARYŇ MÖÇBERI KESGITLENILDI
Golaýda Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekdi, oňa laýyklykda Türkmenistana gelýän we onuň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegler...
Ýazylan wagty: 13 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 193 Jogaplar: 0
TÝL ― 2020: «Altyn asyr» 800-nji goluny geçirdi
Ozal hem habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 24-nji tapgyrynda «Altyn asyr» «Şagadamy» 4:1 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda Altymyrat Annadurdyýew üç gezek tapawutlandy...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 269 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,31807 sek. ýüklenen baýt: 52742