Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Korroziyanyň öñüni almak
NGG-ny desgalaryny, (rezerwuarlaryny, nasoslaryny, turbageçirijileri we ş.m.) poslamadan goramak. Korroziyanyň öñüni almak we metall turbalary, agregatlary, nasoslary, kompressorlary, armatur...
Ýazylan wagty: 27 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 63 Jogaplar: 1
Gazgeçirijileriniň katod goragy
Gazgeçirijileriniň katod goragy. Magistral nebitgeçirijileriň kotod goragy turbageçirijileriň ýüzünde otrisatel potensial döretmeklige esaslanandyr. Otrisatel potensialynyň täsiri netij...
Ýazylan wagty: 27 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 1
Nebitgeçirijileriniň katod goragy
Nebitgeçirijileriniň katod goragy. Magistral nebitgeçirijileriň kotod goragy turbageçirijileriň ýüzünde otrisatel potensial döretmeklige esaslanandyr. Otrisatel potensialynyň täsiri neti...
Ýazylan wagty: 27 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 42 Jogaplar: 1
Poslama barada düşünje
Poslama barada düşünje. Poslamak-korrosio latyn sözünden razwediniýedargadyjy diýen manydan gelip çykan razwedeniýe-iýiji, dargadyjy diýmekdir. Metallaryň daşky sreda bilen himiki ýa-d...
Ýazylan wagty: 27 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 1
Türkmenlerde at münmegiň peýdasy
     Türkmeniň behişdi bedewlerini näçe taryp etseň-de bärden gaýdýar. Türkmen halkynyň bedewlere goýýan sarpasy ör...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Lýuminessensiýa
Lýuminessensiýa. Ultrafiolet, katod we rentgen şöhlelerini täsir edeniňde bir topar minerallar özlerinden ýagtylyk seçýärler. Bu ýagtylyk seçilmesine lýuminessensiýa diýip at ber...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 48 Jogaplar: 1
Metal öwüşginli minerallar
Metal öwüşginligiň arasynda hemişe şular aňladylýar: almaz öwüşginlik, aýna ýaly, ýagly, perlamutr, ýüpek we ş.m. Gatylyk we sewişme. Gatylyk we sewişme minerallaryň örän...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 58 Jogaplar: 1
Çökündileriň dykyzlanmagy
Çökündileriň dykyzlanmagy. Ýaňy emele gelen çökündileriň dykyzlygy ýokary bolmadyk dykyzlyga eýedir. Toýunly illerde ol 1,2-1,3g/sm 3 , suwly şertde ýygnanan cage we alewryt gökündil...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 44 Jogaplar: 1
Diagenez
D I A G E N E Z Çökündiniň jynsa öwrilmegindäki bolup geçýän hadysalaryň (prosess) toplumyna diagenez diýilýär. Howuzlaryň düýbine çöken we hereketlenmeýän jisimler çökündi em...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 1
Petrologiýa
Petrologiýa diýen termin hemişe magmatiki we metomorfiki dag jynslaryny öwrenilende ulanylýar emma litologiýa termini öň hemme dag jynslary üçün olaryň gelip çykyşyna baglanşyzlykda ula...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 1
Kepjebaš
Kepjebaş (Среднеази ат­ская кобра – Naja oxiana) – aspidler maşgalasyna degişli. Ol Türkmenistanyň äh­li ýerlerinde gabat gelýän iň uly ýylanlaryň biridir. Bu ý...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 77 Jogaplar: 1
Balarylary
Balarylary – perde ganatly mör-möjekler otr­ýa dy­nyň antoforidler maşgalasyna degişli. Olar tebigatda we adamyň durmuşynda iň bir peýdaly hasap­lanýan mör--möjekleriň biridir. Adam...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Ýahting
Ýahtingi taryhy Ö ýahta diýlip gollandiýalylary de iz galtamanlary yzyndan kowmak üçin ulanan ähli ýe il, çalt ýöreýän gämilerine aýdylypdyr. onu üçin hem käwagt olary watany diýi...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 1
Книга вчера и сегодня
С 1995 года 23 апреля – это Всемирный день книги и авторского права. Этот день подчеркивает ценность книги для л...
Ýazylan wagty: 23 апреля 2019 Ýazan Nuababy
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Teseý baradaky rowaýatdan
Teseý baradaky rowaýatdan Attikanyň ýaşaýjylary her dokuz ýyldan ýetginjek oglanlaryň we ýetişen gyzlaryň ýedisini Krite, elhenç jandar – Minotawr iýer ýaly ibermeli bolupdyrlar. Mi...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
Knos köşgüniň gurluşy.
Krit siwilizasiýasynyň açylmagy. Knos köşgüniň gurluşy. XIX asyryň ahyrynda, XX asyryň başlarynda Krit adasynda iňlis alymy Artur Ewans (1851-1841-nji ýý.) tarapyndan geçirlen arheolog...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 55 Jogaplar: 1
Minoý döwri
Irki minoý döwri (b.e. öňki 2600–2000-nji ýý.). Bu döwre çenli neolitik tapyndylar, misden we altyndan ýasalan metal önümleriň galyndylary gadymy oturymly obalaryň ýerlerinde üsti aç...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 1
Iliada poemasy
«Iliada» poemasyna görä, Mikende patyşa Agamemnonyň ýaşaýan köşgi bolupdyr. Agamemnon grek halk ýygymyna baş bolup, Troýa ýöriş edipdir. Miken Akrapolynyň galyndylary beýik baýryň...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Genrih Şlimanyň barlaglary
Genrih Şlimanyň barlaglary. Troýa we Miken baradaky mag­lumatlaryň açylmagy. XX asyryň 70-nji ýyllaryna çenli alymlar bu rowaýatlary inkär edip geldiler. Bu garaýyş diňe XIX asyryň 70...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Nestoryň köşgi
Birinji Jahan urşundan soň taryh ylmynyň merkezi hökmünde Fransiýa we Angliýa öňe saýlanýar. XX asyryň 20–30-njy ýyl larynda Kritde we Gresiýanyň beýleki ýerlerinde möhüm arheolog...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 1
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26843 sek. ýüklenen baýt: 48835