Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň Prezidenti ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylaryny belledi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň täze düzüminiň döredilmegi bilen baglylykda guramaçylyk meselelerine garady we wezipelere belledi. Döwlet Baştutanynyň Permanlary bilen: ...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Durmuş ulgamynyň pudaklarynyň maglumatlaşdyrylmagy-milli ösüşiň ileri tutulýan ugry
Şu gün Ministrler Kabinetiniň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary düzümleriniň öňünde durýan wezipeler boýunça iş maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda bu düzümlerdäki guramaçylyk meseleleriniň netijeleri we ondan gelip çykýan wezipeler kesgitlendi hem-de olary ýerine ýetirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. ...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
RIKARDO KAKA.
Ricardo Kaka durmushy  K...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara we Kararlara gol çekdi...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Täzelikler
Halkara zenanlar güni mynasybetli «Ene mähri» atlary dakyldy we pul sylaglary gowşurylar...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Täzelikler
Moskwada Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň onunjy mejlisinde birnäçe resminamalara gol çekildi....
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Hökümetiniň maslahaty....
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ÝAŞYL MEÝDANÇAÑ EZBER GÖZELI.
Gaýyş pokginiň ezber Suraýy!
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
PLANETALAR.
Planetalaryň aýlaw we orbita wagtlary. 
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
TANYMAL ŞAHYR.
Gurbannazar Ezizow (1940-1975)
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
DÜNÝÂ BELLI ÝYLDYZ.
Dùnýà belli ýyldyz!!Türk...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi. ...
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Täzelikler
Aşgabatda stol üstünde oýnalýan tennis boýunça milli çempionat geçirildi....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmen gowaçasynyň inçe süýümli görnüşlerini oýlap tapan akademik Iwan Maksimenkonuň doglan gününe 110 ýyl doldy....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Habarlar
Türk işewürleri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Güller
Adamlarda her hilli zehin bar.Yönekey çagalarymyzyn oynayan plastilinlerinde hem sungat çykaymagy ahmal.Käbirleriniñ plastilinda...
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Maşynlaryň hapalanan aýnalaryna çekilen suratlar
Her bir işgäriň bolşy ýaly, suratkeş Skott Ueýd hem öz ugrunyň üstünde işleýär we her gezek öz suratlarynda bir zatlary has gowlaşdyrmak isleýär. Skott maşynlaryň hapalanan aýnalarynda adaty bolmadyk sungat eserlerini döredýär. Özi hem Skott üçin bu bir hobby däl-de, hakyky bir iş. Skotta maşynlaryň aýnalarynda surat çekip, özüniň adaty däl usuly bilen özlerini reklama etdirmek isleýän uly brendlerden yzygider we köp sargytlar gelýär. Şeýle hem Ueýd ähli döwürleriň we milletleriň meşhur bolan suratlaryna meňzetmeleri hem çekýär....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24238 sek. ýüklenen baýt: 47695