Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Aşgabatda teatr festiwaly geçiriler
Aşgabatda teatr festiwaly geçiriler...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Paýtagtda "Ak şäherim Aşgabat" atly sergi geçiriler
Paýtagtda "Ak şäherim Aşgabat" atly sergi geçiriler...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Iordaniýadaky ilçisi bellenildi
Türkmenis...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni ýokary derejede bellenildi
...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Hereket gõrnüşi hõkmünde sportuñ häsiÿetnamasy
Hereket görnüşi hökmünde sportuň umumy häsiýetnamasy Adam hereketleriniň köpdürlüligi, adatça, üç sany esasy görnüşde kemala gelýär – oýun, okuw we zähmet. Emma taryhy pursatla...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Hünärnama we hünärmeniň nusgasy
Hünärnama we hünärmeniň nusgasy Hünärmeniň işlerini häsiýetlendirmek, zähmetiň anyk talaplaryny kesgitlemek üçin hünärnama düzülýär. Hünärnama – bu käriň beýanydyr we zähm...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Sportlaşdyrylan beden terbiýesi
Sportlaşdyrylan beden terbiýesi. Sport ulgamynda we ýaş adamyň beden taýdan kemala gelmekligine gönükdirilen maksada ugrukdyryjy gyzyklanmalarda tehnologiki sepgitlere uýgunlaşma proseslerin...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Barlaglar garaşylmadyk netijäni berdi.
Awst­ra­li­ýa­ly bi­ler­men­ler spor­tuň in­tel­lek­tu­al gör­nüş­le­ri­niň adam öm­rü­niň do­wam­ly­ly­gy­na nä­hi­li tä­sir ed­ýän­di­gi­ni aý­dyň­laş...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Il hoşal
Il hoşal
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
“Baýramçylyk sport bäsleşigi bilen utgaşdy.”
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Aziýanyň merjen şäheri
Aziýanyň merjen şäheri...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
DÖWREBAP ZÄHMET ÖZ MIWESINI EÇILÝÄR
DÖWREBAP ZÄHMET...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Suwasty kebşirleme işleri
Suwasty kebşirleme işleri
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Häzirki zaman biatlonynyň döreýşi
Häzirki zaman biatlonynyň döreýşi 1948-nji ýylyň 3-nji awgustynda Halkara häzirkizaman bäş görnüşli ýaryş federasiýasy döredilipdir ( fransuzça Union international de pentathlon mode...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
EZBERLER ÝEŇDILER.
EZBERLER ÝEŇDILER. Sportuň gylyçlaşmak görnüşi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze öwüşgin bilen ösüşlere eýe bolan sport görnüşleriniň biridir. Onuň bilen meşgu...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
MEKDEBE ÇENLI ÝAŞLY ÇAGALARYŇ BEDENTERBIÝESINE PEDAGOGIKI HÄSIÝETNAMA
MEKDEBE ÇENLI ÝAŞLY ÇAGALARYŇ BEDENTERBIÝESINE PEDAGOGIKI HÄSIÝETNAMA Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda t...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
GÖZELLIK WE SAGDYNLYK.
GÖZELLIK WE SAGDYNLYK. Dünýäde iň halanyp içilýän içgileriň arasynda çaý, megerem iň söýlüp içilýän içgidir. Çaýyň rahatlandyryjy we bedeniňi gurplandyryjy täsiri bar. Onuň a...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Beýik buýsanç we bakylyk binýady
       Türkmenistanyň Döwlet baýdagy halkymyzyň kalbyny şatlyk, buýsanç we mähriban Watanymyza bolan söýgi duýgularyna besleýär we pa...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
«Arçman» şypahanasy
Ynsan saglygyny ýurt baýlygyna deňeýän Hоrmatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy bilen güneşli Diýarymyzda saglyk ulgamy  ýokary derejede ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Sebit işçi toparynyň mejlisi
Paýtagtymyzyň “Grand Türkmen” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda “Aral deňzi sebitindäki ýurtlara ýardam etmek boýunça hereketleriň maksatnamasyny” (ADSM-4) i...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17245 sek. ýüklenen baýt: 47778