Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Mejlisde "Aşgabat 2017" oýunlarynyň jemleri ara alnyp maslahatlaşyldy
Mejlisde ýurdumyzyň parlamentiniň deputatlarynyň we hünärmenlerin...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
On iki günläp dowam eden ajaýyp sport çäreleri
12 günläp dowam eden täsirli sport ýaryşlaryndan soňra Aşgabat 2...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Aşgabat 2017-niň Ýapylyş dabarasynda AOG-yň Prezidenti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçirilen iň gowy Aziýa oýunlaryň bolandygyny aýtdy
Türkmenistanyň Prezidenti onuň Alyhezretleri Gurbanguly Berdimuhamed...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Olimpiýa stadionynda V Aziadanyň ýapylyş dabarasy boldy
Düýn paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ý...
Ýazylan wagty: 28 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
«Aziada- 2017- sagdynlyk, ruhubelentlik, dostluk baýramy.»
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 104 Jogaplar: 0
Ýapylyş dabarasy
Ýapylyş dabarasyny internet üsti bilen göni ýaýlymda görmek üçin aşaky salga basyp bilersiňiz:
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 235 Jogaplar: 1
Eýranly futzalçylar bäşinji gezek Oýunlaryň çempiony bolmaklary mümkin
Eýranly futzal boýunça erkekl...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
26.09.2017-nji ýyl. Olimpia şäherçesi (FOTO BLOG)
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
BELENT SEPGITLER
Ak şäherimiz Aşgabatda dowam edýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty b...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
“AŞGABAT 2017-ä” BAGYŞLANAN SAPAK
Dabarasy ýedi yklyma ýaýraýan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary şu günler hemmeleriň dilinde. Bu şanly waka biziň mugallymçyl...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
ÝEŇIŞLER HEMRAŇYZ BOLSUN!
“Aşgabat 2017-niň” oýunlarynda türgenlerimiziň üstünlikli çykyş edip, 1-nji orny eýeläp gelmegi ähli ildeşlerimizi buýsandyrýar. şol sanda welaýa...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
GÖWNÜMIZDEN TURÝAR
Biz “Aşgabat 2017” oýunlaryna köp garaşdyk. Geçen ýyllaryň her bir aýy, her güni, her minutdyr sekundy halkymyzda bagtyýar günlerimize bolan egsilmez b...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
ÜSTÜNLIKLERE GUWANÝARYS
Şu günler ýurdumyzda geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty bo...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
ÇÄKSIZ BUÝSANÝARYS
Bu günki gün ýaş nesillerimiz beden taýdan sagdyn, ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişýärler. Olar beden taýdan sagdyn bolmak bilen bir ha...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
ŞOWLY ÇYKYŞLAR
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny paýtagtymyzda geçirmäge berlen hukuk Diýarymyzyň sport we olimpiýa here...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
AT-ABRAÝY ARŞA GALÝAN DIÝARYM
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda “Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.” şygary bilen geçirilýän “Aşgabat 2017-niň” açylyş...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
«AŞGABAT 2017» OÝUNLARYNYŇ IKINJI ÝARYŞ GÜNÜNIŇ NETIJELERI
17-nji sentýabrda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda futzal boýunça duşuşyklar dowam etdi, uly tennis hem-de taýboks boýunça ...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
ÝEŇIŞLERE BUÝSANÝARYS
Biziň mukaddes Watanymyz dünýä ýüzünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwlet diýlip tanalýar. Biz bu belent derejäni Gahryman Arkadagymyzyň yhlasy netijesi...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
ASYRYŇ OÝNY
Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek hakyndaky taryhy ...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
BAÝRAMÇYLYGA ÖWRÜLDI
Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­ny­my­zyň gözel paý­tag­ty Aş­ga­bat şähe­rin...
Ýazylan wagty: 26 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13584 sek. ýüklenen baýt: 47950