Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Neýrobika diýmek näme?
Neýrobika diýmek näme? Adamyň beýnisi bitewi beden ulgamynyň aýrylmaz bölegi bolmak bilen, onuň sagdyn işlemegi beden synalarynyň, ýagny ýürek-damar, dem alyş, nerw, iýmit siňdiriş w...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
ARKANYŇ MYŞSALARY ÜÇIN MAŞKLAR TOPLUMY
ARKANYŇ MYŞSALARY ÜÇIN MAŞKLAR TOPLUMY Ştanga aýaklaryň arasynda. Ştanganyň bir tarapyny döşüňe çekmeli. Ýokarky kese agajy giňden tutup, özüňi çekmek. Eginleriň ştangaly göw...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
GUŞAKLYK BÖLÜMINIŇ MYŞSALARYNY ÖSDÜRMEK ÜÇIN MAŞKLAR
Guşaklyk bölümiň myşsalaryny ösdürmek üçin belli maşklar bilen bir hatarda trenažýorlardaky agyrlyklar we gimnastiki enjamlar bilen şu aşakdaky maşklary ýerine ýetirmeli: – gimnasti...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Kadaly ýüklenmeler
Kadaly ýüklenmelerde myşsa apparaty berkeýär, onuň gan bilen üpjünçiligi gowulaşýar, ätiýaçdaky kapillýarlar işe girýär. Eger ýüklenmeler kesgitli döwrüň belli bir wagtynyň dow...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Her işiň haýry ýagşydyr, toýuň bezegi bagşydyr
Belli bir heň bilen saza goşulyp, labyzly aýdylýan şahyrana eserlere aýdym diýilýär. Her bir aýdymyň özüne mahsus heňi bolmalydyr. Aýdymlary professional bagşylardan beýleki adamlar h...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
«Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylara
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Çarwadarlaryň oýunlary: ýygyndymyzyň gazananlarynda ýene-de 5 medal artdy
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
5-nji sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymy başlandy
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
ZEHINLI SURATKEŞLERIŇ DÖREDIJILIK SERGISI
  “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda kalplary ylhamdan doly şekillendiriş sungatymyzyň ýaş we...
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara
Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň täze gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Üç günde — 18 medal
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Ulaglogistik düzümi döretmek boýunça halkara maslahat
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türk­me­nis­tan üs­ta­şyr ho­wa gat­naw­la­ry ba­bat­da hyz­mat­daş­ly­gy ber­kid­ýär
Türk­me­nis­tan üs­ta­şyr ho­wa gat­naw­la­ry ba­bat­da h...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Çar­wa­dar­la­ryň Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da mil­li to­pa­ry­myz üç me­dal ga­zan­dy
Çar­wa­dar­la­ryň Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da mil­li to­pa­ry­myz üç m...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türk­men at­çy­ly­gy — dün­ýä met­bu­ga­ty­nyň sa­hy­pa­syn­da
Türk­men at­çy­ly­gy — dün­ýä met­bu­ga­ty­nyň sa­hy­pa­syn­da
Ýazylan wagty: 03 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Senenama düzmek
Ir­ki dö­wür­ler­de adam­lar baş­dan ge­çi­ren esa­sy wa­ka­la­ry­ny köp­lenç, te­bi­gy ha­dy­sa­la­ra, pas­yllara gö­rä ýa­dyn­da sak­lap­dyr­lar. Il­kin­ji se­...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Taksi hyzmatlary gullugy maslahat berýár
Tak­si hyz­mat­la­ry gul­lu­gy “Uber” öz müş­de­ri­le­ri­ne şä­her­de gys­ga ara­lyk­la­ra elekt­rik we­lo­si­ped­le­rin­den we sa­mo­kat­la­ryn­dan peý­da­lan...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 79 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25295 sek. ýüklenen baýt: 48148