Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

MEKDEBE ÇENLI ÝAŞLY ÇAGALARYŇ BEDENTERBIÝESINE PEDAGOGIKI HÄSIÝETNAMA
MEKDEBE ÇENLI ÝAŞLY ÇAGALARYŇ BEDENTERBIÝESINE PEDAGOGIKI HÄSIÝETNAMA Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda t...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
GÖZELLIK WE SAGDYNLYK.
GÖZELLIK WE SAGDYNLYK. Dünýäde iň halanyp içilýän içgileriň arasynda çaý, megerem iň söýlüp içilýän içgidir. Çaýyň rahatlandyryjy we bedeniňi gurplandyryjy täsiri bar. Onuň a...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Beýik buýsanç we bakylyk binýady
       Türkmenistanyň Döwlet baýdagy halkymyzyň kalbyny şatlyk, buýsanç we mähriban Watanymyza bolan söýgi duýgularyna besleýär we pa...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
«Arçman» şypahanasy
Ynsan saglygyny ýurt baýlygyna deňeýän Hоrmatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy bilen güneşli Diýarymyzda saglyk ulgamy  ýokary derejede ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Sebit işçi toparynyň mejlisi
Paýtagtymyzyň “Grand Türkmen” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda “Aral deňzi sebitindäki ýurtlara ýardam etmek boýunça hereketleriň maksatnamasyny” (ADSM-4) i...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Goşa toý-goşa baýram
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Ýaşyl Tugum, sen kalbymyň buýsanjy!
Baýdak ýurduň geçmişini, şu gününi hem geljegini özünde jemleýar. Baýdaga milletimiziň uzak geçmisiniň taryhy, ençeme asyrlap özbaşdak döwleti arzuwlan ata-baba...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni
2017-nji ýylyň oktýabr aýynda geçirilen Ýaşulylar Maslahatynda halkymyzyň goşa buýsanjy bolan Baş kanunymyzyň we ýaşyl baýdagymyzyň şanly baýramçylygy baglanyş...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň howa şertlerinde türgeniň suwa bolan talabynyň kadalaşdyrylyşy
Türkmenistanyň howa şertlerinde türgeniň suwa bolan talabynyň kadalaşdyrylyşy Ýokary fiziki ýüklenme we emosional dartgynlyk türgenleşik ýa-da ýaryş geçirilýän wagtynda bedende madd...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Göz üçin peýdaly maşklar
Göz üçin peýdaly maşklar Size hödürlenýän göz maşklaryny kompýuterde iş wagtynyň belli bir böleginde işleýänler üçin günde iki gezek, üznüksiz işleýänlere bolsa her bir sag...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
KÜREKLEMEK SPORTUNYŇ UMUMY ESASLARY
KÜREKLEMEK SPORTUNYŇ UMUMY ESASLARY Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe we sport ulgamynda küreklemek sportuna uly orun berilýär. Onuň ösdürilmegi köpçülikleýin b...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
ULY SPORTDA TERBIÝEÇILIK IŞLERINI GEÇIRMEKLIGIŇ MESELELERI
ULY SPORTDA TERBIÝEÇILIK IŞLERINI GEÇIRMEKLIGIŇ MESELELERI Esasy zat – öň kemala getirilen düzgünnamalary we netijeleri uly sportuň ulgamyna geçirmekdir. Bu bolsa uly sport bilen baglany...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň baýdagy
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Konstitusiýasy
  Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilen güni mynasybetli bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň güni her ýylda ulynyň-kiçin...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Tygşytly elektrik energiýa çeşmesi
Tygşytly elektrik energiýa çeşmesi
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ ERKIN GÖREŞI
TÜRKMENISTANYŇ ERKIN GÖREŞI Erkin görеş Türkmenistana XX asyryň 30-njy ýyllarynyň ahyrynda gelip ýetýär. Р.Ý.Seýtnow 1936-njy ýylda Türkmenistanda bu ugurdan ilkinji bölümçäni a...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
SPORTUŇ PEDAGOGIKI ETIKASY
SPORTUŇ PEDAGOGIKI ETIKASY Sport pedagogy we kollektiw. Pedagog sapagyň netijeliligini ilkinji nobatda düzgün-tertibi juda berk berjaý etmek arkaly gazanyp biler. Kollektiwe diňe ynsanperwer ...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Elektron gazetler
Elektron gazetler Bütindünýa internet ulgamynyň ýaýbaňlanmagy bilen kagyz görnüşinde çap edilýän gazetleriň redaksiýalary özleriniň neşirleriniň elektron görnüşlerini döredip ba...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
GOŇŞUÇYLYK BARADA
GOŇŞUÇYLYK BARADA «Kyýamat güni goňşudan» diýei dana nakyl bar. Başyňa ýagşy ýa ýaman iş düşende, uzakdaky dogan-garyndaşyň ýetişmezden öň möhümiňi gadyrly goňşyň bitiri...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Nemat Koşokow: "Ähli ünsümiz "Ahal" bilen duşuşykda"
16-njy maýda Gyrgyzystanyň Oş şäherinde geçiriljek "Al...
Ýazylan wagty: 16 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
«« « 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14242 sek. ýüklenen baýt: 48600