Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Aşgabat V Aziýa oýunlaryna garaşýar
Aşgabat V Aziýa oýunlaryna garaşýar
Ýazylan wagty: 05 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Size üstünlik pälwanlarymyz!
17-27-nji sentýabrda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Türkmenistanyň we ähli türkmen ýaşlarynyň sporta bolan hyjuwynyň nähili  uly derejededigini bütin dünýä äşgär etjek iň iri sport çäresidir....
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Sport – saglyk sakasy
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Ýigitlermiz bar
Ýigitlermiz bar
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Sagdynlyk we Ruhubelentlik ýyly
Sagdynlyk we...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
AŞGABAT – 2017 OÝUNLARYNDA MEÝLETINÇILERIŇ ORNY
Ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda halkara sport ýaryşlary...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
PAÝTAGTYMYZYŇ ÝARAŞYGY
Gahryman Arkadagymyzyň syýasaty esasynda durmuşa geçirilýän...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
GÖRKANA GÜNLERIŇ ŞUGLASY
Gözellige beslenen toý lybasly paýtagtymyz her bir ýürekde söýgi döredýär, ...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Aşgabat-2017-ă gatnaşÿan türgenlere hödürlenjek iÿmit önümleri.
Aşgabat -2017 - ä  gatnaşýan türgenlere hödürlenýän iýmit önümleri. H...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
“Aşgabat 2017” oýunlarynyň işewür hyzmatdaşlarynyň gerimi giňelýär
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
7-nji sentýabrda „Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň alawy ýakylar
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Şöhrat Ýagmyrow- milli kikboksing mekdebiniň tanymal wekilidir
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Bilimler we talyp ýaşlar güni täze bilim edaralarynyň açylmagy bilen beslendi
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistan-Gyrgyzystan: doganlyk iki halkyň bähbidine hyzmatdaşyk
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Demirgazyk sebitde multilingiwal mekdepleriň sany artýar
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň birinji synp okuwçylaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan netbuklar sowgat berildi
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Вышел в свет 9 том энциклопедии Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана»
Вышел в свет 9 том энциклопедии Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана»В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности состоялась презентация 9 тома научного труда Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». ...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
“Buigiň” ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna birnäçe täze taslamany hödürledi
“Buigiň” ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna birnäçe täze taslamany hödürlediTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Buig” fransuz kompaniýasynyň prezidenti—baş direktory Marten Buigi kabul etdi....
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Atly ýörişe gatnaşyjylar Şasenem galasynda
Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň şanyna dowam edýän 500 günlük atly ýörişe gatnaşyjylar Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň çäginde ýerleşýän Şasenem galasyna geldi. Uzak asyrlaryň dowamynda ata-baba oturymly, gadymy mekan bolan bu galanyň öňündäki baýramçylyk lybasly giň meýdançada uly sport baýramynyň şatlykly buşlukçylary duz-çörek bilen garşy alyndy. Ak öýleriň uzyn hatary, gadymy mirasymyza degişli muzeý eksponatlarynyň sergisi guralan giň sahnada aýdym-sazyň owazy belent ýaňlandy. Bu duşuşyga welaýatyň teatr işgärleri özboluşly sahna eserini sowgat getiripdir. Nurmuhammet Andalybyň adyny göterýän döwlet sazly-drama teatrynyň artistleri açyk asmanyň astyndaky sahnada “Şasenem-Garyp” dessanyndan parçalary janlandyrdylar. Soňra atly ýörişe gatnaşýan ýigitler gadymy gala aýlanyp gördüler.Bu galanyň taryhy iň şahyrana dessanlaryň biri hasaplanýan “Şasenem-Garyp” dessany bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ol welaýat merkezinden 90 kilometr uzaklykda, gadymy akabalaryň biri bolan Çermenýabyň boýunda ýerleşýär. Dessanyň baş gahrymany Şasenemiň köşki-eýwany gadymy Suwburny şäheriniň taryhy galyndylarynyň arasynda howalanyp otyr. Ençeme asyr mundan ozal bag-bakjaly bu ýerlerde Şasenem öz kenizleri bilen aşyk Garyby garşylapdyr. Şol döwürde iri şäherleriň biri bolan Suwburny şäheri barada bu ýerlere syýahat eden belli jahankeşde Ýakudynyň eserlerinde giňden gürrüň berilýär. Şasenemiň galasynyň diwarlarynyň aglaba böleginiň beýikligi 9 metre barabardyr. Bu gadymy galanyň diwarlarynyň beýikligi käbir ýerlerinde 15 metre golaýlaýar. Şol diwarlaryň, esasan, gorag diwarlary bolandygyny bu ýerlerde gazuw-agtaryş işlerini geçiren alymlar tassyklaýarlar....
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Resmi hyzmatdaşlar
Ýazylan wagty: 03 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
«« « 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,47853 sek. ýüklenen baýt: 49790