Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Моменты полной свободы.
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
YKBAL.
Halyl Kulyÿew "Ykbal"
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
ABŞ-nyñ döwlet işgâri.
ABŞ-nyň döwlet işgäri.&n...
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
MESSI LEO.
Leo Messi muny tanamayan yok hazirki wagtda dünyade in gowu oýunçy kim diýseler kiçijik çagalaram Messi diýýârler. Ýöne köpüsi hem Ronaldo diyya...
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
IÑ ŞOWSUZ ADAM.
Iñ şowsuz adam ( bir hasapdan şowly diýseñem bolýar)
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Galaxy S8-iň iPhone 7-den 5 tapawudy!
Ýakyn wagtdan satylyp başlanmagyna garaşylýan Koreýanyň Samsung kompaniýasynyň önümi bolan Galaxy S8 telefony häzirki wagtda iň bir üns merkezindäki tehnologik enjam hasaplanýar....
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmen uşu ussatlary Russiýada üç medala eýe boldular
Türkmen uşu ussatlary Russiýada üç medala eýe boldular
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Adnan Arykanly, Türkiýäniň «TRT» döwlet teleradiokompaniýasy
Adnan Arykanly, Türkiýäniň «TRT» döwlet teleradiokompaniýasy— Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary, hakykatdan-da, şanly sene. Şonuň üçin hem üçin saýlawlar ýurduň ähli künjeginde baýramçylyk joşgunyna beslendi. Saýlawlaryň demrokratik ýörelgelere laýyklykda, adalatly geçirilendigine öz gözümiz bilen şaýat bolduk. Muny Halkara Saýlaw toparynyň agzalary hem nygtaýarlar. Saýlawlardan öň dalaşgärleriň ählisiniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde deň derejede çykyş edendigini, olaryň ýerlerde saýlawçylar bilen duşuşyp, öz maksatnamalary bilen tanyşdyrandyklaryny ählimiz gowy bilýäris....
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
UZAK GÜNDOGARYÑ ÇEMPIONLYK ÖÝUNLARYNDAN AZIÝA OÝUNLARYNA TARAP.
Uzak Gündogaryň çempionlyk oýunlaryndan Aziýa oýunlaryna tarap....
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy
Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Bu waka milli Liderimiziň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine täzeden saýlanandan soň, ilkinji ädimleriniň biri boldy we ýurdumyzyň halkara hukugynyň kadalaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny görkezip, migrasiýa syýasatynyň meselelerini netijeli çözmegiň nobatdaky mysalyna öwrüldi. ...
Ýazylan wagty: 21 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabatda Türkiýäniň eksport
Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de “Meridýen Uluslararasi Fuarsilik” türk kompaniýasynyň bilelikde geçirýän Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy....
Ýazylan wagty: 21 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Görnükli daşary ýurtly syýasatçylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi bilen gutlaýarlar
Görnükli daşary ýurtly syýasatçylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
GEÑ HAKYKAT.
Nýo Ýork şäherinde restoranlar örän köp bolyp, egerde sen her gün bir başga restorana gitseň, 12 ýyllap öňki baran restoranyň...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
ÝAŞYL BAÝDAGYM.
KERİMHALLY / SEN BİZİ BAGYŞLA ÝAŞYL BAÝDAGYM?!
Ýazylan wagty: 20 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
PARLA BAÝDAGYM.
Parla Baýdagym Döwleti...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ÝAŞYL BAÝDAK.
Ýaşyl Baýdagyñda aý şöhle salýar.Bedewim gelişýär Gerbiñe Watan....
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
BILMEÝANLERIÑIZ.
✔ Albert Einstein 9 ýaşyndan soň adaty çagalar ýaly gepläp başlapdyr.
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Baydak bayramynyz gutly bolsun!
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 130 Jogaplar: 2
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň daşary syýasaty içerki ösüşler we dünýä giňişliginde milli bähbitleri üpjün etmek üçin oňaýly şertleri döretmäge gönükdirilendir
18-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylara çykyş edip ýüzlenmek bilen ýakyn geljekdäki ýedi ýyl üçin Türkmenistanyň daşary saýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi. ...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli gutlag bilen ýüzlendi
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
«« « 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23664 sek. ýüklenen baýt: 48762