Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

IKI GAT GAZAN.
Iki gat gazan Ependi bir gün bazara gidip, et satyn alyp gelýär-de, aýalyna:
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
HIÇ YNANMA !
Hiç ynanma! Günlerde bir gün Ependi hammal bolup bazara çykýar. Bir söwdagär ony görüp, ...
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI GEÇIRILDI
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
2016-NJY ÝYLDA TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI 85 KANUN WE 86 KARAR KABUL ETDI
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
2016-NJY ÝYLDA SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ ÝARYSYNDAN GOWRAGYNY HUSUSY ULGAMYŇ KÄRHANALARY ÖNDÜRDILER
2016-NJY ÝYLDA SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ ÝARYSYNDAN GOWRAGYNY HUSUSY ULGAMYŇ KÄRHANALARY ÖNDÜRDILER
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
2016-NJY ÝYLDA SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ ÝARYSYNDAN GOWRAGYNY HUSUSY ULGAMYŇ KÄRHANALARY ÖNDÜRDILER
2016-NJY ÝYLDA SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ ÝARYSYNDAN GOWRAGYNY HUSUSY ULGAMYŇ KÄRHANALARY ÖNDÜRDILER
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
2016-NJY ÝYLDA TÜRKMENISTANDA LEBAP WELAÝATYNYŇ FARAP ETRABY IŇ GOWY DIÝLIP YKRAR EDILDI.
2016-NJY ÝYLDA TÜRKMENISTANDA LEBAP WELAÝATYNYŇ FARAP ETRABY IŇ GOWY DIÝLIP YKRAR EDILDI.
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI: 2017-NJI ÝYLDA ÖNÜMÇILIK DESGALARYŇ 262-SI WE DURMUŞ ÄHMIÝETLI DESGALARYŇ 611-SI GURLAR
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI: 2017-NJI ÝYLDA ÖNÜMÇILIK DESGALARYŇ 262-SI WE DURMUŞ ÄHMIÝETLI DESGALARYŇ 611-SI GURLAR
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILIM ULGAMYNDA IŞGÄRLERIŇ HÜNÄR DEREJESI BARADAKY MESELÄNI ILKINJI DEREJELI HATARA ÇYKARDY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILIM ULGAMYNDA IŞGÄRLERIŇ HÜNÄR DEREJESI BARADAKY MESELÄNI ILKINJI DEREJELI HATARA ÇYKARDY
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
DÖWLETE DEGIŞLI DÄL ULGAMDA SENAGAT ÖNÜMÇILIGI 40 GÖTERIM ÝOKARLANDY
DÖWLETE DEGIŞLI DÄL ULGAMDA SENAGAT ÖNÜMÇILIGI 40 GÖTERIM ÝOKARLANDY
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄR JUMANAZAR ANNAÝEW AHAL WELAÝATYNYŇ SAÝLAWÇYLARY BILEN DUŞUŞDY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄR JUMANAZAR ANNAÝEW AHAL WELAÝATYNYŇ SAÝLAWÇYLARY BILEN DUŞUŞDY
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
OLIMPIÝA ŞAHERÇESINDE AGYR ATLETIKAÇYLAR WE PÂLWANLAR ÜÇIN TÜRGENLEŞIK ZALLARY.
Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň ýene bir binasy türk gurluşykçylarynyň guran dür...
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
OLIMPIÝA ŞÂHERÇESINDE SUW SPORTY TOPLUMY.
Umumy meýdany 20 müň inedördül metr, beýikligi 35 metre golaý, 5000 orunlyk köpugurly ...
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
В северном регионе страны появится еще одно суперсовременное предприятие по производству питьевой воды
В северном регионе страны появится еще одно суперсовременное предприятие по производству питьевой водыВ этрапе Гёроглы Дашогузского велаята большими темпами возводится предприятие по производству питьевой воды. Современное оборудование, в том числе известной германской фирмы «Grundfos», позволит производить 40 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Управление технологическим процессом будет полностью автоматизировано. ...
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Дашогузская хлопкопрядильная фабрика наращивает экспорт продукции в страны Европы и Азии
Дашогузская хлопкопрядильная фабрика наращивает экспорт продукции в страны Европы и АзииОдно из крупнейших в северном регионе страны – Дашогузская хлопкопрядильная фабрика наращивает выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Только в минувшем году на этом суперсовременном высокотехнологичном производственном комплексе выработано 6894 тонны стопроцентной натуральной кольцевой пряжи марки Ring, предназначенной для ткацкого и трикотажного производств. Большие партии этой высококачественной продукции под брендом «Сделано в Туркменистане» отправляются на экспорт в Европу, Россию, Украину, Турцию, Пакистан и другие зарубежные государства....
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Шохрат Союнов – лучший футболист чемпионата Туркменистана-2016
Шохрат Союнов – лучший футболист чемпионата Туркменистана-201624-летний защитник столичного "Алтын асыра" и национальной сборной Туркменистана Шохрат Союнов признан лучшим футболистом чемпионата страны-2016. Таковы итоги опроса, проведенного Федерацией футбола Туркменистана (ФФТ) среди спортивных журналистов и футбольных клубов страны....
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
SPORT TANSLARY.
Paýtagtymyzdaky “Galkynyş” sport toplumynda Aziada-2017-niň saýlama ýaryşlarynyň çäklerinde sport tanslary boýunça ýaryşlar geçirildi. Onuň netijeleri boýunça Ýapyk binalarda we söweş sungatý boýunça V Aziýa oýunlarynda çykyş etjek milli ýygyndynyň düzümi döredildi.Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Sport tanslary federasiýasy tarapyndan guralan ýaryşa gatnaşyjylar ýaş aýratynlyklary boýunça iki topara bölündiler. Olar ýetginjekler topary hem-de ýaşlardan we ululardan ybarat bolan bilelikdäki topardyr. Ýeňijiler we baýrak eýeleri Latyn-Amerikan tans görnüşleri bolan rumba, ça-ça-ça we jaýw görnüşlerindäki çykyşlaryň netijeleri boýunça kesgitlenildi. Geçiriljek Aziada-2017-ä gatnaşjak türkmen türgenleriniň düzümine ozal üç adamyň – Nikita Swetilnigiň, Mariýa Korçaginiň we Anastasiýa Ýužakowanyň atlary goşuldy. Häzirki ýaryşlar her toparda iň oňat jübütleriň üçüsini – ýene-de 12 türgeni kesgitledi. Şoňa görä-de, arzuw edilýän ýollanma eýe bolmak üçin umyt bildirilýän dalaşgärler sport toplumynyň tans meýdançasynda ajaýyp joşgunly şüweleňi emele getirip, özleriniň sport ussatlygyny hem-de şol bir wagtda artisçiligini görkezmäge çalyşdylar.Uly ýaşlylaryň toparynda aýratyn ýiti göreş emele gelip, ol eminleriň netije çykarmagy babatda örän çylşyrymly ýagdaýda geçdi. Şunda altyn medallary Aleksandr Sisekin—Waleriýa Nepomnýaşaýa jübüti eýeledi. Şu jübüte aýratyn umyt bildirilýär, çünki A.Sisekiniň halkara ýaryşlarynda çykyş etmekde uly tejribesi bar. Hususan-da, ol 2014-nji ýylda Moskwada geçirilen Bütindünýä tans olimpiadasynyň kümüş baýragynyň eýesi boldy.Ikinji orny Tahyr Şebekow we Darýa Gokowa eýeledi, üçünji orna bolsa Meýlis Atamyradow – Lidiýa Gogolewa jübüti mynasyp boldy.Ýetginjekleriň tans bäsleşiginde Ali Rejepow bilen Darýa Makarkina taý tapylmady. Kümüş baýraga Jemşit Atamyradow—Angelina Grigorýewa jübüti, bürünç baýraga bolsa Ahmet Ibragimow we Wera Žilkubaýewa jübüti mynasyp boldy.Ýaryşlaryň baş emini Aleksandr Nowokşonowyň belleýşi ýaly, sport tanslarynyň türkmen mekdebiniň ussatlyk derejesi soňky ýylda örän ýokarlandy. Munuň özi uly tälimçilik işleriň netijesidir. Şol işler öňdebaryjy halkara tälimçileriň tejribesine hem-de türgenleriň özleriniň yhlasyna esaslanandyr.2016-njy ýylda Russiýada we Gazagystanda biziň tansçylarymyz üçin okuw-turgenleşik ýygnanyşyklary guraldy. Sankt-Peterburgdaky taýýarlyk işleri Aziada-2017-ä geljekki gatnaşyjylar üçin aýratyn ähmiýetli boldy. Çünki sport tanslarynyň rus mekdebi halkara derejesinde umumy ykrar edilendir. Türkmenistanlylara nazaryýet we amalyýet sapaklaryny Nataliýa Simagina geçdi. Onuň türgenleri dünýäniň we Ýewropanyň ýaryşlarynyň ençeme gezek ýeňijileri hem-de baýrak eýeleri boldular.Sözüniň ahyrynda A.Nowokşonow ösüşleriň görnüp durandygyna garamazdan, türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň türgenleşiklerini dowam etmeginiň zerurdygyny aýtdy. Gazanylan tejribäni dürli ýaryşlara we ýygnanyşyklara yzygiderli gatnaşmak bilen, kämilleşdirmek we artdyrmak gerek. Şu ýylyň fewral aýynda biziň ýygyndy toparymyz üçin Belarus Pespublikasynda okuw-türgenleşik ýygnanyşyklary, onuň yz ýany bilen halkara ýaryşynda baýraklar ugrunda bäsleşige goşulmak meýilleşdirildi....
Ýazylan wagty: 13 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
MALIÝE-HUKUK MEDENIÝETI – BAZAR GATNAŞYKLARYNYŇ ESASY
MALIÝE-HUKUK MEDENIÝETI – BAZAR GATNAŞYKLARYNYŇ ESASY
Ýazylan wagty: 12 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
«« « 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28639 sek. ýüklenen baýt: 55080