Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Uçurymyň hünär işleriniň wezipeleri
Uçurymyň hünär işleriniň wezipeleri Sport görnüşi boýunça tälimçi şu aşakdaky wezipeleri çözmek üçin taýýarlanylýar: Tälimçilik işleri: meşgullanýanyň fiziki we işjeňli...
Ýazylan wagty: 12 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
DÜZGÜN BOZMAK WE SPORTA MAHSUS DÄL HEREKET
DÜZGÜN BOZMAK WE SPORTA MAHSUS DÄL HEREKET Şular rugsat edilýär: 8:1. a) böwet ýa-da topy eýelemek üçin elleri we eliñ penjelerini ulanmak; b) garşydaşyñ islendik tarapyndan topy almak ...
Ýazylan wagty: 12 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Maglumatlar jemgyýeti
Maglumatlar jemgyýeti we internet žurnalistikasy Jemgyýetçilik-ykdysady ösüşleriň häzirki ýagdaýyny häsiýetlendirmek üçin ilki bilen Günbatarda “maglumatlar jemgyýeti” düşünjes...
Ýazylan wagty: 12 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Maliýe netijeliligi, kuwwatly ykdysadyýet — abadan ýurt
Ýazylan wagty: 12 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
REDAKTORLYK IŞINIŇ ÖNÜMÇILIGINI GURAMAK SAPAGYNYŇ YLYM ULGAMYNDAKY ÄHMIÝETI
REDAKTORLYK IŞINIŇ ÖNÜMÇILIGINI GURAMAK SAPAGYNYŇ YLYM ULGAMYNDAKY ÄHMIÝETI Ylym ulgamynyň ähli pudagynyň işi belli derejede redaktoryň işiniň önümçiligine bagly bolup durýar. Islen...
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Halkara syýahatçylygyň ösüş ýollary
Halkara syýahatçylygyň ösüş ýollary Halkara syýahatçylygyň ösüp başlamagyna itergi beren esasy faktorlar: senagat döwletlerde ilatyň köpelmegi, tölegli rugsatlaryň berilmegi, olaryň...
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Ady özi bilen garrasyn!
Täze dünýä inen çaga at goýmak üçin çaklaňja toý edilýär, pişme bişirilýär, süýji seçilýär. Haýsydyr bir at saýlanyp alnandan soňra, biz çagany we onuň ýakynlaryny täze at...
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Internetiň döreýşi
Internetiň döreýşi Internetiň döremegi we onuň güýçli depginler bilen ösmegi XX asyryň ahyrynda dünýä medeniýetiniň taryhynda uly we ähmiýetli waka boldy. “Internet” düşünjes...
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Täze senagat desgalary — ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginlerde senagatlaşdyrylmagynyň binýady
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Banklarda elektron töleg ulgamy kämilleşdirilýär
Ýazylan wagty: 11 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Beýik başlangyçlar ykrar edilýär
Gahryman Arkadagymyzyň ynsanperwer içeri we daşary syýasaty, diňe bir türkmen halky üçin däl, eýsem, bütin adamzadyň bähbidine gönükdirilendig...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
TAKWA بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Gerçekler unudylmaýar
Beýik Ýeňiş gününiň senesi nesilleri we halklary, häzirki döwürde ýetilen sepgitleri, mähriban topragymyzy, onuň parahatçylygyny we asudalygyny...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
9-njy maý - Ýeňiş güni
   Türkmen halkynyň baý geçmiş taryhy bar. Geçmişde tü...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Kiçigöwünlilik
Kiçigöwünlilik “Diňe özi hakynda gürleýän adam diňe özi hakynda hem pikir edýändir. Diňe özi hakynda pikir edýän adam bolsa, iň medeniýetsiz adamdyr. Ol nähili ýokary bilimli bol...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Gimnastikanyň erkin maşklary
Gimnastikanyň erkin maşklary (erkekler we aýallar üçin) ýörite inedördül şekilli gimnastika halyçanyň üstünde ýerine ýetirilýär. Halyçanyň daş-töwereginde ini 1 metr bolan «howp...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Ýokary derejeli sportuñ ösüş meýilleri we türgenleri taýýarlaýjy ulgamyny kämilleşdirmekligiñ ugurlary
Ýokary derejeli sportuñ ösüş meýilleri we türgenleri taýýarlaýjy ulgamyny kämilleşdirmekligiñ ugurlary Häzirki zamanda sportuñ meşhurlygy birsyhly artýar, muny dünýä ýurtlarynyñ ...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Erkin göreşiji pälwanlaryń ańyýet (psihologiýa) taýdan taýýarlygy
Erkin göreşiji pälwanlaryń ańyýet (psihologiýa) taýdan taýýarlygy Sport ussatlaryny psihologiki taýdan taýýarlamak wajyp hem-de çylşyrymly mesele bolup durýar. Ikiçäk göreşde adam ...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Nebitgaz pudagy baradaky makalalaryň bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi
“Ylym — ösüşiň hereketlendiriji gü...
Ýazylan wagty: 10 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
«« « 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20761 sek. ýüklenen baýt: 48900