Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

MUHAMMET FARABY
                 Abu Nasr Muhammet ibn
Ýazylan wagty: 25 мая 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
FIZIKI ÝÜKLENMELERDE TÜRGENLERIÑ IÝMITI.
Fiziki ýüklenmelerde türgenleriň kadaly iýmitleniş düzgünleri. (Aziada -2017 - ä gatnaşýan türgenlere hödürlenýän iýmit önümleri) Hormatly Prezi...
Ýazylan wagty: 25 мая 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
ÇAGA IÝMITI NÂHILI BOLMALY.
Çaganyň akyl ukyplarynyň ösmegi we bekemegi üçin ol haýsy iýmitleri iýmeli?
Ýazylan wagty: 18 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Russiýanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Lebzýak türkmen boksçylary bilen görkezme türgenleşigini geçirdi
Olimpiýa şäherjiginiň Söweş sungatlary toplumynda boks boýunça görkezme türgenleşikleri boldy, ony belli türgen bolan—Awstraliýanyň Sidneý şäherinde geçirilen Olimpiada –2000-iň ýeňijisi, dünýä we Ýewropa çempiony, Russiýanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Lebzýak geçirdi. Ol ýakyn ýyllarda Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda 2020-nji ýylda geçriljek XXXII Bütindünýä tomusky oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça türkmen boksçylaryny türgenleşdirer. ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Durdyýewleriň maşgala agzalary -- iňlis-amerikan şaşkasy boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň öňdebaryjylary
Balkan welaýatynyň merkezindäki ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebinde iňlis-amerikan şaşkasy boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan ýaryşa gelen şaşkaçylar diňe bir medallar ugrunda bäsleşmän, şu ýylyň iýun aýynda ABŞ-da geçjek dünýä çempionatynda çykyş etmeli milli ýygyndymyzyň esasy düzüminde agza bolmak üçin hem göreşdiler. ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
BEDENTERBIÝÂNIÑ ÂHMIÝETI.
GÖWRELILIK DÖWRÜNDE BEDENTERBIÝÂNIÑ ÂHMIÝETI Göwreli zenanlara açyk howada pyýada ýöremek we ýönekeý maşklary ýerine ýetir...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Möhletinden öň çykyp gidenleriň ýerine Mejlisiň deputatlygyna, şeýle hem halk maslahatlaryna we geňeşlere dalaşgärler hödürlenilýär
 Türkmenistanda möhletinden öň çykyp gidenleriň saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. ...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň meselelerine we resminamalaryň taslamalaryna garaldy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. ...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Türkmen küştçileri ýetginjekleriň arasyndaky Aziýa çempionatynda alty medaly gazandylar
Daşkentde (Özbegistan) 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda 17 ýurtdan—Hytaýdan, Hindistandan, Wýetnamdan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şri-Lankadan we beýlekilerden 400-e golaý türgeniň gatnaşmagynda küşt boýunça Aziýa çempionaty tamamlandy. Ýaryşlaryň barşynda watandaşlarymyz medallaryň altysyny—iki kümüş we dört bürünç medal gazandylar....
Ýazylan wagty: 14 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanda umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryna deň bolan iri desgalaryň 1900-e golaýy gurulýar
 Häzirki döwürde ýurdumyzda iri desgalaryň 1900-e golaýynyň gurluşygy alnyp barylýar. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryndan gowrakdyr. Olaryň 1790-ny ýurdumyzyň kärhanalary gurýarlar. ...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diýego Ungarony kabul etdi, ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
“Serdar” kärhanasynda açylan täze bölüm her ýyl işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir
Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
“Serdar” kärhanasynda açylan täze bölüm her ýyl işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir
Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
SYRDAMLYGYÑ SYRY
Derek ýaly syrdam boýly, owadan syratly bolmagy hem öz syrlarynyň bardygyny bellemek gerek. Adam beden maşklaryny eden wagty gipofiziniň işjeňligi ar...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
“Şir” topary hokkeý boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň ýeňijisi boldy ýaryşlar
 Aşgabatda hokkeý boýunça ýurdumyzyň birinjiligi ugrundaky Türkmenistanyň çempionaty geçdi. Paýtagtymyzyň sportuň gyşky görnüşleri sport toplumynyň buzly meýdançasynda geçen ýaryşda iki ýaş toparynda – 2005-2008-nji ýyllarda doglan we 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda medallar ugrunda bäsleşikler geçirildi....
Ýazylan wagty: 11 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
"Türkmenistanyň salgyt ulgamy" žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
5-nji aprelde geçirilen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň şu ýylyň 1-nji çärýeginiň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny mundan beýläk hem özgertmek, önümçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, hususy topluma goldaw bermek we ýurdumyzyň telekeçilerini senagatda innowasion taslamalary amala aşyrmaga çekmek boýunça anyk wezipeleri kesgitledi....
Ýazylan wagty: 11 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
"AWAZA" SPORT TOPLUMY.
“Awaza” sport toplumynyň – innowasion enjamlary. Gahryman Arkadagymyzyň pähim – paýhasyndan gözbaş alýan “Awaza”milli zolagymyzy bu gün görmäge göz, taryplamaga söz g...
Ýazylan wagty: 10 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyna gynanç bildirdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasy Karl Gustawa Stokgolm şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi. ...
Ýazylan wagty: 10 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
“Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” aýdymy - Aziada -2017-niň senasy
“Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” aýdymy - Aziada -2017-niň senasyопубликованно 09.04.2017 // 50 - просмотров Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň senasyny seçip almaga, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen “Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine halkara sport (yzmatdaşlygy” atly halkara çäräniň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi. ...
Ýazylan wagty: 10 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
ŞORT-TREK
ŞORT-TREK – SPORTUŇ TÄZE GÖRNÜŞI Türkmenistanyň Gyşky sport görnüşleriniň milli merkezin...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
«« « 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20392 sek. ýüklenen baýt: 52259