Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Guşakly göreşde aglaba altyn medaly türkmen türgenleri eýeledi
Türkmenistanly türgenler Ýapyk binalarda we s...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Ahalteke kubogy ugrundaky özbaşdak we toparlaýyn geçiriljek ýaryş Aşgabat 2017-niň atly sportuna badalga berer
Penşenbe güni Ahalteke kubogy ugrunda utulan ç...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Ýeňil atletika boýunça ýaryşyň soňky güni dokuz medal gowşurylar
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V A...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Arkadagym toý tutdy dünýä galdy haýrana
Sabyrsyzlyk bilen garaşylýan Ýapyk binalarda we söweş ...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Oýunlaryň dördünji güni Türkmenistanyň öňdeligini tassyklady
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Dünýä sportunyň ýyldyzlary – “Aşgabat 2017” oýunlarynyň myhmanlary
Şu günler türkmen paýtagtynda bolýan köp sa...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Gazagystan welosport boýunça altyn medaly Eýrana utdurdy
Aşgabat 2017-niň çäginde geçirilen hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji welosport ý...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 203 Jogaplar: 2
Katarly basketbolçylar Aşgabat 2017-de diňe altyn medal üçin ýaryşarlar
Kataryň sportuň 3x3 basketbol görnüşi boýunça topary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna yhlasly we uly yn...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Çarşenbe: ýeňil atletika boýunça ýaryşyň ahyrky, kuraş boýunça ýaryşyň ilkinji güni
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň dördünji gününde sportuň 12 görnüşi boýunça ýaryşlar geçiriler. Guşakly göreşde, bilýard sportynda, ýeňil atletikada, kuraşda, taýboksda, taekwondoda we agyr atletikada ussatlyklary bilen tapawutlanyp, baýrakly orunlary eýelän türgenlere medallar gowşurylar. Çarşenbe güni kuraş göreşçileriniň ýaryş meýdançasyna çykjak ilkinji, ýeňil atletikaçylaryň bolsa Aşgabat 2017-niň çäginde ýatdan çykmajak wakalardan doly soňky güni bolar....
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Surat galereýasy: Aşgabat 2017-niň dördünji güni
Bellikler: 
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 309 Jogaplar: 2
Oýunlara täzeden gaýdyp gelen özbegistanly Dustow garşydaşlaryna ussat oýunçydygyny subut edýär
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN - AZIADA 2017
Il arasynda halky sport sagaldyş hereketlerine i...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Mämmetgulyýew türkmen tennisi üçin ykjam taýýarlyk görýär
Isa Mämmetgulyýew (Türkmenistan) hepdäniň ýekşenbe güni Aşgabat 2017-de ilkinji bäsleşen oýnunda öz duýgularynyň hötdesinden gelip ýeňiş gazanmagy başardy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Milli ýygyndymyzyň hasabynda 62 medal bar: 29 – altyn, 21 – kümüş we 12 – bürünç
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport ýaryşlary barha ýaýbaňlanýar. 18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi. Şunda dürdi derejeli baýlaklaryň 25-si, şol sanda 13 altyn, 7 kümüş we 5 bürünç medallar bilen ýurdumyzyň sportda gazananlarynyň hatary artdy. Munuň özi medallaryň umumy gazanylan hasabynda öňdebaryjylygyny berkitmäge ýeterlik boldy. Häzire çenli ýaryşlaryň geçirilen günleriniň netijeleri boýunça milli ýygyndy toparymyzyň hasabynda dürli gymmatlyga bolan medallaryň 62-si ýygnandy. Şolaryň 29-sy altyn, 21-si kümüş we 12-si bürünç medallardyr....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
“Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan kabul edildi
Dünýä bileleşigi Şweýsariýadan gelip gowşan hoş habara ýokary baha berýär, bu ýurduň Ženewa şäherinde şu günler Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça 36-njy maslahaty geçirilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça Türkmenistanyň “Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan kabul edildi, soňra oňa Braziliýa hem goşuldy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Ýaş türgen Güýjowyň tomaşaçylarda täsir galdyran ýeňşi!
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde sportuň taýboksy görnüşi boýunça ýaryşlaryň ilkinji gününde türkmenistanly Döwletmyrat Güýjow utulyp gelýändigine garamazdan, hytaýly garşydaşy Du Any ýerine düşen bir urgy bilen huşundan gidirip, tomaşaçylarda uzak wagtlap täsir eden ýeňşi gazanmagy başardy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Guşakly göreş, 3x3 basketbol we bilýard boýunça ýaryşlara badalga berler
Ýerli ussat türgen Zuhra Madraimowa Aşgabat 2017-niň guşakly göreşi boýunça ýaryşynyň birinji gününde Türkmenistan Watanyna ikinji altyn medaly sowgat etmek üçin ähli gujur-gaýratyny jemlär....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Aşgabat 2017-niň üçünji güni
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üçünji gününiň dowamynda jiu-jitsu we türkmen milli göreşi boýunça medal gowşurylyş dabaralary geçirildi. Bu gün ýeňil atletika, welosportuň trek görnüşi, agyr atletika we taekwondo boýunça öňe saýlanan ýeňijilere-de medallar gowşuryldy.  ...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Ýeňil atletika boýunça ilkinji altyn medaly Hindistan gazandy, emma Gazagystan hemmeden öňde barýar!
Zenanlaryň arasynda pentatlon ýaryşynda ýeňiş gazanmak bilen, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän ýeňil atletika boýunça ýaryşlarda ilkinji altyn medaly Hindistan aldy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Rowaÿata öwrülen Açylyş dabarasy.
Aşgabat 2017 rowaýata öwrüljek Açylyş dabarasyny geçirdi.Meýilleşdirilenden takmynan, 3 ýyldan soň we durmuşa geçirilmekligi hem-de işlenilmekligi ýola goýlandan 1,5 ýyldan soň Türkmenistanyň paýtagty Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Aşgabatda ýekşenbe güni agşam taryhda iň uly, iň çylşyrymly, şeýle hem dillere dessan bolan Açylyş dabarasy bilen başlandy.  ...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
«« « 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13393 sek. ýüklenen baýt: 51347