Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝOKARY HIL WE DÖWREBAP HYZMAT
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Türkmen sportunyň abraýy artýar
2017-nji ýylda, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly,  türkmen s...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
AZIADA — 2017-niň ÝALKYMY DÜNÝÄ ŞUGLA SAÇÝAR
...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Sagdyn durmuş ýörelgesi rowaçlanýar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:– Bedente...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Ýol edindik
Saglyk diläp ulus-ile, rahatlygy ýar edindik,Pederleriň päk ýoluny, arzuwlarny bar edindik, ...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
GUWANÇLY GÜNLER GOLAÝLAŞÝAR
Garaşsyz döwletimiziň gözel paýtagty Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanjak güni ýakynlaşýar. Bu taryhy waka golaý geldigiçe oňa görülýän taýýarlyk işleri gyzgalaňly häsiýete eýe bolup, bu iri halkara oýunlaryna il-günümizde uly gyzyklanma döredýär. Sebäbi diňe bir Garaşsyz döwletimizde däl, eýsem sebitde ilkinji gezek geçirilýän Aziýa oýunlary hormatly Prezidentimiziň şahsy başlangyçlarynyň datly miwesidir....
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
ŞANLY WAKA
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgesini wasp etmek işlerine möhüm ähmiýet berilýär. şu maksat bilen ýurdumyzda sport ulgamyny ösdürmekde, saglygy berkitmekde iňňän uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň özi bu babatda biz-ýaşlara görelde bolup durýar. Ýurdumyzyň her bir künjeginde dürli ugurlar boýunça sport çäreleri yzygiderli geçirilýär. 2017-nji ýylyň “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edilmegi we Türkmenistanyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly wakany-Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny bellemek bolar....
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
ÝÖRELGÄMIZ —SAGDYNLYK
“Aşgabat 2017-niň” senesi barha ýakynlaşýar.Ýurdumyzyň paýtagty Aşgabatda Aziýa oýunlarynyň geçirilýändigi, sport oýunlary bilen baglanyşykly toý- -dabaralardyr atly ýörişiň bedew batly gadamlary ildeşlerimiziň her birini buýsanja besleýär. Häzirki wagtda iri sport ýaryşlaryny hemmetaraplaýyn taýýarlykly garşylamak we guramaçylykly geçirmek üçin ýurdumyzda uly işlere badalga berildi....
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
SPORT BAÝRAMYNA BUÝSANÇ
Gözel paýtagtymyz Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Kararyna laýyklykda Merkezi Aziýada ilkinji bolup, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek hukugyna eýe boldy. Sport oýunlaryna Aziýa we Okeaniýa ýurtlaryndan türgenler gatnaşarlar. Bu halkara sport çäresine döwletimiz tarapyndan işjeň taýýarlyk işleri durmuşa geçirilýär. Diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem ýurdumyzyň ähli sebitlerinde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar gyzgalaňly we gyzykly geçirilýär. Hususan-da, Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň sporta bolan höwesleriniň uludygyny aýdyň görmek bolýar. Iri halkara sport çäresine taýýarlygyň barşynda paýtagtymyzda birnäçe halkara sport ýaryşlary geçirilýär, bu bolsa ýurdumyzda halkara derejesindäki ýaş türgenleri we olardan düzülen ýygyndy toparlary taýýarlamaga mümkinçilikler döredýär. Biz hem etrap ýaşlar geňeşiniň agzybir işgärleri bolup etrabymyzyň dürli ulgamlarynda zähmet çekýän ýaşlarda watançylyk duýgusyny ýokarlandyrmaga, bedenterbiýä, sporta bolan höwesi artdyrmaga gönükdirilen wagyz-nesihat çärelerini alyp barýarys. ...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
SAGLYGYŇ SAKASY
Ynsan saglygyny berkitmekde bedenterbiýäniň we sportuň ähmiýetiniň uludygyny nygtaýan hormatly Prezidentimiziň ýaşlarda sporta höwesi döretmek hakyndaky sargytlaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň  etrap komiteti etrap ýaşlar geňeşi bilen bilelikde “Sport- -saglygyň sakasy” ady bilen ýaryşlar gurady....
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
ŞAN - ŞÖHRATLY OÝUNLAR
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly ýurdumyzyň şöhratyny has hem belende göterjek V Aziýa oýunlarynda unudylmajak pursatlar, göwünleri ganatlandyryjy ýakymly wakalar türkmen taryhynyň gatlaryna siňer. Ak mermerli Aşgabatda dünýä derejesinde geçiriljek bu halkara sport baýramy Diýarymyza sport babatynda ýokary derejelere çykmaga, dünýäniň beýleki döwletleri bilen dostluk köprüsini pugtalandyrmaga uly ýardam eder. ...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
SPORT — ÜSTÜNLIGIŇ GÖZBAŞY
Şu ýylyň 17-nji sentýabrynda gözel paýtagtymyz Aşgabatda açyljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna güýçli taýýarlyk görülýän döwürde aýratyn ähmiýete eýedir. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde türgenlerimiziň halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmekleri üçin ähli şertlerdir mümkinçilikler döredilýär. Bu ugurdaky ähli aladalar “Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.” atly şygar astynda geçjek “Aşgabat 2017-niň” nusgalyk, belent derejede geçirilmegine gönükdirilendir....
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
AJAÝYP TÜRGENLEŞIK MEÝDANÇALARY
Aziýanyň we Okeaniýa döwletleriniň halklaryny birleşdirjek, dost-doganlygy berkleşdirjek iri sport ýaryşlarynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherçesindäki her bir desga, sport binasy gözelligi we amatlylygy bilen özüne çekýär. şäherçedäki ýeňil atletika we futbol boýunça türgenleşik meýdançalary ynsan elleri bilen döredilen gözellik hökmünde buýsandyrýar. şäherçedäki desgalaryň içinden saýlanýan Aşgabat Olimpiýa stadionynyň golaýynda ýerleşen bu meýdançalaryň bir-ä tebigy otly bolup, beýlekisi emeli usulda döredilen sintetik örtgüli meýdançadyr. Meýdançalaryň hersiniň töwereginde atletizm zolaklary bolup, olarda türgenlere niýetlenen ylgaw ýodajyklary bar. Bu zolaklarda sportuň ýekedaban zyňmak, ylgamak, sport ýöreýişi, päsgelçiliklerden böküp geçmek, uzak aralyga bökmek ýaly birnäçe görnüşleri boýunça ýaryşlary gurap bolýar. Sintetik örtgüli ýaşyl meýdança hem ylgaw düşekleri islendik howa şertlerine çydamlylygy we durkuny saklap bilýänligi bilen tapawutlanýar. ...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
ASYLLY DÄBE EÝERILÝÄR
Ak şäherimiz Aşgabatda açylyş dabarasy dag aşjak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary dogrusynda oýlananyňda gadymy halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan asylly däpdessurlarymyza eýerýändigi ýadyňa düşýär. Mälim bolşy ýaly, türkmen halkynyň 7-lik san bilen baglanyşykly gowy däpdessurlarydyr ýolýörelgesi bar. Äleme ýaň saljak V Aziýa oýunlaryndada gadymy halkymyzyň ýokarda ýatlanan ýolýörelgesiniň çuňňur manymazmuna eýe bolýandygyna göz ýetirmek bolýar. Ilki bilenä, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edilen 2017        nji ýylyň 17-nji sentýabrynda sagat 17-de açylyş dabarasynyň dünýä doljakdygyny ýatlamalydyrys. Ýenede şu waka mynasybetli geçen ýylyň 5-nji maýynda badalga berlen 500 günlük atly ýörişdede atly ýigitleriň 17-si ýola düşüpdi. Çapyksuwarlarymyzyň 17-siniň geçen guwançly menzillerem buýsandyrýar. On günläp “Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk” diýen şygar astynda dowam etjek “Aşgabat 2017niň” baýramçylyk dabarasy bilen ýapyljak gününiň 27-nji sentýabra gabat gelýändigindede özboluşly manymazmun bar. Garaşsyz döwletimiziň halkara abraýyny belende göterip, türkmen sportuny täze belentliklere çykarjak “Aşgabat 2017” kalbymyzda ýokary ruhubelentligi, uly buýsanjy döredýär....
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Aşgabatda Aziada 2017 oýunlarynyň baýdak galdyrylyş dabarasy (SURATLAR)
Bu gün Aşgabat şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanyp baýdak galdyrylyş çäresi giňden dabaralanyp bellenilip geçildi.
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 127 Jogaplar: 0
Myhman ataňdan uly.
Türk­me­nis­ta­nyň paý­tag­tyn­da iri hal­ka­ra sport ýa­ryş­ynyň – Ýa­pyk bi­n...
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Tăze resmi hyzmatdašlar.
Azi­ýa oýun­la­ry­na taý­ýar­lyk gör­mek ba­ra­da­ky ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji ko­m...
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
ŞOWLULYK ÝAR BOLSUN!
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen öňe barýan döwletimiziň at-abraýy dünýä dolup, älemjahany haýrana goýýar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň şu ýyl biziň gözel paýtagtymyzmerjen şäherimiz Aşgabatda geçiriljekdigi bolsa, Türkmenistan Watanymyzyň sport abraýynyň hem halkara we dünýä derejesinde belende göterilýändigini we biziň Diýarymyzyň sport ýurdy hökmünde ykrar edilýändigini görkezýär. Sentýabrda geçjek bu iri halkara oýunlaryna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülýän döwürde türkmen türgenleriniň dünýä bäsleşiklerinde yzygiderli ýeňişlere eýe bolup gelýändikleri bizde kanagatlanma duýgusyny döredýär. Çünki, türgenlerimiziň şol gazanýan üstünlikleri olaryň “Aşgabat 2017de” hem üstünlik gazanjakdyklaryna ynam döredýär. Biz olara: “şowlulyk ýar bolsun!” diýýäris....
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
GADAMY BATLY ÝÖRIŞ
“Bedew münen bagtlydyr” diýilýänine uýup behişdi bedewlerimize atlanan atly ýörişe gatnaşýan 17 çapyksuwaryň gadymy Mary topragynyň oba-şäherlerine ýörişi  şowhunly şagalaňly geçdi. Gadymy Nusaý galasynyň eteginden badalga alan bu ýöriş “Aşgabat 2017-niň” taryhy ähmiýetli wakasydyr....
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
KÖRPELERIŇ ŞOWHUNLY BÄSLEŞIGI
Berkarar döwletde körpe nesilleriň gülki sesleriniň belentdenbelent ýaňlanýan döwründe ýurdumyzdaky bilim edaralarynda sport çäreleri yzygiderli geçirilýär. şu günki günler Aziýa oýunlaryna tarap ynamly gadam basýan türkmen halky  özüniň guwançbuýsanjyny guralýan dürli bäsleşikler arkaly äşgär edýär. Ýakynda şeýle göwünaçma görnüşli sport bäsleşigi Ýolöten etrabyndaky “Güneş” atly 8-nji çagalar bakja-bagynyň ýaş, zehinli körpeleriň arasynda geçirildi....
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
«« « 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13620 sek. ýüklenen baýt: 54534