Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝAŞ TÜRGENIŇ ÝARYŞA PSlHOLOGIKl TAÝDAN TAÝÝARLANYLYŞY
ÝAŞ TÜRGENIŇ ÝARYŞA PSlHOLOGIKl TAÝDAN TAÝÝARLANYLYŞY 1. Ýaryşa psihologiki taýýarlygyň wezipeleri. Durmuş tejribesiniň subut edişi ýaly, sportda tejribesi bolan türgenleriň aglab...
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
ÝETGINJEKLIK ÝAŞY DÖWRÜNIŇ UMUMY AÝRATYNLYKLARY
ÝETGINJEKLIK ÝAŞY DÖWRÜNIŇ UMUMY AÝRATYNLYKLARY Ýetginjegiň bedeniniň tapawutly anatomiki tapawudy onuň sükňüniň myşsa agramy bilen deňeşdirilende öňe geçýän ösüşi hasaplan...
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türgenleşiklerden we bäsdeşlikden daşary närseler
Türgenleşiklerden we bäsdeşlikden daşary närseler türgenleşikleriň we ýaryşyň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen sport türgenleşigine we olar bilen gatnaşykly (mysal üçin, sportu...
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türgeni taýýarlamak ulgamynyň umumy düşünjesi we onuň umumy häsiýetnamasy
Türgeni taýýarlamak ulgamynyň umumy düşünjesi we onuň umumy häsiýetnamasy Türgeni taýýarlamagyň häzirki zaman ulgamy türgeniň has ýokary sport görkezijilerine ýetmegini, şeýle ...
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Täze Türkmenbaşy deňiz porty abraýly sylaglara mynasyp boldy
“Awaza” Kongressler merkezinde geçirilen Halkara ulag maslahatynyň dowamynda dürli guramalaryň bilermenleri tarapyndan Türkmenbaşy täze deňiz portuna mynasyp sylaglaryny gowşurmak dabarasy bolup geçdi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny gurmak başlangyjyny öňe sürenligi üçin aýratyn sylaglara mynasyp boldy. Bu sylaglaryň üsti bilen “Ýüpek ýoly” Halkara söwda edarasy we Aziýa-Ýuwaş Umman sebiti ýurtlarynyň söwda-senagat edaralarynyň konfederasiýasy Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky gadymy Ýüpek ýoluny gaýtadan gikeltmek arkaly Gündogar bilen Günbatary birleşdirmek babatyndaky integrasiýa taslamalaryna öz goldawlaryny beýan etdi....
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny ul...
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary, “Uzbekiston temir ýullary” paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň ...
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň ulag, deňiz gatnawlary we aragatnaşyk ministrini kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň ulag, deňiz gatnawlary we aragatnaşyk ministri Ahmet Arslany kabul etdi.Myhman häzirki ...
Ýazylan wagty: 03 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
WELOSIPEDÇILERIŇ HALAKARA BIRLEŞIGI
WELOSIPEDÇILERIŇ HALAKARA SOÝUZY (UCI) 1996-njy ýylyň 2-nji awgustynda Welosipedçileriň Halkara Soýuzynyň prezidenti, Halkara Olimpiýa Komitetiniň agzasy Haýn Werbrýugen şeýle ýazýar:...
Ýazylan wagty: 02 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
GADYMY AKYL-PAÝHAS OÝNY
GADYMY AKYL-PAÝHAS OÝNY Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda durmuşyň ähli ulgamlarynda heniz görlüp-e...
Ýazylan wagty: 02 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Hazarýaka deňiz duzynyň ähmiýeti
Türkmenistanyň Hazarýaka deňiz duzynyň ähmiýeti (Borjomi we Essentüki bilen deňeşdirip) SPA hammam deňiz duzyny ulanmagyň görkezmeleri Göwrümi: 250 g Deňiz duzy- öz boluşly serişded...
Ýazylan wagty: 02 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Woleÿbolyñ taryhy
TARYHY Her bir oýunda bolşy ýaly, woleýbol oýnunyň hem öz taryhy bardyr. Mundan birnäçe wagt öň woleýbolyň taryhy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda başlanypdyr. Geliok şäheriniň bede...
Ýazylan wagty: 02 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty - halkara logistikanyň altyn halkasy
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty - h...
Ýazylan wagty: 02 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 157 Jogaplar: 0
Mar­gia­na­nyň ga­dy­my gen­ji-ha­zy­na­sy Ýew­ro­pa­nyň jem­gy­ýet­çi­li­gi­niň üns mer­ke­zin­de
Mar­gia­na­nyň ga­dy­my gen­ji-ha­zy­na­sy Ýew­ro­pa­nyň jem­gy­ýet­çi­li­gi­niň üns mer...
Ýazylan wagty: 02 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ANGLIÝANYŇ SYÝAHATÇYLYK ULGAMY
ANGLIÝANYŇ SYÝAHATÇYLYK ULGAMY Angliýa diýlende bu döwletiň ýaşaýjylarynyň ertirlikde şüle ýarmasyny iýýändigi we kofe deregine çaý içýändigi, onuň paýtagty Londonda mydama ...
Ýazylan wagty: 01 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
KIKBOKSDA ELLER BILEN EDILÝÄN URGULAR
ELLER BILEN EDILÝÄN URGULAR Kikboksingiň esaslary edil boksdaky ýaly: duruşlar, ýerleşiş usullary, goranyş usullary we elbetde, eller bilen edilýän urgular gabat gelýär, ýöne hereketler...
Ýazylan wagty: 01 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ŸAŸ ATYJYNYŇ DESLAPKY OWKALAMALARY
ATYJYNYŇ DESLAPKY OWKALAMALARY Deslapky owkalamalar okuw-türgenleşik sapaklaryndan we ýaryşdan öň, şeýle hem atyşyň alnyp barlyşyndaky arakesmeler wagtynda ulanylýar. Onuň maksady – t...
Ýazylan wagty: 01 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Futbolçylaryň beden taýýarlygy sport netijelerini gazanmagyň esaslary hökmünde
Futbolçylaryň beden taýýarlygy sport netijelerini gazanmagyň esaslary hökmünde Beden taýýarlygy – bu taýýarlygyň ähli taraplaryny kämilleşdirmek üçin amatly şertleri döredýän be...
Ýazylan wagty: 01 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Sport tansynyň taryhy.
Sport tansynyň taryhy. Eýýäm birinji Jahan urşundan öň Ýewropada uly tans ýaryşlary geçirilip başlanýar, meselem: Parižde, Berlinde we Baden-Badende. Ýöne XX asyryň otuzynjy ýyllaryn...
Ýazylan wagty: 30 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Dünýäniň halklarynyň arasynda guşakly gõreş
Dünýäniň halklarynyň arasynda her bir kesgitli ýagdaýda üýtgeşik düzgünleriň bolmagy mümkin, ýöne iň esasy düzgün göreş guşakly eşikde geçirilmeli. Guşakly göreşiň erkin st...
Ýazylan wagty: 30 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
«« « 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16291 sek. ýüklenen baýt: 50541