Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Nebitiň bahasy ýokary galyp başlady
Nebitiň bahasy ýokary galyp başladyPenşenbe güni federal ätiýaçlyk düzüminiň sentýabr aýyndaky mejlisiniň protokoly çap edileninden soň, nebitiň bahasy ýokary galyp başlady — diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Protokolda 16-17-nji sentýabrda bolan mejlisde esasy bahalary öňküligine galdyrmak hakynda karar kabul etmek bilen, komitetiň agzalary dünýä ykdysadyýetiniň haýallamagy sebäpli goşmaça maglumatlara garaşmak çözgüdine geldiler....
Ýazylan wagty: 09 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 195 Jogaplar: 0
Mary welaýatynyň merkezinde TÜRKSOÝ-a agza döwletleriň sahna ussatlarynyň IV maslahatynyň açylyş dabarasy boldy
Mary welaýatynyň merkezinde TÜRKSOÝ-a agza döwletleriň sahna ussatlarynyň IV maslahatynyň açylyş dabarasy boldy8-nji oktýabrda Mary welaýatynyň merkezinde TÜRKSOÝ-a agza döwletleriň sahna ussatlarynyň IV maslahatynyň açylyş dabarasy, şeýle hem TÜRKSOÝ-a agza döwletleriň we ýurdumyzyň teatr toparlarynyň sahna oýunlarynyň görkezilişi boldy....
Ýazylan wagty: 09 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 200 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň nebitçileri uglewodorod çig malynyň çykarylýan mukdaryny artdyrmagy dowam edýärler
Türkmenistanyň nebitçileri uglewodorod çig malynyň çykarylýan mukdaryny artdyrmagy dowam edýärlerTürkmenistanyň nebitçileri uglewodorod çig malynyň çykarylýan mukdaryny artdyrmagy dowam edýärler. 2015-nji ýylyň 9 aýynda ýurdumyzyň ýer astyndan “gara altynyň” 9 million 760 müň tonnasyndan gowragy çykaryldy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 600 müň tonna köpdür....
Ýazylan wagty: 09 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 228 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti harby deňizçileri Türkmenistanyň Harby-deňiz güýçleriniň güni bilen gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti harby deňizçileri Türkmenistanyň Harby-deňiz güýçleriniň güni bilen gutladyHormatly harby deňizçiler!...
Ýazylan wagty: 09 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 298 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkentde geçirilen “Syýahatçylyk Ýüpek ýolunda” atly 21-nji halkara söwda sergisine gatnaşdy
Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkentde geçirilen “Syýahatçylyk Ýüpek ýolunda” atly 21-nji halkara söwda sergisine gatnaşdy7-nji oktýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti 5—7-nji oktýabr aralygynda özbek paýtagtynda geçirilen “Syýahatçylyk Ýüpek ýolunda” atly 21-nji halkara söwda sergisine gatnaşdy....
Ýazylan wagty: 09 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 195 Jogaplar: 0
Aşgabat 2016-njy ýylyň tomusky Olimpiadasyna ýollanma gazanan Gülbadam Babamuratowany dabaraly gutlaýar
Aşgabat 2016-njy ýylyň tomusky Olimpiadasyna ýollanma gazanan Gülbadam Babamuratowany dabaraly gutlaýar7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçen dzýu-do boýunça “Gran-pri” iri halkara ýaryşynda 52 kilograma çenli agram derejesinde ýeňiş gazanyp, diňe bir ýaryşyň baş baýragyna hem altyn medala mynasyp bolman, geljek ýyl Braziliýanyň Rio-de-Žaneýro şäherinde geçjek tomusky Olimpiada ýollanma gazanan Gülbadam Babamuratowany gazanan üstünligi bilen gutlamak dabarasy boldy....
Ýazylan wagty: 08 октября 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 184 Jogaplar: 0
SPORT BILEN MEŞGULLANMAK.
Ýazylan wagty: 08 октября 2015 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 516 Jogaplar: 1
ÖŇDE OLIMPIÝADA
Ýazylan wagty: 08 октября 2015 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 561 Jogaplar: 1
Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň 20 ýylyň içinde daşary syýasat ugrunyň durmuşa geçirilişiniň esasy tapgyrlaryny we netijelerini häsiýetlendirdiler
Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň 20 ýylyň içinde daşary syýasat ugrunyň durmuşa geçirilişiniň esasy tapgyrlaryny we netijelerini häsiýetlendirdilerTürkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň durnukly ösüş babatda strategiýasy: halkara hyzmatdaşlygynyň tejribesi we geljegi” atly maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan guraldy....
Ýazylan wagty: 07 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 203 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň ösüşiniň ýyllyk meýilnamalary boýunça maslahatlar geçirildi
Ýurdumyzyň ösüşiniň ýyllyk meýilnamalary boýunça maslahatlar geçirildiTürkmneistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda,  ýurdumyzyň ministrliklerinde we edaralarynda maslahatlar geçirildi. Olar milli Liderimiziň 2-nji oktýabrda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri boýunça öňde goýan wezipelerini çözmek meselelerine bagyşlandy....
Ýazylan wagty: 07 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 229 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana resmi sapary başlanýar
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana resmi sapary başlanýarŞu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň goňşy Özbegistan Respublikasyna resmi sapary başlanýar.  Goňşy döwletde geçiriljek ikitaraplaýyn gepleşikler halklaryň bähbidini nazarlap, döwletleriň durmuşyna degişli täze wezipeler kesgitlär....
Ýazylan wagty: 07 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 193 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyryndaky duşuşyklaryny tamamlady
Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyryndaky duşuşyklaryny tamamlady6-njy oktýabrda ýurdumyzyň 19 ýaşa çenli futbolçylardan düzülen öňümizdäki ýylda geçiriljek Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyryndaky soňky duşuşygyny geçirdi. Ozal hem habar berşimiz ýaly, ildeşlerimiz «B» toparçada çykyş etdi. Bu toparçanyň duşuşyklary bolsa Saud Arabystanynda geçirildi....
Ýazylan wagty: 07 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 186 Jogaplar: 0
Ankaranyň döwlet teatry Türkmenistanda myhmançylykda bolar
Ankaranyň döwlet teatry Türkmenistanda myhmançylykda bolarMary şäheriniň 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Ankaranyň döwlet teatrynyň artistleri 8-10-njy oktýabr aralygynda  Mary şäherinde saparda bolarlar diýip, Türkiýäniň «www.haberler.com» internet saýtynda aýdylýar. Şäheriň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda myhmanlar meşhur ýazyjy, dramatirg Haldun Ýeneriň «Gözlerimi ýumaryn, wezipämi berjaý ederin» atly sahna oýnuny gökrzerler. ...
Ýazylan wagty: 07 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 173 Jogaplar: 0
Duralgada (degişme goşgy)
Ýazylan wagty: 07 октября 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 265 Jogaplar: 0
6 oktyabr yatlama guni.
1948-nji yyllyng okutyabr ayynyng 5 den 6 syna gechilen gijede bir gijang ichinde gor nache zady weyran boldy. Shol gijede enjeme adam wepat boldy 1 sagat 12 minut  5 sekuntda, gozel paytagtymyz bolan ashgabat hem on golayyndaky rayonlaryn kopusinde guychli yer titreme bolupdy. ...
Ýazylan wagty: 06 октября 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 708 Jogaplar: 1
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 06 октября 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 278 Jogaplar: 0
Геренук.
Ýazylan wagty: 05 октября 2015 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 443 Jogaplar: 2
Каллиандра.
Ýazylan wagty: 05 октября 2015 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 326 Jogaplar: 1
“Aşgabat” bürünç medala hyýal edýär
28-nji tapgyr bilen Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň ýokary ligasynda jemleýji dördünji aýlaw başlandy. Tapgyry “Aşgabat” bilen “Merwiň” duşuşygy açdy. Bu ýyl garşydaşlaryň öňünde durýan wezipeler deň däl. Ýaryş tertibinde “Merw” ýedinji orunda barsa, “Aşgabat” çempionatyň bürünç medaly ugrunda göreşýär....
Ýazylan wagty: 05 октября 2015 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 178 Jogaplar: 0
Ruslan Mingazow: “Hindistanyň we Guamyň ýygyndylaryna garşy duşuşyklar öňdebaryjylaryň yzyndan ýetmäge ajaýyp mümkinçilik”
“Maňa bu barada ýazmak ýeňil düşmese-de, siz bilen pikirimi paýlaşman biljek däl. Saglyk ýagdaýym we lukmançylyk barlaglary netijesinde “Ýablones” toparynyň ertirki, şeýle hem Türkmenistanyň ýygyndysynyň öňdäki iki oýuny sypdyrmaly bolýan. Durmuşda garaşmaýan wajyp pursatlar bolýar. Ýöne, gynansak-da, ähli zady öňünden görmek mümkin däl we käte meseläni saňa derek emele gelen ýagdaý çözýär. Men — milli ýygyndynyň muşdagy. Men öz ýurdumy söýýärin we goý, öňde boljak Hindistana we Guama garşy oýunlarda Allatagala bize kömek etsin. Hormatly futbol söýüjiler, siz maňa düşünersiňiz diýip umyt edýärin” — diýip, Türkmenistanyň ýygyndysynyň we Çehiýanyň “Ýablones” toparynyň ýarym goragçysy Ruslan Mingazow öz internet ulgamyndaky sahypasynda ýazdy....
Ýazylan wagty: 05 октября 2015 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 232 Jogaplar: 0
«« « 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16477 sek. ýüklenen baýt: 53229