Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

4-NJI KENARÝAKA AZIÝA OÝUNLARY.
Taýlantda noýabr aýynda badalga beriljek 4-nji kenarýaka aziýa oýunlarynda sp...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 216 Jogaplar: 0
Jadyly sowgat
--Men aýalyma name Täze ýyl sowgadyny etjegimi bilemok....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 688 Jogaplar: 0
Ýeser jogap
Awtobusda bir adam barýardy. Ol çemodanyny dyzynyň üstünde goýup otyrdy. Koduktor onuň ýanyna gelip, ondan ýük üçin hem tölemegi talap edipdir, ol tölemekden boýun gaçyrypdyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 779 Jogaplar: 0
Degişgen näsag
Bir adamyň dişi agyrypdyr. Ol ondan sogurdyp dynmak maksady bilen lukmana ýüz tutupdyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 794 Jogaplar: 0
Akylly alyjy
Satyjyda gaýtargy üçin elli köpük hem tapylmandyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 616 Jogaplar: 0
Ýeser näsag
Lukman özüne ýüz tutan näsagyň puluny az  görüp:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 557 Jogaplar: 0
Myhmansöýer adam
--Meni ugratjak bolup azar edinmeseňiz-läň!...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 660 Jogaplar: 0
Reklama
--Diýmek, şu täze getiren matanyž bolmaly-da?...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 495 Jogaplar: 0
Tölegsiz dynç gün
Bir firmanyň başlygy haryt bilen üpjün edijisinden şeýle telegramma aldy:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 505 Jogaplar: 0
Şowly dost
Dostlar çaý başyna jemlenipdirler. Olar öz aralarynda beýlekilere görä barlyrak dostundan şeýle gysga wagtyň içinde şonça baýlygy nädip jemläp bilendigini sorapdyrlar....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 456 Jogaplar: 0
Akylly gyz.
Söýgüli ýigidi bilen daşarda gezim edip gelen gyz, öýde ata-enesi ýok bolsa, ýigide öýe girmegi teklip edipdir. Eger öýde olar ýok bolsa, gyz ýokardan şaýlyk zyňmagy, ol şyňňyrdap ses edende, içeri giribermelidigini wadalaşypdyrlar.Gyzyň ata-enesi öýde ýok eken, gyz şaýlygy zyňypdyr, ýöne näçe garaşsada, ýigit gelmändir. Aradan ep-esli wagt geçenden soň, gyzyň sabyr-takaty gutaryp, özi aşak düşüpdir. Görse, häliki ýigit dyzyny ýere berip, eli bolen ýer sermäp oturanmyş....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 946 Jogaplar: 0
Uly alada
 ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 423 Jogaplar: 0
Ýaşulylar jem bolanda.
Ýaşulylar jem bolanda.
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 528 Jogaplar: 0
1500 ýyllyk mata.
Türkiýâniñ Pamukgale uniwersitediniñ professory Jelil Şimsek ülkâniñ Deñi...
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 226 Jogaplar: 0
Ses (oýlanma)
Ses (oýlanma)
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 307 Jogaplar: 0
Täzeçe bilim alýarys.
Täzeçe bilim alýarys.
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 461 Jogaplar: 0
Rus we iňlis dillerinde azyk dükanlarynda ulanyp bolaýjak sözler. #Terjime
-Bakeleýa dükany - Продовольственный магазин - Grocery store
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan TweS
1 Okalan sany: 397 Jogaplar: 1
UÇARMANSYZ ULAGLAR.
   Öz-özüni dolandyrýan howa maşynlar tehnologiýasy şowlulyga tara...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 282 Jogaplar: 0
GANATLY DINOZAWRLARYÑ GALYNDYSY TAPYLDY.
Hytaýda 4 ganatly we uzyn guýrukly dinozawrlaryñ galyndylary tapyldy. Ol mezozo...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 209 Jogaplar: 1
Towsulýan ýüp bilen ýerine ýetirlen rekordlar.
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 170 Jogaplar: 0
«« « 188 189 190 191 192 194 195 196 197 198 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16343 sek. ýüklenen baýt: 46775