Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Rus we iňlis dillerinde azyk dükanlarynda ulanyp bolaýjak sözler. #Terjime
-Bakeleýa dükany - Продовольственный магазин - Grocery store
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan TweS
1 Okalan sany: 397 Jogaplar: 1
UÇARMANSYZ ULAGLAR.
   Öz-özüni dolandyrýan howa maşynlar tehnologiýasy şowlulyga tara...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 282 Jogaplar: 0
GANATLY DINOZAWRLARYÑ GALYNDYSY TAPYLDY.
Hytaýda 4 ganatly we uzyn guýrukly dinozawrlaryñ galyndylary tapyldy. Ol mezozo...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 209 Jogaplar: 1
Towsulýan ýüp bilen ýerine ýetirlen rekordlar.
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 170 Jogaplar: 0
4-nji Bütindünýä söweş sungatlary festiwaly.
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 241 Jogaplar: 0
Braýan Koks: özge planetalylar ýok, bu älemde biz ýeke-täk
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 460 Jogaplar: 0
MEÝDANÇADA IŞÇI-GULLUKÇYLAR.
Aşgabat şâheriniñ sport baradaky komiteti bilen Türkmenistanyñ Magtymguly ady...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 222 Jogaplar: 0
Hatyja begim.
Hatyja begim. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 546 Jogaplar: 0
Beýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym.
Beýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 514 Jogaplar: 0
Ilkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr?
Ilkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr? ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 472 Jogaplar: 0
Sürüjilik şahadatnamasy ilkinji gezek nirede girizilýär?
Sürüjilik şahadatnamasy ilkinji gezek nirede girizilýär? ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 255 Jogaplar: 0
Ilkinji paraşýutdan böküji hakynda.
Ilkinji paraşýutdan böküji hakynda. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
Dünýä syýahatçylygynyň düýbüni tutujy.
Dünýä syýahatçylygynyň düýbüni tutujy. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 210 Jogaplar: 0
Mark Twen özüniň
Mark Twen özüniň aljyraňňylygy bilen käte agyr ýagdaýlara-da düşäýýär. Bir gezek ol otluda gelýärkä, onuň küpesine billet barlaýjy gelýär. Ŷazyjy biledini gözläp ugraýar, ýone tapmaýar. Mark Tweni daşyndan tanaýan billet barlaýjy şeýle diýipdir:...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 494 Jogaplar: 0
Mark Twen ýazyjylyga
Mark Twen ýazyjylyga ýaňy baş goşan ýaş awtora golýazmasyny şeýle ýazgy bilen yzyna gaýtarypdyr: “Gadyrdan dost! Abraýly lukmanlar akyl zähmet bilen meşgul bolýanlara balyk iýmegi maslahat berýärler, çünki bu iýmit beýnini fosfor bilen üpjün edýär. Men ýöne lukmançylyk işinden gömük, şeýle-de bolsa, siziň golýazmaňyzdan görnüşi ýaly, orta ululykdaky iki sany KIT balygy size köplük etmez diýip pikir edýärin…”...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 402 Jogaplar: 0
Bir ýaş ýigit
Bir ýaş ýigit öz ene-atasynyň “düşüniksizliginden” zeýrenipdir. Mark Twen oňa şeýle ýazypdyr: “Sabyr ediň! 14 ýaşymdakam meniň kakam şeýlebir samsykdy welin, zordan çydaýardym. Ŷöne men 21 ýaşymy dolduranymda bu garry adamyň şeýlebir akyllanandygyna haýranlar galdym”...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 470 Jogaplar: 0
Kimdir biri Twenden
Kimdir biri Twenden bilmezlik bilen ýalňyşlygyň arasynda name tapawudyň bardygyny sorapdyr....
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 247 Jogaplar: 0
Mark Twen keselläpdir.
Mark Twen keselläpdir. Lukman oňa berhiz tutmagy maslahat beripdir. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 205 Jogaplar: 0
Mark Twen
Mark Twen bir gezek öz kitabynyň golýazmasynyň ykbaly bilen gyzyklanyp, neşirýata barypdyr....
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 221 Jogaplar: 0
ЗУБЫ РАССКАЖУТ О ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ОРГАНОВ
На службе у нашего тела 32 радиста, которые подают зашифрованные сигналы "SOS", если что-то случается с внутренни...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 295 Jogaplar: 2
«« « 189 190 191 192 193 195 196 197 198 199 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17697 sek. ýüklenen baýt: 47783