Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

UGUR — SERHETABADA TARAP
UGUR — SERHETABADA TARAP...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Gadymy şekillendiriş sungatymyzdaky guş şekilleri
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pederlerimizden miras galan medeniýetimiz, milli mirasymyz täze öwüşgine eýe boldy. Bu, esasan-da, mill...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Men-menlik etmezlik
MAKALA...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«Toyota Hilux» — täze 4x4 taktiki ulag
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Meni halas ediň!
„Bir adamy halas etmek,adamzady halas etmekdir!“
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Berýoza -
-- Mymyk şemal öwsen çagy,
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Aýdym-
-
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
- „Watan“
Men seni söýere, söýgim ýaş bolýar,Gujaklasym gel...
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
“Ahal” bilen “Energetik” toparlary ýeňiş gazandylar
Futbol çempionatymyzyň 17-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşyklary geçirilip, “Energetik” “Aşgabady”, “Ahal” bolsa “Merwi” kabul etdi.Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda “Ahal” topary döreden mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanyp, 3:1 hasabynda ütün çykmagy başardy. Çempionatymyzyň tamamlanmagyna üç tapgyr galanda ikinji orna mynasyp bolan “Ahal” 52 utuk toplady. 24 utugy bolan “Merw” 6-njy orunda galdy....
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN «MERKEZI AZIÝA – ÝEWROPA BILELEŞIGI» FORMATYNDAKY MINISTRLER DEREJESINDÄKI 16-NJY DUŞUŞYGA GATNAŞDY
2020-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň Wise-prezidenti Jozep Borelliň gatnaşmagynda «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi. Duşuşyga şonuň ýaly-da Ýewropa Komissiýasynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Ýutta Urpilaýnen hem gatnaşdy....
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
MINISTRLER DEREJESINDE GEÇEN DUŞUŞYGYŇ BARŞYNDA TÜRKMEN TARAPY GLOBAL HOWPSUZLYGYNYŇ BITEWILIGINIŇ WE BÖLÜNMEZLIGINIŇ ÝÖRELGELERINE EÝERMÄGE ÇAGYRDY
Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow köpugurly hyzmatdaşlygyň sebit hem-de global gün tertibiniň has derwaýys meseleleri babatynda ileri tutulýan milli ýörelgeleri beýan etdi. ...
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN ÖZÜNIŇ HALKARA ÇÖKGÜNLIKLERE GARŞY GÖREŞMEK GAZNALARYNYŇ DONORY HÖKMÜNDÄKI ORNUNY PUGTALANDYRMAGA MEÝILLIDIR
«Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky ministrler derejesinde geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy, ykdysady, ynsanperwerlik, tebigy, tehnogen we beýleki sebäpler bilen baglylykda ýüze çykýan çökgünlik ýagdaýlarynyň bilelikde çözülmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekdi....
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Jo Baýden heniz ABŞ-nyň Prezidentiniň ygtyýarlyklaryny alyp bilmez
Jo Baýden heniz ABŞ-nyň Prezidentiniň ygtyýarlyklaryny alyp bilmez
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Ronaldu resmi oýunlardaky gollarynyň sany boýunça Puşkaş bilen deňleşdi
Ronaldu resmi oýunlardaky gollarynyň ...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdüri...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaý...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Berdimuhmedow: «Öňüni alyş işleriniň netijesinde, ýurdumyzda koronawirus ýokanjy hasaba alynmady. Bu bolsa biziň üstünligimizdir»
13-nji noýabrda Ahal welaýatynda täze Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasy tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Bu barada TDH ýazýar....
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
goşgy
Aýlar üstümizden görünmän geçsinGoý günlerem galdyrmasyn başynyÝyllar yssysyndan eýlesin mahrumGoý pasyllar eçilmesin gyşyny Rugsat ber gijeler aýyň bolaýynNurym  bilen gujaklaýyn günlerňiYssy mähir paýlaýyn men ömrüňeSeçeýin üstüňden gyşda güllermi Goý kynçylyk labyryny taşlasynGoý külpetler gelsin yzly yzynaBiz çekeris näçe bolsa hupbatyDert bermese besdir ogul gyzyma Näçe namartlygyň bolsa görkez senÝarym bilen çekeris biz aglamanDünýä gelen perzentlerde günä ýokÝaşat olaň ykbalyny aldaman. Nadan pelek diňe saňa ýüzlenýänSen bize beriwer gussadan paýyNamartlyk etme birje haýyşymGyz oglumdan gysganmagyn abraýy.  telbe...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
«John Deeriň» täze sürüjisiz traktory
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22787 sek. ýüklenen baýt: 49534