Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Suwuklyklar we gazlar barada umumy düşünjeler
Suwuklyklar we gazlar barada umumy düşünjeler: Suwuklyk ýa-da gaz materiýanyň (jisimiň) ýeñil akgynly faza halynyň görnüşidir. Bu jisimleri emele getirýän material bölejikler hem ýe...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Mantiýa
Mantiýa. Mantiýa – Sima hem diýilýär. Ýeriň iň galyň gatlagy Mantiýanyň ýokarsynda 60 – 100 km aralykda kese geçýän tolkunlar ýitip gidýär. Şonuň üçin alymlar şol aralygy s...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 1
Geohronologiýa
Geohronologiýa. Bölümleriň iň ulusyna wagty boýunça Era diýip at berýärler. Şol döwürde çöken çökündilere çökündiler topary diýip at berýärler. Era wagty boýunça döwüre, d...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 1
Kant gün ulgamy
1796-njy ýylda ýazan „Izloženiýa sistema mira“ diýen kitabynda şeýle ýazýar. Gün ulgamynyň ähli planetalary günüň daşyndan tegelek orbita golaý tekizlikde bir tarapa aýlanýarlar...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 1
Gün sistemasy
Gün sistemasy. Älem asman jisimlerinden durýar. Ýer hem olaryñ biridir. Ol jisimler özleriniñ fiziki häsiýetlerine, göwrümine, massasyna görä uly we kiçi jisimlere bölünýärler. Uly...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 1
KÜKÜRT KISLOTASYNY ALMAK ÜÇIN ULANYLÝAN ÇIG MALLAR
KÜKÜRT KISLOTASYNY ALMAK ÜÇIN ULANYLÝAN ÇIG MALLAR Kükürt kislotasyny almak üçin elementar kükürt ýa-da elementar kükürdi ýa-da kükürt dioksidini alyp boljak kükürt saklaýan madd...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 1
Inžener-geologik şertler
Inžener-geologik şertlere dag jyns nusgadaky berkligi olaryň tozap dargamaklygy we jaýryklylygy degişlidir. Berkligiň käbir ululygynda (G.L.Fisenko tarapyndan aňryçäk diýip atlandyrylan) ...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Karýer jyns bitewilikleriniň ýagdaýyny kesgitleýän şertler.
Karýer jyns bitewilikleriniň ýagdaýyny kesgitleýän şertler. Deslagky maglumatlar Karýerleriň dag jyns bitewiligi hereketdäki ulgam bolup giňişlikde we wagt birligunde üýtgeýändir. On...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Başarjaňlar ýeňiş gazandy
Golaýda, Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde welaýatyň orta mekdepde okaýan 9-11-nji synp okuw...
Ýazylan wagty: 21 апреля 2019 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Hünärli ýaşlar bagtyýar geljegiň kepili
Golaýda, Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdepde Daşoguz welaýatynyň bilim-terbiýeçilik edaralary bilen jemgyýe...
Ýazylan wagty: 21 апреля 2019 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Talyp ýigitler bäsleşdiler
Welaýatymyzyň çäklerinde Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp guralýan çäreleriň gerimi barha giňelýär. Golaýda olaryň biri Daşoguz şäheri...
Ýazylan wagty: 21 апреля 2019 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Bellenen tabşyryklar üstünlikli jemlendi
...
Ýazylan wagty: 21 апреля 2019 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Azyk önümleriniň bolçulygy üpjün edilýär
Azyk önümleriniň bolçulygy üpjün edilýär
Ýazylan wagty: 20 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Ellinizmiň taryhy
XIX asyryň 70-nji ýyllarynda Droýzen ýokarda görkezilen işlerini birleşdirip, «Ellinizmiň taryhy» atly işini çap edýär. Şeýlelikde, ol taryh ylmyna «ellinizm» diýen täze adalga gir...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Gerodot
Gerodotyň «Grek-pars uruşlary» atly eseri şu sözler bilen başlanýar: «Galikarnasly Gerodotyň şu aşakdaky gözlegleri ýazmagynyň sebäpleri, şol döwrüň adamlarynyň bitiren işleri ý...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
Gadymy Gresiýanyň taryhy çeşmeleri
Gadymy Gresiýanyň taryhy çeşmeleri Maddy medeniýetiň ýadygälikleri. Gadymy Gresiýanyň taryhy boýunça köpsanly taryhy çeşmeler saklanypdyr. Olary ýüze çykarmak, derňemek, rejelemek ...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 1
Heminguey
A m erikaly yazyjy E rnest M ille r H e m in g u e y 1 8 9 9 -n jy y y ly ň 21-nji iýulynda Çikagonyň golaýynda ýerleşen Ouk-Park şäherjiginde eneden doguiýar. 1923-nji ýylda Ernest Heming...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Gans Andersen
© sdds IHMMam Gans Hristian Andersen1805-nji ýylda Daniýanyň Odense şäherjiginde ädikçiniň maşgalasynda dünýä inýär. Odense şäherjigi Fýun adasynda, daş-töweregi pessejik baýyrly...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Ýokanç keselleriň häzirki zaman ýaýraýşy. Dünýä lukmançylygyň şu günki meseleleri
I.Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebimiň mugallymy Bekiýewa J.Ç. Ýokanç keselleriň häzirki zaman ýaýraýşy. Dünýä lukmançylygyň şu günki meseleleri XXI asy...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Nuababy
2 Okalan sany: 75 Jogaplar: 2
Türkmen-Koreý dostlukly gatnaşyklary
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16349 sek. ýüklenen baýt: 48484