Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen fehtowaniýeçileri Merkezi Aziýanyň ilkinji çempionatyna gatnaşar
Türkmen fehtowaniýeçileri Merkezi Aziýanyň ilkinji çempionatyna gatnaşarÝakynda döredilen Merkezi Aziýanyň fehtowaniýe boýunça konfederasiýasy 15 ― 17-nji fewral aralygynda Daşkent şäherinde sebitiň ilkinji çempionatyny geçirýär. Oňa ýurdumyzdan üç türgen ― ýakynda tamamlanan milli birinjiligiň çempiony Jumanazar Döwletnazarow, bu ýaryşyň medalçylary Ilýa Şewçenko we Saparmyrat Söýünow dagylar gatnaşar.Merkezi Aziýanyň ilkinji çempionatyna Türkmenistandan, Owganystandan, Täjigistandan, Gyrgyz Respublikasyndan, Gazagystandan we Özbegistandan türgenleriň 150-den gowragy gatnaşar. Sebitleýin ýaryşyň ýeňijilerine 27-nji fewral ― 8-nji mart aralygynda Iordaniýanyň Amman şäherinde geçiriljek Aziýa çempionatyna gatnaşmaga hukuk berler....
Ýazylan wagty: 13 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
«Istiklol» AFK-nyň kubogyna dolanýar
«Istiklol» AFK-nyň kubogyna dolanýarTaryhynda ilkinji gezek AFK-nyň Çempionlar ligasyna gatnaşmaga hukuk gazanan Täjigistanyň «Istiklol» futbol topary saýlama tapgyrdan geçip bilmedi. Şeýlelikde, topar ýene-de yklymyň ikinji derejeli ýaryşyna ― AFK-nyň kubogyna gaýdyp gelýär. Bassyr iki ýyl bäri bolşy ýaly, «Istiklol» toparçalaýyn tapgyrda ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyryň» (saýlama tapgyrdan üstünlikli geçip bilse «Ahalyň» hem) topardaşy bolar. AFK-nyň Çempionlar ligasynyň saýlama tapgyrynda Özbegistanyň Almalyk şäheriniň AGMK topary bilen duşuşan «Istiklol» ýer eýelerinden 2:4 hasabynda asgyn geldi. Türkmenistanly hüjümçi Süleýman Muhadow toparyň Özbegistana gelen düzüminde görkezilen hem bolsa duşuşyga gatnaşmady. Taryhynda bir gezek AFK-nyň prezidentiniň kubogyna mynasyp bolan, iki gezek AFK-nyň kubogynyň finalyna çykan «Istiklol» bu ýyl yklymyň ikinji derejeli ýaryşyndaky ilkinji duşuşygyny 3-nji aprelde saýlama tapgyrdan gelen topar bilen geçirer. Mälim bolşy ýaly, «D» toparçanyň (ýaryşyň Merkezi Aziýa böleginiň) saýlama tapgyrynda Türkmenistanyň «Ahal», Gyrgyz Respublikasynyň «Alaý», Täjigistanyň «Hujand» toparlary göreşýär. Eger geçen ýylky üstünligi gaýtalap, «Ahal» saýlama tapgyrdan üstünlikli çykyp bilse, «Istiklolyň» bu ýaryşdaky ilkinji garşydaşy bolar.Geçen ýyl bolşy ýaly, «D» toparçadaky esasy göreşiň ýene-de «Altyn asyr» bilen «Istiklolyň» arasynda bolup geçjekdigini çaklap bileris. Ýurdumyzyň we Täjigistanyň çempionlarynyň toparçalaýyn tapgyrdaky ilkinji duşuşygy 17-nji aprelde Aşgabatda, ikinji duşuşygy 26-njy iýunda Duşenbe şäherinde bolar....
Ýazylan wagty: 13 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanly mekdep okuwçylary halkara matematika we fizika olimpiadasynda 5 medal gazandylar
Türkmenistanly mekdep okuwçylary halkara matematika we fizika olimpiadasynda 5 medal gazandylarTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji fewralda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.Geçen aýda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde geçirilen matematika, fizika we informatika dersleri boýunça halkara bäsleşigine gatnaşan ýurdumyzyň mekdep okuwçylary bir altyn, bir kümüş, üç bürünç medala mynasyp boldular.Döwlet Baştutany bilim ulgamynda döwrebap maddy-enjamlaýyn binýadyň döredilendigini hem-de täze institutlaryň, mekdepleriň ulanylmaga berilmeginiň hasabyna onuň ýyl-ýyldan berkidilýändigini we giňeldilýändigini aýdyp, ylmy edaralaryň hem-de institutlaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, ýakynda geçirilen düzümleýin özgertmeleriň wajypdygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz indi guramaçylyk işlerini çaltrak tamamlap, bu ugurda zerur işlere girişilmelidigini belledi hem-de öňdebaryjy usullary we sanly tehnologiýany ulanmak arkaly, bellenilen meýilnamalary durmuşa geçirmek babatda anyk tabşyryklary berdi....
Ýazylan wagty: 13 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene
Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene 12-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň geçirilenine laýyk iki ýyl boldy, şonda watandaşlarymyzyň millionlarçasy ö...
Ýazylan wagty: 12 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlaryny...
Ýazylan wagty: 12 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
В Туркменистане идет подготовка к I Каспийскому экономическому форуму
В Туркменистане идет подготовка к I Каспийскому экономическому форуму. На состоявшемся видеоселекторном с...
Ýazylan wagty: 12 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
“Ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýene bir goşant”
Ýazylan wagty: 12 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
“Daýanç” sagaldyş merkezi ýokary hillihyzmatlary bilen meşhurlyga eýedir.
Ýazylan wagty: 12 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Parawbibi aramgähi
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Uzynadanyň gazy
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Ahalteke bedewi- halkymyzyň buýsanjy.
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Hünärli ýaşlar geljegimiz
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Köňül joşa gelýär hasyl toýunda
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Hoşniýetliligiň baýramy
Hoşniýetliligiň baýra...
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Garaşsyzlyk - halkymyzyň buýsanjy.
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Eziz ynsan, ýüreklerde ornuň bar
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Uzynadanyň gazy
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
О Мавзолее Параубиби
...
Ýazylan wagty: 11 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Gaharlanmagy nädip öwredýärler we ýaryşda şol gazaby nähili peýdalanýarlar
Gaharlanmagy nädip öwredýärler we ýaryşda şol gazaby nähili peýdalanýarlar? Käbir tälimçiler (bu ýerde şolar ýalylar ýok) tansçyda sport gazabyny oýarmak üçin dürli usullarda pe...
Ýazylan wagty: 09 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Bedeniňe düşünmek
Bedeniňe düşünmek. Tansçynyň energiýany ýeňletmek we gerek ýerine gönükdirmek üçin näme etmelidigine düşünmegi üçin, oňa ilkinji nobatda öz bedenine düşünmegi zerur. Sebäbi d...
Ýazylan wagty: 09 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14559 sek. ýüklenen baýt: 50847