Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

89 ýaşynda kaka bolar
89 ýaşynda kaka bolarFormula 1 awtoulag ýaryşlarynyň ozalky başlygy, angliýaly işewür Berni Ekklestoun 4-nji gezek kaka bolmaga taýýarlyk görýär. 89 ýaşly Ekklestoun bilen 44 ýaşly ýanýoldaşy Fabiano Fosi iýul aýynda bäbege garaşýandyklaryny habar berdi. Bu Ekklestounyň 4-nji çagasy bolar. Oktýabr aýynda 90 ýaşyny doldurjak Berni Bekklestounyň öňki aýallaryndan 3 çagasy bar. 5 agtygy hem bolan Ekklestounyň dünýä geljek bäbegi agtyklaryndan ýaş bolmagy köpleriň ünsüni çekýär....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Pikir soraşmanyň netijesinde Ronaldo iň öňde
Pikir soraşmanyň netijesinde Ronaldo iň öňdeIspanlaryň iň meşhur sport neşiri “Marca” gazeti pikir soraşma geçirdi. Pleý-off görnüşinde geçirilen pikir soraşma müňlerçe futbol muşdagy gatnaşdy. Pikir soraşmada haýsy futbolçy ähli zamanalaryň iň gowy oýunçysy diýlip soraldy. Netijede ýarym finalda braziliýaly hüjümçi Ronaldodan (48%) köp ses alan Lionel Messi (52%) bilen Diego Maradonadan (41%) köp ses alan portugaliýaly Kristiano Ronaldo (59%) finala çykdy. Finalda-da ses beren 246 müň futbol muşdaky Kristiano Ronaldony Lionel Messiden öňde diýip saýlapdylar. Ýagny 54 göterimi ähli zamanalaryň iň ökde futbolçysy hökmünde Ronaldony ykrar edipdir. 209 müň janköýer, ýagny ses berenleriň 46 göterimi Lionel Messini birinji orna çykarypdyrlar....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Aşgabatda täze awtobus gatnawlary açylar
Aşgabatda täze awtobus gatnawlary açylar«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6-njy aprelinden 46-njy — «Demir ýol menzili — Gurtly» hem-de 88-nji —«Demir ýol menzili — Awtokombinat» täze ugurlarynyň açylyp, awtobus gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny habar berýär....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Garagum etrabynda 80 müň tonna golaý şugundyr ýygnaldy
Garagum etrabynda 80 müň tonna golaý şugundyr ýygnaldyGaragum etrabynyň şugundyrçy kärendeçileri bol hasyl ýetişdirdiler ― diýip, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýty «Bereketli toprak» gazetinden berlen habara esaslanyp ýazýar....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Daşoguzdaky zawodda oba hojalyk gurallarynyň 100-den gowrak görnüşi öndürilýär
Daşoguzdaky zawodda oba hojalyk gurallarynyň 100-den gowrak görnüşi öndürilýärDaşoguz şäherindäki motor-abatlaýyş zawodynda öndürilýän önümleriň möçberi, edilýän hyzmatlaryň we işleriň görnüşleri barha artýar. Welaýatyň iri senagat kärhanalarynyň biri bolan zawodda ýylyň başyndan bäri 350 müň manatlyga golaý iş edildi ― diýip, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýty «Türkmenistan» gazetinden berlen habara salgylanyp ýazýar. ...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenabadyň tikin fabriginde üç aýda iki esse ösüş gazanyldy
Türkmenabadyň tikin fabriginde üç aýda iki esse ösüş gazanyldyTürkmenabadyň tikin fabriginde şu ýylyň üç aýynda 4 million 734 müň 86 manatlyk önümiň ýerine 9 million 93 manatlyk önüm öndürip, meýilnama 192,1 göterim ýerine ýetirildi....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
XIX asyra degişli tapyndylar döwlet muzeýine tabşyryldy
XIX asyra degişli tapyndylar döwlet muzeýine tabşyryldyÝakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Maddy däl medeni miras müdirliginiň hünärmenleriniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar, şeýle-de Taryh we etnografiýa institutlarynyň ylmy işgärleriniň gatnaşmagynda ýurdumyzyň welaýatlaryna guralan etnografiýa ylmy-döredijilik saparynyň ikinji tapgyry Balkan welaýatynyň Esenguly, Etrek etraplarynda, Balkanabat, Gumdag şäherlerinde, Jebel şäherçesinde boldy ― diýip, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýty «Edebiýat we sungat» gazetiniň habaryna esaslanyp ýazýar....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy käbir konsullyk meseleleri boýunça resminamalaryň deslapky gözden geçirilişini guraýar
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy käbir konsullyk meseleleri boýunça resminamalaryň deslapky gözden geçirilişini guraýarKonsullyk bölümi tarapyndan myhmanlary kabul etmegiň wagtlaýyn togtadylandygy sebäpli, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy raýatlardan taýýarlanan resminamalary skanirlenen görnüşde ruscons-ashgabad@mid.ru elektron salgysy arkaly konsullyk bölümine ibermegi teklip edýär....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Berdimuhamedow wise-premýere we «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygyna berk käýinç yglan etdi
Berdimuhamedow wise-premýere we «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygyna berk käýinç yglan etdiŞu gün – 3-nji aprelde Minstrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 2020-nji ýylyň birinji çärýegine bagyşlanyp geçirilen mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Çary Gylyjowa wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin berk käýinç yglan etdi. Şeýle-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Минздрав Туркменистана запустил «горячую линию» по коронавирусу
Ýazylan wagty: 01 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Meşhur stadion hassahana öwrüler
Meşhur stadion hassahana öwrüler
Ýazylan wagty: 01 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Bekhem 24 million dollara öý satyn aldy
Bekhem 24 million dollara öý sa...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanda COVID-19 karonawirus epidemiýasy üns merkezde saklanýar
Türkmenistanda COVID-19 karonawirus epidemiýasy üns merkezde saklanýar
Ýazylan wagty: 01 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ВОЗ: в Таджикистане и Туркмении нет коронавируса   
  ВОЗ: в Таджикистан...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Üzärlik — peýdaly ösümlik
Üzärligiň düzüminde adamyň bedenin...
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Konor karantin barada: “Azatlyga çykmaga bäş hepde galdy. Wagty hasaby başlady”
Konor karantin barada: “Azatlyga çykmaga bäş hepde galdy. Wagty hasaby başlady”
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň ýurda aralaşmagyna garşy netijeli çäreleri görýär
Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň ýurda aralaşmagyna garşy netijeli çäreleri görýär
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat
Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...
Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Dünýä täzelikleri: «Boeing» wagtlaýyn ýapylar, sebäbi...
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26680 sek. ýüklenen baýt: 52163