Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanda umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryna deň bolan iri desgalaryň 1900-e golaýy gurulýar
 Häzirki döwürde ýurdumyzda iri desgalaryň 1900-e golaýynyň gurluşygy alnyp barylýar. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryndan gowrakdyr. Olaryň 1790-ny ýurdumyzyň kärhanalary gurýarlar. ...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diýego Ungarony kabul etdi, ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
“Serdar” kärhanasynda açylan täze bölüm her ýyl işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir
Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
“Serdar” kärhanasynda açylan täze bölüm her ýyl işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir
Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
SYRDAMLYGYÑ SYRY
Derek ýaly syrdam boýly, owadan syratly bolmagy hem öz syrlarynyň bardygyny bellemek gerek. Adam beden maşklaryny eden wagty gipofiziniň işjeňligi ar...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
“Şir” topary hokkeý boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň ýeňijisi boldy ýaryşlar
 Aşgabatda hokkeý boýunça ýurdumyzyň birinjiligi ugrundaky Türkmenistanyň çempionaty geçdi. Paýtagtymyzyň sportuň gyşky görnüşleri sport toplumynyň buzly meýdançasynda geçen ýaryşda iki ýaş toparynda – 2005-2008-nji ýyllarda doglan we 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda medallar ugrunda bäsleşikler geçirildi....
Ýazylan wagty: 11 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
"Türkmenistanyň salgyt ulgamy" žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
5-nji aprelde geçirilen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň şu ýylyň 1-nji çärýeginiň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny mundan beýläk hem özgertmek, önümçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, hususy topluma goldaw bermek we ýurdumyzyň telekeçilerini senagatda innowasion taslamalary amala aşyrmaga çekmek boýunça anyk wezipeleri kesgitledi....
Ýazylan wagty: 11 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
"AWAZA" SPORT TOPLUMY.
“Awaza” sport toplumynyň – innowasion enjamlary. Gahryman Arkadagymyzyň pähim – paýhasyndan gözbaş alýan “Awaza”milli zolagymyzy bu gün görmäge göz, taryplamaga söz g...
Ýazylan wagty: 10 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyna gynanç bildirdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasy Karl Gustawa Stokgolm şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi. ...
Ýazylan wagty: 10 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
“Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” aýdymy - Aziada -2017-niň senasy
“Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” aýdymy - Aziada -2017-niň senasyопубликованно 09.04.2017 // 50 - просмотров Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň senasyny seçip almaga, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen “Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine halkara sport (yzmatdaşlygy” atly halkara çäräniň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi. ...
Ýazylan wagty: 10 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
ŞORT-TREK
ŞORT-TREK – SPORTUŇ TÄZE GÖRNÜŞI Türkmenistanyň Gyşky sport görnüşleriniň milli merkezin...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginde meşhur “Harlem Globetrotters” toparynyň gatnaşmagynda basketbol tomaşasy geçirildi
Şu gün Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň sportuň oýun görnüşleri toplumynda meşhur “Harlem Globetrotters” toparynyň gatnaşmagynda hem-de ýene birnäçe aýdan türkmen paýtagtynda badalga alýan Aziada –2017-ä bagyşlanan basketbol tomaşasy uly üstünlik bilen geçirildi. ...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda iri sport toplumy açyldy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazaryň kenar ýakasyndaky Bütindünýä saglyk gününde iri sport toplumy açyldy....
Ýazylan wagty: 08 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Aziýanyň küşt federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip atlandyrdy
“Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly kongresde hormatly Prezidentimize “Ýylyň adamy” hormatly derejesini bermek hakyndaky diplomy gowşurmak dabarasy boldy. Ony döwlet Baştutanymyza Aziýanyň küşt federasiýasynyň ýolbaşçysy Şeýh Sultan Halifa Sultan Şahbut Al-Nahaýan dabaraly gowşurdy....
Ýazylan wagty: 08 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Sagdynlyk we ruhubelenlik bilen ýeňişlere tarap.
Sagdynlyk we ruhubelenlik bilen ýeňişlere tarap....
Ýazylan wagty: 07 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
AÝDYŇ MAKSATLY ÝÖRELGE
AÝDYŇ MAKSATLY ÝÖRELGE...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
                                   ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
MYHMANLARYÑ BEREN ÝOKARY BAHASY.
Milli Olimpiýa komitetleriniň wekilleri V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň ýokary derejesini b...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
HALKARA SPORT KONGRESI GEÇIRILER.
Awazada Aziada-2017-ä bagyşlanan Halkara sport kongresi geçiriler. 2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde “Awaza” milli syýah...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň ýolbaşçylaryna Sankt-Peterburg şäheriniň metrosynda bolan partlama zerarly gynanç bildirdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedewe Sankt-Peterburg şäheriniň metrosynyň “Sennaýa ploşad” we “Tehnologiýa instituty” stansiýalarynyň aralygynda bolup geçen we köpsanly adam pidalaryna hem-de şikes ýetmelerine getiren partlama zerarly gynanç hatlaryny iberdi. ...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16252 sek. ýüklenen baýt: 51259