Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Президенты Туркменистана и Казахстана сверили позиции перед саммитом по проблемам Аральского моря
Президенты Туркменистана и Казахстана сверили позиции перед саммитом п...
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Президент Туркменистана завершил рабочий визит в Казахстан
Президент Туркменистана завершил рабочий визит в КазахстанПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил рабочий визит в город Актау Республики Казахстан, где принял участие в V Саммите глав прикаспийских государств, сообщает Государственное информагентство....
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
В «Авазе» широко отметили День Каспийского моря
В «Авазе» широко отметили День Каспийского моря
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portunyň işi bilen tanyşdy
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýurdumyzda öndürilýän görnüşlerini köpeldýärler
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Döwrebaplaşdyrmak we marketing – gurluşyk ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlarydyr
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde täze başlangyçlary öňe sürdi
Türkmenistanyň Prezidenti Hazarýaka döw...
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Birža täzelikleri
Birža täzelikleri
Ýazylan wagty: 13 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Тürkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serkerdelerine, ähli şahsy düzümine, harby talyplaryna we işçi-gullukçylaryna
Тürkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serkerdelerine, ähli şahsy düzümine, harby talyplaryna we işçi-gullukçylarynaBerkarar döwletimiziň merdana serhetçileri! ...
Ýazylan wagty: 11 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti serhet birikmesiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de harby tälim okuwlaryny synlady
Türkmenistanyň Prezidenti serhet birikmesiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de harby tälim okuwlary...
Ýazylan wagty: 11 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Döwlet serhet gullugy: däpleriň ruhunda, häzirkizaman ýagdaýlaryň jähtinden
Döwlet serhet gullugy: däpleriň ruhunda, häzirkizaman ýagdaýlaryň jähtinden...
Ýazylan wagty: 11 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň şähergurluşygy bilen tanyşdy we Balkan welaýatyna ugrady
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň şähergurluşygy bilen tanyşdy we Balkan welaýatyna ugrady9-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň maksady günbatar sebitde milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişiniň barşy bilen tanyşmakdan ybaratdyr.Paýtagtymyzyň Halkara howa menziline barýan ýolda milletiň Lideri Aşgabatda alnyp barylýan şähergurluşyk işleriniň ýagdaýyny synlady we Atamyrat Nyýazow hem-de Hoja Ahmet Ýasawy köçeleriniň çatrygynda aýak çekdi. Şol ýerde döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, kaşaň “Garagum” myhmanhanasy gurlar.Bu ýerde döwlet Baştutany degişli ýolbaşçylara uzynlygy howa menziline baryp ýetýän seýilgäh zolagyny döretmek baradaky pikiri aýtdy. Ol diňe bir şäheriň bezegine öwrülmän, eýsem, şol ýerdäki jaýlarda ýaşaýan adamlaryň dynç almagy üçin amatly ýere öwrüler. Döwlet Baştutany paýtagtymyzyň şu bölegini ösdürmek meselelerine geçmek bilen, bu ýerdäki 21-nji orta mekdebiň köne binada ýerleşýändigini aýtdy we häkime bu bilim ojagy üçin täze, häzirki wagtda halkara derejesine çykýan Türkmenistanyň bilim ulgamynyň talaplaryna doly laýyk gelýän täze binalaryň gurulmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.Özüniň adyna laýyklykda, bu ýerde guruljak myhmanhananyň binasy Türkmenistanyň täsin tebigy ajaýyplyklarynyň biri bolan Garagumuň täsin tebigatyny beýan eder. Binanyň göni burçlary hem-de altynsow aýnalary çägelik depeleriň görnüşini ýatladýar. Bu ýerde tebigy sähralykdan tapawutlylykda, myhmanlary amatlylygyň hem-de ýokary derejeli hyzmatlaryň hakyky adasy garşylar. Milli bezeg usulynyň ulanylmagy netijesinde, bu ýer ýurdumyzyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen kerwensaraýy ýatladar. Şunda iň täze tehnologiýalar we serişdeler, täsin gurluş çözgütleri ulanylar.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelenden soň, özüniň Hazaryň kenaryndaky kabulhanasyna tarap ugrady....
Ýazylan wagty: 10 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti ýurtda bilim özgertmelerini geçirmegiň täze ugurlaryny kesgitledi
Türkmenistanyň Prezidenti ýurtda bilim özgertmelerini geçirmegiň täze ugurlaryny kesgitledi...
Ýazylan wagty: 10 августа 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyndaky täze jaýlara maşgalalaryň 2 müňden gowragy göçüp barar
Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyndaky täze jaýlara maşgalalaryň 2 müňden gowragy göçüp bararBu ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň ýigrimi ýedisinden altysy ulanylmaga berildi. Ýene jaýlaryň ikisi - 108 we 36 öýli jaýlar Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda, sentýabr aýynda ulanmaga tabşyrylar. Telekeçileriň bina eden metjidi-de baýramyň öň ýanyndaky günlerde açylar. Şol bir wagtyň özünde durmuş üpjünçiligi ulgamlary döredilýär we jaýlaryň töweregi abadanlaşdyrylýar. Bug gazanlarynyň ikisi we nasos beketleri, çagalar meýdançalarynyň dördüsi, futbol meýdançalarynyň ikisi guruldy, inženerçilik ulgamlary, aragatnaşyk kabelleri çekildi. Häzirki wagtda Aşgabat şäher häkimliginiň potratçy guramalary bolan “Arkaçgurluşyk” we “Aşgabatgurluşyk” önümçilik birleşikleri 9 gatly jaýlaryň ýene 19-syny bina edýärler. Potratçylar ýylyň ahyryna çenli binalaryň gurluşyk-oturtma işlerini tamamlamagy göz öňünde tutýarlar....
Ýazylan wagty: 10 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Syýahatçylyk işewürliginiň menejeri
“Syýahatçylyk işewürliginiň menejeri” hünäri boýunça göz öňüne tutulan esasy hünär bilimleriniň maksatnamasyny ele almagy netijesinde uçurym guramaçylyk-dolandyryjylyk, hyzmat ed...
Ýazylan wagty: 10 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Göreldeli türgenleşik
Oýnuň ölçegleri Göreldeli türgenleşik. Her bir türgenleşik bölüminde şu aşakdakylaryň bolmagy hökmanydyr: El-aýagyňy ýazmak – tälimçiniň giriş sözi, takmynan beýan etmek we t...
Ýazylan wagty: 10 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
“Amul - Hazar 2018” halkara awtorallisine giňden taýýarlyk görülýär
Ýazylan wagty: 10 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Арбузы и дыни: как их правильно выбирать
Арбузы и дыни: как их правильно выбиратьС наступлением лета торговые прилавки изобилуют свежими фруктами, овощами, ягодами и бахчевыми, так и маня покупателей. И это естественно, так как в холодном виде они хорошо утоляют жажду, а также они богаты всевозможными витаминами и полезными минералами, которые нужны нам, чтобы не болеть зимой, т.е. ими надо запастись вдоволь....
Ýazylan wagty: 09 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Bosniýanyň Zenisa şäherinde bolan konsertde Nury Halmämmedowyň “Hüwdi” eseri ýaňlandy
Bosniýanyň Zenisa şäherinde bolan konsertde Nury Halmämmedowyň “Hüwdi” eseri ýaňlandyTürki halklaryň Halkara guramasynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan TÜRKSOÝ Ýaşlar kamera orkestriniň Balkan ýurtlaryndaky çykyşlary Bosniýanyň Zenisa şäherindäki konsert bilen jemlendi. Tomaşaçylar saz agşamyna uly gyzyklanma bildirdiler, oňa Zenisanyň Kamera orkestri-de gatnaşdy. Belli türkmen kompozitory Nury Halmämmedowyň “Hüwdi” eseri çykyşlarda ýaňlanan ajaýyp sazlaryň biri boldy, ony Amn Huseýnagiçiň dirižýorlyk etmeginde orkestriň sazandalary ýerine ýetirdiler. Çykyşlaryň dowamynda Makedoniýanyň, Çernogoriýanyň, Bosniýanyň we Gersegowinanyň, Serbiýanyň we Kosowonyň ilaty TÜRKSOÝ Ýaşlar kamera orkestriniň ýerine ýetirijilik ussatlygy bilen tanyşdy. Gastroly Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi hem-de Ýunus Emre adyndaky Instituty gurnadylar. Priştina, Prizren, Setina, Mostar, Saraýewo we Zenisa şäherlerinde jemi alty konsert boldy. Orkestriň hatarynda Türkiýeden, Türkmenistandan, Azerbaýjandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan ýaş sazandalar bardy. Orkestriň dirižýory azerbaýjanly Mustafa Mehmandarow Ýaşlar kamera orkestrine 2001-nji ýylda skripkaçy bolup gelipdi. Ol 2016-njy ýylda saz billimini alandan soň dirižýorlyk edip başlady. Şu ýyl bu ýaş zehin Balkan ýurtlaryna gastrolyň dowamynda ilkinji gezek orkestre ýolbaşçylyk etdi. “Konsertlerimiz üstünlikli geçdi. Toparyň agzalary üçin bilelikdäki çykyşlar, ozaly bilen, döredilik gatnaşyklarydyr. Biz birek-birekden köp zat öwrendik, dostlaşdyk. Men sekiz ýyl töweregi Türki halklaryň medeniýetiniň halkara guramasynyň taslamalaryna gatnaşyp gelýärin, şonuň netijesinde diňe bir derejäm ulalaman, eýsem tutuş durmuşym özgerdi. Men türk dünýäsiniň medeniýetine wekilçilik edýänligim üçin özümi bagtly saýýaryn. Geçen gatrollarda Wiktor Tretýakow bilen bir sahnada çykyş edip, öňden eden arzuwyma ýetdim” –diýip, Mustafa Mehmandarow söhbetdeşlikde aýtdy. TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary Dusen Kaseinow Balkan ýurtlaryndaky çykyşlary teswirläp: “Biz saz sungatynyň diline, dini ynanç-ygtykatlaryna ýa-da gelip çykyşyna garamazdan adamlary birleşdirýändigine ýene bir gezek göz ýetirdik. TÜRKSOÝ medeni hyzmatdaşlyk boýunça halkara guramasy çärýek asyr wagt bäri sungatyň ählumumy dili arkaly dürli halklaryň medeni taýdan ýakynlaşmagyna, özara düşünişmegine ýardam edip gelýär”—diýip belledi....
Ýazylan wagty: 09 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Darganata etrabynda şäher görnüşli şäherçe gurulýar
Darganata etrabynda şäher görnüşli şäherçe gurulýarLebap welaýatynyň demirgazygynda möhüm ulag ýollarynyň – Türkmenabat –Gazojak demir ýolunyň we gara ýolunyň golaýynda şäher görnüşli täze Darganata şäherçesiniň ilkinji 40 jaýy guruldy. Takyr ýerlerde amatly durmuş-ýaşaýyş şertleri bolan täze şäherçäniň gurluşygy boýunça taslamanyň durmuşa geçirilmegi oba ilatyna ýokary hilli durmuşy üpjün etmek babatda milli özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylýandygyna şaýatlyk edýär. Täze döwrebap şäherçede kottej görnüşli bir we iki gatly jaýlary, şeýle hem dört gatly jaýlaryň birnäçesini bina etmek göz öňünde tutulýar. Ýaşaýyş jaýlary bilen birlikde durmuş-ýaşaýyş we önümçilik ähmiýetli binalaryň-da gurluşygy alnyp barylýar. Baş meýilnamada hersi 640 okuwça niýetlenen umumy bilim berýän mekdepleriň üçüsini, hersi 240 orunlyk çagalar baglarynyň ikisini, 500 adamlyk Medeniýet köşgüni, Söwda merkezini, Hyzmat öýüni, 500 belgilik ATU-ny, önümçilik ulgamynyň, inženerçilik-ulag düzümleriniň binalaryny gurmak göz öňünde tutulan....
Ýazylan wagty: 09 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18065 sek. ýüklenen baýt: 56706