Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Dünýäde hyrydarly önümler
Ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamsyna laýyklykda ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etjek kuwwatly önümçilik, durmuş we inže...
Ýazylan wagty: 07 мая 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 257 Jogaplar: 0
Telekeçileriň işi ileri
     Milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde ýurdumyzyň telekeçilerine möjüm orun degişlidir. Häzirki döwürde türkmen işewürl...
Ýazylan wagty: 07 мая 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 277 Jogaplar: 0
Ekologiýa babatynda döwrebap kanun
    Türkmenistanyň Konstitusiýasyna  esaslanyp taýýarlanan bu döwrebap Kanun ekologiýa auditini geçirmegiň hukuk we guramaçylyk esasl...
Ýazylan wagty: 07 мая 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 268 Jogaplar: 0
Ýaşaýşyň maňzy-manysy
      Her ýylyň 1-nji iýuny Çagalary goramagyň halkara güni hökmünde giňden bellenilip geçilýän ajaýyp seneleriň biridir. Bu sene...
Ýazylan wagty: 07 мая 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 236 Jogaplar: 0
Aşgabat täsinlikleriň şäheri
Ak şäherimizde gurulýan binalaryň ençemesi halkara derejesindäki maslahatlary, forumlary geçirmäge niýetlenendir. Garaşsyzlygyň 30 ý...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 244 Jogaplar: 0
Aşgabat — beýik özgertmeleriň kerwenbaşysy
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Diýarymyzda...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 243 Jogaplar: 0
Kesbi ajayyp Aşgabat
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mähriban halkymyz şu ýyl mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk, Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk toý...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 250 Jogaplar: 0
Gyzykly ýaryş
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» tr...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 258 Jogaplar: 0
Ýyladyşhananyň ter gök önümleri
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 256 Jogaplar: 0
Maldarçylygyň kämilleşmegi
Balkan welaýatynda maldarçylyk esasy ösen ugurlaryň biri hasapla...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 241 Jogaplar: 0
Sport — sagdynlyk, ruhubelentlik
Balkanabat şäherindäki Çagalar ...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 276 Jogaplar: 0
«Awaza» Milli syýahatçylyk zolagy syýahatçylary kabul etmäge taýarlyk görýär.
Tomus dynç alyş möwsüminiň ýe...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 246 Jogaplar: 0
Sahnada zamananyň keşbi
Balkan welaýat döwlet drama teatry tarapyndan teatr işgärleriniň arasynda «Sahnada zamananyň keşbi...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 224 Jogaplar: 0
Kiçi Balkan dagynyň gözel tebigaty
Türkmenistanda iň kiçi we ýaş daglaryň biri Kiçi Balkan bolup, ol Köpetdag bilen Uly Balkan daglaryň aralygynda ýerleşýär. Ol Köpetdagdan Däneata dagara çöketligi, Uly Balkandan ...
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 229 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatda eden çykyşy
15-nji aprelde Aşgabatda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenist...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 210 Jogaplar: 0
Lebap welaýatynda güýçli ýel turdy
Lebap welaýatynda güýçli ýel turdy...
Ýazylan wagty: 19 марта 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 403 Jogaplar: 0
Türkmenistanly türgen Ýulduz Jumabaýewa Agyr atletika boýunça 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň altyn medallary gowşuryldy
Şu gün – 10-njy martda Aşgabatdaky Olimiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, türgen Ýulduz Jumabaýewa agyr ...
Ýazylan wagty: 10 марта 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
Юлдуз Джумабаевой из Туркменистана вручено золото ЧМ-2018 по тяжёлой атлетике
Сегодня в комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада при участии Президента Гурбангулы Бердымуха...
Ýazylan wagty: 10 марта 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 303 Jogaplar: 0
Türkmenistanda welosiped sportuny ösdürmegiň Maksatnamasy taýýarlanylýar
Wise-premýer M.Geldinyýazow «Türkmenistanda 2021–2025-nji ýyllarda welosiped sportuny ösdürmegiň Maksatnamasynyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýil...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 304 Jogaplar: 0
2021-nji ýylda ýerine ýetirilmeli işleriň we çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy
Türkmenistanda 2021-nji ýylda ykdysadyýetiň pudaklarynda ýerine ýetirilmeli işleriň we çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Degi...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 267 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21543 sek. ýüklenen baýt: 48876