Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistan “suw diplomatiýasynyň” esasy ugurlaryny döredýär
Türkmenistan “suw diplomatiýasynyň” esasy ugurlaryny döredýär
Ýazylan wagty: 14 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Aral etegi bilen serhetleşýän Bötendag alaňynda wajyp ekologiýa taslamasy durmuşa geçirilýär
Aral etegi bilen serhetleşýän Bötendag alaňynda wajyp ekologiýa taslamasy durmuşa geçirilýär
Ýazylan wagty: 13 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Azat Nurmämmedow – ýaş küştçüleriň Mihail Botwinnik adyndaky kubogynyň kümüş baýragyna mynasyp boldy
Azat Nurmämmedow – ýaş küştçüleriň Mihail Botwinnik adyndaky kubogynyň kümüş baýragyna mynasyp boldy
Ýazylan wagty: 13 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Soçiden gelen şatlykly habar.
Ined...
Ýazylan wagty: 13 ноября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 60 Jogaplar: 1
Hasyl bayramy
Ýazylan wagty: 13 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Hasyl toýy bilen gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Hasyl toýy bilen gutlady
Ýazylan wagty: 13 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Tebigatyň waspçysy Kamil Weliahmedow
 Türkmen halkynyň baý sungaty bolup, bu milletiň halk döredijiligine we onuň wekillerine bolan hormatl...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Aziýa-Ýuwaş umman teleradio gepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasy
Ýazylan wagty: 10 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portunyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portunyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
Ýazylan wagty: 10 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Daga dyrmaşmak boÿunça bäsleşik geçirildi.
 “Tizlik” görnüşinde daga çykmak boýunça ýaryşlaryň ýeňijileriniň atlary belli boldy. Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň paýtagtymyzyň Arçabil etrap häkimligi bilen bilelikde guran ýaryşlary Köpetdagyň Markow dag eňňidinde geçirildi. Ýaryşyň bu görnüşi şu ýyl ikinji gezek geçirilip, geçen ýaz paslynda “Kynçylyk” görnüşinde daga çykmak boýunça ýaryşlar geçirildi....
Ýazylan wagty: 10 ноября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz bilim we sport baradaky halkara sergisine hem-de ylmy maslahatyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi
...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti: sport — jemgyýetiň sazlaşykly ösüşiniň şerti
...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Aşgabadyň günbatar böleginde täze ýaşaýyş jaý toplumy emele geler
Aşgabadyň günbatar böleginde täze ýaşaýyş jaý toplumy emele gelerÝakyn geljekde Aşgabadyň günbatar böleginde 4 gatly ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat toplum gurlar. Bu barada düýn Türkmenstanyň Prezidentine teklip berildi....
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Aşgabatdaky Köşi ýaşaýyş toplumynda täze söwda merkezleri gurlar
Aşgabatdaky Köşi ýaşaýyş toplumynda täze söwda merkezleri gurlarBalkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa görkezilen taslamalaryň arasynda Köşi ýaşaýyş toplumynda gurmak teklip edilýän söwda merkezleriň binalarynyň görnüşleri bar....
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Awazada döwrebap şypahana emele gelýär
Awazada döwrebap şypahana emele gelýärHäzirki wagtda döwrebap “Awaza” şypahanasynyň gurluşygynyň depgini günsaýyn ýokarlanýar, onuň düýbi geçen ýylyň maýynda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda tutuldy. Täze şypahana Oguzhan şaýolunyň we Dostluk köçesiniň arasynda, “Daşoguz” sagaldyş we dynç merkeziniň ýanynda bina edilýär....
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
«Türkmenaltyn» kärhanasynda 120 göterimlik ösüş gazanyldy
«Türkmenaltyn» kärhanasynda 120 göterimlik ösüş gazanyldyTürkmenistanyň Merkezi bankynyň gymmat bahaly metallar we gymat bahaly daşlar baradaky “Türkmenaltyn” kärhanasynyň ussat zergärleri şaý-sep önümlerini öndürmekde barha gowy netijeleri gazanýarlar. Bu kärhananyň önümçilik bölümlerinde ýylyň başyndan bäri buýurmalar esasynda altyndan we kümüşden ýasalan milli şaý-sepleriň dürli görnüşleriniň şeýlede sowgatlyk önümleriniň dürli görnüşleriniň 3 million 688 müň 709 manatlygy öndürildi. Bu görkezijiler bolsa geçen ýylyň degişli döwrüniň görkezijileriniň netijeleri bilen deňeşdirilende önümçiligiň ösüş derejesiniň 120 göterime barabar bolandygyny habar berýär....
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenabatly sürüjiler bellenileninden 13 müň tonna golaý artyk ýüki daşadylar
Türkmenabatly sürüjiler bellenileninden 13 müň tonna golaý artyk ýüki daşadylarTürkmenistanyň  Awtomobil ulaglary ministrliginiň Türkmenabatdaky kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynyň dowamynda halk hojalyk ýükleriniň 480 müň tonnasyny daşamaklyk meýilleşdirildi. Edilen iş bolsa bellenilenden 12 müň 900 tonnadan hem gowrakdyr. Agzalan döwürde kärhana boýunça alnan girdejileriň pul hasabyndaky möçberi 4 million 952 müň manatlyga deň boldy. Bu ugurdaky ösüş bolsa 105 göterime barabar boldy....
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Mary welaýat tokaý hojalygynda baglar 40 gektarlyk nahalhanada idedilýär
Mary welaýat tokaý hojalygynda baglar 40 gektarlyk nahalhanada idedilýärÝurdumyzyň milli tokaý maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýan ýurdumyzyň Tokaý hojalygy müdirliginiň  Mary welaýat tokaý hojalygynyň bagbanlary tyllaýy güýz paslynyň häzirki günlerinde dürli görnüşli agaç nahallaryny ösdürip ýetişdirmek we olara göwnejaý ideg etmek işlerini ýokary guramaçylykly alyp barýarlar. Häzirki wagtda hojalygyň çäginde 40 gektara golaý tokaý nahalhanalary bolup, ol ýerlerde pürli, saýaly, miweli agaç nahallarynyň we çöl ösümlikleriniň millionlarça düýbi ösdürilip ýetişdirilýär. Agaç nahallaryny ösdürip ýetişdirmek işlerinde esasan biziň toprak, howa şertlerimize durnukly, ýokary hilli ýerli bag tohumlary peýdalanylýar. Agaç nahallaryna agrotehnikanyň talaplaryna laýyk göwnejaý ideg etmekde kuwwatly tehnikalardan netijeli peýdalanylýar. Bütin ýylyň dowamynda ýörite nahalhanalarda oňaýly şertlerde ýetişdirilýän agaç nahallary baglaşylan şertnama laýyklykda diňe bir Mary welaýatyna däl-de, ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna-da ugradylýar....
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
“Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebin oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi
“Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebin oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi“Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebin oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Magtymguly atrabyndaky fabrikde 10 aýda 58,5 müň aýakgap taýýarlanyldy
Magtymguly atrabyndaky fabrikde 10 aýda 58,5 müň aýakgap taýýarlanyldyGaraşsyz baky Bitarap ýurdumyzyň dokma pudagynyň iň öňdebaryjy kärhanalarynyň biri bolan Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynyň hünärmenleri şu ýylyň geçen 10 aýyny ýokar zähmet görkezijileri bilen jemlemegi başardylar. Kärhananyň aýakgap önümçiliginde nusgalyk zähmet çekilip, bu ýerde ýylyň başyndan bäri 58 müň 574 jübüt aýakgap satuwa ugradylyp, netijede meýilnama 107 göterim amal edildi. Öndürilen aýakgaplaryň pul hasabyndaky möçberi 4 million 910 müň manada barabar boldy.  ...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13708 sek. ýüklenen baýt: 52151