Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Myhmançylyk we onuň edebi
MYHMANÇYLYK WE ONUŇ EDEBI
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
ŽURNALISTIŇ IŞINDE ARAGATNAŞYK HADYSASYNYŇ TÄSIRI
ŽURNALISTIŇ IŞINDE ARAGATNAŞYK HADYSASYNYŇ TÄRI Žurnalistik tejribe özara aragatnaşykda žurnalistiň we söhbete çekilýäniň ugur alýan zatlary bolan gepleşigiň ilkibaşky pozisiýasyn...
Ýazylan wagty: 18 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
TELE-ALYPBARYJYNYŇ IMIDŽI
TELE-ALYPBARYJYNYŇ IMIDŽI Häzirki wagtda teleekrana çykýan adamyň imidži baradaky mesele bilen köpler gyzyklanýar, şonuň üçin bütin dünýäde tele-alypbaryjynyň imidžini kesgitlemek b...
Ýazylan wagty: 18 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Aragatnaşyk bazarynyň ösüşi
Aragatnaşyk bazarynyň ösüşi Soňky on ýyllygyň dowamynda köpçülikleýin aragatnaşyk (media) ulgamynyň ösüşi aşakdaky tendensiýalar bilen häsiýetlenýär. K o n w ýe r g ýe n s...
Ýazylan wagty: 18 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
KERWEN
KERWEN Oýnuň oýnaljak ýeri: Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýna taýýarlyk: Oýunçylar sanawaç sanaşyp, bije atyşyp, birini it saýlaýarlar. Galan oýunçy...
Ýazylan wagty: 17 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
A. Alýohin
A.A. Alýohin- 1892-nji ýylda Russiýanyň Moskwa şäherinde eneden bolýar. Ol 11 ýaşyndaka küşt oýnuny onuň ejesi öwredýär. Ol dünýäniň dördünji çempiony, Russiýa imperiýasy, SSS...
Ýazylan wagty: 17 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Gezegen atlar
Gezegen atlar Halklaryň arasyndaky dürli gatnaşyklar netijesinde käbir atlar ençeme milletlerde duş gelýär (biz bu ýerde manydaş atlary göz öňünde tutmaýarys. Meselem, Arslan, Ýolbars,...
Ýazylan wagty: 17 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Adamda gözellik sypatlarynyň kemala gelşi
Adamda gözellik sypatlarynyň kemala gelşi. Sportuň etikasy we estetikasy gözellik kanuny boýunça adamy kemala getirmeklikdir. Şeýle hereketleriň esasylarynyň biri-de beden durkunyň göze...
Ýazylan wagty: 16 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Telereportaž
Telereportaž – sport gepleşikleriniň iň bir ýaýran görnüşleriniň biridir. Soňky ýyllarda älem giňişligindäki hemra aragatnaşyklarynyň hem-de ösen tehnologiki tilsimatlaryň barha ...
Ýazylan wagty: 16 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Sport kinoda we telewideniýede
Sport kinoda we telewideniýede. Kino sungatynda sport özüniň köptaraplylygy bilen tapawutlanýar. Hut şonuň üçin hem kino sungaty sport babatda içki we şöhratly däplere eýedir. Sportu...
Ýazylan wagty: 16 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Sportuň sungatda şöhlelendirilişi
Sportuň sungatda şöhlelendirilişi. Sport sungat üçin egsilmez çeşme bolup hyzmat edýär. Mysal üçin, nakgaşyň (hudožnigiň) işinde sportuň dürli pursatlary döredijiligiň islendik ...
Ýazylan wagty: 16 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ŽURNALISTIŇ BELLI BIR UGUR BOÝUNÇA IŞLEMEGINIŇ ÄHMIÝETI
ŽURNALISTIŇ BELLI BIR UGUR BOÝUNÇA IŞLEMEGINIŇ ÄHMIÝETI Islendik ugur boýunça işleýän hünärmeniň ýa-da işgäriň belli bir ugur boýunça ýöriteleşmeginiň ýokary netije berýän...
Ýazylan wagty: 14 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Hoze Raul Kapablanka
Hoze Raul Kapablanka(1921-1927 çempionlyk ýyllary) – 1888-nji ýylda Gawanada eneden bolýar. Eýýäm 12 ýaşynda Kubanyň şol döwrüniň iň güýçli küştçisini matç oýunda utýar. Onu...
Ýazylan wagty: 14 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
FUTBOLÇYLARYŇ ÝOKARY DEREJEDÄKI TOPARLANYŞYGYNY MEÝILLEŞDIRMEK WE DÜZGÜNLEŞDIRMEK
Futboldaky umumy kanuna laýyklykdaky meýilleşdirme. Okuw-türgenleşiginiň ösüşi pursatynda kyn mesele meýilleşdirilýär: gowy tälimçi örän köp wezipeli dürli meýilnamalary düşündi...
Ýazylan wagty: 14 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
HALK LUKMANÇYLYGYNDAN
HALK LUKMANÇYLYGYNDAN. Azganlylyk. Şugundyry arassalap, böleklere bölmeli. Olary 3 litrlik banka salyp, üstünde 1 nahar çemçesi duz we şeker atmaly. Soňra banka dolýança gaýnag suw guý...
Ýazylan wagty: 14 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň KararyTürkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakyndaBerkarar döwletimiziň ba...
Ýazylan wagty: 13 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Anatoliý Karpow
Anatoliý Karpow(1975-1985 çempionlyk ýyllary)- 1951-nji ýylda öňki SSSR-iň Uralyň boýundaky Zlatousta şäherinde dogulýar. Ol 4 ýaşyndaka küşt mallarynyň göçümlerini öwrenýär. An...
Ýazylan wagty: 13 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Sport lukmançylygynda ulanylýan barlag usullary
Sport lukmançylygynda ulanylýan barlag usullary. Sport lukmançylygynyñ öñünde duran meselelerini çözmek üçin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga başlan adamlaryñ her biri lukman...
Ýazylan wagty: 13 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
PWC170 – synagy
PWC170 – synagy. PWC170 (phizikal working capasyti) – agyr we çylşyrymly synag bolup durỳar. Ỳörite abzal bolan weloergometr gerek bolỳar. Ol berilỳän agramyň takyk mukdaryny kesgitle...
Ýazylan wagty: 13 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Dem alyş koeffisiỳenti bilen kislorodyň koloriki ekwiwalentiniň gatnaşygy
Dem alyş koeffisiỳenti bilen kislorodyň koloriki ekwiwalentiniň gatnaşygy. Şeỳlelikde gazlaryň doly däl barlagyny geçirip, adamlarda asuda we işjeňlik ỳagdaỳdaky energiýa çalşygyn...
Ýazylan wagty: 13 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15986 sek. ýüklenen baýt: 48918