Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Ýazylan wagty: 20 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
GOLF - SAGLYGYŇ ÇEŞMESI
Däp bolşy ýaly, golf barjamlylaryň oýny hasaplansa-da, hakykatda ol ähli raýatlaryň hem oýnudyr. Sebäbi ol özünde sport türgenleşiklerini, ýeňşi, rahatlygy saklaýar. Elbetde, ilkinji nobatda onuň oýun enjamlaryny edinmek biraz gymmadrak düşse-de, saglyk üçin onuň belli bahasy ýokdur. Ol sport önümleri  20-30 ýyllap hyzmat  edýär. Köplenç golf 100 gektar çemesi bolan meýdanda, 18 sany çukurjykdan ybarat bolan ýapgytly ýerde oýnalýar. ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
TÄSIN OÝUN.
TÄSIN OÝUN...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
Döwlet adam üçindir!
Döwlet adam üçindir!
Ýazylan wagty: 18 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
GOTURDEPE — HAZYNALAR MESGENI
GOTURDEPE — HAZYNALAR MESGENI
Ýazylan wagty: 18 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary täze ýylyň ilkinji günleri A. S. Puşkin adyndaky teatryň iň gowy oýunlaryna tomaşa edip bilerler
Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary täze ýylyň ilkinji günleri A. S. Puşkin adyndaky teatryň iň gowy oýunlaryna tomaşa edip bilerlerA.S. Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary üçin Täze ýyl sowgadyny taýýarlady. Täze, 2018-nji ýylyň ilkinji günleri döredijilik topary nebitçiler şäherinde çykyş eder. Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkeziniň sahnasynda teatryň artistleri iň gowy oýunlary görkezerler. Körpeje tomaşaçylar üçin M. Sadowskiniň „Maşa we aýy“ hem-de O. Rozumyň „Basgançagyň aşagynda ýaşaýan“ oýunlary görkeziler. Aýyny aldap, babasydyr mamasynyň ýanyna gaýdyp gelmegiň hötdesinden gelen batyr gyzjagaz sahna sungatynyň ýaşajyk muşdaklarynyň göwnünden tursa gerek. Uly ýaşly tomaşaçylar belli türk dramaturgy Reşat Güntekiniň „Amanat giýew“ oýnunyň gahrymanlarynyň gülküli başdan geçirmeleri bilen tanşarlar. Täze ýyl jadylaryna diňe bir çagalar däl, eýsem ulular hem ynanýarlar. N. Ptuşkinanyň sahna eseri bounça goýlan „Gitme“ oýnunda şunuň bilen baglanşykly üýtgeşik wakalar gürrüň berilýär. Onda ýagşylykdyr ýagşy hyýallar kän. M. Worfolomeýewiň „Päk ahlakly we günäli“ atly sahna eseri boýunça goýlan oýun pelsepewi pikirlenmegi halaýan tomaşaçylara ýarasa gerek, onda olar gahrymanlar bilen birlikde ýagşy bilen ýamanyň gözbaşyny seljereler, hakyky we ýalan gymmatlyklar barada pikir öwrerler... Teatryň topary ýanwaryň 3-nden 11-i aralygynda deňizýaka şäherde çykyş ederler. Tomaşaçylar aktýorlar Swetlana Troiskaýanyň, Anatoliý Spiridonowyň, Mihail Rogowyň, Kerim Ataýewiň, Anina Andronowanyň, Aýna Jumaýewanyň, Rişat Kanibetowyň, Larisa Kosonogowanyň, Darýa Selýuminowanyň, Merdan Nurmuhammedowyň we beýlekileriň döredijiligi bilen tanşarlar....
Ýazylan wagty: 18 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Türkmen telekeçileri dünýäniň öňdebaryjy bilim merkezleri bilen gatnaşyklary ösdürýärler
 Türkmenistanda häzirkizaman bilim ulgamynyň ähli tapgyrlarynda daşary ýurt dillerini öwretmegiň öňdebaryjy usulyýetleri ornaşdyrylýar, olary okatmagyň usullary kämilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dil bilimlerini özleşdirmegiň ýaş hünärmenleriň möhüm artykmaçlyklary bolup durýandygy, onuň adamy baýlaşdyrýandygyny, olaryň öňünde uly mümkinçilikleri açýandygyny belleýär....
Ýazylan wagty: 18 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň DHÇMB söwdalarynda nebit önümleri öňdeligi eýeledi
Türkmenistanyň DHÇMB söwdalarynda nebit önümleri öňdeligi eýeledi
Ýazylan wagty: 18 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах судебной власти
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах судебной власти
Ýazylan wagty: 18 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň baş arçasynyň yşyklary ýakyldy
Ýurdumyzyň baş arçasynyň yşyklary ýakyldy
Ýazylan wagty: 16 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy
Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy
Ýazylan wagty: 16 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 87 Jogaplar: 0
ЛЮБОВЬ К КОШКАМ ВЫЗВАНА ИНФЕКЦИЕЙ
ЛЮБОВЬ К КОШКАМ ВЫЗВАНА ИНФЕКЦИЕЙ
Ýazylan wagty: 15 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
YHLASA-MYRAT
YHLASA – MYRAT...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Köp garaşylan medal.
KÖP GARAŞDYRAN MEDAL...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
HEKAÝA.
ÇEŞME SUWY...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärlerine
...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi: ösüşiň täze ugurlary
Ýazylan wagty: 15 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
Ýazylan wagty: 14 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 132 Jogaplar: 0
В Туркменистане введены новые правила международных переводов Western Union и карт Visa, MasterCard
В Туркменистане введены новые правила международных переводов Western Union и карт Visa, MasterCardВ Туркменистане с 13 декабря 2017 года введены новые правила валютообменных операций для физических лиц. Изменения предусмотрены для студентов зарубежных вузов и лиц, нуждающихся в лечении за пределами республики. Об этом сообщает сайт SNG.TODAY, ссылаясь на Государственный банк внешнеэкономической деятельности....
Ýazylan wagty: 14 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 87 Jogaplar: 0
«« « 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19951 sek. ýüklenen baýt: 50916