Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Telekeçileriň üstünligi
Eziz Diýarymyzda soňky döwürler telekeçiligiň dürli ugurlary uly depginde ösýär....
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
AZIADA — 2017 — sagdynlygyň, ruhubelentligiň, dostlugyň dabaralanmasy
2010-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Kuweýtde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bilen Türkmeni...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
AZIADA-2017: BEDEN WE RUHY KÄMILLIGIŇ GÖZBAŞY
Hormatly Prezidentimiz belent hem jogapkärli wezipä saýlanan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda ähli...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Petek satuw nokatlary.
Aşgabat şäherindäki petek satuw nokatlary"Altyn Asyr" gündogar bazary 08:00 - 15:00"...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Kuraşyň taryhyndan
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Sport baýramy bosagada
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
“Aşgabat 2017” sowgatlyk önümlerde
“Aşgabat 2017” sowgatlyk önümlerdeHäzirki wagtda paýtagtymyzyň köçelerine çykanymyzda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilýän iri sport çäresi “Aşgabat 2017”-niň barha golaýlaýandygyny aýdyň duýmak bolýar....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Saparmyrat Atabaýew: «Maksadym — altyn medal»
Saparmyrat Atabaýew: «Maksadym — altyn medal»Saparmyrat Atabaýewiň, umuman, Atabaýewleriň ady küştüň muşdaklaryn tanyşdyr. 18 ýaşyna çenli ýurdumyzyň 20 gezek çempiony bolan Saparmyrat Aşgabat Aziadasynda üsütnlikli çykyş etmegine garaşylýan küştçülerimiziň biri. Şu aýda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda talyplygynyň ikinji okuw ýylyna girişen türgen diňe bir küştçüler maşgalasynyň däl, tutuş ýurdumyzyň guwanjyna öwrülen ýaş zehinleriň biri....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
"Aşgabat 2017-niň" monumenti yklym ýaryşynyň aýratyn bezegi bolar
"Aşgabat 2017-niň" monumenti yklym ýaryşynyň aýratyn bezegi bolarOlimpiýa oýunlary, Aziýa oýunlary we dürli iri halkara ýaryşlary geçirilende her sport çäräniň öz monumenti (ýadygärligi), ýagny ýaryş döwri ulanyljak bezegi bolýar. Ynha, biziň şol diýýän täsinligimiz hem Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň "Olimpiýa" monumenti....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Halkara nebit we gaz uniwersiteti «Aşgabat 2017-niň» esasy türgenleşik merkezleriniň biri bolar
Halkara nebit we gaz uniwersiteti «Aşgabat 2017-niň» esasy türgenleşik merkezleriniň biri bolarÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna Aşgabatdaky ýokary okuw mekdepleri hem uly goşant goşýarlar....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
“Hoş zaman” — «Aşgabat 2017-niň» resmi hyzmatdaşy
“Hoş zaman” — «Aşgabat 2017-niň» resmi hyzmatdaşyV Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Hoş zaman” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna resmi hemaýatkär hökmünde goşulýandygyny buýsanç bilen yglan etdi....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Türkmen sportunyň abraýy artýar
Türkmen sportunyň abraýy artýar
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
HEREKET SAGLYKDYR
HEREKET SAGLYKDYR
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Türkmen sportunyň abraýy artýar
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen energetiklerini hünär baýramçylygy bilen gutlady
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen energetiklerini hünär baýramçylygy bilen gutlady
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Futzalyň öňki çempionlary barada maglumat
Futzalyň öňki çempionlary barada maglumatBilşiňiz ýaly, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäklerinde futzal boýunça Türkmenistanyň erkek hem-de zenan ýygyndysy ýer eýesi hökmünde “A” toparçada çykyş eder. Erkek futzalçylar Hytaý Taýpeýiniň, Gonkongyň, Solomon adalarynyň, Wýetnamyň ýygyndylary bilen duşuşar. Zenanlar bolsa Palestinanyň hem-de Tailandyň milli toparlary bilen güýç synanyşarlar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň mundan öňkülerinde eýsem haýsy ýygyndylar çempion bolupdyr. Muny bilmek gyzykly bolsa gerek....
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Meýletin teswirleýji - Daud Annayew
Meýletin teswirleýji - Daud AnnayewHormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzyň her bir güni toýdur-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Ýurdumyz saglygy goraýşy we sporty ösdürmekde, dünýä ýaýmakda beýik işler amala aşyrylýar.  Muňa aýdyň mysal edip ýurdumyzyň ähli künjeginde gurlup ulanylmaga berilýän, dünýä ülňülerine laýyk gelýän saglyk desgalaryny we sport desgalaryny, aýratynda gözel paýtagtymyzda gurlan “Olimpiýa şäherjigini” görkezmek bolar....
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Salam Aziada – 2017!
Salam Aziada – 2017!
Ýazylan wagty: 08 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Aziada-2017 aşpezlik sungaty
Aziada-2017 aşpezlik sungatyDünýäde geçirilýän iri halkara ýaryşlaryň islendiginde türgeniň ýokary netije gazanmagy üçin bäsleşik döwri hökmany suratda rahat dynç almagydyr naharlanmagy ilkinji nobata çykýar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň gurnamagynda yzygiderli geçirilýän halkara maslahatlaryň çäginde Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwri türgenleriň, tälimçileriň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň dogry naharlanmagy ugrunda hem yzygiderli aladalar ediler....
Ýazylan wagty: 08 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Olimpiýa oýunlarynyň hemaýatkärleri
Olimpiýa oýunlarynyň hemaýatkärleriHalkara derejesinde geçirilýän sport çäreleri şol ýurduň dünýädäki abraýynyň artmagyna, ýurduň tebigy, medeni we taryhy gözellikleriniň açyp görkezilmegine, şeýlelikde şol ýurda gyzyklanmanyň artmagyna getirýär. Bu iri halkara çärelere dünýä we ýurt derejesinde iş alyp barýan hususy kärhanalar hem öz goşantlaryny goşýarlar. Bu kompaniýalar hem bu çärä harytlary we hyzmatlary bilen öz goşandyny goşýarlar, hem-de özlerini mahabatlandyrmaga mümkinçilik alýarlar....
Ýazylan wagty: 08 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
«« « 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15659 sek. ýüklenen baýt: 50437