Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

MAÝMYMLAR ADAMA ÖWRÜLERMI?
             Maýmynlar adama öwrülermi?
Ýazylan wagty: 15 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
Köneürgenç – türkmen taryhynyň ajaýyp dür dänesi. Onuň binagärlik ajaýyplyklary yslam däp-dessurlarynyň ählisini
Köneürgenç – türkmen taryhynyň ajaýyp dür dänesi. Onuň binagärlik ajaýyplyklary yslam däp-dessurlarynyň ählisinişgabatdan 480 km demirgazykda Amyderýanyň gadymy akymynyň golaýynda, iki sany möhüm kerwen ýollarynyň kesişýän ýerinde: gündogara, Hytaýa, we günortadan -demirgazyk günbatara, Wolga derýasyna, beýik Ýüpek ýolunyň iri şäherleriniň biri bolan Köneürgenç ýerleşýär. Onuň taryhy Türkmenistanyň taryhynda belli seneleri öz içine alypdyr. Onuň döredilen senesi näbelli, ýöne, gadymy Körmolla galasynyň galyndylary antik eýýamyna (biziň e.öňki II-Vasyrlar) degişlidir. Bu şäheriň ady zoroastriýleriň mukaddes kitaby bolan Awestade “Urwa”, “Urga” ady bilen ýatlanyp geçilýär. VIII asyryň ortalarynda şäher araplaryň golastyna geçýär we Gürgenç diýlip atlandyrylýar.X asyrda Amyderýanyň sag kenarynyň Samanidleriň hökümdarlary demirgazyk Horezm döwletini Ürgenç emirligini döredýärler, şäher bolsa onuň paýtagty bolupdyr. ...
Ýazylan wagty: 14 июля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 91 Jogaplar: 0
Türkmen wekiliýeti «John Deere» kompaniýasynyň zawodlarynda boldular
Ýazylan wagty: 14 июля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Britan žurnaly Gadymy Merwiň şäher gurluşygyndaky täzeçilligi barada gürrüň berýär
Ýazylan wagty: 14 июля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
ALTYN MEDAL ÜÇIN.
Türkmen sprinterleri altyn medal üçin ýaryşa taýýar
Ýazylan wagty: 13 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 63 Jogaplar: 0
AKMAK ÖZÜN BEG SAÝAR...
       A...
Ýazylan wagty: 12 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 75 Jogaplar: 0
ARASSAÇYLYK BILEN BAGLY MESELELER.
  HAJATHANALAR WE ONUŇ BILEN BAGLY MESELELER
Ýazylan wagty: 12 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 76 Jogaplar: 0
GEZELENÇ UGURLARY.
Aşgabadyň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary
Ýazylan wagty: 12 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmenistanda ýaşlary ýokary okuw mekdeplere kabul etmegiň möçberi artdyryldy
Türkmenistanda ýaşlary ýokary okuw mekdeplere kabul etmegiň möçberi artdyryldyÝurdumyzda ýokary hem-de orta hünär mekdeplerine resminamalary kabul etmek çäreleri başlandy. Bu çäräniň ilkinji güni işjeň häsiýete eýe boldy. Munuň özi türkmen ýaşlarynyň täze bilimleri, hünär ussatlygyny ele almaga, ýurdumyzyň intellektual we ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagyna, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan ägirt uly wezipeleriň çözülmegine goşantlaryny goşmagy arzuw edýändikleriniň subutnamasydyr....
Ýazylan wagty: 12 июля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 93 Jogaplar: 0
Aziada-2017
“Sagd...
Ýazylan wagty: 11 июля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Türkmenistan — Germaniýa: işewür hyzmatdaşlyk ösdürilýär
Ýazylan wagty: 11 июля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Türkmenistanda ýaşlary ýokary okuw mekdeplere kabul etmegiň möçberi artdyryldy
Türkmenistanda ýaşlary ýokary okuw mekdeplere kabul etmegiň möçberi artdyryldy
Ýazylan wagty: 11 июля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Türkmen paýtagtynda täze binalaryň açylyş dabaralary
Türkmen paýtagtynda täze binalaryň açylyş dabaralary
Ýazylan wagty: 11 июля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
STRESA GARŞY MAŞKLAR.
STRESE GARŞY MAŞKLAR.Strese ýolugan adamlar m...
Ýazylan wagty: 11 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
DALAŞĞÂRLERIÑ DYKGATYNA!
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!...
Ýazylan wagty: 11 июля 2017 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 443 Jogaplar: 1
TÂSIN DERMAN.
 Täsin derman / hekaýa 
Ýazylan wagty: 11 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 57 Jogaplar: 0
ÝETIŞIKSIZ OKUWÇY.
 Ýetişiksiz okuwçynyň             gündeligindäki ýa...
Ýazylan wagty: 10 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 83 Jogaplar: 0
TYMSALLAR.
 Tymsallar
Ýazylan wagty: 09 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 63 Jogaplar: 0
MERWDEN MEKGÂ ÇENLI.
                        Merwden Mekgä çenli
Ýazylan wagty: 09 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
HAKYKAT BARADA.
            &n...
Ýazylan wagty: 09 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 47 Jogaplar: 0
«« « 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23691 sek. ýüklenen baýt: 48061