Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

FUTBOLÇY GÜNDE NÂÇE GEZEK IÝMITLENMELI.
Futbolçy günde näçe gezek iýmitlenmeli? 
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
FUTBOL OÝNUNDA IÝMITLENMEK.
Futbol oýnunda iýmitlenmek. 
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
KONKUR
Konkur sporty ― sazlaşyk we üstünlik
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
DEGIŞMELER
Sen ýüz metrlik ýoly örän haýal geçdiň – diýip, bedenterbiýe mugallymy okuwça ýüzlenýär. - Sen haýsy hem bolsa bir zady çalt edip bilýäňmi? Hawa, mugallym, men örän çalt ýada...
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi, onda täze Kanunlaryň hem-de kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşi hem-de döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Maslahata gatnaşmak üçin degişli ministrlikleriň we edaralaryň, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy....
Ýazylan wagty: 06 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
Myhmanyň bereketi
Ýazylan wagty: 06 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Hakyky söýgi.
Günleriň birinde bir aşyk köp wagt bäri görüşmedigi magşugyny göresi gelipdir...hiç hili...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 111 Jogaplar: 0
Ähdi wepa
Ähdi wepa Hz.Omar hatardaşlary bilen özara söhbet edip otyrkalar huzuruna üç ýaş ýigit gelip şeýle diýdi : -Eý halypa, şu biziň ýanymyzdaky ýigit biziň atamyzy öldürdi ...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2017 Ýazan Sapabeg
2 Okalan sany: 61 Jogaplar: 1
USSATLYGYÑ MEKANY.
Lebap welaýaty — ussatlygyň mekany Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň özgermegi, halkym...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
SPORTA SÖÝGI-WATAN ŞÖHRATY.
MARY WELAÝATY: SPORTA SÖÝGI - WATAN ŞÖHRATY ...
Ýazylan wagty: 04 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
SAGLYK YOLYNA ÝÖRÜŞLER GEÇIRILDI.
SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK. Şeýle şygar astynda geçiriljek Aşgabat Aziadasyna taýýarlyk işleri dürli ugurla...
Ýazylan wagty: 04 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
ÖÑDE AZIÝADA 2017
Milli Olimpiýa Komitetleriniň wekilleri Aşgabat şäherinde saparda boldular.
Ýazylan wagty: 04 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 56 Jogaplar: 0
BOÝUÑ ÖŞÜŞI WE AGRAM.
Boýuň we agramyň KADALY görkezijileri we onuň kesgitlenilişi. Milli Liderimiziň yglan ...
Ýazylan wagty: 03 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Набирает темпы строительство газопровода ТАПИ
Набирает темпы строительство газопровода ТАПИСтартовавшее в декабре 2015 года строительство транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), протяжённостью 214 км, с каждым днем набирает темпы.  На туркменском участке, завершены изыскательские работы, интенсивными темпами осуществляется прокладка и сварка труб. Компания «TAPI PipelineCompanyLimited» ведет активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами, которые изъявили желание участвовать в проекте. ...
Ýazylan wagty: 03 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň agzalary bilen duşuşyk boldy. Olar 12-nji fewralda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek üçin paýtagtymyza geldiler....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Mary şäherinde durmuş ähmiýetli täze binanyň düýbi tutuldy
Mary şäherinde durmuş ähmiýetli täze binanyň düýbi tutuldy Mary welaýatynyň merkezinde mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenen täze dört gatly ýaşaýyş jaýynyň düýbüni tutumak dabarasy boldy....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Alym: barlaglar uglewodorod gorlaryna baha berilýän möçberini artdyrmaga esas döredýär
Alym: barlaglar uglewodorod gorlaryna baha berilýän möçberini artdyrmaga esas döredýär Türkmenistan gaz görnüşli uglewodorod serişdeleri boýunça iň baý ýurtlaryň biri hasaplanýar. Munuň bilen bir wagtda hem alymlar ýurdumyzyň düzlük meýdanlarynda, şeýle hem Günbatar-Türkmen dag çöketliginiň çäklerinde geçirilýän geologiýa, geofizika we buraw barlaglary netijesinde gazyň we gaz kondensatynyň gorlarynyň düýpli bilelikde ösdüriljekdigine ynanýarlar....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlarTürkmen paýtagtynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady.Iki günlük mejlis Daşary işler ministrligi, Ykdysadyýet we ösüş ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guraldy. Duşuşyga Hazar sebiti ýurtlarynyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Olaryň hatarynda Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady ösüş ministrliginiň we Daşary işler ministrliginiň, Eýran Yslam Respublikasynyň Söwda we ösüş guramasynyň, Gazagystan Respublikasynyň Milli ykdysadyýet minitsrliginiň wekilleri we beýlekiler bar....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
AGRAM WE GÖWRÜM.
SEMIZLER WE HORLAR ÜÇIN. Ilkibaşda bilmeli zadymyz: agram we ...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Energetika Hartiýasynyň Baş sekretaryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Energetika Hartiýasynyň Baş sekretaryny kabul etdi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen duşuşdy....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
«« « 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14568 sek. ýüklenen baýt: 50653