Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

SAGDYNLYGA WE RUHUBELENTLIGE ÇAGYRYŞ.
   Dowam edýän 2017-nji ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň Olimpiýa şäherjigine gelmegi we egindeşleri b...
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 183 Jogaplar: 1
ĞÖZ BARADA.
Gözlerimiz näme üçin başga haýwanlaryňky ýaly kellâmiziň gapdal tarapynda däl-de, öňümizde ýerleşýär? Munyň bir sebäbi üç ölçegde ...
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Aldawçylyga uçramak âhtimallygy.
Hytaýdaky biznesmenler müşderini ýitirmekden gorkanoklar. Bu ýagdaý Hytaýyň köp ilatlydygy bilen belli bir derejede bagly. 
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
anonim programma.
Facebook-yň anonim söhbet programmasy. Hepdäniň penşenbe güni Facebook anonim (awtory näbel i) söhb...
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
TÄLIMÇI TAÝÝARLYGYNDA.
Gözel  paýtagtymyzda geçirilýän ýokary derejedäki sport ýaryşlary,  halkara media forumdyr maslahatlar Berkarar döwletimiziň sport ýurduna  öwrülýändiginiň aýdyň görkezijisidir  Şonuň ýaly-da, Aziada — 2017-niň maksatnamasyna girýän sport görnüşleri boýunça saýlama ýaryşlary geçirildi. Özi-de bu ýaryşlar oňa gatnaşan türgenleriň sanynyň köplügi bilen tapawutlandy.  Muňa biz agyr atletika boýunça  geçirilen saýlama açyk çempionata baryp görenimizde hem aýdyň göz ýetirdik....
Ýazylan wagty: 17 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
ATLYLAR LEBAP TOPARYNDA
ATLYLAR  LEBAP TOPARYNDA...
Ýazylan wagty: 17 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 77 Jogaplar: 1
ÖZÜŇI SÜÝT BILGIL...
DOST – DOSTUŇ AÝNASY...
Ýazylan wagty: 17 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
ĞÜNLER BOÝUNÇA
1.Gorup2.Asylly3.Hoshniyet
Ýazylan wagty: 16 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 100 Jogaplar: 0
«Altyn asyr» ÝGPJ SMS bäsleşigini geçirýär
«Altyn asyr» ÝGPJ SMS bäsleşigini geçirýär«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2017-nji ýylyň 16-njy ýanwaryndan başlap, SMS bäsleşigini  yglan edýär. Düzgünnama laýyklykda, bäsleşik operatoryň tutýan ähli ygtyýarnama zolagynda 1717 gysga belgä we *1717# USSD belgä SMS ugratmak boýunça  geçirilýär. «Ykjam aragatnaşyk» hojalyk jemgyýeti bu bäsleşigiň ýardamçysydyr....
Ýazylan wagty: 16 января 2017 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 201 Jogaplar: 0
Ýazguly Hojageldiýew — 2016-njy ýylda Türkmenistanyň iň gowy futbol tälimçisi
Ýazguly Hojageldiýew — 2016-njy ýylda Türkmenistanyň iň gowy futbol tälimçisi«Altyn asyryň» baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew 2016-njy ýylda Türkmenistanyň iň gowy futbol tälimçisi derejesine mynasyp boldy. Bu dereje oňa futbol hünärmenleriniň we žurnalistleriň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan berlen ses berlişigiň netijesinde berildi....
Ýazylan wagty: 16 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
BIRŽA TÄZELIKLERI 15-NJI ÝANWAR
BIRŽA TÄZELIKLERI 15-NJI ÝANWAR
Ýazylan wagty: 16 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
«GYZGALAŇLY» HOKKEÝ DÖWRI
Ýazylan wagty: 16 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
SAGATLAR BOÝUNÇA
24.00 dan 2.00 çenli aralykda dog...
Ýazylan wagty: 15 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 75 Jogaplar: 0
ÖZÜÑE AGYR GELENI ÖZGÂ ÝÜKLEME.
Özüňe agyr geleni özgä ýükleme Tokaýyň örän gazaply kanunlary bar: ösüşde ö...
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Atlar hakynda.
A-guych , hakimyetB-duygulara berilyan
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 88 Jogaplar: 0
IKI GAT GAZAN.
Iki gat gazan Ependi bir gün bazara gidip, et satyn alyp gelýär-de, aýalyna:
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 90 Jogaplar: 0
HIÇ YNANMA !
Hiç ynanma! Günlerde bir gün Ependi hammal bolup bazara çykýar. Bir söwdagär ony görüp, ...
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 82 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI GEÇIRILDI
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 49 Jogaplar: 0
2016-NJY ÝYLDA TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI 85 KANUN WE 86 KARAR KABUL ETDI
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
«« « 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18365 sek. ýüklenen baýt: 47802