Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Mekdebe çenli çagalary ter önümler bilen üpjün etmek üçin täze refrižatorlar satyn alyndy
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 86 Jogaplar: 0
Sport tansy boýunça milli ýygyndy toparyň liderleri Aziada rumba tansyny ýerine ýetirerler
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 143 Jogaplar: 1
Rozy Rejebow: grek-rim usulynda göreşýän pälwanlaryň Oýunlarda ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi bar
Ýapyk binalarda we söweş sungaty...
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
7-nji sentýabrda „Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň alawy ýakylar
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Milli nakgaşlyk mekdebiniň halypalary: Ýewgeniýa Adamowa
Suratda:&nbs...
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 49 Jogaplar: 0
Jennifer Linn Lopez
...
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 97 Jogaplar: 0
A.Eýnşteýniň beýnisi
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
DÜÝŞ NÄME ÜÇIN GÖRÜLÝÄR?
Uklap yatan adamynyň kellesinde bolup geçýän fiziki hadysalary 1952-nji ýyla çenli hiç kim bilmändir. Alymlaryň aglabasy uklap ýatan beýni hereketsiz, rahat we işjeň däl diýip çaklapdyrlar. Ine şol döwürle, Çikagoly talyp Ýudžin Azerinskiý okuwyny tamamlamaly ýylynda, özüniň 8 ýaşly uklap ýatan oglunyň kelle beýnisinde nähili hereketleriň bolup geçýändigini bilmek isleýär. Ony öwrenmek üçin uklap ýatan kelle beýnisiniň elektroensefalogrammasyny bellige alýar. Ol şonda kelle beýnisiniň nerw öýjükleri tarapyndan işlenilip çykarylýan gowşak elektrik togunyň bardygyna göz ýetiripdir. Elektroensefalograf enjamy özündäki çözlenýan kagyz lentasynda bu gowşak elektrik togunyň yrgyldylaryny bellige alypdyr....
Ýazylan wagty: 29 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 81 Jogaplar: 0
Täze durmuş guran iki ýaş çatynja
Täze durmuş guran iki ýaş çatynja bardy. Goş...
Ýazylan wagty: 29 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 225 Jogaplar: 0
Internet ulgamyndaky şahyrana ýaryşyň netijeleri yglan edildi
...
Ýazylan wagty: 29 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Nesillere galjak ruhy miras.
NESILLERE GALJAK RUHY MIRASHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Be...
Ýazylan wagty: 29 августа 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti rus kärdeşinpe Kubanda awtobus heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnodar ülkesinde awtobusyň ýol-ulag heläkçiligine uçramagy netijesinde köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmeleri zerarly, gynanç hatyny iberdi.Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny beýan etdi....
Ýazylan wagty: 29 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Çagalar we ulular üçin sport eşikleri “Çeper” tikinçilik fabriginiň çykarýan önümleriniň üstüni ýetirdi
Çagalar we ulular üçin sport eşikleri “Çeper” tikinçilik fabriginiň çykarýan önümleriniň üstüni ýetirdiDaşoguzyň bu kärhanasynda ýurdumyzyň bazarlarynda islegli Aziada-2017-niň nyşanalry bolan ulular we çagalar üçin sport eşikleriniň çykarylyşy ýola goýuldy. Ýerli dizaýnerleriň taýýarlan nysgalary gelşikliligi, dok dürli reňkleri , ýokary hili we elýeter bahasy bilen tapawutlanýar. Golaýda kärhana Jemagat hojalygy ministrliginiň bölümleriniň üşgärleri üçin ýörüte iş eşigini tikmäge tabşyryk aldy, olar geljekki “Aşagabat 2017” Oýunlaryna çekiler. Kärhananyň hünärmenleriniň taýýarlan nusgalary oňaýly we gelşiklidir. Ony tikmekde ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli mata ulanyldy.Olar dürli reňklidir. Zenanlar üçin žaketler, halatlar we ýaglyklar, erkekler üçin bolsa, žaketler, jalbarlar we papaklar taýýarlanyldy. Sebitiň iň baýry kärhanalarynyň biri bolan bu fabrik toplumlaýyn düýpli durkuny täzeleýiş işleri geçirilmegi netijesinde ol ýokary öndürijilikli döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyryldy. Tikinçileriň we bazary öwrenijileriň hünärine ussatlygy alyjylar bazarynyň talabyna görä haryt çykarmaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda kärhanada eşikleriň, düşeklikleriň we hojalykda ulanylýan matalaryň ýüze golaý görnüşi öndürilýär. Şu ýyl çagalar we ulular üçin eşikleriň, şol sanda gyzjagazlar üçin köýnekeriň, erkekleriň žaketleriniň, sport eşikleriniň, trikotaž we beýleki önümleriň täze birnäçe nusgalary taýýarlanyldy we köpçülikleýin öndürilip başlandy. Şu ýylyň ýedi aýynda üç million manatlykdan gowrak tikinçilik önümleri çykaryldy....
Ýazylan wagty: 28 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Taryhda ilkinji gezek Aziýa oýunlarynda bosgunlaryň ýygyndy topary çykyş eder
Taryhda ilkinji gezek Aziýa oýunlarynda bosgunlaryň ýygyndy topary çykyş ederBu barada Türkmen döwlet habarlar agentliginiň habarçysyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlanmagyň Ýerine ýetiriji komitetinde aýdyldy. Aşgabat Aziadasynda bosgunlara wekiliýetiň baştutany, Keniýanyň olimpiýa çempiony Tegla Lurup ýol görkeziji bolar, şeýle hem ol BMG-nyň “Sport we parahatçylyk” taslamasynyň ilçisidir. Sportuň ylalaşdyryjylyk baýdagynyň astynda Olimpiýa raýdaşlygynyň ruhunda birleşen bosgunlar topary Merkezi Aziýada sportyň köp ugurlary boýunça halkara ýaryşlarynyň taryhynda iri gatnaşyjylar bolan 65 wekiliýetiň biri bolar. Bosgunlaryň toparyny “Aşgabat 2017-niň” oýunlaryna gatnaşyjylaryň düzümine girizmek baradaky çözgüt olaryň “Rio-2016” Olimpiýa oýunlaryna gatnaşanlaryndan soňra kabul edildi. Ol ýerde adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli öz ýurtlaryndan çykyp gaýtmaga mejbir bolan türgenleri ählumumy makullama we goldaw bilen garşyladylar. BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Agentliginiň bosgunlaryň sport utgaşdyryjysy Klod Marşallyň belleýşi ýaly, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komiteti şu ýylyň başynda bosgunlar toparynyň “Aşgabat 2017” oýunlaryna gatnaşmaklary baradaky teklip bilen ýüzlendi. “Bosgunlar hem edil biziň ýaly adamlar. Olar bizden hiç bir babatda tapawutlanmaýarlar hem-de beýleki türgenler bilen deň hatarda bäsleşip bilerler. Bosgunlaryň kynçylyklaryň içinden geçmäge mejbur bolandyklary olaryň ýeke-täk tapawutly tarapydyr” diýip, iş wezipesi bosgunlary sporta taýýarlamakdan ybarat bolan Marşall aýtdy. Halkara olimpiýa komiteti we BMG-niň bosgunlar baradaky Agentligi soňky 22 ýylyň içinde bosgunlaryň ýerleşýän ýerlerinde sportuň elýeterli bolmagy ugrunda bilelikde iş alyp bardylar. Halkara olimpiýa komiteti şeýle taslamalaryň amala aşyrylmagy üçin maksatlaýyn serişdeleri bölüp berýär. Bosgunlaryň topary Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek Rio-de-Žaneýroda bolan Olimpiada gatnaşdylar. Halkara olimpiýa komitetiniň Prezidenti Tomas-Bah bu çözgüdi “taryhy” diýip atlandyrdy. Dürli ýagdaýlar sebäpli öz Watanlaryndan daş düşen türgenleri Olimpiýa oýunlara çekmek teklibi T.Bah tarapyndan 2015-nji ýylda aýdyldy. Onuň şonda Ýewropa göçüp barýan bosgunlaryň uly toparynyň hor-homsy ýagdaýyna ýüregi gyýylýar. Şondan soňra Halkara olimpiýa komitetiniň agzalary dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni bu meselä çekmek üçin şol “taryhy” çözgüdi kabul edýärler. Olar “Munuň özi bütin dünýäniň bosgunlary üçin ynam duýduryş bolar” diýip beýan etdiler. Indi bolsa ýer ýüzüniň Aziýa böleginiň iri ýaryşlarynda – “Aşgabat 2017” Oýunlarynda senasy Aziýanyň olimpiýa geňeşiniň senasy bolan bosgunlaryň ýygyndy topary çykyş eder....
Ýazylan wagty: 28 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Çăre netijeli geçdi.
Oýunlaryň esasy taýýarlyk çäresi netijeli geçirildi.17-nji sentýabrda başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşylýan Merkezi Aziýanyň iň uly köpugurly sport çäresi bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň guramaçylary esasy taýýarlyk çärelerini geçirdiler we gowy netijeleri gazanyp, Oýunlara taýýardygyny mälim etdiler....
Ýazylan wagty: 28 августа 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
3x3 basketbol.
Türkmenistan 3x3 basketbol boýunça Aşgabat 2017-ä gatnaşyjylaryň sanawynda 1-nji we 2-nji setirleri eýeledi.
Ýazylan wagty: 28 августа 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
"Aziada-2017"-ä taýynlyk görýän olimpiaçylaryň gazanan üstünlikleri we maksatlary
Häzirki wagtda boks boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparyna belli russiýaly tälimçi, at gazanan sport ussady, Olimpiadanyň, dünýäni...
Ýazylan wagty: 26 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Gadymy Marguşyň sungaty: Goňurdaky mozaikalary
Sergide gadymy Marguşyň ähli şäherlerinden iň ulusy-bürünç eýýamyna degişli Türkmenistanyň belli ýadygärligi - Goňurdepäniň ...
Ýazylan wagty: 26 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň deňsiz-taýsyz gymmatlyklary
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi örän seýrek duş gelýän eksponatlaryň deňsiz-taýsyz muzeý gymmatlyklarynyň eýesidir....
Ýazylan wagty: 26 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Bowling
Bowling ýaryşyna gatnaşjak makaoly türgenler öz bähbidinden geçip, diňe Aşgabat 2017-ä taýýarlyk görýärler
Ýazylan wagty: 25 августа 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
«« « 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13390 sek. ýüklenen baýt: 53782