Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew: «Janköýerleriň goldawy tutuş türkmen futboly üçin zerur»
Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew: «Janköýerleriň goldawy tutuş türkmen futboly üçin zerur»10-njy oktýabrda paýtagtymyzdaky «Köpetdag» stadionynda Türkmenistanyň we Singapuryň milli ýygyndylarynyň arasynda Aziýa kubogy — 2019-ä çykmak ugrundaky saýlama tapgyryň duşuşygy geçiriler. Şu gün «Grand Turkmen» myhmanhanasynda bu duşuşygyň öňüsyrasyndaky metugat maslahaty boldy. Onda Türkmneistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew žurnalistleriň sowallaryna şeýle jogap berdi:...
Ýazylan wagty: 09 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy we ählihalk ýowaryna badalga berdi
Türkmenistanyň Prezidenti “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy we ...
Ýazylan wagty: 09 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Döredijilik ruhy göterilişiniň baýraklary
Döredijilik ruhy göterilişiniň baýraklary...
Ýazylan wagty: 09 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryna bagyşlanan sergi
Ýazylan wagty: 07 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Galkynyş“ gaz ýatagynda bir gije-gündizde 2 million kubmetr gaz çykarýan skwažina işe girizildi
Galkynyş“ gaz ýatagynda bir gije-gündizde 2 million kubmetr gaz çykarýan skwažina işe girizildi
Ýazylan wagty: 07 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy
Ýazylan wagty: 07 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Matam güni
Ýazylan wagty: 06 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.
Hormatly Prezidenti...
Ýazylan wagty: 06 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
Garabogazda ammiak we karbamid öndürmek boýuça iri taslama durmuşa geçirilýär
Garabogazda ammiak we karbamid öndürmek boýuça iri taslama durmuşa geçirilýärÝaponiýanyň «Mitsubishi Corporation» firmasynyň we Türkiýäniň «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň döreden konsorsiumynyň hünärmenleri tebigy gazy senagat taýdan gaýtadan işlemek esasynda ammiak we karbamid almak boýunça iri taslamany amala aşyrýarlar. Olar Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde karbamid öndürmek boýunça tehnologik we kömekçi enjmalary sazlamak işlerini alyp barýarlar. Kynçylykly ýagdaýlar ýüze çykanda ulanar ýaly dizel-generatorlar, howa beriji enjamlar işlemäge taýýar edildi, ýokary basyşly türbegeçirijileriň synaglary, gaz geçiriji turbalaryň gurluşygy tamamlanyp barýar. „Türkmenhimiýa“ DK iş tabşyryjysy bolan bu gurulýan kärhananyň direksiýasynyň maglumatlaryna görä, gurluşyk meýdançasynda «Mitsubishi Corporation» kompaniýasy ammiak we karbamid önümçilig ýola goýmak üçin zerur enjamlaryň 82 göterimden gowragyny oturtdy. Desgada gurluşyk işleriniň 80 göteriminden gowragyny ýerine ýetiren konsorsiumyň agzasy «Gap Inşaat» kompaniýasy kärhanada işlejek hünärmenler üçin durmuş ulgamynyň binalaryny gurýar. Balkan welaýatynda häzirki wagtda gurluşygy alnyp barylýan täze kärhanada 5,6 müň işçi işleýär, olaryň bäş müňüsinden gowragy türkmen hünärmenleridir, bu ýerde gurluşyk, ýörüte tehnikalaryň we mehanizmleriň 374-si işledilýär. Döwrebap tehnologiýalar ulanylýan bu iri önümçilik tebigy gazy düýpli gaýtadan işlemek arkaly dünýä ölçeglerine laýyk gelýän önüm çykarmaga mümkinçilik berer. Mysal üçin, ammiak önümçiliginde Daniýanyň «Haldor Topsoe AS» we Amerikanyň «UOP», karbamid sintezi önümçilik böleginde Italiýanyň «Saipem» kompaniýasynyň tehnologiýalary ulanylar. Karbamidiň konsentrirlenen ergini granulirlenende hünärmenler Niderlandlaryň «Uhde Fertilizer» kompaniýasynyň tehnologiýasyndan peýdalanarlar. Önmüçilikde ulanyljak iň täze tehnologiýalary göwnejaý özleşdirmek üçin kärhanada kärine ussat hünärmenleri taýýarlamak işi-de ýola goýlupdyr. Munuň üçin „Türkmenhimiýa“ DK-nyň Türkmenabatdaky ýörüte hünärment mekdebiniň Garabogazdaky şahamçasynda mugallymlaryň we ýurduň himiýa senagaty kärhalarynyň hümärmenleriniň ýolbaşçylygynda täze kärhanada işlemäge isleg bildiren oglan-gyzlaryň 270-den gowragy hünär öwrendiler. Taslama boýunça täze karbamid zawodynda „mawy ýangyç“ ýataklaryndan gaz geçiriş ulagmay bilen gelýän çig maldan mineral dökünleri öndüriler. Kärhanda bir gije-gündiziň dowamynda 3500 tonna, ýylda bolsa 1 million 115 müň tonna karbamid öndüriler. Onuň işe girizilmegi bilen ýurtda 2 million tonnadan gowrak azot dökünleri çykarylar. Olaryň üçden bir bölegine golaýy içerki bazara, galany daşry ýurtlara iberiler. Häzirki wagtda Garabogaz şäherindäki gämi duralgasynyň durky täzelenilýär, ol ýerden dünýä bazarlarynda islegli dökünler deňiz bilen daşalar. Çig mal serişdelriniň baýlygy Türkmenistany ýody, bromy we beýleki himiýa önümleriniň ençeme görnüşini iri öndürijileriň hataryna çykardy. Garabogazda zawodyň gurulmagy –ýurduň senagat taýdan ösen döwelt hökmünde ykrar edilmeginde ýene bir möhüm ädim bolar....
Ýazylan wagty: 05 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 80 Jogaplar: 0
2018-nji ýylda Owadandepede tebigy gazdan benzin öndürýän kärhana işe giriziler
2018-nji ýylda Owadandepede tebigy gazdan benzin öndürýän kärhana işe girizilerAşgabat-Daşoguz gara ýolunyň 32-nji kilometrinde iri gazhimiýasy önümçiginiň- tebigy gazdan benzin almak boýunça zawodyň gurluşygy alnyp barylýar. ...
Ýazylan wagty: 05 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
Olimpiýa oýunlary: Türkmen milli göreşi
Ýazylan wagty: 05 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
SPORT SAGDYNLYGYŇ GIREWIDIR
SPORT SAGDYNLYGYŇ GIREWIDIR
Ýazylan wagty: 05 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 95 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
Ýazylan wagty: 04 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 55 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentine Las-Wegas şäherinde bolup geçen terrorçylyk zerarly gynanç bildirdi
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentine Las-Wegas şäherinde bolup geçen terrorçylyk zerarly gynanç bildirdi
Ýazylan wagty: 04 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Çili Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
Türkmenistanda Çili Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
Ýazylan wagty: 04 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz: biziň Russiýa bilen gepleşiklerimize daşarky ýagdaýlar täsir etmeýär
Hormatly Prezidentimiz: biziň Russiýa bilen gepleşiklerimize daşarky ýagdaýlar täsir etmeýär
Ýazylan wagty: 03 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Türkmen we russiýaly Liderler Hazar deňziniň köptaraplaýan hyzmatdaşlygy meselesine seretdiler
Türkmen we russiýaly Liderler Hazar deňziniň köptaraplaýan hyzmatdaşlygy meselesine seretdiler
Ýazylan wagty: 03 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Türkmenistan Merkezi Aziýada Russiýa bilen ýygjam syýasy-diplomatik gatnaşyklary dowam etmäge taýýar
Türkmenistan Merkezi Aziýada Russiýa bilen ýygjam syýasy-diplomatik gatnaşyklary dowam etmäge taýýar
Ýazylan wagty: 03 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Aşgabatda Russiýanyň Türkmenistandaky medeniýet günleri açyldy
Aşgabatda Russiýanyň Türkmenistandaky medeniýet günleri açyldy
Ýazylan wagty: 03 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Russiýa medeniýet, ylym we bilim ugurlaryndaky gatnaşyklaryň giňemegi boýunça maksatnamalary pugtalandyrdylar
Türkmenistan we Russiýa medeniýet, ylym we bilim ugurlaryndaky gatnaşyklaryň giňemegi boýunça maksatnamalary pugtalandyrdylar
Ýazylan wagty: 03 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
«« « 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21611 sek. ýüklenen baýt: 52908