Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

2018-nji ýylyň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasyny tassyklanyldy
2018-nji ýylyň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasyny tassyklanyldy Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisiniň barşynda 2018-nji ýylyň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi....
Ýazylan wagty: 05 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 89 Jogaplar: 0
Senagat tehnologiýalarynyň sergisi: dünýä işewürlik bileleşigi türkmen bazarynda işlemäge gyzyklanma bildirýär
Senagat tehnologiýalarynyň sergisi: dünýä işewürlik bileleşigi türkmen bazarynda işlemäge gyzyklanma bildirýär Aşgabatda senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň Halkara sergisi öz işini tamamlady. Giň möçberli çäre Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen köptaraply söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmeginiň netijeli guralyna öwrüldi we ýurdumyzyň senagatynyň gazananlaryny, şeýle hem bu ugurdaky ägirt uly mümkinçilikleri we ösüş ugurlaryny beýan etdi, bu ulgama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek ýedi ýylyň dowamynda ýurdumyzy ösdürmegiň Maksatnamasynda möhüm ähmiýet berýär....
Ýazylan wagty: 05 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Реждепали Оразалиев: «Верю, что не подведу Туркменистан, свой народ, нашего Президента в Азиатских играх Джакарте»
Реждепали Оразалиев: «Верю, что не подведу Туркменистан, свой народ, нашего Президента в Азиатских играх Джакарте»Реждепали Оразалиев, мастер спорта международного класса, студент 5 курса спортивного факультета Национального института по туризму и спорту Туркменистана, принимает участие в XVIII Азиатских играх в Джакарте, сегодня гость нашего портала....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
Мурад Гиммиев: «Хочу заверить Президента Туркменистана, что мы из Джакарты вернемся с победой»
Мурад Гиммиев: «Хочу заверить Президента Туркменистана, что мы из Джакарты вернемся с победой»Заслуженный мастер спорта, студент 1 курса спортивного факультета Национального института спорта и туризма Мурад Гиммиев в дуэте с Джелилмухаммедом Ходжамурадовым в дисциплине джиу-джитсу «дуо классик» завоевал первую для Туркменистана золотую медаль на прошедших в сентябре прошлого года в Ашхабаде V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Мы встретились с героем Игр «Ашхабад 2017» и попросили рассказать о себе и поделиться планами на будущее....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
В Туркменистане будет построен Центр профессионального обучения в области газа
В Туркменистане будет построен Центр профессионального обучения в области газаСтроительство Центра профобучения в будет в Марыйском велаяте, заказчиками выступают Корейское агентство международного сотрудничества KOICA и Госконцерн «Туркменгаз.  ...
Ýazylan wagty: 02 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 57 Jogaplar: 0
Туркменские спортсмены будут принимать участие в XVIII Азиатских играх в Джакарте
Туркменские спортсмены будут принимать участие в XVIII Азиатских играх в ДжакартеТуркменистан принимает участие в XVIII Азиатских играх, которые состоятся в августе этого года в столице Индонезии Джакарте....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
Hökümetiň iş maslahatynda Balkan welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy
Hökümetiň iş maslahatynda Balkan welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň, Balkan welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Balkan welaýatyna bolan iş saparyň netijelerine bagyşlanylan maslahatyň dowamynda ileri tutulýan wezipelere garaldy. Şol wezipeleriň çözülmegi umumymilli ähmiýetli iri möçberli taslamalar amala aşyrylýan ýurdumyzyň günbatar sebitini mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, täze depgin bermäge mümkinçilik berer....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 71 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurnanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekilçilikli toparyna ýolbaşçylyk edip, Hazaryň kenaryndaky şähere gelen Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri Elmar Magerram ogly Mamedýarowy, şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOСAR) maýa goýumlar we marketing boýunça wise-prezidenti Elşad Nasirowy kabul etdi....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Halkara sergi ykdysadyýetimiziň innowasiýa ösüş ýolunda gazananlary bilen tanyşdyrýar
Halkara sergi ykdysadyýetimiziň innowasiýa ösüş ýolunda gazananlary bilen tanyşdyrýar Paýtagtymyzda senagat önümleriniň, enjamlarynyň döwrebap tehnologiýalarynyň Halkara sergisi öz işine başlady, ony Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän ýöriteleşdirilen gözden geçiriliş milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ösüş ýolunda gazanan ägirt uly sepgitlerini we mümkinçiliklerini, şeýle hem daşary ýurtly enjamlary öndürijileriň öňdebaryjy tejribelerini we işläp taýýarlamalaryny görkezýär, olar türkmen hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýärler....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Wekilbazar etrabyna pul baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi
Wekilbazar etrabyna pul baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi Wekilbazar etrabynyň merkezinde uly baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Medeniýe oýüniň töwereginde ak öýler dikildi hem-de baýramçylyk tagamlary taýýarlanyldy, bu etraba ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen ady almak ugrunda yglan edilen bäsleşigiň ýeňiji hökmünde dabaraly ýagdaýda mynasyp bolan sylagy – ABŞ-nyň 1 million dollary gowşuryldy....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Ýyl ýazgysy – 2017-nji ýyl: Medeniýet ulgamy
Ýyl ýazgysy – 2017-nji ýyl: Medeniýet ulgamy 2017-nji ýyl hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Türkmenistanda Sagdynlyk we ruhubelentlik ýyly diýlip yglan edildi. Şeýlelikde, döwlet Baştutanymyzyň her ýyly baý mazmunly we täsirli şygarda öz beýanyny tapýan jemgyýetçilik ähmiýetli mowzuga bagyşlamak däbi esasy durmuş gymmatlyklaryny özünde jemläp, yzygiderli dowam edýär....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 70 Jogaplar: 0
Energetika ministrliginiň we “Çalyk Holding A.Ş.” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi
Energetika ministrliginiň we “Çalyk Holding A.Ş.” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň we “Çalyk Holding A.Ş.” kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşyjylara gutlag bilen ýüzlendi
Türkmenistanyň Prezidenti Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşyjylara gu...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Türkmenbaşyda geçirilen duşuşykda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň esasy meseleleri maslahatlaşyldy
Türkmenbaşyda geçirilen duşuşykda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň esasy meseleleri maslahatlaşyldy
Ýazylan wagty: 01 февраля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Президент Туркменистана совершил на вертолёте облёт морского курорта на Каспии
Президент Туркменистана совершил на вертолёте облёт морского курорта на КаспииПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом работ по благоустройству и развитию инфраструктуры Национальной туристической зоны «Аваза», совершив на вертолете облёт территории морского курорта, сообщает Государственное информагентство....
Ýazylan wagty: 31 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
Ýazylan wagty: 31 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşyjylara gutlag bilen ýüzlendi
Türkmenistanyň Prezidenti Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşyjylara g...
Ýazylan wagty: 31 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
“Ahal” AFK-nyň Kubogynyň ilkinji tapgyryny geçdi
“Ahal” AFK-nyň Kubogynyň ilkinji tapgyryny geçdi
Ýazylan wagty: 31 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň başlyklyk edýän döwri üçin Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işiniň Meýilnamasy tassyklanyldy
Türkmenistanyň başlyklyk edýän döwri üçin Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işiniň M...
Ýazylan wagty: 31 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
2017-nji ýylyň ýyl ýazgysy: maliýe-ykdysady ulgam
2017-nji ýylyň ýyl ýazgysy: maliýe-ykdysady ulgam
Ýazylan wagty: 31 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
«« « 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15549 sek. ýüklenen baýt: 57419