Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenabat — Moskwa ýörite uçuşy amala aşyryldy
Türkmenabat — Moskwa ýörite uçuşy amala aşyryldy​Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2021-nji ýylda Türkmenabatdan Moskwa ilkinji ýörite uçuşyny amala aşyrdy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ýalňyzlyga garşy göreş — 2021-nji ýylyň esasy tehnologiýa ugry
Ýalňyzlyga garşy göreş — 2021-nji ýylyň esasy tehnologiýa ugryNorwegiýanyň telekommunikasiýa kompaniýasy Telenor şu ýyl has meşhur boljak tehnologiýa ugurlaryny kesgitledi. Bu barada rueconomics.ru habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
“Sputnik V” sanjymyny ulanmagyň düzgünlerine täze duýduryş goşuldy
“Sputnik V” sanjymyny ulanmagyň düzgünlerine täze duýduryş goşuldyGam-KOWID-Wak (“Sputnik V”) sanjymyny lukmançylyk taýdan ulanmak boýunça görkezmeleriň täze neşirinde täze duýduryş peýda boldy. Onda derman serişdesiniň howply täze döremeleri bolan näsaglarda seresaplylyk bilen ulanylmalydygy aýdylýar diýip, RIA Nowosti habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistandaky halkara ýaryşlarda türgenlere koronawirusa garşy mugt sanjym ediler
Türkmenistandaky halkara ýaryşlarda türgenlere koronawirusa garşy mugt sanjym ediler2021-nji ýylda Türkmenistanyň çäginde geçiriljek halkara sport ýaryşlaryna gatnaşjak türgenlere COVID-19-a garşy mugt sanjym ediler....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Adamyň ganynda şekeriň derejesini peseltmäge kömek edýän önümler
Adamyň ganynda şekeriň derejesini peseltmäge kömek edýän önümlerBritan lukmany Sara Brýuer ganyň düzümindäki şekeriň mukdaryny kadalaşdyrmaga kömek edip biljek iki iýmit hakda gürrüň berdi. Bu iýmitleri islendik dükandan satyn alyp bolýar diýip, EVO-RUS.COM portaly habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmen dokma önümleriniň elektron söwdasy ýola goýulýar
Türkmen dokma önümleriniň elektron söwdasy ýola goýulýarTürkmen dokma önümleriniň elektron söwda binýady döredilýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ähli türgenlere sanjym ediler
Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ähli türgenlere sanjym edilerHalkara Olimpiýa Komiteti Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen bilelikde Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ähli türgenlere sanjym etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Telegraph-a salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri
Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri​Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 35-si baglaşyldy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy
Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy...
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Alymlar almazyň we titanyň kömegi bilen suwy mikroplastikden arassalap bildiler
Alymlar almazyň we titanyň kömegi bilen suwy mikroplastikden arassalap bildilerKanadadaky Kwebek milli ylmy barlag institutynyň professory Patrik Droginiň ýolbaşçylygyndaky ylmy-barlagçylar suwy mikroplastikden arassalamagyň täze usulyny tapdylar. Bu barada evo-rus.com portaly habar berdi....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanda sporty ösdürmegiň bäş ýyllyk maksatnamasy kabul edildi
Türkmenistanda sporty ösdürmegiň bäş ýyllyk maksatnamasy kabul edildiTürkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy, şu Maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.Duşuşyga Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň, “Türkmendermansenagat” Birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň M.Garryýew adyndaky döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 20 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!
*Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi.
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 142 Jogaplar: 0
Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy
«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Tiz kömek welosiped
Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. M...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 73 Jogaplar: 0
Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sanyGeçýär diýp çeni...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 70 Jogaplar: 0
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka? Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Maku...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 90 Jogaplar: 0
täsinlikler
1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 102 Jogaplar: 0
Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
goşgy
1 sycan bir gun toy etdi
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 133 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22690 sek. ýüklenen baýt: 50799