Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Surat galereýasy: Aşgabat 2017-niň dördünji güni
Bellikler: 
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 2
Oýunlara täzeden gaýdyp gelen özbegistanly Dustow garşydaşlaryna ussat oýunçydygyny subut edýär
Ýazylan wagty: 20 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN - AZIADA 2017
Il arasynda halky sport sagaldyş hereketlerine i...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Mämmetgulyýew türkmen tennisi üçin ykjam taýýarlyk görýär
Isa Mämmetgulyýew (Türkmenistan) hepdäniň ýekşenbe güni Aşgabat 2017-de ilkinji bäsleşen oýnunda öz duýgularynyň hötdesinden gelip ýeňiş gazanmagy başardy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Milli ýygyndymyzyň hasabynda 62 medal bar: 29 – altyn, 21 – kümüş we 12 – bürünç
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport ýaryşlary barha ýaýbaňlanýar. 18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi. Şunda dürdi derejeli baýlaklaryň 25-si, şol sanda 13 altyn, 7 kümüş we 5 bürünç medallar bilen ýurdumyzyň sportda gazananlarynyň hatary artdy. Munuň özi medallaryň umumy gazanylan hasabynda öňdebaryjylygyny berkitmäge ýeterlik boldy. Häzire çenli ýaryşlaryň geçirilen günleriniň netijeleri boýunça milli ýygyndy toparymyzyň hasabynda dürli gymmatlyga bolan medallaryň 62-si ýygnandy. Şolaryň 29-sy altyn, 21-si kümüş we 12-si bürünç medallardyr....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
“Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan kabul edildi
Dünýä bileleşigi Şweýsariýadan gelip gowşan hoş habara ýokary baha berýär, bu ýurduň Ženewa şäherinde şu günler Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça 36-njy maslahaty geçirilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça Türkmenistanyň “Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan kabul edildi, soňra oňa Braziliýa hem goşuldy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Ýaş türgen Güýjowyň tomaşaçylarda täsir galdyran ýeňşi!
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde sportuň taýboksy görnüşi boýunça ýaryşlaryň ilkinji gününde türkmenistanly Döwletmyrat Güýjow utulyp gelýändigine garamazdan, hytaýly garşydaşy Du Any ýerine düşen bir urgy bilen huşundan gidirip, tomaşaçylarda uzak wagtlap täsir eden ýeňşi gazanmagy başardy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Guşakly göreş, 3x3 basketbol we bilýard boýunça ýaryşlara badalga berler
Ýerli ussat türgen Zuhra Madraimowa Aşgabat 2017-niň guşakly göreşi boýunça ýaryşynyň birinji gününde Türkmenistan Watanyna ikinji altyn medaly sowgat etmek üçin ähli gujur-gaýratyny jemlär....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Aşgabat 2017-niň üçünji güni
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üçünji gününiň dowamynda jiu-jitsu we türkmen milli göreşi boýunça medal gowşurylyş dabaralary geçirildi. Bu gün ýeňil atletika, welosportuň trek görnüşi, agyr atletika we taekwondo boýunça öňe saýlanan ýeňijilere-de medallar gowşuryldy.  ...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Ýeňil atletika boýunça ilkinji altyn medaly Hindistan gazandy, emma Gazagystan hemmeden öňde barýar!
Zenanlaryň arasynda pentatlon ýaryşynda ýeňiş gazanmak bilen, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän ýeňil atletika boýunça ýaryşlarda ilkinji altyn medaly Hindistan aldy....
Ýazylan wagty: 19 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Rowaÿata öwrülen Açylyş dabarasy.
Aşgabat 2017 rowaýata öwrüljek Açylyş dabarasyny geçirdi.Meýilleşdirilenden takmynan, 3 ýyldan soň we durmuşa geçirilmekligi hem-de işlenilmekligi ýola goýlandan 1,5 ýyldan soň Türkmenistanyň paýtagty Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Aşgabatda ýekşenbe güni agşam taryhda iň uly, iň çylşyrymly, şeýle hem dillere dessan bolan Açylyş dabarasy bilen başlandy.  ...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Aklyňy haÿrana göÿan dabara.
“Balich Worldwide Shows” kompaniýasyndan iň täsirli pursatlary bolup geçdi.Hemmäniň sabyrsyzlyk bilen garaşýan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň prodýuseri hökmünde dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide Shows” kompaniýasy çykyş etdi....
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Aşgabat 2017-niň űçünji gűni.
Aşgabat 2017: 18-nji sentýabrda bolup geçjek wakalar barada gysgaça maglumat.Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üçünji gününiň dowamynda şowhun has-da artar. Sebäbi sportuň 6 görnüşi, ýagny ýeňil atletika, jiu-jitsu, taekwondo, welosport (trek), türkmen milli göreşi we agyr atletika boýunça ýaryşlaryň netijesi jemlenip, tapawutlanan türgenlere medallar gowşurylar. ...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmen tennisçisi Isa Mämmetgulyýew ýaryşlaryň ikinji aýlawyna çykdy
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy hasapda öňde barýar
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
500 günlük atly ýörişe gatnaşyjylar V Aziýadanyň alawyny Aşgabada getirdiler
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Olimpiýa stadionynda «Aşgabat 2017» oýunlarynyň açylyş dabarasy boldy
Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň, birnäçe ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň, daşary ýurtlaryň belli hünärmenleriniň, halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de beýleki hormatly myhmanlaryň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy boldy....
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmen göreşçileri taýboks sporty boýunça medal gazanmagyň ugrunda
Aşgabat Olimpiýa stadionynda geçiriljek, sabyrsyzlyk bilen garaşylan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda, ýekşenbe güni irden taýboks sporty boýunça başlaýan ýaryşlara 10 sany türkmen göreşçisi hem gatnaşýar. Bu türgenleriň medally orunlara mynasyp bolmagyna örän uly ynam bildirilýär. ...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Aşgabat 2017-niň 1-nji güni
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ilkinji gününde sportuň jiu-jitsu we türkmen milli göreşi görnüşleri boýunça ýaryşlaryň jemi jemlenip, medal gowşurylyş dabaralary, şeýle hem, futzal boýunça zenanlaryň hem-de erkekleriň arasyndaky ýaryşlaryň birinji tapgyry geçirildi.  ...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Buşlyk! Buşlyk! Buşlyk!
Buşlyk Hormatly Prezidentimiz! Buşlyk eziz ildeşler! Aşgabat 2017 niň açylyş dabarasy bašlandy. Hormatly ildeşler,...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 1
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12835 sek. ýüklenen baýt: 51783