Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

PUFFER roboty
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Ätiýaçlyga boşatmak dabaralary dowam edýär
Hemmämize mälim bolşy ýaly, şu günler «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, Watan öňündäki harby gulluk borjuny ak ýürekden berjaý eden çagyryş boýunça harby gullukçylary ätiýaçlyga ugratmak dabaralary gyzgalaňly dowam edýär. Bu mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň degişli harby bölümlerinde-de dabaralar uludan ýaýbaňlandyrylýar. Olara ýaşuly neslimiziň wekilleri gatnaşýarlar. Aýdym-saza, şatlyk-şowhuna beslenen dabaralarda guralýan täsirli çykyşlar hem bellenmäge mynasypdyr. Çykyş edenler «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda toýy uludan toýlanjak baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli görülýän taýýarlyklar, alnyp barylýan işler, edilýän aladalar, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylýan harby özgertmeler, Watan mukaddesligi, Watanyňa ak ýürekden üstünlikli gulluk etmek, kasamyňa wepaly, beren sözüňe ygrarly bolmak, taryhda gahrymançylykly ýollary bilen yz goýan gerçeklerimiz barada manyly gürrüňleri etdiler. Şeýle hem dabaranyň ahyrynda ätiýaçlyga boşaýan çagyryş boýunça harby gullukçylara ak ýürekden eden gulluklary üçin, Hormat, Minnetdarlyk hatlary, sag bolsunlar hem-de ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Oňa gatnaşyjylar ätiýaçlyga boşaýan esgerlere durmuş ýollarynda diňe gowulyklary hem-de ata Watanymyza, eziz halkymyza, hormatly Prezidentimize gerekli, ilhalar ogullar bolmaklaryny arzuwladylar....
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN WE BEÝIK BRITANIÝA SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARYNY IŞJEŇLEŞDIRÝÄRLER
2020-nji ýylyň 13-nji noýabrynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmen-britan söwda-ykdysady mejlisi geçirildi.Duşuşyga t...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Ýeňil atletika boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi
Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Ýeňil atletika toplumynda baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli, sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ýurdumyzyň açyk çemp...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ ILÇISI YSRAÝYL DÖWLETINIŇ PREZIDENTINE YNANÇ HATLARYNY GOWŞURDY
2020-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Iýerusalim şäheriniň Prezident köşgünde Türkmenistanyň Italiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi T.Kömekowyň Ysraýyl Döwletiniň Preziden...
Ýazylan wagty: 13 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANDA ÜSTAŞYR HEREKET EDÝÄN DAŞARY ÝURT DÖWLETLERINIŇ ÝÜK AWTOULAG TIRKEGLERI ÜÇIN ÝYGYMLARYŇ MÖÇBERI KESGITLENILDI
Golaýda Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekdi, oňa laýyklykda Türkmenistana gelýän we onuň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegler...
Ýazylan wagty: 13 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
TÝL ― 2020: «Altyn asyr» 800-nji goluny geçirdi
Ozal hem habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 24-nji tapgyrynda «Altyn asyr» «Şagadamy» 4:1 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda Altymyrat Annadurdyýew üç gezek tapawutlandy...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
TÝL ― 2020: Altymyrat Annadurdyýew bir möwsümde iň kän pökgi geçiren futbolçylaryň ilkinji bäşligine girdi
Ozal hem habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 24-nji tapgyrynda «Altyn asyr» «Şagadamy» 4:1 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda Altymyrat Annadurdyýew üç gezek tapawutlandy...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
TÝL ― 2020: 24-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyzykly hasaplamalar
Tapgyryň esasy aýratynlyklary: Dört täze golçy: Möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň hataryna bu tapgyrda dört futbolçy goşuldy. Has takygy, «Aşgabatdan» Daýanç Nuryýew, Myrat Aman...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
24-nji tapgyryň jemleýji duşuşyklary geçirildi
Ýurdumyzyň futbol çempionatymyzyň 24-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda ýaryş tertibiniň öňbaşçysy “Altyn Asyr” topary Türkmen...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Daşoguz welaýatynda ýaşaýan uzak ýaşly enäni Pensiýa gaznasynyň şahamçasynyň işgärleri ýaş toýy bilen gutladylar
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Bugdaýly geňeşliginiň ýaşaýjysy Gülbäbek Paltaýewa şu güýzde 105 ýaş toýuny belledi. Zähmet we ilaty durmuş taýdan gorama...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynda 16 sany ýaşaýyş jaýy açyldy
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyryn...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Mozaika — gözelligiň täsin nusgasy
Mozaika — gözelligiň täsin nusgasy ýa-da täze binalardaky täze pikirler Mozaika — bu belli bir ýere reňki, şekili, keşbi boýunça tapawutlanýan bölejikleriň, bezeg maksady bilen, ...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-dynç alyş merkezi peýda boldy
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Paýtagtymyzda türkmen alabaýynyň heýkeli açyldy.
Düýn paýtagtymyzyň gözel künjeginde türkmen alabaýynyň heýkeli açyldy. Biz bu dogrusynda onuň awtory, Türkmenistanyň halk suratkeşi, ussat heýkeltaraş Saragt Babaýew bilen söhbetde...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
«Akylly öý» — ilkinji tejribe
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda sanly ulgama tapgyrlaýyn esasda geçmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. ...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Binagärligiň we şähergurluşygyň paýtagty
«Biz Aşgabady ajaýyp şähere — täze eýýamyň nyşanyna öwrüp, ony agtyklarymyza we çowluklarymyza miras galdyrmalydyrys». Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW. Hormatly...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Aýda ilkinji ädim, kosmosda ilkinji selfi
Öz-özüňi surata düşürmegi aňladýan selfi sözi entek ýaňy-ýaňylar peýda boldy. Soňky ýyllarda ähli telefonlar we beýleki elektron enjamlarda diýen ýaly selfi kameralary oturdyldy. ...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistan RSS-iň pandemiýa döwründe sanly aragatnaşygy ösdürmäge bagyşlanan mejlisine gatnaşdy
Türkmenistanyň wekilleri aragatnaşyk pudagyndaky Sebitleýin arkalaşygyň (RSS) agzasy hökmünde Russiýa Federasiýasynyň Sanly ösüş, aragatnaşyk we köpçülikleýin habar beriş ministrli...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Dünýä meşhur ýazyjylar hakyndaky heniz bilinmedik özüne çekiji maglumatlar
Fredirik Sçiller — Germaniýanyň iň meşhur dramaturgy hasaplanýan Fredirik Sçiller 1759-njy ýylda dogulýar. Şol bir wagtyň özünde taryhçy, şahyr, filosof hökmünde hem tanalýar. Germ...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17065 sek. ýüklenen baýt: 51960