Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Myşsalaryň güýjüniň ölçenilişi
Myşsalaryň güýjüniň ölçenilişi Myşsalaryň güýjüni ölçemeklik üçin dinamometriler ulanylýar.Olaryň kömegi bilen penjäniň we barmaklaryň epiji güýjü hem-de ýazyjy arka myşsa...
Ýazylan wagty: 12 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Fiziki işe ukyplylyk, türgenlik derejeleri
Fiziki işe ukyplylyk, türgenlik derejeleri Fiziki ösüş antropometriki standartlar, korrelỳasiỳa we indeksler usuly bilen baha berilip biler. Antropometriki standartlar usuly – bu köp mukda...
Ýazylan wagty: 12 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Kislorodyň maksimal ulanylyşy
Kislorodyň maksimal ulanylyşy. Bedende üznüksiz ỳagdaỳda öỳjük gurluşlarynyň dargamagy we emele gelmegi bolup geçỳär. Maddalaryň emele gelmegine assimilỳasiỳa, olaryň dargamagy...
Ýazylan wagty: 12 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Adamlaryň agramlary boỳunça esasy çalşygyň kaloriỳada hasaplanyşy.
Adamlaryň agramlary boỳunça esasy çalşygyň kkaloriỳada hasaplanyşy. Sport lukmançylygynyň amalynda kislarodyň iň köp ulanmak mümkinçiligini hasaplamagyň wajyp ähmiýeti bardyr. Bu s...
Ýazylan wagty: 12 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ODY ÖZÜŇE BAS...
“ODY ÖZÜŇE BAS...” Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary has...
Ýazylan wagty: 11 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
IŇŇÄNI INÇELDEN
Aslynda iňňäni häzirki kaddyna getiren güýç nämedir öýdýäňiz.?! Aýtmaklaryna görä, Dawudyň şägirdiniň ýasan iňňesi sünnäläp keşde nagyş çekerden juda gödeksi bolanmyş. ...
Ýazylan wagty: 11 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Gaýybana tanyşlygyň soňy
“Bagt diýeniň şu bolsa gerek” diýip Aýna maşynda düşenden soň Sanjaryň yzyndan seredip durşuna pikire çümdi. Durmuş guranlaryna on ýyla golaý wagt geçenem bolsa, olar şeýle mäh...
Ýazylan wagty: 11 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
MERTLIK MEKDEBI
MERTLIK MEKDEBI. Ýola çykdy, ýola çykdy, garaşdy gelin, Wah, onda-da ne garaşmak... Ykbalyň kötel ýollarynda süýji arzuw umytlaryndan teselli gözläp, türkmen wepadarlygyny baýdak edinen...
Ýazylan wagty: 11 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
SPORT ŽURNALISTINIŇ DUÝGUSY WE UKYBY
SPORT ŽURNALISTINIŇ DUÝGUSY WE UKYBY Sport žurnalistikasynda alnyp barylýan ýaryşlaryň netijeleri, olaryň görnüşleri bilen bir hatarda daş-töweregi gurşap alan barlyk barada hem belli b...
Ýazylan wagty: 10 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Adam dünýäsi medeniýet hökmünde
Adam dünýäsi medeniýet hökmünde Taryh adamyň ýaşaýan öýüniň üstiünden, onuü şahsy durmuşynyň üstünden geçip gidýär. Mertebeler (titullar), ordenler ýa-da hökümet tarapyndan...
Ýazylan wagty: 10 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň syýahatçylyk baýlyklary we dynç alyş ýerleri
Türkmenistanyň syýahatçylyk baýlyklary we dynç alyş ýerleri” – diýen okuw dersi we onuň wezipeleri. 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda “Türkmen halky ata-babalarymyzyň köp asyrlap...
Ýazylan wagty: 10 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Biatlonyň irki taryhy
Biatlonyň irki taryhy Biatlonyň kökleri Ýeriň demirgazyk etraplarynda ýaşan ilkidurmuş adamlarynyň gündelik durmuşynda ýatyr. Norwegiýada tapylan, mundan 5000 ýyl ozal edilen gaýanyň ...
Ýazylan wagty: 10 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
27-nji iýun – Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni
             Her halkyň öz buýsanýan milli gymmatlyklarynyň, guwanýan milli gahrymanlaryny...
Ýazylan wagty: 09 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Dünýä tejribesinde hökmany we meýletin ätiýaçlandyryşyň görnüşleri
Dünýä tejribesinde hökmany we meýletin ätiýaçlandyryşyň görnüşleri: Hökmany ätiýaçlandyryş – dünýäde kanun esasynda amala aşyrylýar. Şol sebäpli ätiýaçlandyrýanyň we ä...
Ýazylan wagty: 09 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
NOKAUTIRLEÝJI URGY EDILENDE ÜSTÜNLIGI KESGITLEŸJILER
IŇ OŇAT NOKAUTIRLEÝJI URGY EDILENDE ÜSTÜNLIGI KESGITLEÝÄN BIRNÄÇE WAJYP NÄRSELER WAGTYNDA DEGMEK Özüniň aýgytly urgusyny edende boksçynyň özi balykçynyň daşyndan köp pyrlanyp, çe...
Ýazylan wagty: 09 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Adamyň sagdynlaşmagy
Adamyň sagdynlaşmagyna iki sany çemeleşme taryhy ýagdaýa eýe bolupdyr – adamyň sagdyn durmuş şekiline dogry uýmagy hem-de derman serişdeleriniň kömegi bilen lukmançylygyň goşulmagy ...
Ýazylan wagty: 09 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Her adamyň üç sany arzuwy bolmaly
Filosof Platon “Her adamyň üç sany arzuwy bolmaly: sagdyn bolmak, arassa, halal ýol bilen baýamak we owadan bolmak” diýip ýazýar. Aristotel adamyň göwnüniň juda çylşyrymlydygyny tass...
Ýazylan wagty: 09 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Bilim ulgamynyň kämilleşmegi
Mähriban Arkadagymyzyň: “Türkmeniň beýik geljegi ýaşlarymyzyň bagtyýarlygy we kadaly ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr. Ýaşlar Watanymyzyň g...
Ýazylan wagty: 08 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
RASPIRATOR ULGAMY
RASPIRATOR ULGAMY Zäherli gazlardan, tozanlardan eşidiş, görüş we dem alyş organlaryny goraýan abzal Fitnes sapaklary bilen meşgullanylanda dem alyş ulgamynyň işiniň esasy sagaldyş üýt...
Ýazylan wagty: 08 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Arakesme wagtynda ýadawlygy aýyrýan maşklar toplumy
Arakesme wagtynda ýadawlygy aýyrýan maşklar toplumy 1. Başlangyç ýagdaý. Oturgyjyň gyrasyna oturyp 1-2 sanap demiňi alanyňda elleriňi ýokary galdyryp, gernip ýazylmaly soňra 3-4 sanap...
Ýazylan wagty: 08 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14516 sek. ýüklenen baýt: 49285