Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar. ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen medeniýet, bilim işgärleri döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldular
Ýurdumyzyň milli medeniýetini, teatr, saz sungatyny, žurnalistikasyny, ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
NOWRUZ GOŞGULARY.
   Magtymguly PYRAGY    &nbs...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
NOWRUZ ADALATY.
      Nowruz adatlary
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
BERKARAR WATANA NOWRUZ GELIPDIR.
Berkarar watana Nowruz gelipdir.
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
ŞYBLAN BABA.
                      ŞYBLAN BABA
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
SEMENI.
                            SEMENI
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
NOWRUZ BAÝRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN.
Nowruz bayramyñyz gutly bolsun!!! 
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanda möhletli harby gulluga çagyrylyş yglan edildi
 “Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 18-nji martynda çykaran 76 belgili Permanyny ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. ...
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisi Adalatçyny saýlady
Türkmenistanyň Mejlisi Adalatçynyň wezipesine Ýazdursun Gurbannazarowany saýlady. Milli Parlamentiň «Adalatçyny saýlamak hakynda» degişli Karary Türkmenistanyň Mejlisiniň şu gün geçirlen bäşinji çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahatynda kabul edildi....
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
NOWRUZ GELDI ÜLKÂME.
Nowruz geldi ülkäme
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
ÝYLANLY ROWAÝATY.
                 ÝYLANLY ROWAÝATY
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
MÂLIK AJDAR BABA.
               MÄLIK AŽDAR BABA
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
IKISINIÑDE JOGABY DEÑ ÇYKYPDYR.
                 Ikisiniňem jogaby deň çykypdyr.
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ykdysady geljegine oňyn baha berdi
Şu ýylyň 6-17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýtagtynda bolmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň käbir ministrliklerinde we edaralarynda, banklarynda, Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyklary geçirdiler....
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmen gyzlary jiu-jitsu boýunça Afinyda geçen dünýä çempionatynyň baýrak eýeleri boldular
SportTürkmen gyzlary jiu-jitsu boýunça Afinyda geçen dünýä çempionatynyň baýrak eýeleri boldularопубликованно 19.03.2017 // 18 - просмотров Şu gün Gresiýanyň paýtagtynda ýetginjekleriň arasynda jiu-jitsu boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Şonda türkmen türgenleri oňat netije görkezip, dört medal—altyn, kümüş we iki bürünç medal gazandylar. Olar bu üstünliklere “ne-waza” görnüşinde (ýapon söweş sungatynyň göreş görnüşi) mynasyp boldy. ...
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
NOWRUZ GELDI.
Nowruz geldi, ýaz geldi, Garga ...
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmen futbolçylary Aziýa kubogy — 2019-yň Taýwan bilen boljak ýoldaşlyk duşuşygyna taýýarlyk görmek üçin Dubaýa ugrady
Türkmen futbolçylary Aziýa kubogy — 2019-yň Taýwan bilen boljak ýoldaşlyk duşuşygyna taýýarlyk görmek üçin Dubaýa ugrady17-nji martda Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysy Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Dubaý şäherine (BAE) ugrady, futbolçylarymyz bu ýerde 23-nji marta çenli bolar we Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyrynda Taýwanyň ýygyndysy bilen geçiriljek duşuşyga taýýarlanar.Türkmenistanyň Futbol federasiýasyndan berlen habara görä, saýlama duşuşygy 26-njy martda Taýbeýde bolar, biziň futbolçylarymyz şoňa çenli BAE-niň bir topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer. Milli ýygyndymyzyň baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew Taýwan bilen boljak duşuşyga 22 futbolçyny çagyrdy, olaryň 21-si milli çempionatymyzda çykyş edýän, biri bolsa legioner futbolçylardyr. Toparyň düzüminde:Derwezeçiler:Mämmet Orazmuhammedow («Altyn asyr»)Nikita Gorbunow («Altyn asyr»)Goragçylar:Mekan Saparow («Balkan»)Bagtyýar Hojaahmedow («Energetik»)Şöhrat Söýünow («Altyn asyr»)Zafar Babajanow («Altyn asyr»)Serdar Annaorazow («Altyn asyr»)Akmyrat Jumanazarow («Altyn asyr»)Döwran Orazalyýew («Altyn asyr»)Ýarym goragçylar:Gurbangeldi Batyrow («Altyn asyr»)Ahmet Ataýew («Altyn asyr»)Serdar Geldiýew («Altyn asyr»)Elman Tagaýew («Altyn asyr»)Ilýa Tamurkin («Merw»)Umitjan Astanow («Altyn asyr»)Guwanç Abylow («Energetik»)Ruslan Mingazow («Slawiýa», Praga, Çehiýa)Hüjümçiler:Wahyt Orazsähedow («Ahal»)Arslanmyrat Amanow («Altyn asyr»)Altymyrat Annadurdyýew («Altyn asyr»)Süleýman Muhadow («Altyn asyr»)Myrat Ýagşyýew («Altyn asyr»)...
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Men ejemiň ýanyna gitdim...
Sen nirede bolduň?
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy
Parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanda bolýan Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç köpçülikleýin bag ekilişine gatnaşdy. ...
Ýazylan wagty: 19 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22921 sek. ýüklenen baýt: 50079