Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gözel şäher gurulýar
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Daşky gurşawyň goragy
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
KÄMIL TEHNOLOGIÝALARA DAÝANYP
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ÇÖKÜNDI MATERIALYŇ EMELE GELIŞI
ÇÖKÜNDI MATERIALYŇ EMELE GELIŞI Sedimentogenez – çökündi dag jynsyň emele gelişiň esasy tapgyry. Ol, biri-birini yzygiderli çalyşýan, üç tapgyrda amala aşyrylýar: - çökündi ma...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 1
Wulkanogen-çökündi kysymy
Wulkanogen-çökündi kysymy – azonal ýa-da aklimatik bolup durýar. N.M.Strahow boýunça, effuziw prosesiň ýokary ýa-da kesgitleýji täsiri astynda ýerleşýän, wulkanik çogmalaryň we ola...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 1
Gumid kysymy
Gumid kysymy – tropiki, subtropiki, çyg, çyg aram we sowuk klimatlaryň şertlerinde amala aşyrylýar. Gumid litogenezi gury ýerde ýaly, hem deňiz şertlerinde özgerýär. Bu ýerde, mehaniki...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Litologiýa
Litologiýa – häzirki zaman çökündiler we çökündi dag jynslar barada ylym. Bu, geologik sikline girýän fundamental ylymlaryň biri bolup durýar. Onuň ady grek sözlerinden gelýär, ýagn...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
Ekologiýa
Ekologiýa – bu janly organizimleriň barlyk (ýaşamak) şertlerine we organizimleriň hem-de olaryň ýaşaýan sredasynyň arasyndaky özara baglanşygyny öwrenýän ylymdyr. Ekologiýanyň ba...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 1
Häzirki zaman döwründe ekologiýanyň ýa-da daşky gurşawy goramaklygyň problemalary.
Häzirki zaman döwründe ekologiýanyň ýa-da daşky gurşawy goramaklygyň problemalary. Hiç bir jemgyýetçilik we tehniki kämilleşmelikler adamyň ýaşaýyş işjeňligini tebigatyň kanunla...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Adam we daškx guršaw
Adam we daşky gurşaw Adamyň gündelik durmuşy üçin atmosferadaky kislorod, içimlik suw we iýmit zerur we hökmany hasap edilýär. Adam organizmi we beýleki organizmler gündelik we möwsüm...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
Tebigat
Tebigat – diýen düşünje ilki bilen dürli tükeniksiz görnüşli biziň daşymyzy gurşaýan dünýä. Beýleki kesgitlemelere laýyklykda tebigat, giňişlik manyda, älemiň tutuş maddyenerg...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
Metrologiýanyň esasy düşünjeleri we elementleri
Metrologiýanyň esasy düşünjeleri we elementleri Häzirki döwürde ölçemekligiň kesgitlemesi şeýle berilýär: Ölçemek – bu ýoriteleşdirilen tehniki serişdeleriň kömegi bilen tejr...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Syzyş zolagynyň udel garşylygy boýunça
Syzyş zolagynyň udel garşylygy boýunça ρ s.z , K öý kesgitlemek. K öý , syzyş zolagyň udel garşylygy ρ s.z boýunça öň seredilen tertipde tapylýar, ondan tapawutlanýan tarapy aşa...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Guýularyň geofiziki barlag usullarynyň maglumatlary boýunça geologik kesimleri deňeşdirmek
Guýularyň geofiziki barlag usullarynyň maglumatlary boýunça geologik kesimleri deňeşdirmek. Nebit we gaz senagatynda GGBU wajyp orny, diňe bir geofiziki maglumatlary guýularyň geologiki kes...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
Nebitleriň we nebit önümleriniň häsiýetleri
Nebitleriň we nebit önümleriniň häsiýetleri Nebit we nebit önümleri uglewodorodlaryň çylşyrymly garyndylaryndan we olaryň geterobirleşmelerinden durýar. Şeýle garyndylary aýratyn bi...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Nebitiň we nebit gazlarynyň himiki tebigaty we uglewodorodlarynyň düzümi
Nebiti we gazy gazyp almagyň we önümçilige transportlaşdyrmagyň gysgaça maglumaty Nebit ýeriň aşagyndan diametri 0,15-0,25m, çuňlugy 7000m bolan aralykdan ýörite garyjy stanoklar bilen ...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Häzirki türkmen edebi diliniņ stilleri
Resmi iş stili. Onuň iş dolandyrylyşda raýatlaryň we edaralaryň arasynda informasiýa alyşmak maksady bilen ulanylyşy.Arza, häsiýetnama, teklipnama, tassyknama, buýruk, perman we beýlek...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
Туркменский газ поможет наполнить российский «Северный поток-2»
Ýazylan wagty: 18 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21095 sek. ýüklenen baýt: 48757