Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkiýäniň "Rönesans" holdingi Türkmenistanda iri taslamany amala aşyrar
Türkiýäniň "Rönesans" holdingi Türkmenistanda iri taslamany amala aşyrarTürkmenistanda ýokary derejeli myhmanhana hyzmatlaryny ýola goýmakda öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyryp, ýurdumyza gelýän myhmanlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylan üstünlikler bilen tanyşdyrmak hem-de olara dünýä derejesine laýyk gelýän myhmanhana hyzmatlaryny hödürlemäge şertleri döretmek, şeýle hem Aşgabat şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-gündogar tarapynda “Garagum” köpugurly işewürlik merkezli myhmanhananyň taslamasyny düzmek we ony häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edip, ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada “Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” türk kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi....
Ýazylan wagty: 09 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Şu ýylyň noýabrynda Aşgabatda ÝUNESKO-nyň mejlisi geçiriler
Şu ýylyň noýabrynda Aşgabatda ÝUNESKO-nyň mejlisi geçiriler
Ýazylan wagty: 09 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Туркменские предприниматели освоили выпуск брикетированного угля
Ýazylan wagty: 09 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
"Altyn asyr" sebitleýin ýarym finala çyksa, “Houm Ýunaýted” bilen duşuşar
"Altyn asyr" sebitleýin ýarym finala çyksa, “Houm Ýunaýted” bilen duşuşar
Ýazylan wagty: 09 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Wäşilik we kinaýa hem paýhas duýgularyna degişlidir
Wäşilik we kinaýa hem paýhas duýgularyna degişlidir. Biz owadan zady görenimizde, Günüň dogşuna syn edenimizde gözelligiň estetiki duýgusyny başdan geçirýäris. Biz tebigatyň gözell...
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Joşgunlar (emosiýalar) we duýgular
Joşgunlar (emosiýalar) we duýgular – munuň özi adamyň töwerekdäki zatlara we öz-özüne bolan özboluşly gatnaşyklarydyr. Olar adamyň akyl ýetirişinden we işinden aýrybaşga bolman, ...
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Psihologyň nukdaýnazardan sport hereketleri
Psihologyň nukdaýnazary bilen aýtsak, sport hereketleriniň birnäçesi hem hereket, hem tilsim bolup bilýär. Mysal üçin, basketbolda topa erk etmek ussat üçin tilsimdir; topa erk edýän pur...
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Sport rekordy
Ajaýyp sport netijelerine eýe bolmak her bir sportçynyň şahsyýet taýdan täze ösüşlerine ýol açýar, sport köpçüligindäki şahsyýetara gatnaşyklaryny gowulandyrýar, durmuşdaky iňn...
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
“Taryhdan geljege şöhratlanýan Beýik Ýüpek ýoly”
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Gurbanlygyń ýaşy
Gurbanlygyń ýaşy
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Gurbanlygyń jynsy
Gurbanlygyń jynsy
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Gurbanyń Kabul bolmagynyń şertleri
Gurbanyń Kabul bolmagynyń şertleri ...
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
“GURBANLYK”
“GURBANLYK” 
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Awazanyň gyzgalaňy günsaýyn artyar.
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti wi­deo­şe­kil­li iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di
Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti wi­deo­şe­kil­li iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di
Ýazylan wagty: 07 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Türkmen gawunlarynyň datly tagamy ençeme asyr bäri dowam edýän seçgi işleriniň netijesidir
Türkmen gawunlarynyň datly tagamy ençeme a...
Ýazylan wagty: 07 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Demirgazyk sebitde gök-bakja ekinlerinden bol hasyl alyndy
Demirgazyk sebitde gök-bakja ekinlerinden bol hasyl alyndy
Ýazylan wagty: 07 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
BAŞLANGYÇ WELOSPORTÇULARA MASLAHATLAR
BAŞLANGYÇ WELOSPORTÇULARA MASLAHATLAR Hormatly Prezidentimiziň “Biziň borjumyz we ilkinji nobatdaky wezipämiz sport hem-de olimpiýa hereketini höweslendirmekden we ösdürmekden, oňa ýaşl...
Ýazylan wagty: 04 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13271 sek. ýüklenen baýt: 48715