Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Iki oduň arasynda
 Nämüçindir men, köp kişi ýaly, ýeke  galamda däl-de, köpçülikde, dürli adamlaryň arasynda oýlananymy duýman g...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Akyl terezisi
Oglanlykdan bir zada – akyly, düşünjäni ölçäp bolmaýandygyna gynanardym. Adamyň boýuny ölçäp, agramyny çekip bolýar. A...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Koýçuman Momunkulow: «Gyrgyzystanda türkmen edebiýatyna uly sarpa goýulýar»
Koýçuman Momunkulow: «Gyrgyzystanda türkmen edebiýatyna uly sarpa goýulýar»
Ýazylan wagty: 08 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Türkmenabatdaky hususy kärhanada ýylyň başyndan bäri 900 müňe golaý jorap öndürildi
Türkmenabatdaky hususy kärhanada ýylyň başyndan bäri 900 müňe golaý jorap öndürildi
Ýazylan wagty: 08 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Welimuhammet Hoja (Eýran): «„Gorkut atanyň“ gadymy nusgasyny türkmen elipbiýinde çap etmegi meýilleşdirýäris»
Welimuhammet Hoja (Eýran): «„Gorku...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
HALKYŇ HEMRASY HEM HAZYNASY
HALKYŇ HEMRASY HEM HAZYNASY Ömürlere öwüşgin, göwünlere ganat eçilýän bir hazyna bar. Oňa kitap diýilýär. Türkmende bu hazynanyň sarpasy juda belentde tutulýar. Sözüň agramyn...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 1
Baýram han Selime Soltany öz şygyrlarynda wasp edipdir
Selime soltan begim Selime Soltan begim orta asyrlaryň dilewar, şahyr zenanlarynyň biridir. Selime Soltan begim türkmen taryhynyň belli şahsyýeti, döwlet işgäri we şahyry Baýram han Tü...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Pikirleriňi üýtgetmegiň açarlary
Pikirleriňi üýtgetmegiň açarlary Tebigatyň döreden magnit meýdany ähli zatlary özünde jemleýär. Ol her pursatda biziň döreden zatlarymyzy we ynançlarymyzy şöhlelendirýär. Dün...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 1
Güýz ýapgylary
Güýz ýapgylary Gözellik we sagdynlyk. Gözellik we sagdynlyk. Gözellik we sagdynlyk. Gözellik we sagdynlyk. Gözellik we sagdynlyk. 2 çaý çemçe şekeri, 1 çaý çemçe kofäni, 1 çaý ç...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Öwgi, şöhrat hem biz
...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Napoleon kökesiniň adynyň gelip çykyşy
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Guş (gysgajyk hekaýa)
Oňa ne jyn urdy, bir gün şäherde ber-başagaý bo...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Sen gerekmi?
...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
sen näme garaşýaň durmyş saňa näme hödürleýär
Gürrüňini edeniňe-de degip duran zat däl welin, ýaşyň gaýdyşansoň sähel zadam uly alada bolsa bolaýýar eken. Gepiň gysgasy Bäşim aga sakgal goýbertsem diýen karara geldi. Dogrusy, altmyşyň ýarsyndan aşansoň, üstesinede oba arasynda gezýän ýaşuly her iküç günden eňegini gazap ýörmekden bizar boldy. Deň-duşlaram kileň sakgally. Diline buýrup bilmeýänlerden “Haçana çenli eňegiňi ýilpardyp ýörjek?” diýýänem tapylýar. ...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
«Abadan Haly» eksportyny artdyrýar
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa resmi sapary başlandy
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Daşoguz welaýatynyň pagtaçylary döwlet borçnamasyny berjaý etdiler
Daşoguz welaýatynyň pagtaçylary döwlet bor...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmen arheologlary Amul galasynda gazuw-agtaryş işlerini geçirdiler
Türkmen arheologlary Amul galasynda g...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenabadyň pamyk egiriji fabriginde 44 tonna önüm Türkiýä eksport edildi
  Türkmenabadyň pamyk egiriji fab...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Ante Mişe Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyrynda KHDR we Şri-Lanka bilen boljak duşuşyklar üçin milli ýygyndyny kesgitledi
Ante Mişe Dünýä çempionaty ― 20...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22669 sek. ýüklenen baýt: 48301