Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gurbanyň görnüşleri
Gurbanyň görnüşleri Gurbanyň «wajyp» we «nafile» diýen iki görnüşi bardyr. Wajyp gurbanlar 1. Udhyýe gurbany – nisap mukdarda mal baýlygy bolan kişiniň gurban baýramynda...
Ýazylan wagty: 13 августа 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Gurban ybadaty bilen baglanyşykly sowallar we jogaplar
Gurban ybadaty bilen baglanyşykly sowallar we jogaplar Gurbanlyk kesmän, gurbanlyk janlyny ýa-da onuň puluny haýsydyr bir garyba bersek gurban ybadatyny berjaý etdigimiz bolarmy? Gurban ybadat...
Ýazylan wagty: 13 августа 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 1
Hadyslarda gurban kesmek we Gurban baýramy barada
Hadyslarda gurban kesmek we Gurban baýramy barada Pygamberimiz (s.a.w.) “Gurban kesiň; çünki gurban ataňyz Ibrahimiň sünnetidir”, “Haly -ýagdaýy ýerinde bolup-da (dini ölçeglere g...
Ýazylan wagty: 13 августа 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Каспийская выставка иннотехнологий дает импульс к бизнес-сотрудничеству
Сегодня в  рамках Каспийской выставки иннотехнологий в Туркменбаши между частными бизнес-комп...
Ýazylan wagty: 11 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Представители Всемирного банка и ВТО примут участие в КЭФ-2019
На полях Первого Каспийского экономического форума ожидается подписание Меморандума о сотрудни...
Ýazylan wagty: 11 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
В Туркменбаши открылись Каспийская выставка инновационных технологий и международная автовыставка «Türkmen sährasy-2019»
  Сегодня в городе Туркменбаши открылись Каспийская выставка инновационных т...
Ýazylan wagty: 11 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Gurban Baýramy bilen Nexttm.com saýty gutlaýar
Külli musulmanlaryň, ruhy tämizligiň hem-de ynsanperwerligiň baýramy bolan mukaddes Gurban Baýramy bilen Nexttm.com saýtynyň işgärleriniň we agzalarynyň adyndan gutlaýarys! Dünýä halk...
Ýazylan wagty: 11 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Keçe öz ähmiýetini ýitirmän gelýär
Keçe öz ähmiýetini ýitirmän gelýär Haly we keçe gadym eýýamlardan bäri türkmen halkynyň gündelik durmuşynda uly orun tutup, biziň döwrümizde-de öz ähmiýetini ýitirmän gelýär...
Ýazylan wagty: 10 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ýaşaýşyň gözbaşy bolan suw gündelik durmuşymyzda zerurdyr
Ýaşaýşyň gözbaşy bolan suw gündelik durmuşymyzda zerurdyr Suwuň hili onuň himiki düzümine hem baglydyr. Olary, ilki bilen, biziň duýgy we görüş organlarymyz saýgarýar. Misiň...
Ýazylan wagty: 10 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Meňli gyzyň ýüzügine, gaşlar goýsam kümüş bile
Dür, merjen, hakyk, pöwrize, zümerret ýaly şeýle daşlaryň ynsan saglygyny berkitmekde ähmiýeti uly bolupdyr. Olaryň käbiri ynsan ömrüni uzaltsa, käsileri gözüň görejini ýiteldipd...
Ýazylan wagty: 10 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Dünýäde iň uly wulkaniki gaýa
Bols Piramid dünýäde iň uly wulkaniki gaýa hasaplanylýar. Bu äpet gaýanyň tutýan meýdany 200 inedördül metre, beýikligi 562 metre barabardyr. Ol Täze Zelandiýanyň we Awstraliýany...
Ýazylan wagty: 10 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Üzümiň bol hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär
Ahal welaýatynda üzümiň bol hasylyny wagtynda ýygnamak işleri dowam edýär Ahal welaýatynyň kärendeçi üzümçileri şu ýyl üzümiň bereketli hasylyny kemala getirdiler. Häzirki wa...
Ýazylan wagty: 10 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Gurban baýramyny bellemek hakynda
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmen halkynyň asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan ruhy ahlak gymmatlyklaryny aýawly saklamak, ata-babalarymyzdan miras galan milli däp dessurlarymyzy yzygide...
Ýazylan wagty: 10 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
BEDIRKENT GALASY
BEDIRKENT GALASY Nedir şa külli Eýrany, Orta Aziýany, ençeme döwletleri özüne bakna edipdir. Şan-şöhraty çar tarapa ýaýrapdyr. Onuň Bedir atly bir dogany bar eken. Ol Nediriň uly ş...
Ýazylan wagty: 08 августа 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Gurban baýramy üç güniň dowamynda bellenilip geçiler
Türkmenistanda Gurban baýramy üç güniň dowamynda tutuş ýurdumyz boýunca bellenilip geçilýär. «Gurban» sözüniň manysy: ybadat maksady bilen belli bir wagtda, belli şertlerde, usulyna ...
Ýazylan wagty: 08 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 52 Jogaplar: 1
Russiýanyň Premýer-ministri Türkmenistana iş sapary bilen geler
Russiýanyň Premýer-ministri Türkmenistana iş sapary bilen geler
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmäge bagyşlanan duşuşyk geçirildi
Gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmäge bagyşlanan duşuşyk geçirildi
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Aýdymly-sazly türkmen döwleti
Aýdymly-sazly türkmen döwleti
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
ARKADAGYŇ PAÝHASY, GÖRELDELIK NUSGASY
ARKADAGYŇ PAÝHASY, GÖRELDELIK NUSGASY
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
peýdaly sorag
jogap ýazyň haýyş  oňat pikirler seljerilýär
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 55 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18332 sek. ýüklenen baýt: 49730