Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Bagtyýarlyk döwrüniň dynç alyş mesgeni
Berkarar türkmen döwletiniň, bagtyýar türkmen halkynyň şu günki belent mertebesi, uly ösüşleri, ýeten we gelejekde nazarlanýan beýik sepgitleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Berkararwatanymyzda alnyp barylýan işler her bir Türkmenistanlyny guwandyrýar we öz ýurduna bolan buýsanjyny artdyrýar. Mundan bäş ýyl ozal hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen il-ýurt bähbitlitutýan işleri netijesinde,gojaman Hazaryň kenarynda «Awaza», milli syýahatçylyk zolagyny döretmek barada Türkmenbaşy şäherinde üç döwletiň Türkmenistanyň, Russiýanyň hem-de Gazagystanyň döwlet ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygyna onça köp wagt geçmedik hem bolsa,eýýäm bu ýerde halkara ähmiýetli desgalarynyň ýigrimiden köprägi guruldy we gelejekde gurular.«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny döredilmeginiň baş maksady deňiz kenarynyň tebigy serişdelerinden netijeli peýdalanmakdan we syýahatçylygyň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmekden, bu ýerde Türkmenistanlylaryň hem-de daşary ýurtly raýatlaryň döwrebap dynç almagy üçin has amatly şertleri döretmekden ybaratdyr.Çünki adamlar, olaryň saglygy we abadan, asuda, bagtyýar durmuşy hakyndaky alada biziň döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.Ak mermere beslenip barýan gözel Awazada 2009-njy ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň «Hazyna» myhmanhanasy açyldy....
Ýazylan wagty: 24 июля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 352 Jogaplar: 0
Sähet aganyň eserinden
Sähet aganyň eserinden 
Ýazylan wagty: 23 июля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 587 Jogaplar: 0
Готовится к открытию новый вуз
Ýazylan wagty: 23 июля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 367 Jogaplar: 2
Dynç alyş meýdançalaryndaky ýaryşlar.
Ýazylan wagty: 23 июля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 494 Jogaplar: 1
SAGLYK HAKYNDA
     
Ýazylan wagty: 22 июля 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 579 Jogaplar: 1
MATAL
Ýazylan wagty: 22 июля 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 602 Jogaplar: 5
GOŞGY
Geň deňlik
Ýazylan wagty: 22 июля 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1253 Jogaplar: 0
Охрана здоровья народа - главная забота государства
Широкомасштабные преобразования в национальн...
Ýazylan wagty: 22 июля 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 596 Jogaplar: 0
Il saglygy ýurt baýlygy.
Il saglygy ýurt baýlygy.
Ýazylan wagty: 21 июля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 901 Jogaplar: 1
Eşretli ömrüň sakasy.
Ýazylan wagty: 20 июля 2014 Ýazan Sasoltan
3 Okalan sany: 381 Jogaplar: 0
Hazar deňziniň baýlygy.
Ýazylan wagty: 20 июля 2014 Ýazan Sasoltan
0 Okalan sany: 334 Jogaplar: 1
lukmanlaryñ bâsleşigi
   Ahal welaýatynyñ Baharly etrabynyñ çâgindâki ''Ýyly suw''şypahanasynda "Ýylyñ iñ gowy lukmany" ady bilen bâsleşik geçirildi. Saglygy goraýyş we derman senagaty işgârleri...
Ýazylan wagty: 19 июля 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 330 Jogaplar: 0
Söhbetimiz saglyk hakda.
 
Ýazylan wagty: 19 июля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 508 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Ýazylan wagty: 19 июля 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 297 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti täze gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy
Ýazylan wagty: 19 июля 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 309 Jogaplar: 0
"Магнитный" поезд доставит из Парижа в Москву за час
Ýazylan wagty: 18 июля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 361 Jogaplar: 2
Telekeçileriň çörek-bulka önümleriniň sergisi
Şu gün Galla baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçil...
Ýazylan wagty: 18 июля 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 739 Jogaplar: 0
«« « 320 321 322 323 324 326 327 328 329 330 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19021 sek. ýüklenen baýt: 48576