Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ВЫРАЩИВАЕМ КИВИ ДОМА!
...
Ýazylan wagty: 22 июля 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 300 Jogaplar: 3
Durmuş duýgusy
Ýazylan wagty: 22 июля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 624 Jogaplar: 1
Gumanitar ulgamda işjeň gatnaşyklar
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýanyndaky raýat goragy we halas ediş işl...
Ýazylan wagty: 22 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 294 Jogaplar: 1
Döwletliler köşgi — Bagtyýarlyk köşgi
Ýazylan wagty: 21 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 316 Jogaplar: 2
...käte Şeýle-de bolaýýar
Ýazylan wagty: 20 июля 2013 Ýazan Sasoltan
3 Okalan sany: 272 Jogaplar: 1
Плата за обучение в белорусских вузах повысится
Плата за обучение в белорусских вузах повыситсяПлата за обучение в белорусских вузах повысится с 1 сентября в пределах 20%. Об этом в эфире Первого национального телеканала заявил начальник управления Министерства образования Сергей Романюк, сообщает БЕЛТА....
Ýazylan wagty: 20 июля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 510 Jogaplar: 3
Türkmen zenan samboçylarynyň nobatdaky medallary
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda dowam edýän XXVI...
Ýazylan wagty: 19 июля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 357 Jogaplar: 2
Kompýuterden çalt hasaplaýar
                           ...
Ýazylan wagty: 18 июля 2013 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 268 Jogaplar: 1
Завод-гигант расширяет производственные мощности
На фоне индустриального пейзажа Туркменбашинс...
Ýazylan wagty: 18 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 314 Jogaplar: 1
Hoş olsun
Ýa ýaradan, b...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 271 Jogaplar: 1
Patyşanyň pişigi
                  ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 335 Jogaplar: 2
Bedenimiziň aýrylmaz bölegi
 Adamyň gelip çykyşyny kesgitleýän geniniň kesgitlemesi bolan DNK-nyň ýüze çykarylmagy biologiýa ylmynyň tapylgysyz baýlygy hasaplanýar. “Gen” terminini ilkinji gezek 1909-njy ýylda daniýaly alym Wilgelm Ýohannes ulanyşa girizipdir. Adamyň genini öwrenmek bilen esasanam genetik ylmynyň meşgullanýandygyny bellemelidiris. Onuň gözbaşynda 1865-nji ýylda ilkinji gezek ylmy makala ýazan Gregor Menden durýar. Ilkibaşda DNK-ny adamyň bedeniniň aýrylmaz bölegi bolan fosforyň “ätiýaçlyk” gorudygy öňe sürülipdir. Mundan başga-da, XX asyryň başlarynda biologlaryň aglabasy DNK-ny adamyň bedeninde jemlenen özboluşly “habary” nesilden-nesle geçirmäge ukybynyň ýokdugyny hem tekrarlapdyrlar. Soňlugy bilen geçirilen hut bu gurluşyň bedenimiziň sasyny düzýändigini  äşgär etdi. Adamyň bedeniniň ösüşini kesgitlemäge ýardam edýän DNK dünýä lukmançylygynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Onuň kömegi bilen dürli ugurdaky keselleriň bejergileri amala aşyrylýar.       Aslynda, köp wagtyň dowamynda adamyň genini anyklaýan DNK-lar dört bütewilikden (adenini, timin, sitozin)  ybarat hasaplanýardy. Soňra genetik-alymlaryň tagallasy bilen bu san alta (metilsitozin, gidroksimetilsitozin) ýetirilipdi. Birnäçe ýylyň dowamynda bu ugurda saldamlu iş alyp baran ABŞ-nyň Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň (“University of North Carolina, UNC”) alymlaryna ýene-de iki DNK-ny ýüze çykarmak başardypdyr. Geçirilen barlagyň dowamynda alymlar DNK-nyň bäşinji esasy bolan metilsitoziniň özgerişlerini düýpli öwrenipdirler. Barlag wagty ýüze çykan “tet” ýokumy DNK-nyň altynjy esasyny döredipdir. Öňler ýokary durulykdaky tehnologiýa ulgamlaryň bolmazlygy alymlara altynjy esasdan aňryk geçmäge päsgelçilik döredýärdi. Şol sebäpli-de täze tehnologiýanyň kömeginden peýdalanan lukmançylyk mekdebiniň alymlar toparyna sitoziniň bir görnüşi bolan 5-formilsitoziniň (5FC) hem-de 5-karboksilsitoziniň (5caC) üstünden barmak başardypdyr. Alymlar özleriniň bu açyşlarynyň adamyň bedenindäki bolup geçýän özgertmeleriň, ýüze çykýan keselleriň dogry bejergisini tapmaga ýardam etjekdigine ynam bildirýärler. Esasanam bu açyş düwme keseline garşy bejergileri kämilleşdirmäge ýardam eder.  ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 270 Jogaplar: 1
Lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde hünärmenleriň nobatdaky göýberilişi
Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetini 276 sany uçurym tamamlady. ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 1117 Jogaplar: 2
Хотите быть счастливыми?
1. Терпеть то, что те...
Ýazylan wagty: 16 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 334 Jogaplar: 2
Türkmen paýtagtynda ulag düzümine degişli täze desga ulanmaga berildi
Şu gün paýtagtymyzyň günorta böleginde şäher häkimliginiň ýolbaşçylaryny...
Ýazylan wagty: 15 июля 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 495 Jogaplar: 0
Ukuçyllyk genimize ýazylypdyr
Ýewropaly ...
Ýazylan wagty: 13 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 300 Jogaplar: 2
Welaýat kitaphanasy gurulýar
Daşoguz welaýat kitaphanasynyň binasy gurulýar. 42 metr beýikligi bolan ýedi gat...
Ýazylan wagty: 12 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 274 Jogaplar: 1
Täsinlikler
Ýazylan wagty: 11 июля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 1383 Jogaplar: 2
РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сейчас даже образование можно получить совершенно бесплатно ...
Ýazylan wagty: 11 июля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 331 Jogaplar: 2
Excel для продвинутых: 9 полезных трюков
Ýazylan wagty: 11 июля 2013 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 478 Jogaplar: 4
«« « 331 332 333 334 335 337 338 339 340 341 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23419 sek. ýüklenen baýt: 49639