Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Kabbadi
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 325 Jogaplar: 3
Orak barha gyzyşýar
Ýurdumyzda bugdaýy iň köp ekýän Ahal welaýatynyň bugdaýly meýdanlarynda gal...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 282 Jogaplar: 1
Как правильно есть фрукты: Правила этикета
Как правильно есть фрукты...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 401 Jogaplar: 2
çagalaryň bäsleşigi
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 373 Jogaplar: 1
Ybraýym Halyl rowaýatynyň soňky bölegi...
- Eý, Ysmaýyl jan, biz senden müňde bir razydyrys. Senem bizden razy bolgun - diýip, gözlerinden ýaş akdyryp duran ahun Ysmaýyl jana garap, bir söz aýdarma...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 385 Jogaplar: 1
1 million tonna türkmen gallasy taýýar!
Türkmenistanyň gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar—ýurdumyzyň ka...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 340 Jogaplar: 1
Küşt sport mekdebi 30 ýaşady.
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 292 Jogaplar: 1
Awaza - medeni baýramçylygyň öňüsyrasynda
Her halkyň nesil-nebere daragtyny Nuh eýýamyna eltip bolar, emma olaryň her birinden dünýä nusgalyk medeniýeti tapyp bolmaz. Beýik ykbally bolmak, beýik taryhly bolmak, beýik medeniýetli bolmak her halka miýesser edýän mertebe däl. Taryhyň dowamynda döwletliligiň, ylymlylygyň, ugur we oýlap tapyjylygyň esasy nyşany hasaplanan eždatlarymyz däp-dessur, urp-adat, edim-gylym, ylym-bilim ýaly ykbalyňa dahylly, ömrüňe ähmiýetli ähli ugurlarda gözüňi dokundyrýan, göwnüňi galkyndyrýan işleri edipdirler. Ýa-ha bu häsiýet ezeli ykbal, ýa-da müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşe-kämilleşe, ýasawymyza, süňňümize, köňlümize siňip giden aýratynlyk. ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
2 Okalan sany: 477 Jogaplar: 1
10 любопытных теорий из психологии
Психология дает просто...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 437 Jogaplar: 3
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz ...
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz ... Tehnologiýa gün saýyn ösýär, özgerýär. Şonuň ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Salam
3 Okalan sany: 1090 Jogaplar: 3
Ybraýym Halyl rowaýatynyň dowamy...
Ybraýym Halyldan bu sözni eşiden ahun gözlerini ýumdy. Süňňi gowşap gitdi. Göýä onuň gözleriniň öňünde Ysmaýyl jany...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 580 Jogaplar: 2
7 причин по которым нужно есть яблоки.
1. Яблок...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 360 Jogaplar: 4
Üns beriň!
Şu görýän suratyňyzda näçe sany atyň suratyny görýärsiňiz? 
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 360 Jogaplar: 11
Behiştde hemişe bahar
     Entek ýetilmedik arzuwyň süýjüligi ýaly datly zat, elden giderlen pursadyň ökünji ýaly ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 512 Jogaplar: 6
Hurmuzfarra şäherçesi
Beýik ýüpek ýolunyň taryhyny öwrenmekde irki we orta asyr syýahatçylarynyň eserleri ygtybarly taryhy çeşme bolup hyzmat edýär. Şol çeşmelerde ady ýyg...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 477 Jogaplar: 6
Halkara söwda we kerwen ýollary
HALKARA SÖWDA WE KERWEN ÝOLLARY...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
5 Okalan sany: 588 Jogaplar: 4
Daýhançylyk tejribesi
       Halkymyzyň  baý daýhançylyk tejribesi bar. Baran ýerlerini abadan, ylymly-bilimli eden pederlerimiz, tebigy gözellikleri artdyrm...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
5 Okalan sany: 346 Jogaplar: 4
Şahyn guş
Elguş bilen gyzyklanmak halkymyza mahsus adatlaryň biri. Has irki taryhy kitaplarda hem türkmenleriň elguşa aýratyn höwes bilen garandyklary, olary terbiýeläp, eldekileşdirip ýetişdirendikleri beýan edilýär. Elguşlar, esasan laçyn guşlary bolup, olar hem öz içinde birnäçe görnüşe bölünýär. Şolaryň biri hem şahyn guşlardyr....
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
2 Okalan sany: 390 Jogaplar: 2
Ybraýym Halyl
Ybraýym Halyl dessanyndan bir bölegini ...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 334 Jogaplar: 1
ÇORBANYŇ ÇORBASY (Şorto sözler)
ÇORBANYŇ ÇORBASYGünlerde bir gün bir daýhan Ependä towşan getirip b...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 415 Jogaplar: 1
«« « 335 336 337 338 339 341 342 343 344 345 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18765 sek. ýüklenen baýt: 47655