Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ybraýym Halyl rowaýatynyň soňky bölegi...
- Eý, Ysmaýyl jan, biz senden müňde bir razydyrys. Senem bizden razy bolgun - diýip, gözlerinden ýaş akdyryp duran ahun Ysmaýyl jana garap, bir söz aýdarma...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 416 Jogaplar: 1
1 million tonna türkmen gallasy taýýar!
Türkmenistanyň gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar—ýurdumyzyň ka...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 356 Jogaplar: 1
Küşt sport mekdebi 30 ýaşady.
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 307 Jogaplar: 1
Awaza - medeni baýramçylygyň öňüsyrasynda
Her halkyň nesil-nebere daragtyny Nuh eýýamyna eltip bolar, emma olaryň her birinden dünýä nusgalyk medeniýeti tapyp bolmaz. Beýik ykbally bolmak, beýik taryhly bolmak, beýik medeniýetli bolmak her halka miýesser edýän mertebe däl. Taryhyň dowamynda döwletliligiň, ylymlylygyň, ugur we oýlap tapyjylygyň esasy nyşany hasaplanan eždatlarymyz däp-dessur, urp-adat, edim-gylym, ylym-bilim ýaly ykbalyňa dahylly, ömrüňe ähmiýetli ähli ugurlarda gözüňi dokundyrýan, göwnüňi galkyndyrýan işleri edipdirler. Ýa-ha bu häsiýet ezeli ykbal, ýa-da müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşe-kämilleşe, ýasawymyza, süňňümize, köňlümize siňip giden aýratynlyk. ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
2 Okalan sany: 496 Jogaplar: 1
10 любопытных теорий из психологии
Психология дает просто...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 454 Jogaplar: 3
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz ...
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz ... Tehnologiýa gün saýyn ösýär, özgerýär. Şonuň ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Salam
3 Okalan sany: 1120 Jogaplar: 3
Ybraýym Halyl rowaýatynyň dowamy...
Ybraýym Halyldan bu sözni eşiden ahun gözlerini ýumdy. Süňňi gowşap gitdi. Göýä onuň gözleriniň öňünde Ysmaýyl jany...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 593 Jogaplar: 2
7 причин по которым нужно есть яблоки.
1. Яблок...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 372 Jogaplar: 4
Üns beriň!
Şu görýän suratyňyzda näçe sany atyň suratyny görýärsiňiz? 
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 366 Jogaplar: 11
Behiştde hemişe bahar
     Entek ýetilmedik arzuwyň süýjüligi ýaly datly zat, elden giderlen pursadyň ökünji ýaly ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 535 Jogaplar: 6
Hurmuzfarra şäherçesi
Beýik ýüpek ýolunyň taryhyny öwrenmekde irki we orta asyr syýahatçylarynyň eserleri ygtybarly taryhy çeşme bolup hyzmat edýär. Şol çeşmelerde ady ýyg...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 490 Jogaplar: 6
Halkara söwda we kerwen ýollary
HALKARA SÖWDA WE KERWEN ÝOLLARY...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
5 Okalan sany: 646 Jogaplar: 4
Daýhançylyk tejribesi
       Halkymyzyň  baý daýhançylyk tejribesi bar. Baran ýerlerini abadan, ylymly-bilimli eden pederlerimiz, tebigy gözellikleri artdyrm...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
5 Okalan sany: 362 Jogaplar: 4
Şahyn guş
Elguş bilen gyzyklanmak halkymyza mahsus adatlaryň biri. Has irki taryhy kitaplarda hem türkmenleriň elguşa aýratyn höwes bilen garandyklary, olary terbiýeläp, eldekileşdirip ýetişdirendikleri beýan edilýär. Elguşlar, esasan laçyn guşlary bolup, olar hem öz içinde birnäçe görnüşe bölünýär. Şolaryň biri hem şahyn guşlardyr....
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
2 Okalan sany: 404 Jogaplar: 2
Ybraýym Halyl
Ybraýym Halyl dessanyndan bir bölegini ...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 347 Jogaplar: 1
ÇORBANYŇ ÇORBASY (Şorto sözler)
ÇORBANYŇ ÇORBASYGünlerde bir gün bir daýhan Ependä towşan getirip b...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 426 Jogaplar: 1
MONJUGATDYLAR
MONJUGATDYLAR Aý dogar gädiginden,
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 873 Jogaplar: 7
*** ÖMÜR ***
Ezilip, çoýu...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 408 Jogaplar: 6
Sport terbiýäniň basgançagy...
 Aslynda adam durmuş örküni diňe mukaddeslikde görýär. Mukaddes işler hem ynsan ömrüni beýigeldýän zamanasydyr.
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 444 Jogaplar: 2
Gözel Awaza
 ...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 809 Jogaplar: 2
«« « 356 357 358 359 360 362 363 364 365 366 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18766 sek. ýüklenen baýt: 47626