Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Tigir sporty
Ýazylan wagty: 11 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 408 Jogaplar: 7
❀❀Geplejek boldy❀❀
Bir suw joş a...
Ýazylan wagty: 11 июня 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 309 Jogaplar: 2
Welaýaty mundan beýläk-de ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy
Şu gün Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesiniň geňeşli...
Ýazylan wagty: 10 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 314 Jogaplar: 1
sport barada ginnesiň täsinlikler kitabyndan
 
Ýazylan wagty: 10 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 417 Jogaplar: 2
bilerin diýseňiz
Ýazylan wagty: 09 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 415 Jogaplar: 2
Sport media-forumy
Ýazylan wagty: 08 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 329 Jogaplar: 1
Bedenterbiỳäniň we sportuň adam bedenine tasiri.
Ýazylan wagty: 07 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 331 Jogaplar: 1
Sport gigiýenasy
Ýazylan wagty: 07 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 366 Jogaplar: 1
Ýoluňyz ak bolsun eziz ildeşler!-1
Türkmenistan döwletiniň ähli künjeklerinde dünýäniň ösen ölçeglerine laýyk gelýän gara ýollarynyň gurluşygynyň artmagy bilen baglanşykly alnyp bar...
Ýazylan wagty: 07 июня 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 409 Jogaplar: 1
Studentler harby gulluga çagyrylmaýar
      Studentler harby gulluga çagyrylmaýar.Soňky günlerdeTürkmenistanda daşary ýurtda okaýan  studentleriň harby gulluga çagyrylýandygy hakynda maglumatlar käbir daşary ýurt habar beriş serişdelerinde,  internet saýtlarynda peýda boldy.  Ýöne şu meseläni  giňişleýin öwrenenimizde,  daşary ýurtda okaýan studentler wagtynda okaýan ýokary okuw jaýyndan şol ýokary okuw mekdebiniň studentdigi barada kepilnama getiren bolsa olaryň  hiç biriniňem ýaşaýan ýeri boýunça harby gulluga çagyrylmandygy belli boldy....
Ýazylan wagty: 07 июня 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 567 Jogaplar: 1
Ýoluňyz ak bolsun eziz ildeşler!
Mähriban ildeşler!
Ýazylan wagty: 07 июня 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 318 Jogaplar: 1
;)
Ýazylan wagty: 07 июня 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 298 Jogaplar: 1
Mähriban topragymyzyň baýlygyny artdyrmagyň bähbidine
Şu gün Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanylan dabaraly ç...
Ýazylan wagty: 07 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 398 Jogaplar: 1
Ildeşlerimizi gutlaýarys.
Ýazylan wagty: 06 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 304 Jogaplar: 1
Köýtendagyň buýra paporotnikleri
Köýtendagyň ösümlik dünýäsi juda baýlygy bilen tapawutlanýar. Köýtendagda...
Ýazylan wagty: 06 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 365 Jogaplar: 2
Baýezit Bistami.
     Baýezit Bistamy 804-nji ýylda Horasanyň Bistam obasynda dünýä inýär. Onuň derejesi mürşid. Onuň ussatlarynyň atlary Jafar as-Sadyk we Abu Ali as-Sindi bolup, akymy sufizm. Onuň ýoly şeýh Nagyşbendi tarikatydyr. Abulhasan Harkany onuň şägirtleriniň biridir. Ol 874-nji ýylda aradan çykýar. Baýezit uzak ýyllaryň dowamynda (30 ýyl töweregi) yslam dininiň taglymatyny we sufizmi öwrenipdir. Ol Hudaýa bil baglamagy, mydama hakykaty aýtmagy, ýigrençden daşda durmagy öwüt-ündew edipdir. Beýazit Bistami özüniň pähimleri bilen  Türkiýe Respublikasynda hem giňden tanalýan şahsyýetleriň biridir. ...
Ýazylan wagty: 06 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 444 Jogaplar: 1
Gan gullugy kämilleşýär
 ...
Ýazylan wagty: 05 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 409 Jogaplar: 1
TALANTLAR
Her kim öz ugruna talantdyr,
Ýazylan wagty: 05 июня 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 353 Jogaplar: 1
Garajaoglan.
                                          ...
Ýazylan wagty: 05 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1888 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň üsti täze “Boingler” bilen ýetirilýär
Şu gün “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň uçarlarynyň üsti dü...
Ýazylan wagty: 05 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 370 Jogaplar: 1
«« « 377 378 379 380 381 383 384 385 386 387 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17288 sek. ýüklenen baýt: 47090