Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Görogly gaýratly türkmen gerçegi
matly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzda sport ulgamy sagdynlygyň we bagtyýarlygyň gözbaşyna öwrülýär. Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça uly işler amala aşyrylýar, dünýä ülňülerine laýyk gelýän stadionlar we beýleki sport desgalary gurlup ulanylmaga berilýär. Merkezi Aziýa sebitinde deňi-taýy bolmadyk, umumy meýdany 157 gektara barabar bolan «Olimpiýa şäherjigi» geljekde ýurdumyzyň sport abraýyna abraý goşjak ägirt uly desgalar toplumydyr. Sportuň 30-dan gowrak görnüşi bilen meşgullanmaga ähli mümkinçilikler döredilen bu uly desgada diňe bir türgenleşik işleri däl, eýsem, ýurt möçberli, halkara derejesindäki ýaryşlary, dünýä çempionatlary geçirmek üçin hem amatly şertler bar....
Ýazylan wagty: 26 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 573 Jogaplar: 0
На Международном турнире по легкой атлетике в закрытых помещениях команда Туркменистана завоевала 44 медали
На Международном турнире по легкой атлетике в закрытых помещениях команда Туркменистана завоевала 44 медалиПобедой туркменистанцев в общекомандном зачете завершился Международный турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях. В состязаниях, прошедших в столичном Олимпийском городке, команда Туркменистана завоевала 44 медали – 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых....
Ýazylan wagty: 26 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 387 Jogaplar: 0
KITAP BEZEGI WE SUNGAT
Türkmen halkymyzyň çeper sungaty gadymy milletimiziň köp asyrlyk däp- dessuryny, taryhyny, ruhy medeniýetini özünde jemleýär. Milli w...
Ýazylan wagty: 24 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 602 Jogaplar: 0
KITAP DÜRLER ÇEŞMESI
Kitap – biziň mugallymymyz, ýolbeledimiz hem-de paýhas çeşmämizdir. Kitap  – biziň ruhy gymmatlygymyzyň, ruhy dünýämiziň ge...
Ýazylan wagty: 24 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 2442 Jogaplar: 0
Grafika sungatynyň inçe syrlary
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda medeniýetimize, şekillendiriş sungatymyza uly üns berilip, bu ugurda ençeme işler durmuş...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 918 Jogaplar: 1
Ýaş grafikaçylaryň ylhamy
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli medeniýetimiz we sungatymyz ösüşiň belent sepgitlerine ýetdi. Biz ýaşlara döwletimiziň ýokary ...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1294 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda “Grafika – 2016” atly sergi dabaraly açyldy
Halypa we ýaş grafikaçylar mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllygyna ba...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1211 Jogaplar: 0
Президент Туркменистана посетил конноспортивный комплекс
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил конноспортивный комплекс. …Проведав скакунов, Президент Туркменистана вывел на беговую дорожку скакуна Мирас и совершил верховую прогулку. На беговой дорожке глава государства пустил ахалтекинца в стремительный галоп. ...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 257 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AZIÝANYŇ ÖSÜŞ BANKYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AZIÝANYŇ ÖSÜŞ BANKYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 257 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ DÜNÝÄDE SPORT ABRAÝY ARTÝAR
“Sp...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 287 Jogaplar: 0
TÜRKMEN AWIASIÝASY TÄZE BELENTLIKLERE ÇYKÝAR
TÜRKMEN AWIASIÝASY TÄZE BELENTLIKLERE ÇYKÝAR
Ýazylan wagty: 23 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 307 Jogaplar: 0
Представители Международного спортивного медиа-форума из почти 30 стран ознакомились с ходом строительства Олимпийского городка
Представители Международного спортивного медиа-форума из почти 30 стран ознакомились с ходом строительства Олимпийского городкаПредставители Международного спортивного медиа-форума из почти 30 стран ознакомились с ходом строительства Олимпийского городка, где в будущем году пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам....
Ýazylan wagty: 21 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 274 Jogaplar: 0
Sport oýunlary toplumy – Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň iň iri desgasydyr
Sport oýunlary toplumy – Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň iň iri desgasydyr...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 418 Jogaplar: 0
Halkara sport media forumynyň maksatnamasy badalga aldy
Halkara sport media forumynyň maksatnamasy badalga aldy...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 326 Jogaplar: 0
Aziýanyň sport žurnalistleriniň gününe bagyşlanan we 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny mahabatlandyrmak mynasybetli sport media forumyna gatnaşyjylara
Aziýanyň sport žurnalistleriniň gününe bagyşlanan we 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söw...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 328 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
Ýazylan wagty: 21 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 393 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda MHG-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy bilen duşuşyk geçirildi
2016-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy jenap Deýan Keserowiç bilen duşuşyk geçirildi.Duşuşygyň barşynda myhman türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň mundan beýläk-de yzygiderli ösmegi üçin ygtybarly binýady bolan düýpli durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleriň ýolunda gazanan üstünliklerine ýokary baha berdi. Adam hukuklary babatdaky birnäçe konwensiýalara we teswirnamalara goşulmak bilen, şeýle hem Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň agzasy bolmak bilen, Türkmenistan özüni ählumumy halkara ýagdaýlara gatnaşyjy hökmünde esaslandyrýar....
Ýazylan wagty: 21 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 289 Jogaplar: 0
Sport media-forumy.
Aziýanyñ sport zurnalistleriniñ günine bagyşlanan we 2017-nji ýylda Aşgabat ...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 453 Jogaplar: 1
HALKARA TENNIS ÝARYŞY
Paýtagtymyzyñ Olimpiýa şâherjiginiñ ýapyk tennis desgasynda geçirilýân ha...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 267 Jogaplar: 0
Media foruma gatnaşyjylara söz berilýär
Media foruma gatnaşyjylara söz berilýär
Ýazylan wagty: 19 сентября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 252 Jogaplar: 0
«« « 382 383 384 385 386 388 389 390 391 392 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,30823 sek. ýüklenen baýt: 52483