Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Письмо салафита Аркадию Дубнову
Письмо салафита Аркадию ДубновуПисьмо молодого и одинокого  салафита из Туркменистана Аркадию Дубнову...
Ýazylan wagty: 23 июля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 652 Jogaplar: 1
Ajy ýylgyryş.
Myrat soňky üç ýylyň i...
Ýazylan wagty: 23 июля 2013 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 481 Jogaplar: 1
Bagtyýar çagalygyň mekany
     
Ýazylan wagty: 23 июля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 468 Jogaplar: 1
Чужих детей не бывает)))
Чужих детей н...
Ýazylan wagty: 23 июля 2013 Ýazan Shutnick
0 Okalan sany: 374 Jogaplar: 0
Altyn medalyň eýesi
  ...
Ýazylan wagty: 22 июля 2013 Ýazan Sasoltan
3 Okalan sany: 544 Jogaplar: 3
ВЫРАЩИВАЕМ КИВИ ДОМА!
...
Ýazylan wagty: 22 июля 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 329 Jogaplar: 3
Durmuş duýgusy
Ýazylan wagty: 22 июля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 696 Jogaplar: 1
Gumanitar ulgamda işjeň gatnaşyklar
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýanyndaky raýat goragy we halas ediş işl...
Ýazylan wagty: 22 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 319 Jogaplar: 1
Döwletliler köşgi — Bagtyýarlyk köşgi
Ýazylan wagty: 21 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 360 Jogaplar: 2
...käte Şeýle-de bolaýýar
Ýazylan wagty: 20 июля 2013 Ýazan Sasoltan
3 Okalan sany: 305 Jogaplar: 1
Плата за обучение в белорусских вузах повысится
Плата за обучение в белорусских вузах повыситсяПлата за обучение в белорусских вузах повысится с 1 сентября в пределах 20%. Об этом в эфире Первого национального телеканала заявил начальник управления Министерства образования Сергей Романюк, сообщает БЕЛТА....
Ýazylan wagty: 20 июля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 628 Jogaplar: 3
Türkmen zenan samboçylarynyň nobatdaky medallary
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda dowam edýän XXVI...
Ýazylan wagty: 19 июля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 406 Jogaplar: 2
Kompýuterden çalt hasaplaýar
                           ...
Ýazylan wagty: 18 июля 2013 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 328 Jogaplar: 1
Завод-гигант расширяет производственные мощности
На фоне индустриального пейзажа Туркменбашинс...
Ýazylan wagty: 18 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 339 Jogaplar: 1
Hoş olsun
Ýa ýaradan, b...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 312 Jogaplar: 1
Patyşanyň pişigi
                  ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 378 Jogaplar: 2
Bedenimiziň aýrylmaz bölegi
 Adamyň gelip çykyşyny kesgitleýän geniniň kesgitlemesi bolan DNK-nyň ýüze çykarylmagy biologiýa ylmynyň tapylgysyz baýlygy hasaplanýar. “Gen” terminini ilkinji gezek 1909-njy ýylda daniýaly alym Wilgelm Ýohannes ulanyşa girizipdir. Adamyň genini öwrenmek bilen esasanam genetik ylmynyň meşgullanýandygyny bellemelidiris. Onuň gözbaşynda 1865-nji ýylda ilkinji gezek ylmy makala ýazan Gregor Menden durýar. Ilkibaşda DNK-ny adamyň bedeniniň aýrylmaz bölegi bolan fosforyň “ätiýaçlyk” gorudygy öňe sürülipdir. Mundan başga-da, XX asyryň başlarynda biologlaryň aglabasy DNK-ny adamyň bedeninde jemlenen özboluşly “habary” nesilden-nesle geçirmäge ukybynyň ýokdugyny hem tekrarlapdyrlar. Soňlugy bilen geçirilen hut bu gurluşyň bedenimiziň sasyny düzýändigini  äşgär etdi. Adamyň bedeniniň ösüşini kesgitlemäge ýardam edýän DNK dünýä lukmançylygynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Onuň kömegi bilen dürli ugurdaky keselleriň bejergileri amala aşyrylýar.       Aslynda, köp wagtyň dowamynda adamyň genini anyklaýan DNK-lar dört bütewilikden (adenini, timin, sitozin)  ybarat hasaplanýardy. Soňra genetik-alymlaryň tagallasy bilen bu san alta (metilsitozin, gidroksimetilsitozin) ýetirilipdi. Birnäçe ýylyň dowamynda bu ugurda saldamlu iş alyp baran ABŞ-nyň Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň (“University of North Carolina, UNC”) alymlaryna ýene-de iki DNK-ny ýüze çykarmak başardypdyr. Geçirilen barlagyň dowamynda alymlar DNK-nyň bäşinji esasy bolan metilsitoziniň özgerişlerini düýpli öwrenipdirler. Barlag wagty ýüze çykan “tet” ýokumy DNK-nyň altynjy esasyny döredipdir. Öňler ýokary durulykdaky tehnologiýa ulgamlaryň bolmazlygy alymlara altynjy esasdan aňryk geçmäge päsgelçilik döredýärdi. Şol sebäpli-de täze tehnologiýanyň kömeginden peýdalanan lukmançylyk mekdebiniň alymlar toparyna sitoziniň bir görnüşi bolan 5-formilsitoziniň (5FC) hem-de 5-karboksilsitoziniň (5caC) üstünden barmak başardypdyr. Alymlar özleriniň bu açyşlarynyň adamyň bedenindäki bolup geçýän özgertmeleriň, ýüze çykýan keselleriň dogry bejergisini tapmaga ýardam etjekdigine ynam bildirýärler. Esasanam bu açyş düwme keseline garşy bejergileri kämilleşdirmäge ýardam eder.  ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 296 Jogaplar: 1
Lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde hünärmenleriň nobatdaky göýberilişi
Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetini 276 sany uçurym tamamlady. ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 1219 Jogaplar: 2
Хотите быть счастливыми?
1. Терпеть то, что те...
Ýazylan wagty: 16 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 366 Jogaplar: 2
Türkmen paýtagtynda ulag düzümine degişli täze desga ulanmaga berildi
Şu gün paýtagtymyzyň günorta böleginde şäher häkimliginiň ýolbaşçylaryny...
Ýazylan wagty: 15 июля 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 574 Jogaplar: 0
«« « 382 383 384 385 386 388 389 390 391 392 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23039 sek. ýüklenen baýt: 49753