Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Terbiýäniň jadyly dünýäsi.
Çaga körpelikde edep, bilim-terbiýe bermek bilen onuň zehinini, başarnyklaryny, ukyplaryny dogry ugra gönükdirmek zerurdyr. Çagany islendik ugra gönükdirmegiň ilkinji şerti ony nämedir bi...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2013 Ýazan HEZRET
29 Okalan sany: 705 Jogaplar: 1
«Нешеден саплананың соңкы ойланмалары».
Gundogar-news.com saýtyndan alyndy:Мен 17.01.2013 й. чыкан «Неше ёк, ахы ёк» ат билен чыкан мака...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
60 Okalan sany: 4345 Jogaplar: 4
Suratkeş Mäterguly Orazberdiýewiň 75 ýaşy mynasybetli gurnalan şahsy sergisiniň açylyş dabarasy.
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Çeprçilik sergiler müdirligi Sizi Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uly mugallymy...
Ýazylan wagty: 31 января 2013 Ýazan NEXTTM
24 Okalan sany: 708 Jogaplar: 1
Bägüller – söýginiň güli...
Gülleriň ajaýyp gözelligi mydama adamlaryň göwnüni götermek bilen, olaryň köňül aramyna hoşamaýlyk aralaşdyrýar. Megerem, siziň her biriňiziň öz göwün söýe...
Ýazylan wagty: 31 января 2013 Ýazan Marala
23 Okalan sany: 705 Jogaplar: 1
Neşekeş
Neşe adamyň ruhy ýagdaýyna erbet täsir edýändigi hemişe siziň ýadyňyzda bolsyn. Adam nähili oňat terbiýeli bolsa-da, neşä özini aldyransoň, düýpgöter üý...
Ýazylan wagty: 30 января 2013 Ýazan NEXTTM
33 Okalan sany: 571 Jogaplar: 3
1 milliard adamlaryň gündeki endigi! (SEN şolaryň birimi ?...)
Ýetginjekler bukyja ýerde, ojagaş gowy zady elden-ele geçirip daşyna geçdiler, ýöne hezilini görüp bilmediler. Ýa-da Afrika ýurtlarynyň biriniň polisiýa işgäri, ojagaş zat bilen, jen...
Ýazylan wagty: 30 января 2013 Ýazan HEZRET
53 Okalan sany: 6169 Jogaplar: 2
Bagtly bolmak hakda...
1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüňizi bagtly saýyň!2. Öz söýýän käri...
Ýazylan wagty: 29 января 2013 Ýazan NEXTTM
56 Okalan sany: 9640 Jogaplar: 1
Sport täzelikleri...
...
Ýazylan wagty: 29 января 2013 Ýazan Betman
12 Okalan sany: 849 Jogaplar: 1
Hal­ka­ra Žau­ti­kow olim­pia­da­sy
Ýazylan wagty: 27 января 2013 Ýazan NEXTTM
16 Okalan sany: 1271 Jogaplar: 2
Ýazgyt...
Bir gün Pygamberimiziň huzuryna bir adam gelip, öz keç ykbalyndan  nalapdyr. Hezreti Pygamber aleýhisselam ýylgyryp şeýle diýýär.Juda beýle däldir-le. Ç...
Ýazylan wagty: 25 января 2013 Ýazan NEXTTM
23 Okalan sany: 617 Jogaplar: 2
Gü­lüň şi­re­si diş ke­sel­le­rin­de peý­da­la­ny­lar....
Gadymy döwürlerden bäri gülüň suwy we ýagy dürli maksatlar bilen ulanylyp gelinýär....
Ýazylan wagty: 22 января 2013 Ýazan Betman
33 Okalan sany: 606 Jogaplar: 0
Taýwanda has arzan planşetiň çykmagyna garaşylýar...
Ýazylan wagty: 20 января 2013 Ýazan Betman
27 Okalan sany: 655 Jogaplar: 3
YLYM BARADA
أَسْتَعِذُ بِاللهِ:  هُوَ اَالذِي بَعَث  فِي الاُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِم وَ يُعَلِّمُهُم الْكِتَابَ  وَالْحِكْمَـﺔَ وَ اِنْ كَانُوا مِنْ  قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينَ*   سورﺓ الجمعـﺔ ۲....
Ýazylan wagty: 18 января 2013 Ýazan GundogarNews
33 Okalan sany: 1121 Jogaplar: 1
“Fa­lans­ter” ki­tap dü­ka­ny....
“Fa­lans­ter” ki­tap dü­ka­ny 2012-nji ýyl­da iň köp oka­lan ki­tap­la­ryň reý­tin­gi­ni ge­çir­di....
Ýazylan wagty: 18 января 2013 Ýazan Marala
13 Okalan sany: 2216 Jogaplar: 0
“App­le”-iň no­bat­da­ky tä­ze en­ja­my “iP­ho­ne 5S”....
“App­le”-iň no­bat­da­ky tä­ze en...
Ýazylan wagty: 18 января 2013 Ýazan Betman
52 Okalan sany: 3363 Jogaplar: 2
Neşe ýok – ahy ýok!
Adam ýagdaýa baha bereninde, başdan geçiren durmuşyna, öz töweregindäki gurşawa görä, baha bermäge ukyply bоlýar. Şоl nukdaý nazardan men şäheriň ...
Ýazylan wagty: 17 января 2013 Ýazan GundogarNews
55 Okalan sany: 4042 Jogaplar: 1
Du­baý­da ha­ly ýar­mar­ka­sy ge­çi­ril­ýär.....
Dubaýda, 14-nji ýanwara çenli dowam etjek söwda festiwala dünýäniň dürli ý
Ýazylan wagty: 14 января 2013 Ýazan Betman
31 Okalan sany: 1553 Jogaplar: 0
Gökdepe galasy ýa-da geçmişi ýatlap ...
Rus imperiýasy 1879-nji ýylda Türkmenlerden ýeňilendiklerini özlerine namys bilip, söweşlerde at gazanan general Skobelewe, güýçli goşun bilen türkmen to...
Ýazylan wagty: 11 января 2013 Ýazan Marala
84 Okalan sany: 7148 Jogaplar: 2
Gysga wagtda awtoulaglar köpelermi ýa-da telekeçiler ...
ABŞ-nyň Nýu-Ýork ştatynyň "Kalverton Executive Airpark" aeroportyna ýakynda bolan "Sendi" diýip atlandyrylan tüweleý netijesinde tebigy hadysalara uçran, siliň  aşagynda galan o...
Ýazylan wagty: 11 января 2013 Ýazan NEXTTM
78 Okalan sany: 7888 Jogaplar: 1
Suw ge­çir­me­ýä­n “Xpe­ria Z” telefony...
Las-We­gas­tda ge­çi­ril­ýän ser­gi­de myh­man­la­ra  teh­no­lo­gi­ýa­nyň soň­ky ga­za­nan­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­lan en­jam­la­ry gör­kez­ýän 3 müň 100 stent  açyl­dy. Bu açylan serge 8-nji ýanwardan 11-ne çenli dowam eder....
Ýazylan wagty: 10 января 2013 Ýazan Betman
52 Okalan sany: 4103 Jogaplar: 1
«« « 383 384 385 386 387 389 390 391 392 393 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17241 sek. ýüklenen baýt: 48981