Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Myhmansöýer adam
--Meni ugratjak bolup azar edinmeseňiz-läň!...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 775 Jogaplar: 0
Reklama
--Diýmek, şu täze getiren matanyž bolmaly-da?...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 610 Jogaplar: 0
Tölegsiz dynç gün
Bir firmanyň başlygy haryt bilen üpjün edijisinden şeýle telegramma aldy:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 614 Jogaplar: 0
Şowly dost
Dostlar çaý başyna jemlenipdirler. Olar öz aralarynda beýlekilere görä barlyrak dostundan şeýle gysga wagtyň içinde şonça baýlygy nädip jemläp bilendigini sorapdyrlar....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 572 Jogaplar: 0
Akylly gyz.
Söýgüli ýigidi bilen daşarda gezim edip gelen gyz, öýde ata-enesi ýok bolsa, ýigide öýe girmegi teklip edipdir. Eger öýde olar ýok bolsa, gyz ýokardan şaýlyk zyňmagy, ol şyňňyrdap ses edende, içeri giribermelidigini wadalaşypdyrlar.Gyzyň ata-enesi öýde ýok eken, gyz şaýlygy zyňypdyr, ýöne näçe garaşsada, ýigit gelmändir. Aradan ep-esli wagt geçenden soň, gyzyň sabyr-takaty gutaryp, özi aşak düşüpdir. Görse, häliki ýigit dyzyny ýere berip, eli bolen ýer sermäp oturanmyş....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1203 Jogaplar: 0
Uly alada
 ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 535 Jogaplar: 0
Ýaşulylar jem bolanda.
Ýaşulylar jem bolanda.
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 727 Jogaplar: 0
1500 ýyllyk mata.
Türkiýâniñ Pamukgale uniwersitediniñ professory Jelil Şimsek ülkâniñ Deñi...
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 323 Jogaplar: 0
Ses (oýlanma)
Ses (oýlanma)
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 436 Jogaplar: 0
Täzeçe bilim alýarys.
Täzeçe bilim alýarys.
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 675 Jogaplar: 0
Rus we iňlis dillerinde azyk dükanlarynda ulanyp bolaýjak sözler. #Terjime
-Bakeleýa dükany - Продовольственный магазин - Grocery store
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan TweS
1 Okalan sany: 595 Jogaplar: 1
UÇARMANSYZ ULAGLAR.
   Öz-özüni dolandyrýan howa maşynlar tehnologiýasy şowlulyga tara...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 396 Jogaplar: 0
GANATLY DINOZAWRLARYÑ GALYNDYSY TAPYLDY.
Hytaýda 4 ganatly we uzyn guýrukly dinozawrlaryñ galyndylary tapyldy. Ol mezozo...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 339 Jogaplar: 1
Towsulýan ýüp bilen ýerine ýetirlen rekordlar.
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 274 Jogaplar: 0
4-nji Bütindünýä söweş sungatlary festiwaly.
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 347 Jogaplar: 0
Braýan Koks: özge planetalylar ýok, bu älemde biz ýeke-täk
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 711 Jogaplar: 0
MEÝDANÇADA IŞÇI-GULLUKÇYLAR.
Aşgabat şâheriniñ sport baradaky komiteti bilen Türkmenistanyñ Magtymguly ady...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 362 Jogaplar: 0
Hatyja begim.
Hatyja begim. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 779 Jogaplar: 0
Beýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym.
Beýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 805 Jogaplar: 0
Ilkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr?
Ilkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr? ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 610 Jogaplar: 0
«« « 393 394 395 396 397 399 400 401 402 403 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,29086 sek. ýüklenen baýt: 46970