Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Sürüjilik şahadatnamasy ilkinji gezek nirede girizilýär?
Sürüjilik şahadatnamasy ilkinji gezek nirede girizilýär? ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 379 Jogaplar: 0
Ilkinji paraşýutdan böküji hakynda.
Ilkinji paraşýutdan böküji hakynda. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 487 Jogaplar: 0
Dünýä syýahatçylygynyň düýbüni tutujy.
Dünýä syýahatçylygynyň düýbüni tutujy. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 333 Jogaplar: 0
Mark Twen özüniň
Mark Twen özüniň aljyraňňylygy bilen käte agyr ýagdaýlara-da düşäýýär. Bir gezek ol otluda gelýärkä, onuň küpesine billet barlaýjy gelýär. Ŷazyjy biledini gözläp ugraýar, ýone tapmaýar. Mark Tweni daşyndan tanaýan billet barlaýjy şeýle diýipdir:...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 615 Jogaplar: 0
Mark Twen ýazyjylyga
Mark Twen ýazyjylyga ýaňy baş goşan ýaş awtora golýazmasyny şeýle ýazgy bilen yzyna gaýtarypdyr: “Gadyrdan dost! Abraýly lukmanlar akyl zähmet bilen meşgul bolýanlara balyk iýmegi maslahat berýärler, çünki bu iýmit beýnini fosfor bilen üpjün edýär. Men ýöne lukmançylyk işinden gömük, şeýle-de bolsa, siziň golýazmaňyzdan görnüşi ýaly, orta ululykdaky iki sany KIT balygy size köplük etmez diýip pikir edýärin…”...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 481 Jogaplar: 0
Bir ýaş ýigit
Bir ýaş ýigit öz ene-atasynyň “düşüniksizliginden” zeýrenipdir. Mark Twen oňa şeýle ýazypdyr: “Sabyr ediň! 14 ýaşymdakam meniň kakam şeýlebir samsykdy welin, zordan çydaýardym. Ŷöne men 21 ýaşymy dolduranymda bu garry adamyň şeýlebir akyllanandygyna haýranlar galdym”...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 584 Jogaplar: 0
Kimdir biri Twenden
Kimdir biri Twenden bilmezlik bilen ýalňyşlygyň arasynda name tapawudyň bardygyny sorapdyr....
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 336 Jogaplar: 0
Mark Twen keselläpdir.
Mark Twen keselläpdir. Lukman oňa berhiz tutmagy maslahat beripdir. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 293 Jogaplar: 0
Mark Twen
Mark Twen bir gezek öz kitabynyň golýazmasynyň ykbaly bilen gyzyklanyp, neşirýata barypdyr....
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 343 Jogaplar: 0
ЗУБЫ РАССКАЖУТ О ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ОРГАНОВ
На службе у нашего тела 32 радиста, которые подают зашифрованные сигналы "SOS", если что-то случается с внутренни...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 387 Jogaplar: 2
Как натренировать ваш мозг для лучшей производительности
Как натренировать ваш мозг для лучшей производительности («Science-совет дня»)
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 434 Jogaplar: 0
СПИСОК ПРОДУКТОВ, КОТОРЫХ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ДЕТЯМ:
безалкогольный напиток "Тархун", (марка "Росинка") - содержит опасный краситель Е102;шокола...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 427 Jogaplar: 1
НЕОЖИДАННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЫ
Нет никаких сомнений, что кола может всё: туалеты чистит, ржавчину удаляет, изжогу лечит, — чего только не дел...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 473 Jogaplar: 2
GARAŞSYZLYK ŞUGLASY
Gündogaryň beýik akyldar şahyry, dürdäne eserleri bilen dünýä edebiýatynyň ösmegine saldamly goşant goşan Magtymguly Pyragy mundan ençeme asyrlar öň "Berkarar dö...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 1253 Jogaplar: 3
Ýedilikler ummany.
Ýazylan wagty: 28 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 518 Jogaplar: 0
Gylyçlaşmak ýaryşy.
Ýazylan wagty: 28 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 320 Jogaplar: 0
Arkadagym saglyk ýolundan barýar.
Ýazylan wagty: 28 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 430 Jogaplar: 0
SAGLYK ÝOLY--ŞATLYK ÝOLY.
Ýazylan wagty: 28 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 402 Jogaplar: 0
В Туркменистане широко отмечают 23-ю годовщину независимости страны
...
Ýazylan wagty: 27 октября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1469 Jogaplar: 0
«« « 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25517 sek. ýüklenen baýt: 48864