Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

2020-NJI ÝYLDA TÜRKMENISTANDA ÝURDUŇ BITARAPLYGYNYŇ 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI 25 MILLION AGAÇ NAHALLARY EKILER
2020-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanyň ähli ýerinde saýaly we miweli agaç nahallarynyň, şeýle hem üzümiň 25 million sanysy ekiler. Bu san ýurduň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyg...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ NEŞE SERIŞDELERI WE JENAÝATÇYLYK BOÝUNÇA MÜDIRLIGINIŇ ÝERINE ÝETIRIJI DIREKTORY BILEN DUŞUŞYK
Şu gün, 10-njy noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow wideoaragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe seri...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Mäne şäheri we Mäne baba
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eserinde ýygy-ýygydan agzalyp geçilen taryhy şäherleriň biri-de bu ýoluň ugrunda ýerleşen we şöhratly...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Aşgabat hemde Ahal toparlary ýeñiş gazandylar.
“Aşgabat” bilen “Ahal” toparlary ýeňiş gazandylar Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 24-nji tapgyrynyň çäginde iki duşuşyk geçirildi. Paýtagtymyzyň “Nusaý” stadionynd...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Göze görünmeýän peýdaly dostlar
Bakteriýa diýilse, biziň köpümiziň zyýanly, kesel döredýän mikroblar göz öňümize gelýär. Emma olaryň peýdaly taraplarynyň bardygyny ylmy çeşmeleri okamaklyk arkaly göz ýetirýä...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Onlaýn iňlis dili sapaklaryny okatmak üçin 5 peýdaly çeşme
Onlaýn iňlis dili sapaklaryny okatmak üçin 5 peýdaly çeşme XXI asyr adam aňynyň ýokary depginler bilen ösýän döwrüdir. Ol bilim we ylym dünýäsine hem uly täsirini ýetirýär. H...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Diller – dostluk köprüsi
Halkymyz hemişe çeper söze hormat goýup, süýji, çeper dilli, haýsy hem bolsa bir daşary ýurt dilini bilýän adamlary sylapdyrlar. Dil ynsanlary ysnyşdyrýan, birek-birege ýakynlaşdyrýan...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Gadymy Margiananyň sürmedanlary
Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Gadymy Merw» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň alymlarydyr hünärmenleri tarapyndan her ýylyň ýazky hem güýzki möwsüminde tapylan taryhy gymma...
Ýazylan wagty: 05 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Кубок Туркменистана по футболу (1/4 финала. Ответные матчи) – назначение судей
Судейский отдел Федерации футбола Туркменистана утвердил назначение арбитров на ответные матчи 1/4 финала Ку...
Ýazylan wagty: 05 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Merkezi duşuşyk “Altyn Asyryň” peýdasyna tamamlandy
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 23-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda ýaryş tertibiniň öňbaşçylary “Altyn Asyr” bilen “Ahal...
Ýazylan wagty: 05 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
“Deňizçi” üçünji orna geçdi
4-nji noýabrda futzal boýunça ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynda 25-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi.. Tapgyryň birinji duşuşygynda “Olimpiň” derwezesinden jogapsyz toplaryň 17-sini...
Ýazylan wagty: 05 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Чемпионат Туркменистана по футболу VVIII Тур "Энергетик" 0—2 "Мерв"
Чемпионат Туркменистана по футболу VVIII Тур "Энергетик" 0—2 "Мерв" Голы: 0—1 5' Пирмурад Газаков 0—2 68' Перман...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 64 Jogaplar: 0
125 müň dollara “Titanik” gämisiniň galyndysyna gezelenç
Amerikaly bir şereket meşhur “Titanik” gämisiniň galyndysyny syýahatçylygyň hataryna goşmagy maksat edinýär. Äpet aýsberg bilen çaknyşyp, heläk bolan gämi häzirki wagtda ummanyň ...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Meşhur aktýor, ilkinji Jeýms Bond aradan çykdy
Ussat aktýor, Ser titully Tomas Şon Konneri 90 ýaşynda aradan çykdy. Kino sungatynyň meşhur jansyzy Jeýms Bondy janlandyran ilkinji aktýor Şon Konneri şu ýylyň 25-nji awgustynda 90 ýaşy...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
«Kornet-E» tanka garşy raketanyň ulanylyşy wideoda görkezildi
Ýaňy-ýakynda geçirilen harby türgenleşiklerde Türkiýäniň «Kaplan-10» özi hereket edýän tanklara garşy toplumy Rus «Kornet-E» raketalaryny üstünlikli peýdalandy. Onuň ähli nus...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Täze «Redmi»
«Xiaomi» kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan «Redmi» telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – «Redmi K30S». Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka ka...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Daglaryň bürgüdi, sähranyň gurdy
Üstünden sekiz asyrdan gowrak wagtyň geçendigine seretmezden, Jelaleddin beýik şahsyýet, ýanbermez serkerde hökmünde diňe bir türkmeniň hakydasynda däl, eýsem, dünýäniň hakydasynda ...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
2 müň ýyllyk bürünç gap
Arheologlar şu ýylyň başynda Hytaýyň merkezi welaýatyndaky Sanmensýa şäherinde, takmynan, 2 müň ýyl mundan ozalky aramgähi ýüze çykardylar. Ol ýerden suwuklyk saklamaga niýetlenen g...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Kitap okamagyň peýdasy
Eýsem, gyzykly kitaby okap, wagtyňy geçirmekden oňat lezzet bolup bilermikä? Bilermenler zähmet rugsady döwründe şeýle dynç alşyň peýdaly taraplaryny tassykladylar. Geçirilen barlaglard...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Pekinde Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň hytaý dilindäki tanyşdyryş dabarasy boldy
Türkmenistanyň Ilçihanasy “PetroChina” kompaniýasynyň ýardam bermeginde Hytaý Halk Respublikasynyň Milli Nebit we Gaz Korporasiýasynyň (KNK) baş edarasynyň Kunlun kabul ediş zalynda ...
Ýazylan wagty: 31 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19047 sek. ýüklenen baýt: 50630