Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Aşgabatda Hazar deňzinde ýüzmegiň howpsuzlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar
Aşgabatda ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda “Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Teswirnamanyň” taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikleriň nobatdaky tapgyry geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin bu ýere Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň wekilleri geldiler. ...
Ýazylan wagty: 17 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygyny belleýärler
JemgyýetÝurdumyzyň işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygyny belleýärlerопубликованно 16.03.2017 // 19 - просмотров Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygy mynasybetli Birleşmäniň agzalarynyň guraýan sergisine hem-de maslahatyna gatnaşyjylara gutlag iberdi. ...
Ýazylan wagty: 17 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
IKI BAÝ /rowaýat/
    Bir wagtlar, bir çakda bir tütjar bay adam ýaşapdyr. Günlerde bir gün adatdan daşary baýlygy bolan başga bir&...
Ýazylan wagty: 16 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
BAHAWEDDIN NAGYŞBENDI.
          BAHAWEDDIN NAGYŞBENDI PIR
Ýazylan wagty: 16 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
NEJMEDDIN KUBRA.
     NEJMEDDIN KUBRA
Ýazylan wagty: 16 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
ROWAÝAT
Basranyñ bazarynda Ybrahym bin Edhem (Allah oña rähmet etsin) geçip barÿaka, adamlar onuñ daşyna üýşüp:
Ýazylan wagty: 16 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
«Altyn asyr» AFK kubogyna ýeňiş bilen girişdi
«Altyn asyr» AFK kubogyna ýeňiş bilen girişdi14-nji martda Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň «Altyn asyr» futbol topary AFK-nyň kubogy — 2017 halkara ýaryşyndaky ilkinji duşuşygyny geçirdi. Gyrgyzystanyň çempiony — Oş şäheriniň «Alaý» futbol topary bilen myhmançylykda geçirilen duşuşyk 1:2 hasabynda türkmen futbolçylarynyň ýeňşi bilen tamamlandy. ...
Ýazylan wagty: 16 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
MUNY BILMEK GYZYKLY.
Dünýädäki iň köp ýöreýän pul birligi 500 ýewrodyr. Şo sebäpdenem ony tiz-tizden peçat edip durýarlar....
Ýazylan wagty: 16 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
JET LI
Jet Li barada... ...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy
Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 457 Jogaplar: 0
Türkmenistan Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär
15-nji martda hormatly Prez...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ТУРКМЕНИСТАН: ОТ ГОР КУГИТАНГА ДО КАСПИЙСКОГО МОРЯ.
1.КУГИТАНГТАУ (КОЙТЕНДАГ)
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ULAG SÜRÜJILERI ÜÇIN MAŞKLAR.
Sürüjiler üçin maşklar Size hödürlen...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Doha şäherinde Türkmenistanyň ýörite sergisi geçirilýär
Doha şäherinde Türkmenistanyň ýörite sergisi geçirilýär~~Düýn Kataryň paýtagty Doha şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň çäklerinde ýörite serginiň işine badalga berildi. Döwlet Medeniýet merkeziniň Mili muzeýiniň, Türkmenistanyň Çeperçilik muzeýiniň bilelikde gurnan sergisinde türkmen halkynyň milli lybaslary, at bezegleri, şaý-sepler, çeperçilik eserleri hem-de Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna bagyşlanan kitaplar, sözlükler, tanyşdyryş bukjalary görkezilýär. Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Katar döwletindäki ilçihanasynyň wekilleri, «Katara» Medeniýet merkeziniň ýolbaşçylary hem-de ýurtdaky diplomatlar gatnaşdylar. Sergi 3 günläp dowam eder....
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Katarda Türkmenistanyň Medeniýet günlerine badalga berildi
Katarda Türkmenistanyň Medeniýet günlerine badalga berildi~~11-nji martda Kataryň paýtagty Doha şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günlerine badalga berildi. Açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Medeniýet minitriniň orunbasary Atageldi Şamyradow söz sözläp, bu dabaranyň iki dostlukly halkyň gatnaşyklarynyň röwşen geljegine goşant goşar diýip belledi. Şeýle hem ol bu dabaralary gurnamakda ýardam eden «Katara» Medeniýet merkeziniň müdiri Dr.Halid Bin Ibrahim Alsulaitini türkmen dony we telpegi bilen sylaglady.Soňra türkmenistanly sungat ussatlarynyň konserti boldy. Konsertde Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň ýolbaşçylygyndaky «Dokmaçylar» folklor-tans topary, Kakadurdy Täjimow, Parahat Amandurdyýew, Akmuhammet Hanow, Suhan Orazberdiýew, Akjagül Annanowa, Zylyha Kakaýewa ýaly sungat ussatlary çykyş etdiler. Konsertiň ahyrynda «Katara» Medeniýet merkeziniň müdiri türkmenistanly myhmanlara minnetdarlyk bildirdi....
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
SPORT TANSLARY.
Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäkerinde Türkmenistanyň ýygyndy ...
Ýazylan wagty: 14 марта 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
SÖÝGI ASLYNDA NÂDIP DÖREÝÂR.
Söýgi aslynda nädip döreýär?
Ýazylan wagty: 14 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
GYZLAR ÜÇIN.
Gyzlar ucin gyzyklyja fakt (10 sany)
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
DOSTLAR HAKYNDA.
Dostlar hakynda gyzykly maglumatlar!
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
ÜNS BERIÑ.
✔Bir gezek asgyranymyzda sagatda 160 km tizlikde howa cykyar. Hic hili asgyrmajak bolman , beyninize gan s...
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21298 sek. ýüklenen baýt: 49321