Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ŽURNALISTIŇ IŞINI KADALAŞDYRMAK WE HÖWESLENDIRMEK
ŽURNALISTIŇ IŞINI KADALAŞDYRMAK WE HÖWESLENDIRMEK Her bir redaksiýada alnyp barylýan işleri kadalaşdyrmak boýunça ýörite meýilnama işlenip taýýarlanylýar. Redaksiýanyň degişli d...
Ýazylan wagty: 08 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
MERGENLIK
MERGENLIK Sport ussady, halkara ýaryşlaryna telim gezek gatnaşan Marat Nyýazowyň adyny Türkmenistanda bilmeýän adam barmyka? Megerem, ýok bolsa gerek. Bu türkmen türgeni şeýle şöhrata...
Ýazylan wagty: 07 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Beýnä dynç bermeli
Beýnä dynç bermeli. Lukmanlaryň tassyklamagyna görä, häzirki zamanda iň köp duş gelýän keselleriň biri nerwiň aşa ýadamagy,ýagny, strestir.Günüň dowamynda 8-10 sagat ýatmak,aras...
Ýazylan wagty: 07 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
ALTY ÇÖP
ALTYÇÖP Oýnuň oýnaljak ýeri we oňa degişli serişdeler: Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýny oýnamak üçin uzynlygy bir garyş, ýogynlygy süýem barmakdan...
Ýazylan wagty: 07 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Bobbi Fişer
Bobbi Fişer (1972-1975 çempionlyk ýyllary)– 1943-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Çikago şäherinde dogulýar we soňlugy bilen Nýu-Ýork, Bruklinde ulalaýar. 1958-nji ýylda AB...
Ýazylan wagty: 07 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Sagdyn durmuş-bagtly ýaşaýyş
Ähli işleriň özeninde halkymyzyň sagdyn, bagtyýar durmuşda ýaşamaklary baradaky belent maksatlar durýandyr. Bu gün milli Liderimiziň öňe sürý...
Ýazylan wagty: 07 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Abadan durmuşyň aladasy
Milli Liderimiz adamzadyň tebigatynyň bir ülişidigini, şonuň üçin hem ähli hojalyk işleriniň tebigat bilen, daşky gurşaw bilen sazlaşykda gural...
Ýazylan wagty: 07 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Çagalar-baldan süýji balalar
Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bagtyýar nesilleri. Bular biziň ýaşaýşa dowamat berýän perzentlerimizdir. Ýaş nesiller gözlerimiziň gu...
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Remezan aýy
Hijri-kamary aýlaryń onunjysydyr.Remezan sözi:  aslynda güneşiń toprak ýa-da daşa düşüp döreden gyzgynlygyn...
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Bugdaý oragyna “Ak pata” berildi
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
REMEZAN WE ORAZA
REMEZAN WE ORAZAبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
«Amul – Hazar» ýörüşi
2018-nji  ýylyň  «Türkmenistan –— Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi»  diýlip  yglan edilmeginde  aýratyn  manynyň&n...
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Bedenterbiýe we sport bilen yzygider meşgullanýan adamlaryň bedeniniň funksional ýagdaýynyň aýratynlyklary
Bedenterbiýe we sport bilen yzygider meşgullanýan adamlaryň bedeniniň funksional ýagdaýynyň aýratynlyklary. Adam bedenine yzygiderli kadaly fiziki agramlaryň täsiri bedende gurluş-işje...
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Ýadamak derejesine baha bermek
Ýadamak derejesine baha bermek. Ýadamaklygyň daşky alamatlary esasynda geçirilýär-deri örtüginiň reňki, der bölünip çykmak, hereketleriň takyklygy we ýüregiň ýygrylyş ýygylygynyň...
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Lukman-bedenterbiýe maslahat berme
Lukman-bedenterbiýe maslahat berme Lukmançylyk işiniñ bu görnüşi sagdyn adamyñ ýa-da näsagyñ saglyk öýlerinde ýerleşen lukman-bedenterbiýe dispanserine ýüz tutanda ulanylýar. Bu m...
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Meýilleşdirilen ýyllyk barlaglary
Meýilleşdirilen ýyllyk barlaglaryñ aralygynda türgenleşik we ýaryş wagtynda gündelik lukman gözegçiligi geçirilýär. Bu barlaglaryñ hem göwrümi we meýilnamasy sport görnüşi, türge...
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistan bütin dünýä welosiped gününi belledi
Türkmenistan sportuñ ähli görnüşleri bilen bir hatarda welosiped sportuny ösdürmek baradaky işler hem giñ gerime eýe bolýar. Bu çäreler halkymy...
Ýazylan wagty: 05 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Innowasiýalar we dessinlik “Türkmengazinžiniring we gurluşyk” Müdirliginiň işiniň netijeliliginiň ugurlarydyr
Innow...
Ýazylan wagty: 05 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
GANDBOL OÝNUNYŇ TARYHY
GANDBOL OÝNUNYŇ TARYHY XIX ýüzýyllygyň başynda bedenterbiýäniň güýçlenmeginiň täze usuly hökmünde şol wagtky Çehoslowakiýa, Irlandiýa, ABŞ, Daniýa, Germaniýa döwletlerinde ylg...
Ýazylan wagty: 05 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
SAZLAŞYKLY ÝÜZMEGIŇ HÄSIÝETNAMASY
SAZLAŞYKLY ÝÜZMEGIŇ HÄSIÝETNAMASY Sazlaşykly ýüzmek – suw sportunyň esasy görnüşleriniň biri hasaplanylýar. Sazlaşykly ýüzmek boýunça ýaryşlar Olimpiýa oýunlarynyň, düný...
Ýazylan wagty: 05 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19529 sek. ýüklenen baýt: 48516