Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin....
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
FUTBOLÇYLAR ÜÇIN.
Futbol oýnunda iýmitlenmek. Futbolçynyň kadaly iýmitlenmegi – onuň saglygynyň goralyp saklanmagynyň, fiziki işjeňligini ýokarlandyrmagyň hem-de sportda ýokary derejeli ussatly...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
TEÝMIRLEN BARADA.
Aziya halklarnyñ arasynda şeýleräk gûrrüñ.. Mongollaryñ Patyşasy bolan Teýmirlen mazaryny açsañ betbagtcylyk bolyar diyip yrym etyarler.. bu gurr...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi
 Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen döwlet Baştutanynyň ählihalk saýlawlarynyň jemlerini yglan etmek üçin Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlarynyň jemleri barada habar berdi. ...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin
Döwlet Baştutanynymyz Prezident saýlawlarynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip, saýlaw uçastoklaryna gelip ses berenleriň ählisine minetdarlygyny beýan etdi geçirdi. ...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
SAGDYNLYK WE RUHUBELENTLIK
Gül günleriň gujagynda örmek bize lezzetdir, Her minudyn sanap gelýän sallarmyza rehnet...
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 51 Jogaplar: 2
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ukrainanyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik...
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri boýunça Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi babatda pikir alyşdylar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Qwerty
2 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentleri özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny kesgitlediler
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon gepleşigi geçirildi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Qwerty
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Russiýanyň Baştutanlary döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly gepleşik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary mähirli sa...
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Qwerty
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
TROÝA
Troýa şäheri Kiçi Aziýanyň (häzirki Anadoly) günbatar demirgazygynda ýerleşen harabalyga dönen iň gadymy şähe...
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Четырнадцать медалей завоевали туркменские мастера кураша на турнире в Узбекистане
Четырнадцать медалей завоевали туркменские мастера кураша на турнире в УзбекистанеЧетырнадцать медалей – пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых – завоевали туркменские спортсмены на завершившемся сегодня в Бухаре открытом чемпионате Бухарской области Узбекистана по борьбе кураш....
Ýazylan wagty: 14 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Çžou Lýan, Hytaý Halk Respublikasynyň «Sinhua» habarlar agentligi
Çžou Lýan, Hytaý Halk Respublikasynyň «Sinhua» habarlar agentligi— Biz eýýäm üç-dört günden bäri Türkmenistanda. Öonuň üçin hem ýurtda geçirilen Prezident saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi bilen hem tanyşmak nesip etdi. Saýlaw güni bolsa tutuş ýurtda baýramçylyk şowhunynyň höküm sürýändigine şaýat bolduk. Dürli döwletlerden gelen kärdeşlerimiz bilen Aşgabadyň saýlaw uçastoklarynyň birnäçesine baryp gördük. Uçastoklaryň ählisi toýy ýadyňa salýar. Aýdym aýdýan, tans edýän ýaşlar saýlawlar gününiň şatlygyny artdyrýar....
Ýazylan wagty: 14 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Maldarçylykda işewürlik taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bir ýylyň dowamynda şöhlat önümleriniň ýurdumyza getirilmegini 5,8 esse azaltmaga mümkinçilik berdi....
Ýazylan wagty: 14 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Habarlar
Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Hwan Gýo An Türkmenistanyň Prezidentini gutlady....
Ýazylan wagty: 14 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21702 sek. ýüklenen baýt: 49923