Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini ykrar etdi
Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini ykrar etdi
Ýazylan wagty: 09 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
В Дашогузе вручены паспорта новым гражданам страны
В торжественной обстановке паспорта г...
Ýazylan wagty: 05 октября 2018 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Достаток продовольственного товара полное самообеспечение
С целью обеспечения продовольственно...
Ýazylan wagty: 03 октября 2018 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
В Ашхабаде прошёл Азиатско-Тихоокеанский телефестиваль песни аналогичный конкурсу Евровидение
В Ашхабаде прошёл 7-ой Азиатско-Тихоокеанский телефестиваль песни — «ABU TV Song Fest...
Ýazylan wagty: 03 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Состоялось открытие мероприятий, проходящих в рамках 55 заседания Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза
 30 сентября в  отеле «Йылдыз» состоялось открытие специализированной выс...
Ýazylan wagty: 03 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
SUWA BÖKMEK SPORT GÖRNÜŞI
Garaşsyz hem baky bitarap Türkmenistanda soňky ýyllar gurlup, ulanylmaga berlen ajaýyp suw toplumlarynyň peýda bolmagy bilen suwa bökmek sport görnüşi hökmünde ýurdumyzda uly meşhurlyga...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türgenleşik maksatnamasyny saýlamak
Meşgullanýanlaryň ýaşyna we beden taýdan taýýarlyk derejesine laýyklykda taýýarlanan maksatnama boýunça ylgamak hökmany hasaplanylýar. Öň işjeň hereketi bolmadyk täze gelenler üç...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Lukmançylyk görkezijileri we gapma-garşy görkezijiler
Ýaşyna we taýýarlyk derejesine garamazdan, hemmeler ylgap bilýär. Sagaldyş ylgawyna we ýörişine lukmançylyk taýdan gapma-garşy görkezijileriň sany çäklendirilendir. Şu günki gün lu...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Maşkyñ ÿatkeşlige peÿdasy
Fi­zi­ki he­re­ke­tiň di­ňe bir be­den sag­ly­gy­ny däl-de, eý­sem şol bir­wag­tyň özün­de öw­ren­mek uky­by­ny hem ös­dür­ýän­di­gi yl­my iş­le­riň ne­ti­je...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Şahsy gigiÿenamyz
Sag­ly­gy­myz üçin şah­sy aras­sa­çy­ly­gy­my­za üns ber­ilme­li­di­gi­ hem­mä­mi­ze mä­lim­dir. Ga­dy­my dö­wür­ler­den bä­ri peý­da­la­nyl­ýan aras­sa­çy...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Ilkinji ÿolyşyklar
Il­kin­ji ýo­ly­şyk­la­r en­tek aw­tou­lag­la­ryň ýok wag­ty, iri şä­her­ler­de gat­na­wyň dü­ýä, ýa­ba, eşe­ge go­şu­lan ara­ba­lar bi­len ama­la aşy­ryl­ýa...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
2018-nji ýy­lyň 27-nji sent­ýab­ryn­da il­kin­ji ge­zek giň­den bel­len­ýän Ga­raş­syz­lyk gü­ni bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!
Si­zi ýo­ka­ry ru­hu­be­lent­lik bi­len giň­den hem-de da­ba­ra­ly bel­le­nil­ýän şan­ly se­ne — ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň Ga­raş­syz­lyk baý­ra­my bi­len NEX...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Personal kompýuterleriň huşy
Personal kompýuterleriň huşy Personal kompýuterleriň huşy ýa-da ýatda saklaýan gurluşy maglumatlary saklamak üçin niýetlenilendir. Ýatda saklaýan gurluşyň esasy ýerine ýetirýän ...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Informasiýa jemgyýeti
Informasiýa jemgyýeti. Senagat serişdeleriň kämilleşmegi bilen XIX asyryň ortalaryndan başlap informasiýalary awtomatlaşdyryp işläp taýýarlaýan maşynlar döredilip başlandy (Bebbiji...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Senagatlaşan jemgyýet
Senagatlaşan jemgyýet. XVII asyrdan başlap önümçiligi maşynlaşdyrmak adamzadyň esasy işjeňligi boldy.Ilki bilen ýeliň we suwuň energiýasy (suw, ýel harazlary) döredilip başlan bols...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Bizi gyzyklandyrýan obýektler baradaky kesgitsizligi aýyrýan, saklamaga, işläp taýýarlamaga we geçirmäge niýetlenen maglumatlar - informasiýadyr
Bizi gyzyklandyrýan obýektler baradaky kesgitsizligi aýyrýan, saklamaga, işläp taýýarlamaga we geçirmäge niýetlenen maglumatlar - informasiýadyr Informasiýanyň kesgitlemesinden görnüş...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Ykdysady maglumatlar we informasiýalar barada düşünjeler, olaryň düzümi, görnüşi, ölçenilişi
Ykdysady maglumatlar we informasiýalar barada düşünjeler, olaryň düzümi, görnüşi, ölçenilişi Informatika we informasiýa tehnologiýalary dersi informasiýalar, olaryň ýygnalyşy, ýatd...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Tòññe-tõññe milli oÿun
TÖŇŇE – TÖŇŇE Oýnuň oýnaljak ýeri: Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýna taýýarlyk: Oýna 20-den 30-a çenli oýunçy gatnaşyp biler. Oýny oýnamak ü...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Maks Eÿwe
Maks Eýwe (1935-1937çempionlyk ýyllary) – 1901-nji ýylda Gollandiýanyň Amsterdem şäherinde dogulýar. Matematika dersi boýunça mugallym bolup işläp durup, ýönekeý küşt söýüji dü...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Beÿnini işjeñleşdirmegiñ syry
Ök­de­lik bi­len dü­zü­len iý­mit sa­na­wy beý­ni­niň der­man ulan­maz­dan, ka­da­ly işi­ni iş­jeň­leş­dir­mä­ge ýar­dam ed­ýän­di­gi­ mä­lim edil­di. Beý­...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13808 sek. ýüklenen baýt: 50102