Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

çykalga
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Unutma
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
ýene-de çyn
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti türkmen alabaýlaryna bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamlady
Türkmenistanyň Prezidenti türkmen alabaýlaryna bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamladyDynç alyş günleriniň çaginde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen alabaýlary hakyndaky täze kitabynyň jemleýji setirlerini ýazmak bilen meşgullandy diýip, "Watan" habarlar gepleşiginde aýdyldy....
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Döwlet Baştutanymyz sport awtoulagynda “Garagumyň ýalkymy” diýen ýerine bardy
Döwlet Baştutanymyz sport awtoulagynda “Garagumyň ýalkymy” diýen ýerine bardyDynç alyş günleriniň birinde Milli Liderimiz ýarygije kuwwatly sport awtoulagynda Garagum sährasynyň ýollarynda, menzil aşdy.Milli Liderimiz bu sport awtoulagyny ogly Serdar bilen bilelikde çyzgylaryň esasynda birnäçe enjamlaryny çalşyryp, hereketlendirijisini güýçlendirip, ýörite taýýarlapdy. Milli Liderimiz kuwwatly sport awtoulagyny ýokary tizlikde sürip, garagumyň çylşyrymly ýollaryny sähra giňişligi arkaly ussatlyk bilen menzil aşyp barşyna agtygy Kerimiň täze döreden saz eseri “Ýaşa Türkmenistan, bedew bady bilen diňe öňe” atly täze saz eseri özüniň jadyly owazy bilen ylhamyny joşdurýar....
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Milli Liderimiziň agtygy Kerim “Ýaşa Türkmenistan, bedew bady bilen diňe öňe” atly saz eserini döretdi
Milli Liderimiziň agtygy Kerim “Ýaşa Türkmenistan, bedew bady bilen diňe öňe” atly saz eserini döretdiMilli Liderimiz zähmet rugsadynyň dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda maşgala agzalarynyň arasynda boldy....
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Плодотворный отпуск Президента Туркменистана
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс.
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
Gurban kesmegiň hikmetleri
Gurban kesmegiň hikmetleri Gurban – hem şahsyýet, hem-de jemgyýet taýyndan ençeme peýdasy bolan, mal bilen edilýän ybadatdyr. Gurban – Allaha ýakynlaşmaga we Onuň razylygyny gazanmag...
Ýazylan wagty: 04 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 63 Jogaplar: 1
GURBANLYK WE GURBAN BAÝRAMY
GURBANLYK WE GURBAN BAÝRAMY Gurbanlyk «Gurban» sözi – ýakynlaşmak, Allaha ýakynlaşmaga wesile bolan zat manylaryny berýär. Bu sözüň ystylah manysy: ybadat maksady bilen belli bir wa...
Ýazylan wagty: 04 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Ýabany nahallary göçürip oturtmak
Ýabany nahallary göçürip oturtmak Tokaýy dikeltmegiň ýene bir usuly – ýabany nahallary gazyp alyp, olary isleýän ýeriňizde ekmekden ybarat. Sagdyn tohumlyk baglary tapyp, olaryň gol...
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 1
Durmuş
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Gurbanlygyň üleşdirilişi
Gurbanlygyň üleşdirilişi Pygamberimiziň hadyslaryna salgylanýan yslam alymlarynyň aýtmagyna görä, gurbanlyk edilýän et deň üç bölege bölünýär. Bir bölegi gurbanlyk edýäniň m...
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Zyýaratyň edebi
Zyýaratyň edebi Resulullaha dirikä nähili hormat we sylag edilen bolsa, aradan çykandan soň hem şeýle edilmelidir. Zyýarat üçin ýola çykylanda köp-köp salawaty-şerife okalmalydyr. Me...
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Haj ybadaty tymsaly hereketlerden jemlenýär
Haj ybadaty tymsaly hereketlerden jemlenýär Meselem, hajylaryň yhram eşigi kepeni ýatladýar, ynsanyň öljekdiginiň, bu dünýe bilen baglanyşygynyň kesiljekdiginiň tymsalydyr. Arafatda w...
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Ýörite gatnawy bilen 160 adam Haj zyýaratyna gider
Ýörite gatnawy bilen 160 adam Haj zyýaratyna gider
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Degişmejik
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Säher
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Dostlyk galsyn
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16696 sek. ýüklenen baýt: 48579