Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝAŞ BASKETBOLÇYLARYŇ BEDEN SYPATLARYNYŇ ÖSÜŞI
ÝAŞ BASKETBOLÇYLARYŇ BEDEN SYPATLARYNYŇ ÖSÜŞI Beden (hereket) sypatlary diýlip adamyň hereket mümkinçilikleriniň we aýry-aýry hereketleriniň ýörite ýokary hilli taraplaryna düşün...
Ýazylan wagty: 07 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Halka zyňmaklyk
Halka zyňmaklyk – basketboldaky wajyp element hasaplanylýar. Duşuşygy ýeňmek üçin topar garşydaşyndan hasap boýunça öňe geçmeli, bu bolsa has takyk zyňyşlaryň netijesinde gazanylý...
Ýazylan wagty: 07 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrini kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrini kabul etdiHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowy kabul etdi....
Ýazylan wagty: 07 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topar uçastok we okrug toparlarynyň işgärleri üçin seminarlary gurady
Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topar uçastok we okrug toparlarynyň işgärleri üçin seminarlary guradyTürkmenistanda 31-nji martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň möheltinden öň çykyp gidenleriniň ýerine saýlawlara işjeň taýýarlyk görülýär....
Ýazylan wagty: 07 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Halaç etrabynda agyz suw zawody işe girizilmäge taýýarlanylýar
Halaç etrabynda agyz suw zawody işe girizilmäge taýýarlanylýarTürkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Altyn bürgüt” hususy kärhanasynyň bina edýän Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky döwrebap agyz suw zawodynyň gurluşygy tamamlanyp barýar. Umuman gurluşyk-montaž, tehnologik we kömekçi enjamlary oturtmak işleri tamamlandy. Kärhananyň binasy gözbaşyny Amyderýadan alýan Esenmeňli magistral kanalyň golaýynda guruldy....
Ýazylan wagty: 07 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Köneürgenjiň pagta egriji fabriginiň önümleriniň 80 göterimi daşary ýurtlara ugradylýar
...
Ýazylan wagty: 07 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna baýrak gowşuryldy
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna baýrak gowşuryldyŞu gün Esenguly etrabynyň merkezinde baýramçylyk öwüşginli dabara boldy. Bu ýerde 2018-nji ýylda ýurdumyzyň etraplarynyň arasynda guralan bäsleşikde ýeňiji diýlip yglan edilen etraba ABŞ-nyň 1 million dollary möçberindäki mynasyp bolan baýragyny gowşurmak dabarasy boldy....
Ýazylan wagty: 07 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Synag tejribe toparynda okuwçylaryň beden ösüşiniň we beden taýýarlygynyň üýtgeýiş depgini .
Synag tejribe toparynda okuwçylaryň beden ösüşiniň we beden taýýarlygynyň üýtgeýiş depgini . Barlag we synag-tejribe synplarynda, boýy, agramy, döş kapasasynyň aýlawy, bedeniň agram...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
ÇAKYŇY BILMESEŇ...
ÇAKYŇY BILMESEŇ... Bu waka ýigriminji asyryň başlarynda Manhetteniň küşt klubunda bolup geçýär. Küştden çala başy çykýan Malli diýen biri kluba gün sypdyrman gatnaýan eken. Körze...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Sport tanslary
Sport tanslary Sport tanslary köp asyrlyk taryhy bolan bal tanslaryna garanyňda, az derejede mälimdir. Tansyň bu görnüşi tehniki babatda ýokary taýýarlygy talap edýär. Tansyň ozaly bilen ...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Suw pökgüsi
Suw pökgüsi Suw pökgüsi – bu suwuň içinde pökgini toparlaýyn oýnamaga niýetlenen sport görnüşidir. Onda iki topar garşydaşynyň derwezesine pökgini geçirmeklige ymtylýarlar. Su...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2018-nji ýyl
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2018-nji ýyl...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Birinji Hazar ykdysady forumy - žurnalistleriň üns merkezinde
Birinji Hazar ykdysady forumy - žurnalistleriň üns merkezindeŞu gün Söwda-senagat edarasynda Daşary işler ministrliginiň guramagynda halkara mediaforum geçirildi. Ol şu ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda boljak birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy....
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy - 2018 ýyl: maliýe-ykdysady ulgam
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy - 2018 ýyl: maliýe-ykdysady ulgamHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan häzirki döwürde dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulyşýan ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi. Eziz Watanymyzyň durnukly ösmegini üpjün etmek şol syýasatyň esasy maksadydyr....
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna baýrak gowşuryldy
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna baýrak gowşuryldyŞu gün Esenguly etrabynyň merkezinde baýramçylyk öwüşginli dabara boldy. Bu ýerde 2018-nji ýylda ýurdumyzyň etraplarynyň arasynda guralan bäsleşikde ýeňiji diýlip yglan edilen etraba ABŞ-nyň 1 million dollary möçberindäki mynasyp bolan baýragyny gowşurmak dabarasy boldy....
Ýazylan wagty: 06 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ata-ene we tansçylar: ýaryşa kimi we nähili taýýarlaýarlar?
Ata-ene we tansçylar: ýaryşa kimi we nähili taýýarlaýarlar? Ýaryşa ýalňyşsyz psihologik taýýarlyk, iň bir möhüm pursatlaryň biri bolup, her bir adamyň öz wezipesini bilip, oňa jog...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Bejeriş- sagaldyş syýahatçylygy
Bejeriş- sagaldyş syýahatçylygy Bejeriş- sagaldyş syýahatçylygy syyahatçylyk pudagynyň iň gadymy görnüşlerine degişlidir. Antiki döwürlerden bäri adamlar mineral suwlary we melhemli ...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Dag syýahatçylygy
Dag syýahatçylygy – bu ýapgytlardan, buzlyklardan, depelerden, sellerden we akymlardan geçmek dag syýahatçylygydyr. Dag syýahatçylygyna köp ýerlerde diňe alpinizme düşünýärler, ýön...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Sport syýahatçylygy
Sport syýahatçylygy – bu syýahatçylygyň ussatlygyny ýokarlandyrmak serişdesi we agyr fiziki taýdan ýük.eger bu ikinji orna geçip, birinji ýere adamyň güýjini barlamak, üýtgeşik du...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ekstremal syýahatçylyk
Ekstremal syýahatçylyk – edermen adamlaryñ sportydyr. Kynçylyklary ýeñip geçmek bilen, olar özleriniñ häsiýetlerini berkidýärler. Dünýäniñ baryp bolmaýan ýerlerine ekspedisiýa ga...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17077 sek. ýüklenen baýt: 51147