Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

XXI asyryň ägirt uly gurluşygyndan
Biz XXI asyryň ägirt uly gurluşygynyň – TOPH gazgeçirijisiniň çekilýän ýeri bolan Garagum çölünde bolýarys. Bu hakykat milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň, Päkistanyň we Hindistanyň döwlet baştutanlary bilen resmi duşuşyklary bilen şertlendirilendir. Şol duşuşyklaryň netijesinde hyzmatdaşlyk etmek hem-de TOPH taslamasyny amala aşyrmak hakynda resminamalaryň tutuş toplumy taýýarlanyldy. Indi türkmen energiýa serişdeleri üçin Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşen täze bazarlar açyldy – 2015-nji ýylyň dekabrynda dört döwletiň baştutanlary ägirt uly “Galkynyş” gaz käninde dabaraly ýagdaýda TOPH gazgeçirijisiniň gurluşygyna badalga berdiler. Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen TOPH gazgeçirijisiniň türkmen bölegini gurmak işleri “Türkmennebitgazgurluşyk” we “Türkmengaz” döwlet konsernleriniň üstüne ýüklenildi.   ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 274 Jogaplar: 0
MAGTYMGULY SÖZLÂR TILI TÜRKMENIÑ.
Ter güllere beslenip lowurdap gelen maý aýy toý baýramlara baý aý bolup her ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 338 Jogaplar: 1
Adam Hukuklary we azatlyklary baradaky alada .
Adam  Hukuklary we azatlyklary baradaky alada .
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 466 Jogaplar: 0
Kör pakyr kümüşi misi näbilsin
Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň bu sözlerini sözbaşy edip almagymyz ýöne ýere däl. Meniň gürrüňini etjek bolýan mowzugym gözüň körlig...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan Musulman
1 Okalan sany: 378 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 359 Jogaplar: 0
ÇAPYKSUWARLAR YZGANTDA.
Magtymguly Pyragynyñ şygryýet güniniñ öñisyrasynda Ýapyk binalarda we söwe...
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 367 Jogaplar: 1
Görünmez Pursatlar Kameralara Düşürilse
Günlük durmuşymyzda ençeme ýagdaýlar başymyza gelýär we bular kamera düşürilen wagty orta örän gyzykly suratlar çykýar....
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1140 Jogaplar: 1
Soňky döwürde moda bolan "ýüzleri üýtgetme" usuly
"Ýüzleri üýtgetme" usulyny nädogry ulanyp ýerine ýetirilen birnäçe gyzykly we gülkünç suratlar☺☺☺...
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1130 Jogaplar: 1
„Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan“ gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri
„Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan“ gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 349 Jogaplar: 0
“Keramata garaşan” rowaýat
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 312 Jogaplar: 0
Öz derwezäňe gol ursaň näme bolýar?
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 321 Jogaplar: 0
Aýallar haçandan bäri Olimpiada oýunlaryna gatnaşýarlar?
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 293 Jogaplar: 0
“Halasgäri-tebigat”
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 329 Jogaplar: 0
“Halypa synagy”
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 334 Jogaplar: 0
Lukman Hekimiň nesihatlary
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 893 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ ÖZBOLUŞLY SUNGATY BELARUSYŇ BAŞ ÇEPERÇILIK MUZEÝINDE GÖRKEZILDI
TÜRKMENISTANYŇ ÖZBOLUŞLY SUNGATY BELARUSYŇ BAŞ ÇEPERÇILIK MUZEÝINDE GÖRKEZILDI
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 275 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANDA HALKARA SÖWDASYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRILÝÄR
TÜRKMENISTANDA HALKARA SÖWDASYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRILÝÄR
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 325 Jogaplar: 0
YNSANPERWER MESELELERI BOÝUNÇA BÜTINDÜNÝÄ SAMMITINE BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
YNSANPERWER MESELELERI BOÝUNÇA BÜTINDÜNÝÄ SAMMITINE BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 273 Jogaplar: 0
BOKSÇYLARYÑ ÜSTÜNLIGI.
Türkmen boksçylary Gazagystanda tamamlanan halkara ýaryşynda şowly çykyş etd...
Ýazylan wagty: 12 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 322 Jogaplar: 0
HALKARA MATEMATIKA BÂSLEŞIGI.
Albaniýa döwletinde tamamlanan halkara matematika bâsleşiginde Türkmenistanly ...
Ýazylan wagty: 12 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 480 Jogaplar: 0
«« « 397 398 399 400 401 403 404 405 406 407 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28803 sek. ýüklenen baýt: 48221