Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Microsoftyň goldamagynda innowasiýalar bilim pudagyna ornaşdyrylýar
Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda okuw maslahaty geçirildi. Bu masla...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 531 Jogaplar: 3
SAGAT..(HEKAÝA)
Gürrüňiň iň gyzykly ýerine ýetende, şirin söhbete awy gatyp, ...
Ýazylan wagty: 08 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 679 Jogaplar: 3
Dag howasy melhemdir jana
Ýazylan wagty: 08 апреля 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 524 Jogaplar: 2
Sagdynlyk hem bagtyýarlyk
Ýazylan wagty: 08 апреля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 764 Jogaplar: 1
Söwda merkezi gurulýar
Paýtagtyň günorta böleginde Parahat 7/1 ýaşaýyş masiwi bilen goňşuçylykda ...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 399 Jogaplar: 0
Ýazky at capyşygy.
Dynç güni...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 455 Jogaplar: 1
Как убрать царапины с телефона.
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 437 Jogaplar: 4
Wasiliý Oşepkow, ruhany Nikolaý Ýaponskiý we sambo
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 523 Jogaplar: 0
Ozup geçen arzuwlar
Ozup geçen arzuwlar
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 394 Jogaplar: 0
Düýe sagýan gyzyň aýdymy
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 732 Jogaplar: 3
GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA GUTLAG
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
ILKINJI NETIJELER JEMLENILDI, EMMA ESASY WAKALAR ÖŇDE
ILKINJI NETIJELER JEMLENILDI, EMMA ESASY WAKALAR ÖŇDEGeçen hepde türkmen sport hereketini ösdürmegiň täze tapgyryny kesgitläp, ýurdumyzyň raýatlarynyň müňlerçesini sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdarlarynyň nyşany astynda birleşdirdi: 1-nji aprelde Türkmenistanyň ähli şäherlerinde we ilatly ýerlerinde «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda bir aý dowam etjek bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleri badalga aldy. Dünýäde deňi-taýy bolmadyk bu umumymilli derejesindäki waka türkmen jemgyýetinde ýaş nesli terbiýelemekde, jemgyýetiň ahlak we beden saglygyny artdyrmakda sportuň we bedenterbiýäniň eýeleýän ornunyň möhümdigi we ähmiýetiniň uludygy baradaky düşünjäniň has-da berkeýändigini nobatdaky gezek tassyklady....
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 567 Jogaplar: 2
“Sagdynlyk we bagtyýarlyk”
Ýazylan wagty: 06 апреля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 396 Jogaplar: 1
Sagdyn bolaýyn diýseňiz !
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 395 Jogaplar: 1
Чилим чекмек ховплыдыр
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 690 Jogaplar: 0
Derwüş (Hekaýa)
Derwüş (Hekaýa)
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Betman
0 Okalan sany: 485 Jogaplar: 0
Gidiji bolma
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 588 Jogaplar: 1
Bank hünärmenleriniň hünär derejesiniň kämilleşdirilişi
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde günsaýyn pajarlap ösýän ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen çäreler toplumynda zähmet gorlaryny netijeli peýdalanmakda, harytlara we hyzmatlara bolan islegleri kanagatlandyrmakda, ýurduň ykdysady, maliýe we bank toplumyny ösdürmekde ýokary hünär derejeli, başarnykly we tejribeli hünärmenleriň bolmagy Berkarar döwletiň bag-tyýarlyk döwrüniň talaby bolup durýar....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 659 Jogaplar: 1
Gözellik maşklary
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 474 Jogaplar: 0
Bagt köşgi
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 683 Jogaplar: 0
«« « 406 407 408 409 410 412 413 414 415 416 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,35894 sek. ýüklenen baýt: 46881