Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

В Туркменистане будут признаваться дипломы зарубежных вузов
    В Туркменистане утвержден и действует порядок признания дипломов, полученных г...
Ýazylan wagty: 18 октября 2012 Ýazan NEXTTM
6 Okalan sany: 1096 Jogaplar: 3
Orta mekdebiň möhletini uzaltmagyň derwaýys çözülmeli meseleleri
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça bilim işgärleriniň ýurdumyzyň orta mekdeplerini on bir, on iki ýyla ýetirmek meselesiniň üstünde işlenýändigi...
Ýazylan wagty: 17 октября 2012 Ýazan NEXTTM
5 Okalan sany: 1503 Jogaplar: 6
В этот день — 16 октября
Всемирный день продовольствия...
Ýazylan wagty: 16 октября 2012 Ýazan Wikipediya
5 Okalan sany: 519 Jogaplar: 3
anekdotlar
Polisiýa metroda diplom satýan moşennikler gruppasyny ele salypdyr, “ýöne biz olary goýbermeli bolduk” diýip ekenomika ylymlaryň doktary, seržant Iwanow aýtdy....
Ýazylan wagty: 10 октября 2012 Ýazan Magnit
6 Okalan sany: 7688 Jogaplar: 10
Bedew atyň tarypyny söýläýin ...
Ýazylan wagty: 09 октября 2012 Ýazan HEZRET
6 Okalan sany: 2173 Jogaplar: 13
kerim gurbannepesow
Ölüm ýüpi yrgyldap dur üstünde,Astynda-da jygyllap dur eşafot.Emma sen şonda-da gozganman bilýäň.Dagdanmydyň,Daşdanmydyň,Adamzat?Saňa hat ýazypdyr eziz bir adam...
Ýazylan wagty: 09 октября 2012 Ýazan Aurora
4 Okalan sany: 649 Jogaplar: 4
общение
привет всем пользователям сайта) есть кто нибудь с Туркменабада? пишите рад новым знакомствам
Ýazylan wagty: 09 октября 2012 Ýazan FutuRE
2 Okalan sany: 542 Jogaplar: 19
NAR AGAJY
   *   *   *...
Ýazylan wagty: 08 октября 2012 Ýazan Kab
8 Okalan sany: 651 Jogaplar: 10
tanyshlyk
essalawmaleykim   hormatly ,agzalar , menem  edil  shu  wagtjyk  goni  yaylymda shu  saytyn agzasy boldum ,, menem oz aranyza goshayynda ?!
Ýazylan wagty: 08 октября 2012 Ýazan Ahmedoff
3 Okalan sany: 1155 Jogaplar: 13
Telefonlar?!!!
Essalawmalikim nexttm.com 'yn agzalary....Sonky dowurler yashlary in kop gyzyklandyryan sorag "Haysy telefon has amatly, haysysy has funkisaly smartphone " bolup duryar…..Menem  oz uly bolmadyk tejribam bilen telefonlar hakda aydyp  gechmekci  …..  Shuwagtlar hemme kishin bilshi yaly sensorly smartfonlar onde  dunya bazarynda  onde duryar. ...
Ýazylan wagty: 07 октября 2012 Ýazan Permann
4 Okalan sany: 1244 Jogaplar: 4
gyzlaryma
Gyzlaryma...
Ýazylan wagty: 04 октября 2012 Ýazan Aurora
6 Okalan sany: 659 Jogaplar: 6
tuk-tuk
o näme üçin hiç kim ýogaý?
Ýazylan wagty: 01 октября 2012 Ýazan Aurora
3 Okalan sany: 676 Jogaplar: 18
Obama or Romney
Sizing pikiringizche haysysy saylana...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2012 Ýazan Arantes
4 Okalan sany: 448 Jogaplar: 4
arhiwimden
1. bir adam ýarygije ylgap ýörmüş, näme üçin? Ukusy gaçypmyş, şony kowalaýarmyş 2. bir adam öýlenensoň bagtsyz bolupdyr şonuň üçin özüni içgä beripdir.. bir gün agşam serhoş bolup öýüne gelende gapyny açyp-açmanka ölüpdir. Näme üçin? Aýaly gözüne iki bolup görnüpdir. 3. bir adamyň agramy ýeňil bolsa-da ýatan krowaty döwülýämiş. Näme üçin? Ukusy agyrmyş 4. bir adam elinde sagady bolmasa-da sagadyň näçedigini bilýärmiş. Nädip? Diwar sagadyna seredip 5. serhoşlar haýsy alym hakynda “şolam bizdendi” diýýarler? Dünýäniň aýlanýandygyny birinji aýdan Galileo hakynda 6. bir gara saçly adam 18 etažly bir jaýdan aşak gaçyp ýere düşende saçy ýok eken, saçlary bolsa 2-3 sagatdan soň aşak gaçypdyr. Näme üçin? O saçyň düşmesini gijikdirýän şampun ulanýan eken 7. aýallar haýsy zady özlerinde bolsa-da ýoldaşynyňkyny alyp ulanýarlar? Familiýa 8. bütin dünýädäki adamlar haýsy kanuna islese-islemese-de uýýarlar? Grawitasiýa kanunyna 9. haýsy kapitanlar gämisi batanda gämini terk edýärler? Ýüzüp bilýänler 10. bir adam harby dabara bilen gömülmegi üçin nähili bolmaly? Öli 11. biri şkafyndan güpürdi eşidip açypdyr. Näme görüpdir? Eşikleriniň modasy geçip barýamyş 12. doktorlar näme üçin ellik geýýärler? Hassa ölse barmak yzy galmasyn diýip...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2012 Ýazan Aurora
5 Okalan sany: 493 Jogaplar: 3
Temamyz: Ayal elementinin ayratynlyklary!(degishme)
siz pikir etdinizmi jynsy ayal bolan adamlaryn ayratyn...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2012 Ýazan Arantes
5 Okalan sany: 2122 Jogaplar: 13
Jahanda naler goruner?!
BANPO KOPRUSI-G.O KOREA
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan Arantes
5 Okalan sany: 2044 Jogaplar: 41
karikaturalar
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan Aurora
6 Okalan sany: 1409 Jogaplar: 10
Next Tm.com Türkmen ýaşlary bilen...
Ata Watan gün saýyn ösýär, gözelleşýär, abraýy tug deýin belende galýar. Şonuň ýaly-da internet ulgamynda türkmen saýtlary artýar. Next TM .com hem şol saýtlaryň biri....
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 3067 Jogaplar: 4
NEXT TM
     Salam hormatly next-daşlar, meniň hem nesibämde bu saýta agza bolmak bar ekeni.  nextTM geljekde gowy saýtlaryň biri bolar diýe...
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 1529 Jogaplar: 10
wi fy signaly guychlendirmek
 Усилитель сигнала Wi-Fi 1.Промываем банку водой. 2.Отламываем открывашку. 3.Отрезаем донышко. 4.Отрезаем верхнюю часть, но не целиком - оставляем кусочек неразрезанного металла. 5.С обратной стороны делаем сплошной разрез. Разгибаем, делаем подобие антенны. 6.С помощью жвачки или пластилина закрепляем на роутере. 7.Усилитель сигнала готов. Не забываем направить отражатель в нужную сторону. ...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2012 Ýazan Permann
2 Okalan sany: 916 Jogaplar: 7
«« « 406 407 408 409 410 412 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19054 sek. ýüklenen baýt: 48785