Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Düýe sagýan gyzyň aýdymy
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 732 Jogaplar: 3
GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA GUTLAG
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
ILKINJI NETIJELER JEMLENILDI, EMMA ESASY WAKALAR ÖŇDE
ILKINJI NETIJELER JEMLENILDI, EMMA ESASY WAKALAR ÖŇDEGeçen hepde türkmen sport hereketini ösdürmegiň täze tapgyryny kesgitläp, ýurdumyzyň raýatlarynyň müňlerçesini sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdarlarynyň nyşany astynda birleşdirdi: 1-nji aprelde Türkmenistanyň ähli şäherlerinde we ilatly ýerlerinde «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda bir aý dowam etjek bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleri badalga aldy. Dünýäde deňi-taýy bolmadyk bu umumymilli derejesindäki waka türkmen jemgyýetinde ýaş nesli terbiýelemekde, jemgyýetiň ahlak we beden saglygyny artdyrmakda sportuň we bedenterbiýäniň eýeleýän ornunyň möhümdigi we ähmiýetiniň uludygy baradaky düşünjäniň has-da berkeýändigini nobatdaky gezek tassyklady....
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 567 Jogaplar: 2
“Sagdynlyk we bagtyýarlyk”
Ýazylan wagty: 06 апреля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 396 Jogaplar: 1
Sagdyn bolaýyn diýseňiz !
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 395 Jogaplar: 1
Чилим чекмек ховплыдыр
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 691 Jogaplar: 0
Derwüş (Hekaýa)
Derwüş (Hekaýa)
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Betman
0 Okalan sany: 485 Jogaplar: 0
Gidiji bolma
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 588 Jogaplar: 1
Bank hünärmenleriniň hünär derejesiniň kämilleşdirilişi
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde günsaýyn pajarlap ösýän ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen çäreler toplumynda zähmet gorlaryny netijeli peýdalanmakda, harytlara we hyzmatlara bolan islegleri kanagatlandyrmakda, ýurduň ykdysady, maliýe we bank toplumyny ösdürmekde ýokary hünär derejeli, başarnykly we tejribeli hünärmenleriň bolmagy Berkarar döwletiň bag-tyýarlyk döwrüniň talaby bolup durýar....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 659 Jogaplar: 1
Gözellik maşklary
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 475 Jogaplar: 0
Bagt köşgi
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 683 Jogaplar: 0
SEULDA DÜNÝÄ ŞYGRYÝETINIŇ NUSGAWY ŞAHYRY MAGTYMGULA SARPA GOÝULÝAR
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 419 Jogaplar: 0
Döwletlilik patasy.
Döwletlilik patasy.
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 487 Jogaplar: 0
Kомплекс упражнений производственной гимнастики
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 458 Jogaplar: 1
Beýik söýginiň ýeke-täk watany.
Beýik söýginiň ýeke-täk watany.
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 648 Jogaplar: 0
Shu surada unslije seredin, kim dushunen bolsa, tesbirlerinizi yazyn mahriban agzalar!!!
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 472 Jogaplar: 2
19 идеальных мест для уединения
19 идеальных мест для уединенияЕсли вы устали от быстрого темпа жизни и огромного количества непрекращающихся дел и забот, можно уехать подальше из города и уединиться в маленьком домике на краю света. Вот вам несколько отличных вариантов. На сколько времени вас хватит?...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 1757 Jogaplar: 1
Gülmek ömürden.
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1494 Jogaplar: 2
ÝARYŞLAR WE GÖRKEZME ÇYKYŞLAR
ÝARYŞLAR WE GÖRKEZME ÇYKYŞLAR“Sagdynlyk we bagtyýarlyk” ady bilen geçirilýän köpçülikleýin bedenterbie-sport we medeni – sagaldyş çäreleriniň ikinji güni erkekleriň arasynda welosiped boýunça Türkmenstanyň çempionaty, şeýle hem söweş sungaty ussatlarynyň görkezme çykyşlary bilen dowam etdi....
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 434 Jogaplar: 1
Işgärler üçin maşklar
Ýazylan wagty: 02 апреля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 476 Jogaplar: 0
«« « 407 408 409 410 411 413 414 415 416 417 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,31023 sek. ýüklenen baýt: 47735