Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Budapeştden hoş habar.
Wengriýanyñ Budapeşt şâherinde küşt boýunça halkara ýaryş tamamlandy. Ol...
Ýazylan wagty: 19 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 283 Jogaplar: 2
Türkmen milli göreşiniň taryhy.
Ýazylan wagty: 19 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 345 Jogaplar: 0
Jan saglygyň bolmaz hiç deňi-taýy
Ýazylan wagty: 19 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 368 Jogaplar: 0
Hormatly ildeshler !
Hormatly ildeshler ! Hemmanizi Turkmenistanyn Konstitusiyasy...
Ýazylan wagty: 18 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 331 Jogaplar: 0
BILDIRIŞ.
Gözel paýtagtymyzda 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 284 Jogaplar: 0
XXI asyryň ägirt uly gurluşygyndan
Biz XXI asyryň ägirt uly gurluşygynyň – TOPH gazgeçirijisiniň çekilýän ýeri bolan Garagum çölünde bolýarys. Bu hakykat milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň, Päkistanyň we Hindistanyň döwlet baştutanlary bilen resmi duşuşyklary bilen şertlendirilendir. Şol duşuşyklaryň netijesinde hyzmatdaşlyk etmek hem-de TOPH taslamasyny amala aşyrmak hakynda resminamalaryň tutuş toplumy taýýarlanyldy. Indi türkmen energiýa serişdeleri üçin Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşen täze bazarlar açyldy – 2015-nji ýylyň dekabrynda dört döwletiň baştutanlary ägirt uly “Galkynyş” gaz käninde dabaraly ýagdaýda TOPH gazgeçirijisiniň gurluşygyna badalga berdiler. Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen TOPH gazgeçirijisiniň türkmen bölegini gurmak işleri “Türkmennebitgazgurluşyk” we “Türkmengaz” döwlet konsernleriniň üstüne ýüklenildi.   ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 285 Jogaplar: 0
MAGTYMGULY SÖZLÂR TILI TÜRKMENIÑ.
Ter güllere beslenip lowurdap gelen maý aýy toý baýramlara baý aý bolup her ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 355 Jogaplar: 1
Adam Hukuklary we azatlyklary baradaky alada .
Adam  Hukuklary we azatlyklary baradaky alada .
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 471 Jogaplar: 0
Kör pakyr kümüşi misi näbilsin
Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň bu sözlerini sözbaşy edip almagymyz ýöne ýere däl. Meniň gürrüňini etjek bolýan mowzugym gözüň körlig...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan Musulman
1 Okalan sany: 383 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 365 Jogaplar: 0
ÇAPYKSUWARLAR YZGANTDA.
Magtymguly Pyragynyñ şygryýet güniniñ öñisyrasynda Ýapyk binalarda we söwe...
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 369 Jogaplar: 1
Görünmez Pursatlar Kameralara Düşürilse
Günlük durmuşymyzda ençeme ýagdaýlar başymyza gelýär we bular kamera düşürilen wagty orta örän gyzykly suratlar çykýar....
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1151 Jogaplar: 1
Soňky döwürde moda bolan "ýüzleri üýtgetme" usuly
"Ýüzleri üýtgetme" usulyny nädogry ulanyp ýerine ýetirilen birnäçe gyzykly we gülkünç suratlar☺☺☺...
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1136 Jogaplar: 1
„Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan“ gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri
„Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan“ gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 352 Jogaplar: 0
“Keramata garaşan” rowaýat
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 315 Jogaplar: 0
Öz derwezäňe gol ursaň näme bolýar?
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 326 Jogaplar: 0
Aýallar haçandan bäri Olimpiada oýunlaryna gatnaşýarlar?
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
“Halasgäri-tebigat”
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 335 Jogaplar: 0
“Halypa synagy”
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 339 Jogaplar: 0
«« « 408 409 410 411 412 414 415 416 417 418 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22145 sek. ýüklenen baýt: 47882