Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

XXI asyryň ägirt uly gurluşygyndan
Biz XXI asyryň ägirt uly gurluşygynyň – TOPH gazgeçirijisiniň çekilýän ýeri bolan Garagum çölünde bolýarys. Bu hakykat milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň, Päkistanyň we Hindistanyň döwlet baştutanlary bilen resmi duşuşyklary bilen şertlendirilendir. Şol duşuşyklaryň netijesinde hyzmatdaşlyk etmek hem-de TOPH taslamasyny amala aşyrmak hakynda resminamalaryň tutuş toplumy taýýarlanyldy. Indi türkmen energiýa serişdeleri üçin Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşen täze bazarlar açyldy – 2015-nji ýylyň dekabrynda dört döwletiň baştutanlary ägirt uly “Galkynyş” gaz käninde dabaraly ýagdaýda TOPH gazgeçirijisiniň gurluşygyna badalga berdiler. Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen TOPH gazgeçirijisiniň türkmen bölegini gurmak işleri “Türkmennebitgazgurluşyk” we “Türkmengaz” döwlet konsernleriniň üstüne ýüklenildi.   ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 286 Jogaplar: 0
MAGTYMGULY SÖZLÂR TILI TÜRKMENIÑ.
Ter güllere beslenip lowurdap gelen maý aýy toý baýramlara baý aý bolup her ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 356 Jogaplar: 1
Adam Hukuklary we azatlyklary baradaky alada .
Adam  Hukuklary we azatlyklary baradaky alada .
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 474 Jogaplar: 0
Kör pakyr kümüşi misi näbilsin
Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň bu sözlerini sözbaşy edip almagymyz ýöne ýere däl. Meniň gürrüňini etjek bolýan mowzugym gözüň körlig...
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan Musulman
1 Okalan sany: 383 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
Ýazylan wagty: 17 мая 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 365 Jogaplar: 0
ÇAPYKSUWARLAR YZGANTDA.
Magtymguly Pyragynyñ şygryýet güniniñ öñisyrasynda Ýapyk binalarda we söwe...
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 369 Jogaplar: 1
Görünmez Pursatlar Kameralara Düşürilse
Günlük durmuşymyzda ençeme ýagdaýlar başymyza gelýär we bular kamera düşürilen wagty orta örän gyzykly suratlar çykýar....
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1153 Jogaplar: 1
Soňky döwürde moda bolan "ýüzleri üýtgetme" usuly
"Ýüzleri üýtgetme" usulyny nädogry ulanyp ýerine ýetirilen birnäçe gyzykly we gülkünç suratlar☺☺☺...
Ýazylan wagty: 16 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1141 Jogaplar: 1
„Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan“ gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri
„Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan“ gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 352 Jogaplar: 0
“Keramata garaşan” rowaýat
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 315 Jogaplar: 0
Öz derwezäňe gol ursaň näme bolýar?
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 326 Jogaplar: 0
Aýallar haçandan bäri Olimpiada oýunlaryna gatnaşýarlar?
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 296 Jogaplar: 0
“Halasgäri-tebigat”
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 335 Jogaplar: 0
“Halypa synagy”
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 339 Jogaplar: 0
Lukman Hekimiň nesihatlary
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 945 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ ÖZBOLUŞLY SUNGATY BELARUSYŇ BAŞ ÇEPERÇILIK MUZEÝINDE GÖRKEZILDI
TÜRKMENISTANYŇ ÖZBOLUŞLY SUNGATY BELARUSYŇ BAŞ ÇEPERÇILIK MUZEÝINDE GÖRKEZILDI
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 279 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANDA HALKARA SÖWDASYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRILÝÄR
TÜRKMENISTANDA HALKARA SÖWDASYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRILÝÄR
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 335 Jogaplar: 0
YNSANPERWER MESELELERI BOÝUNÇA BÜTINDÜNÝÄ SAMMITINE BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
YNSANPERWER MESELELERI BOÝUNÇA BÜTINDÜNÝÄ SAMMITINE BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
Ýazylan wagty: 14 мая 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 281 Jogaplar: 0
BOKSÇYLARYÑ ÜSTÜNLIGI.
Türkmen boksçylary Gazagystanda tamamlanan halkara ýaryşynda şowly çykyş etd...
Ýazylan wagty: 12 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 328 Jogaplar: 0
HALKARA MATEMATIKA BÂSLEŞIGI.
Albaniýa döwletinde tamamlanan halkara matematika bâsleşiginde Türkmenistanly ...
Ýazylan wagty: 12 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 535 Jogaplar: 0
«« « 409 410 411 412 413 415 416 417 418 419 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19547 sek. ýüklenen baýt: 48221