Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gabyr zyýaraty
Ähli Sünnete görä, jesediň ýitip gitmegi bilen ruh ýok bolmaýar. Ruhlar bedenden aýrylandan soňra, nygmat ýa-da azap içinde galýar. Käbir wagtlarda beden bilen gatnaşygyny hem sakl...
Ýazylan wagty: 11 мая 2016 Ýazan Musulman
1 Okalan sany: 478 Jogaplar: 0
ÇAPYKSUWARLAR PARZDEPEDE.
   Düzüminde 17 çapyksuwary bolan atly ýörişe gatnaşyjylar Gökdep...
Ýazylan wagty: 10 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 330 Jogaplar: 1
Merhumyň belli günlerinde sadaka bermek
 Dinimiziň esasy çeşmesi bolan Gurhany kerimde we hadyslarda merhumyň belli günlerini bellemek bilen baglanşykly anyk delil ýok. Merhumyň belli günlerini bellemek örän gadymy oguz dess...
Ýazylan wagty: 10 мая 2016 Ýazan Musulman
1 Okalan sany: 749 Jogaplar: 0
ÝEÑIŞ GÜNI.
   Nexttm.com saýtynyñ okujylary we agzalary S...
Ýazylan wagty: 09 мая 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 661 Jogaplar: 1
ÖNÜMÇILIK MAŞKLARY
    ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 386 Jogaplar: 1
Welosiped sporty
Ýazylan wagty: 17 апреля 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 375 Jogaplar: 0
SAGLYK HAKYNDA
Ýazylan wagty: 17 апреля 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 840 Jogaplar: 1
Uçar ganatym – Türkmen bedewi
Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda, Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylygy we atçylyk sportyny ösdürmek...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 906 Jogaplar: 0
Bedew atym – ganatym
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýasynda Türkmenistan döwletimizi...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1810 Jogaplar: 0
ABŞda ysmaz oglan çipiñ kömegi bilen elini gymyldadyp başlady
ABS-nyñ Manhasset şäherindäki Feinstein Institute for Medical Research edarasynyñ alymlary ysmaz ýigide çip ornatdy,netijede ol elini ýene-de gymyldadyp başlady diýip “Hi-tech.mail.ru” ýazýar.Şikeslenmeden 5ýyl geçip,birinji gezek beýnisine zerur signallar goýberilen ýagdaýda kyn bolmadyk üm-yşaratlary ýerine ýetirmegi başardy....
Ýazylan wagty: 15 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 300 Jogaplar: 0
Android telefonlarynda ekrany ýazdyrmak üçin programma
Kompýuterde ekrany ýazgy etmek üçin öňki mowzuklarymyzda Action programmasy hakynda ýazypdym. Action programma ekrany wideo görnüşinde ýazgy etmäne örän amatly bolup, ol programmanyň kömegi bilen köp öwrediji wideolary taýýarlamak boljakdygyny barada pikir alyşypdyk. Ine bu gün bolsa edil şolar ýaly Android telefonlarynda ekrany wideo görnüşinde ýazmaga niýetlenen programmany size ýetirmekçi. (Şular ýaly programmany örän köp gözläpdim ine ahyry tapdym)...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 179 Jogaplar: 0
Türkmen bedewi – toý-baýramyň bezegi
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen şöhratly geçmişimize uly üns ber...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 596 Jogaplar: 0
Студенты Международного университета нефти и газа удостоились высоких наград международной интернет-олимпиады
Студенты Международного университета нефти и газа удостоились высоких наград международной интернет-олимпиады...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 511 Jogaplar: 0
В Выставочном центре Союза художников Туркменистана экспонируются работы, представляющие современное изобразительное искусство страны
В Выставочном центре Союза художников Туркменистана экспонируются работы, представляющие современное изобразительное искусство страны...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 698 Jogaplar: 0
SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESINI PUGTALANDYRMAK ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK
Türkmen paýtagtynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek ulgamynda milli we halkara tejribesine bagyşlanan iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň işine gatnaşmak üçin degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň esasy hünärmenleri, şeýle hem Merkezi Aziýada neşeleriň ýaýradylmagynyň öňüni almak boýunça Ýewropa Bileleşiginiň Maksatnamasynyň halkara bilermenleri Ýanuş Sieroslawski we Krşiştof Ostaşewskiý çagyryldy.Maslahatda geçirilen tanyşdyryş çäreleriniň barşynda ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini, şol sanda ýaşlaryň arasynda işjeň kemala getirmegiň milletiň saglygyny berkitmekde zerur şert bolup durýandygy bellenildi. Bu mesele häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň derejesine çykaryldy hem-de jemgyýetiň saglygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen köpsanly maksatnamalaryň esasyny düzýär. Öňde goýlan wezipeleri amala aşyrmak üçin ýurdumyzda degişli çäreler yzygiderli durmuşa geçirilýär, şol sanda saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamynyň düzümleri döwrebaplaşdyrylýar hem-de giňeldilýär....
Ýazylan wagty: 14 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 403 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň wekiliýeti GDA-nyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy
Türkmenistanyň wekiliýeti GDA-nyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdyRussiýanyň paýtagty Moskwa şäherinde Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Mejlise Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri E.Abdyldaýew başlyklyk etdi....
Ýazylan wagty: 14 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 318 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi2016-njy ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Aleksandr Žilkini kabul etdi....
Ýazylan wagty: 14 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 309 Jogaplar: 0
Потрясающие места
Ýazylan wagty: 13 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 639 Jogaplar: 0
Живое гейзерное озеро на Алтае
Ýazylan wagty: 13 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 207 Jogaplar: 0
Невероятные фотографии грозы.
Ýazylan wagty: 13 апреля 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 227 Jogaplar: 0
«« « 410 411 412 413 414 416 417 418 419 420 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20218 sek. ýüklenen baýt: 51110