Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ýoluňyz akbolsun eziz ildeşler! owaz radio(220613ý)
2013-nji ýylyň iýun aýynyň 22-si güni (Şu gün), Owaz radio ýaýlymyndan, barja işini taşlap internet agzal...
Ýazylan wagty: 22 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 421 Jogaplar: 2
Tigir sportunyň taryhyndan
Tigir sportunyň taryhyndan...
Ýazylan wagty: 22 июня 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 383 Jogaplar: 3
Ussatlyk ýoly
Ussatlyk ýolyMeniň gürrüňini etjek bolýan ussadymyň ata-baba, t...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 941 Jogaplar: 2
Gysga habar
...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 301 Jogaplar: 1
Kabbadi
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 383 Jogaplar: 3
Orak barha gyzyşýar
Ýurdumyzda bugdaýy iň köp ekýän Ahal welaýatynyň bugdaýly meýdanlarynda gal...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 337 Jogaplar: 1
Как правильно есть фрукты: Правила этикета
Как правильно есть фрукты...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 506 Jogaplar: 2
çagalaryň bäsleşigi
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 418 Jogaplar: 1
Ybraýym Halyl rowaýatynyň soňky bölegi...
- Eý, Ysmaýyl jan, biz senden müňde bir razydyrys. Senem bizden razy bolgun - diýip, gözlerinden ýaş akdyryp duran ahun Ysmaýyl jana garap, bir söz aýdarma...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 471 Jogaplar: 1
1 million tonna türkmen gallasy taýýar!
Türkmenistanyň gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar—ýurdumyzyň ka...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 404 Jogaplar: 1
Küşt sport mekdebi 30 ýaşady.
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 349 Jogaplar: 1
Awaza - medeni baýramçylygyň öňüsyrasynda
Her halkyň nesil-nebere daragtyny Nuh eýýamyna eltip bolar, emma olaryň her birinden dünýä nusgalyk medeniýeti tapyp bolmaz. Beýik ykbally bolmak, beýik taryhly bolmak, beýik medeniýetli bolmak her halka miýesser edýän mertebe däl. Taryhyň dowamynda döwletliligiň, ylymlylygyň, ugur we oýlap tapyjylygyň esasy nyşany hasaplanan eždatlarymyz däp-dessur, urp-adat, edim-gylym, ylym-bilim ýaly ykbalyňa dahylly, ömrüňe ähmiýetli ähli ugurlarda gözüňi dokundyrýan, göwnüňi galkyndyrýan işleri edipdirler. Ýa-ha bu häsiýet ezeli ykbal, ýa-da müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşe-kämilleşe, ýasawymyza, süňňümize, köňlümize siňip giden aýratynlyk. ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
2 Okalan sany: 561 Jogaplar: 1
10 любопытных теорий из психологии
Психология дает просто...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 505 Jogaplar: 3
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz ...
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz ... Tehnologiýa gün saýyn ösýär, özgerýär. Şonuň ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Salam
3 Okalan sany: 1267 Jogaplar: 3
Ybraýym Halyl rowaýatynyň dowamy...
Ybraýym Halyldan bu sözni eşiden ahun gözlerini ýumdy. Süňňi gowşap gitdi. Göýä onuň gözleriniň öňünde Ysmaýyl jany...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 646 Jogaplar: 2
7 причин по которым нужно есть яблоки.
1. Яблок...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 416 Jogaplar: 4
Üns beriň!
Şu görýän suratyňyzda näçe sany atyň suratyny görýärsiňiz? 
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 412 Jogaplar: 11
Behiştde hemişe bahar
     Entek ýetilmedik arzuwyň süýjüligi ýaly datly zat, elden giderlen pursadyň ökünji ýaly ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 573 Jogaplar: 6
Hurmuzfarra şäherçesi
Beýik ýüpek ýolunyň taryhyny öwrenmekde irki we orta asyr syýahatçylarynyň eserleri ygtybarly taryhy çeşme bolup hyzmat edýär. Şol çeşmelerde ady ýyg...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 533 Jogaplar: 6
Halkara söwda we kerwen ýollary
HALKARA SÖWDA WE KERWEN ÝOLLARY...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
5 Okalan sany: 723 Jogaplar: 4
«« « 411 412 413 414 415 417 418 419 420 421 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19262 sek. ýüklenen baýt: 47459