Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanda Hazar deňzi boýunça sebit okuw maslahaty geçýär
Türkmenistanda Hazar deňzi boýunça sebit okuw maslahaty geçýär
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 538 Jogaplar: 0
Birža täzelikleri
Birža täzelikleri
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 209 Jogaplar: 0
Türkmen topragynyň gülläp ösýän zamanasy
Türkmen topragynyň gülläp ösýän zamanasy
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 323 Jogaplar: 0
Dubaý otaglary suwuň aşagynda boljak ajaýyp suwüsti jaýlary gurmagy meýilleşdirýär
Dubaý otaglary suwuň aşagynda boljak ajaýyp suwüsti jaýlary gurmagy meýilleşdirýärBirleşen Arap Emirligi we esasan hem Dubaý, özleriniň innowasion we geň galdyryjy konseptleri bilen belli bolan ajaýyp taslamalaryny durmuşa geçirýärler. Bu ýyl tutanýerli özgerýän önümçiligiň biri "Floating Seahorse" - ýarysy suwuň aşagynda bolan suwüsti kaşaň willalar bolup durýar.Biz hem Nätdiňäý bu pikirden agzymyzy açdyk.Bu kaşaň jaýlar toplumy 42 gämi/willalardan ybaratdyr....
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 360 Jogaplar: 0
Cupertinolu şereketriniň täze enjamlary tanatma çäresiniň resmi senesi ahyry belli boldy.
Cupertinolu şereketriniň täze enjamlary tanatma çäresiniň resmi senesi ahyry belli boldy....
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 184 Jogaplar: 0
Söýgülileriň gatnaşyklarynda deňagramlylyk kadalary
Söýgülileriň gatnaşyklarynda deňagramlylyk kadalaryKöne däp-dessurlaryň bize tersine ynandyryşyna garamazdan, bu gün gatnaşyklarda 50/50 ýardamlaşma öňe sürülýär.Ýardamlaşma - günlük işler, gazanç we kararlaryň bile berilmegidir. Sebäbi deňagramly gatnaşyklaryň netijesinde, her kim özüniň diňlenýänini, gereklidigini we elmydama goldanýanlygyny bilýär.Käwagt gatanaşyklarda gyz ýa-da erkekligiňe garamazdan ýerine ýetirmeli işler bolýar. Eger-de siz diňlemeýän, söýgüňizi belli etmeýän ýa-da goldaw bermeklige girişmeýän bolsaňyz onda siz deňagramly gatnaşyklara taýýar däl.Eger siz öz ikinji ýaryňyz bilen dogry we adalatly gatnaşyk içinde bolmaga taýýar bolsaňyz, size sagdyn asylly kadalary hödürleýäris:1. Hiç biriňiz gürleşik wagtynda üstün çykmaly däl. Uruş sögüş ýaraşmaga ýer goý. Elbet-de uruşsyz, gürleşip meseleleri çözmegi öwrensek, hiç kimiň ýüregi agyrmaz...
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 212 Jogaplar: 0
Oýunlaryñ peýdalary
Oýunlaryñ peýdalaryOýunlaryñ ynsan beýnine we psihologiýasyna peýdalary barada gysgaça maglumat...
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 283 Jogaplar: 0
Dubaýda dünýäniň ilkinji suwasty tennis meýdançasy gurular.
Dubaýda dünýäniň ilkinji suwasty tennis meýdançasy gurular."8+8 Concept Studio"-dan Polşaly binagär Krzystof Kotala, örän tutanýerli taslama bilen öňe çykdy - suwasty tennis meýdançasy. Tennis toplumy Pars Aýlagynda deňiz kenaryndan uzakda, Burj al Arab bilen Palm Jumeirah adalarynyň arasynda ýerleşer. Tomaşaçylaryň şol ýerde syn etmäge saýlawy bolar: ýedi meýdançalaryň birinde tennis oýnuna tomaşa etmek ýa-da uly aýna gümmeziň aşagyndan ajaýyp deňiz durmuşyna syn etmek....
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 361 Jogaplar: 1
Ylyma göra, ýumurtga gaýnatmagyň iň gowy ýoly
Ylyma göra, ýumurtga gaýnatmagyň iň gowy ýolyDogry gaýnadylan ýumurtga taýýarlamak göräýmäge aňsat ýalydyr. Wagtyň geçmegi bilen, ýa ýumurtganyň agy gaty bolýar, ýa sarysy guran bolýar, ýa-da ählisi gabyga ýapyşyp arassalanmasyny çylşyrymlaşdyrýar.Ýumurtga iki dürli maddadan ybarat bolany üçin bunuň ählisi bolup geçýär. Gerekli suwuklygy ýa-da gatylygy gazanmak üçin ýumurtganyň agyny we sarysyny dürli temperaturalarda gaýnatmak gerek. Ýumurtganyň agy üçin dogry temperatura 82°C we sarysy üçin 77°C. Amerikan aşpez Kenji Lopez-Alt ýumurtgany gaýnatmakda iň gowy usuly tapmak üçin ylyma ýüzlendi. Ol birnäçe ýumurtgany gaýnap duran suwa 30 sekuntlyk atdy, soňra temperaturany peseltmek üçin birnäçe buz kubyny goşdy. Her 30 sekunt ol bir ýumutgadan çykaryp olaryň konsistensiýasyny barlady.. Bu bolsa netije...
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 251 Jogaplar: 0
Международный арбитражный суд оставил без удовлетворения исковые требования „Içkale Inşaat Limited Şirketi"
Международный арбитражный суд оставил без удовлетворения исковые требования „Içkale Inşaat Limited Şirketi"Международный арбитражный суд при Международном центре по разрешению инвестиционных споров (МЦУИС) своим решением от 8 марта 2016 года оставил без удовлетворения исковые требования турецкой компании „Içkale Inşaat Limited Şirketi", предъявленные против Туркменистана....
Ýazylan wagty: 13 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 224 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi...
Ýazylan wagty: 12 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 161 Jogaplar: 0
Türkmenistan – mirasa sarpa goýmagyň hem-de okgunly özgertmeleriň mekany
Türkmenistan – mirasa sarpa goýmagyň hem-de okgunly özgertmeleriň mekany...
Ýazylan wagty: 12 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 520 Jogaplar: 0
Çempionata ýol açýan uly ýeňişler
Çempionata ýol açýan uly ýeňişler
Ýazylan wagty: 11 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 190 Jogaplar: 0
«Студенческая красавица - 2016»
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 350 Jogaplar: 0
Paýtagtymyz Aşgabadyñ Sergi köşginde Gül sergisinden
Paýtagtymyz Aşgabadyñ Sergi ...
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 213 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergi öz işini tamamlady
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 184 Jogaplar: 0
Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda
Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda...
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 330 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etd
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 180 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet ministrini kabul etdi
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 180 Jogaplar: 0
«« « 415 416 417 418 419 421 422 423 424 425 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,27375 sek. ýüklenen baýt: 51541