Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Sport täzelikleri.
            Türkmen talyplary Kazan şäherinde geçiriljek tomusky Uniwersiýada şu günlerden taýýarlyk görýärler. Talyplaryň sport baýramçylygy hasaplanýan Uniwersiýa adany esaslandyryjy Žan Petižan ony ilki “Uniwersitetleriň olimpiýa oýunlary“ diýip atlandyrmak isläpdir. Emma häzirki zamanyň olimpiýa oýunlaryny esaslandyryjy  Pýer-de Kuberten bu teklibi üzül-kesil goldamandyr. Şeýlelikde, ilkinji Uniwersiýada “Talyplaryň halkara ýaryşlary“ ady bilen geçirilipdir. Uniwersiýada 6-njy iýuldan 17-nji iýula çenli aralykda dowam edip oňa 17-28 ýaş aralygyndaky  talyplara gatnaşmaga hukuk berilýär. Türkmen talyplary sportuň  15-e golaý görnüşinden gatnaşarlar.                ...
Ýazylan wagty: 08 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
90 Okalan sany: 6489 Jogaplar: 1
Как чистить золотые украшения
Мыльный раствор
Ýazylan wagty: 05 февраля 2013 Ýazan Shutnick
56 Okalan sany: 4754 Jogaplar: 1
20 фактов о пищеварении
Предлагаем вашему вниманию подборку любопытных фактов о пищеварении.1. Ваш пищеварительный ...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2013 Ýazan Shutnick
123 Okalan sany: 5473 Jogaplar: 1
Terbiýäniň jadyly dünýäsi.
Çaga körpelikde edep, bilim-terbiýe bermek bilen onuň zehinini, başarnyklaryny, ukyplaryny dogry ugra gönükdirmek zerurdyr. Çagany islendik ugra gönükdirmegiň ilkinji şerti ony nämedir bi...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2013 Ýazan HEZRET
29 Okalan sany: 789 Jogaplar: 1
«Нешеден саплананың соңкы ойланмалары».
Gundogar-news.com saýtyndan alyndy:Мен 17.01.2013 й. чыкан «Неше ёк, ахы ёк» ат билен чыкан мака...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
60 Okalan sany: 4857 Jogaplar: 4
Suratkeş Mäterguly Orazberdiýewiň 75 ýaşy mynasybetli gurnalan şahsy sergisiniň açylyş dabarasy.
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Çeprçilik sergiler müdirligi Sizi Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uly mugallymy...
Ýazylan wagty: 31 января 2013 Ýazan NEXTTM
24 Okalan sany: 792 Jogaplar: 1
Bägüller – söýginiň güli...
Gülleriň ajaýyp gözelligi mydama adamlaryň göwnüni götermek bilen, olaryň köňül aramyna hoşamaýlyk aralaşdyrýar. Megerem, siziň her biriňiziň öz göwün söýe...
Ýazylan wagty: 31 января 2013 Ýazan Marala
23 Okalan sany: 821 Jogaplar: 1
Neşekeş
Neşe adamyň ruhy ýagdaýyna erbet täsir edýändigi hemişe siziň ýadyňyzda bolsyn. Adam nähili oňat terbiýeli bolsa-da, neşä özini aldyransoň, düýpgöter üý...
Ýazylan wagty: 30 января 2013 Ýazan NEXTTM
33 Okalan sany: 607 Jogaplar: 3
1 milliard adamlaryň gündeki endigi! (SEN şolaryň birimi ?...)
Ýetginjekler bukyja ýerde, ojagaş gowy zady elden-ele geçirip daşyna geçdiler, ýöne hezilini görüp bilmediler. Ýa-da Afrika ýurtlarynyň biriniň polisiýa işgäri, ojagaş zat bilen, jen...
Ýazylan wagty: 30 января 2013 Ýazan HEZRET
53 Okalan sany: 7270 Jogaplar: 2
Bagtly bolmak hakda...
1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüňizi bagtly saýyň!2. Öz söýýän käri...
Ýazylan wagty: 29 января 2013 Ýazan NEXTTM
56 Okalan sany: 11174 Jogaplar: 1
Sport täzelikleri...
...
Ýazylan wagty: 29 января 2013 Ýazan Betman
12 Okalan sany: 877 Jogaplar: 1
Hal­ka­ra Žau­ti­kow olim­pia­da­sy
Ýazylan wagty: 27 января 2013 Ýazan NEXTTM
16 Okalan sany: 1362 Jogaplar: 2
Ýazgyt...
Bir gün Pygamberimiziň huzuryna bir adam gelip, öz keç ykbalyndan  nalapdyr. Hezreti Pygamber aleýhisselam ýylgyryp şeýle diýýär.Juda beýle däldir-le. Ç...
Ýazylan wagty: 25 января 2013 Ýazan NEXTTM
23 Okalan sany: 658 Jogaplar: 2
Gü­lüň şi­re­si diş ke­sel­le­rin­de peý­da­la­ny­lar....
Gadymy döwürlerden bäri gülüň suwy we ýagy dürli maksatlar bilen ulanylyp gelinýär....
Ýazylan wagty: 22 января 2013 Ýazan Betman
33 Okalan sany: 639 Jogaplar: 0
Taýwanda has arzan planşetiň çykmagyna garaşylýar...
Ýazylan wagty: 20 января 2013 Ýazan Betman
27 Okalan sany: 705 Jogaplar: 3
YLYM BARADA
أَسْتَعِذُ بِاللهِ:  هُوَ اَالذِي بَعَث  فِي الاُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِم وَ يُعَلِّمُهُم الْكِتَابَ  وَالْحِكْمَـﺔَ وَ اِنْ كَانُوا مِنْ  قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينَ*   سورﺓ الجمعـﺔ ۲....
Ýazylan wagty: 18 января 2013 Ýazan GundogarNews
33 Okalan sany: 1304 Jogaplar: 1
“Fa­lans­ter” ki­tap dü­ka­ny....
“Fa­lans­ter” ki­tap dü­ka­ny 2012-nji ýyl­da iň köp oka­lan ki­tap­la­ryň reý­tin­gi­ni ge­çir­di....
Ýazylan wagty: 18 января 2013 Ýazan Marala
13 Okalan sany: 2277 Jogaplar: 0
“App­le”-iň no­bat­da­ky tä­ze en­ja­my “iP­ho­ne 5S”....
“App­le”-iň no­bat­da­ky tä­ze en...
Ýazylan wagty: 18 января 2013 Ýazan Betman
52 Okalan sany: 3904 Jogaplar: 2
Neşe ýok – ahy ýok!
Adam ýagdaýa baha bereninde, başdan geçiren durmuşyna, öz töweregindäki gurşawa görä, baha bermäge ukyply bоlýar. Şоl nukdaý nazardan men şäheriň ...
Ýazylan wagty: 17 января 2013 Ýazan GundogarNews
55 Okalan sany: 4504 Jogaplar: 1
Du­baý­da ha­ly ýar­mar­ka­sy ge­çi­ril­ýär.....
Dubaýda, 14-nji ýanwara çenli dowam etjek söwda festiwala dünýäniň dürli ý
Ýazylan wagty: 14 января 2013 Ýazan Betman
31 Okalan sany: 1728 Jogaplar: 0
«« « 420 421 422 423 424 426 427 428 429 430 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23113 sek. ýüklenen baýt: 49506