Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Oýunlaryñ peýdalary
Oýunlaryñ peýdalaryOýunlaryñ ynsan beýnine we psihologiýasyna peýdalary barada gysgaça maglumat...
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 286 Jogaplar: 0
Dubaýda dünýäniň ilkinji suwasty tennis meýdançasy gurular.
Dubaýda dünýäniň ilkinji suwasty tennis meýdançasy gurular."8+8 Concept Studio"-dan Polşaly binagär Krzystof Kotala, örän tutanýerli taslama bilen öňe çykdy - suwasty tennis meýdançasy. Tennis toplumy Pars Aýlagynda deňiz kenaryndan uzakda, Burj al Arab bilen Palm Jumeirah adalarynyň arasynda ýerleşer. Tomaşaçylaryň şol ýerde syn etmäge saýlawy bolar: ýedi meýdançalaryň birinde tennis oýnuna tomaşa etmek ýa-da uly aýna gümmeziň aşagyndan ajaýyp deňiz durmuşyna syn etmek....
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 366 Jogaplar: 1
Ylyma göra, ýumurtga gaýnatmagyň iň gowy ýoly
Ylyma göra, ýumurtga gaýnatmagyň iň gowy ýolyDogry gaýnadylan ýumurtga taýýarlamak göräýmäge aňsat ýalydyr. Wagtyň geçmegi bilen, ýa ýumurtganyň agy gaty bolýar, ýa sarysy guran bolýar, ýa-da ählisi gabyga ýapyşyp arassalanmasyny çylşyrymlaşdyrýar.Ýumurtga iki dürli maddadan ybarat bolany üçin bunuň ählisi bolup geçýär. Gerekli suwuklygy ýa-da gatylygy gazanmak üçin ýumurtganyň agyny we sarysyny dürli temperaturalarda gaýnatmak gerek. Ýumurtganyň agy üçin dogry temperatura 82°C we sarysy üçin 77°C. Amerikan aşpez Kenji Lopez-Alt ýumurtgany gaýnatmakda iň gowy usuly tapmak üçin ylyma ýüzlendi. Ol birnäçe ýumurtgany gaýnap duran suwa 30 sekuntlyk atdy, soňra temperaturany peseltmek üçin birnäçe buz kubyny goşdy. Her 30 sekunt ol bir ýumutgadan çykaryp olaryň konsistensiýasyny barlady.. Bu bolsa netije...
Ýazylan wagty: 15 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 251 Jogaplar: 0
Международный арбитражный суд оставил без удовлетворения исковые требования „Içkale Inşaat Limited Şirketi"
Международный арбитражный суд оставил без удовлетворения исковые требования „Içkale Inşaat Limited Şirketi"Международный арбитражный суд при Международном центре по разрешению инвестиционных споров (МЦУИС) своим решением от 8 марта 2016 года оставил без удовлетворения исковые требования турецкой компании „Içkale Inşaat Limited Şirketi", предъявленные против Туркменистана....
Ýazylan wagty: 13 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 226 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi...
Ýazylan wagty: 12 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 162 Jogaplar: 0
Türkmenistan – mirasa sarpa goýmagyň hem-de okgunly özgertmeleriň mekany
Türkmenistan – mirasa sarpa goýmagyň hem-de okgunly özgertmeleriň mekany...
Ýazylan wagty: 12 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 527 Jogaplar: 0
Çempionata ýol açýan uly ýeňişler
Çempionata ýol açýan uly ýeňişler
Ýazylan wagty: 11 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 193 Jogaplar: 0
«Студенческая красавица - 2016»
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 356 Jogaplar: 0
Paýtagtymyz Aşgabadyñ Sergi köşginde Gül sergisinden
Paýtagtymyz Aşgabadyñ Sergi ...
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 216 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergi öz işini tamamlady
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 186 Jogaplar: 0
Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda
Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda...
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 335 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etd
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 185 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet ministrini kabul etdi
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 182 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet ministrini kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet ministri, Abu-Dabiniň “ADNOC” milli nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy jenap Sultan bin Ahmed Sultan Al-Jaberi kabul etdi. Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik hem-de türkmen topragynda mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza BAE-niň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýanyň, BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Muhammed Bin Raşid Al Maktumyň hem-de Abu-Dabiniň mirasdüşer şazadasy, BAE-niň Ýaragly Güýçleriniň Belent serkerdebaşysy Şeýh Muhammed Bin Zaýed Al-Nahaýanyň salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirip, Birleşen Arap Emirliklerinde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirilýändigini aýtdy. Ägirt uly ykdysady we serişde kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan ygtybarly we geljegi uly hyzmatdaş hasaplanýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ugruna ygrarlydygyny tassyklap, ýurdumyzyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklary berkitmäge we ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belledi. Şol gatnaşyklar turuwbaşdan deňhukukly, birek-birege hormat goýmak ýörelgeleriniň we hoşniýetli erk-islegiň esasynda guralýar. Milli Liderimiz BAE-niň ýolbaşçylaryna iň gowy arzuwlaryny ýollap, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga ýokary baha berdi hem-de ýylsaýyn täze mazmun bilen baýlaşýan döwletara gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Duşuşygyň barşynda ileri tutulýan ugurlaryň birnäçesinde, şol sanda ýangyç-energetika toplumynda, nebiti gaýtadan işleýän, himiýa senagaty we gaýtadan dikeldilýän energiýa ulgamlarynda iki ýurduň özara gatnaşyklary giňeltmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan uzakmöhletleýin ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen öňdebaryjy dünýä tejribesini hem-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlaryna täze işläp düzmeleri ornaşdyrmagy ugur edinýär. BAE-niň döwlet ministri öz nobatynda arap kompaniýalarynyň öňdengörüjilikli energetika strategiýasyny üstünlikli amala aşyrýan Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tassyklady. Şol strategiýa nebitgaz pudagyny düýpli döwrebaplaşdyrmaga we energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň eksport ugurlaryny diwersifkasiýalaşdyrmaga gönükdirilendir. Myhman türkmen bazarynyň geljeginiň uludygyny belläp, muňa diňe garaşsyz bilermenler tarapyndan tassyklanan baý nebitgaz serişdeleri däl-de, eýsem, ýurtda işewürlik üçin ähli şertleriň, şol sanda amatly maýa goýum ýagdaýynyň we okgunly ykdysady ösüşiň şaýatlyk edýändigini aýtdy. Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we BAE-niň döwlet ministri Türkmenistanyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň geljekde hem iki dostukly ýurtlaryň we olaryň halklarynyň bähbidine has-da berkejekdigine we giňeljekdigine ynam bildirdiler. Duşuşyga Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Abdulla Al-Adab gatnaşdy....
Ýazylan wagty: 10 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 163 Jogaplar: 0
В Ашхабаде обсудили принципы и этику работы сотрудников исправительных колоний
В Ашхабаде обсудили принципы и этику работы сотрудников исправительных колонийПредставители правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений из различных регионов Туркменистана обсудили принципы и этику работы сотрудников исправительных колоний во время организованного ОБСЕ обучающего курса, который завершился в Ашхабаде....
Ýazylan wagty: 05 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 271 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Ýazylan wagty: 05 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 307 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş ulgamy: halkara ölçegleriniň derejesinde
Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş ulgamy: halkara ölçegleriniň derejesinde...
Ýazylan wagty: 05 марта 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 348 Jogaplar: 0
Güýç-kuwwat, ýeňşe bolan erk hem-de sagdyn ruh
Güýç-kuwwat, ýeňşe bolan erk hem-de sagdyn ruh
Ýazylan wagty: 05 марта 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 327 Jogaplar: 0
Ýylyñ işewür zenany
Ýazylan wagty: 04 марта 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 480 Jogaplar: 1
«« « 420 421 422 423 424 426 427 428 429 430 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19113 sek. ýüklenen baýt: 54198