Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

HYTAÝ ŞEREKETINDEN “BLUBOO XWATCH”
HYTAÝ ŞEREKETINDEN “BLUBOO XWATCH”...
Ýazylan wagty: 27 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 234 Jogaplar: 0
ÝAPONLARDAN TÄZE TEHNOLOGIÝA
ÝAPONLARDAN TÄZE TEHNOLOGIÝA...
Ýazylan wagty: 27 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 281 Jogaplar: 0
“BARMAK YZYNY TANAMA” TEHNOLOGIÝASY
“BARMAK YZYNY TANAMA” TEHNOLOGIÝASY...
Ýazylan wagty: 27 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 204 Jogaplar: 0
“APPLE” WE “SAMSUNG” BÄSDEŞLIGI
“APPLE” WE “SAMSUNG” BÄSDEŞLIGI...
Ýazylan wagty: 27 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 272 Jogaplar: 0
“DELL”-IŇ GIBRID KOMPÝUTERI
“DELL”-IŇ GIBRID KOMPÝUTERI...
Ýazylan wagty: 27 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 293 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerine, esgerlerine, gullukçylaryna we harby talyplara Gutlagy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerine, esgerlerine, gullukçylaryna we harby talyplara GutlagyHormatly Watan goragçylary!...
Ýazylan wagty: 27 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 349 Jogaplar: 0
Türkmenistana A/H1N1 dümew keseliniň geçmeginiň öňüni almak çäreleri güýçlendirilýär
Türkmenistana A/H1N1 dümew keseliniň geçmeginiň öňüni almak çäreleri güýçlendirilýärDünýäniň köp ýurtlarynda A/H1N1 dümew keseliniň  ýygy-ýygydan gabat gelýändigi sebäpli, Türkmenistanda dümew we beýleki ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça çäreler güýçlendirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzda dümew keselleriniň howply görnüşleri hasaba alynmaýar, adatça, möwsümleýin duşýan dümew keselleri bolsa ýaýramak derejesinden geçmeýär. Howply keselleriň peýda bolmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, hereket etmegiň maksatnamasy kabul edildi.  Arassaçylyk — gigiýena gözegçiliginiň derejesi güýçlendirildi. ...
Ýazylan wagty: 25 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 237 Jogaplar: 0
Ahal welaýatynda suw hojalyk desgalary ulanmaga berler
Ahal welaýatynda suw hojalyk desgalary ulanmaga berlerAhal welaýatynda suw hojalyk desgalary gurlup, ulanmaga taýýar edildi. Täze toplumy Altyn asyr we Kaka etraplarynda täze özleşdirilen  ekerançylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün eder. Ýerine ýetirilen işleriň çäklerinde Garagum derýasyndan ekerançylyk meýdanlaryna suw geçirijiligi eltiji akabanyň hem-de suw göteriji bekediniň gurluşygy ýerine ýetirildi. Bu suw göteriji bekediniň suw sorujy enjamlary Garagum derýasynyň derejesinden ýokarda ýerleşýän ekin meýdanlaryna suwuň ýeterlik möçberde berilmegine mümkinçilik berer. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 22-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde habar berildi....
Ýazylan wagty: 25 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 334 Jogaplar: 0
"Täze zaman" obasynda täze ýollar we köprüler gurlar
"Täze zaman" obasynda täze ýollar we köprüler gurlarTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 22-nji ýanwardaky mejlisinde Ahal welaýatynyň Derweze etrabynyň “Täze zaman”  obasynyň ulag düzümini abadanlaşdyrmak, hususan-da, döwrebap awtomobil ýollary we köprüleri gurmak boýunça   teklipler hödürlendi. Şol teklipler döwlet Baştutanynyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen taýýarlanyldy....
Ýazylan wagty: 25 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 516 Jogaplar: 0
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndyDaşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Panamadan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen  awtobenzini, nebit koksyny we binýatlyk ýagy satyn aldylar. Beýik britaniýaly işewürler  Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň göni arassalanan benzinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna  arassalanan pagta ýagy, nah ýüplük, pagta süýümi satyldy. Olary Russiýadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Beýik Britaniýadan,...
Ýazylan wagty: 25 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 234 Jogaplar: 0
2015-nji ýylyň iň gowy futbolçysyny yglan etmek bäsleşigi başlady
2015-nji ýylyň iň gowy futbolçysyny yglan etmek bäsleşigi başladyHormatly okyjylarymyz!...
Ýazylan wagty: 25 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 279 Jogaplar: 0
Türkmen Alabaýy gaplaň awlapdyr
javascript:nicTemp();
Ýazylan wagty: 23 января 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 795 Jogaplar: 1
Internet hyzmatlary baradaky taze maglumatlar
Ýazylan wagty: 22 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 432 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AWAZADA TÄZE SPORT TOPLUMLARYNYŇ TASLAMALARY BILEN TANYŞDY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AWAZADA TÄZE SPORT TOP...
Ýazylan wagty: 21 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 274 Jogaplar: 0
TÄZE ÝYLDA HALKARA ÝARYŞLARYNDAKY ILKINJI ÝEŇIŞLER
TÄZE ÝYLDA HALKARA ÝARYŞLARYNDAKY ILKIN...
Ýazylan wagty: 21 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 220 Jogaplar: 0
В Туркменистане самый низкий показатель потребления табака среди взрослого населения
В Туркменистане самый низкий показатель потребления табака среди взрослого населения...
Ýazylan wagty: 19 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 350 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gämi obasynda geçirilen ýas çäresine gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Gämi obasynda geçirilen ýas çäresine gatnaşdy18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasyna baryp, ýakynda dünýäden öten  Türkmenistanyň Gahrymany Myratberdi Sopyýewiň belli güni bolan ýedisi bilen baglanyşykly ýas dessuryna gatnaşdy....
Ýazylan wagty: 19 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 379 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti atly gezelenç etdi
Türkmenistanyň Prezidenti atly gezelenç etdi17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow  ahalteke bedewleriniň saklanylýan ýerine baryp, bu ýerde atly gezelenç etdi....
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 244 Jogaplar: 0
Halkara atçylyk sport toplumynda dabaraly maslahat geçirildi
Halkara atçylyk sport toplumynda dabaraly maslahat geçirildi17-nji ýanwarda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda ýerleşýän Halkara atçylyk sport toplumynyň mejlisler zalynda  dabaraly maslahat geçirildi. Onuň barşynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Gökdepe etrabynda Kärizek geňeşligini döretmek we onyň düzümine Aba Annaýew obasyny girizmek hakyndaky kararyndan gelip çykýan meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy....
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 209 Jogaplar: 0
“POLAROID”-DEN TÄZE FOTOENJAM “SNAP +”
“POLAROID”-DEN TÄZE FOTOENJAM “SNAP +”...
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 258 Jogaplar: 0
«« « 427 428 429 430 431 433 434 435 436 437 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,30122 sek. ýüklenen baýt: 51352