Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

MONITORLARDAN TELEFONLARA SIMSIZ ZARÝAD
MONITORLARDAN TELEFONLARA SIMSIZ ZARÝAD...
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 198 Jogaplar: 0
MESSI DÖWRI TAMAMLANAR
MESSI DÖWRI TAMAMLANAR...
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 334 Jogaplar: 0
“ALCATEL ONETOUCH FIERCE XL”
“ALCATEL ONETOUCH FIERCE XL”...
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 214 Jogaplar: 0
BÄSDEŞLERINDEN ARANY AÇDY
BÄSDEŞLERINDEN ARANY AÇDY...
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 257 Jogaplar: 0
Habar beriş serişdeleri üçin
2016-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda «Interfaks» habarlar agentligi resmi saýtynda «gepleşiklere ýakyndan gatnaşan biriniň» maglumatlaryna esaslanyp, «Gazpromyň» «Türkmengaza» 2016-njy ýyl üçin şertnamalaýyn arakesme etmegi teklip edendigi baradaky habary ýaýratdy.Şunuň bilen baglylykda, «Türkmengaz» Döwlet konserni berlen bu maglumatyň esassyzlygyny nygtamak bilen, 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda «Türkmengaz» DK-nyň Habarlar gullugynyň neşir eden press-relizinde «Gazprom eksportuň» 2016-njy ýylyň ýanwaryndan başlap türkmen tebigy gazyny almagyny bes edýändigi hakynda habar edendigini ýatladýar....
Ýazylan wagty: 16 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 275 Jogaplar: 0
Atamyrat we Garabogaz şäherlerinde guruljak howa menzilleri halkara ülňülerine laýyk geler
Atamyrat we Garabogaz şäherlerinde guruljak howa menzilleri halkara ülňülerine laýyk gelerTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi....
Ýazylan wagty: 16 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 320 Jogaplar: 0
Germaniýada Türkmenistanyň Ykdysadyýet güni geçiriler
Germaniýada Türkmenistanyň Ykdysadyýet güni geçirilerŞu ýylyň  5-nji fewralynda GFR-iň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet güni geçiriler....
Ýazylan wagty: 16 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 271 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri geçiriler
Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri geçiriler02:2616.01.2016  0 33 0 0Şu ýylyň 2-4-nji fewraly aralygynda Türkmenistanda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çäräniň çäklerinde “Türkmenistan” we “Watan” kinokonsert merkezlerinde amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi, Eýranyň sungat ussatlarynyň we folklor toparlarynyň konserti, eýran kinofilmleriniň görkezilişi, türkmen we eýran çagalar toparlarynyň bilelikdäki konserti guralar. Myhmanlar üçin ýurdumyzyň muzeý gymmatlyklary bilen tanyşmagy hem-de paýtagtymyzyň gözel ýerlerine baryp görmegi özünde jemleýän medeni maksatnama taýýarlanyldy. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde habar berildi....
Ýazylan wagty: 16 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 229 Jogaplar: 0
Türkmenistana getirilýän harytlaryň hili berk gözegçilige alnar
Türkmenistana getirilýän harytlaryň hili berk gözegçilige alnarTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutany  soňky wagtda ýurdumyza beýleki döwletlerden aýry-aýry ýaramaz hilli harytlaryň getirilişiniň artandygyny aýtdy....
Ýazylan wagty: 16 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 270 Jogaplar: 0
Ahal ýaýlasynda neşe serişdelerini, temmäki önümlerini ýakmak çäresi geçirildi
Ahal ýaýlasynda neşe serişdelerini, temmäki önümlerini ýakmak çäresi geçirildi14-nji ýanwarda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren birnäçe çäreleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini, bikanun getirilen temmäki önümleri ýakyp, ýok etmek boýunça çäre geçirildi....
Ýazylan wagty: 15 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 306 Jogaplar: 0
«Mekan» köşgünde «Sagdyn jemgyýet — bagtyýar durmuşyň kepili» atly maslahat geçirildi
«Mekan» köşgünde «Sagdyn jemgyýet — bagtyýar durmuşyň kepili» atly maslahat geçirildi14-nji ýanwarda  Aşgabatdaky “Mekan” köşgünde sagdyn durmuş ýörelgesiniň meselelerine bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi, oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurdumyzyň Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalarynyň,  ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ähli welaýatlaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri,  medeniýet hem-de sport ulgamynyň işgärleri, hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 15 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 278 Jogaplar: 0
Tennis
Tennis...
Ýazylan wagty: 15 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 307 Jogaplar: 0
Türkmenistanda meýletinçilik hakynda kanun kabul edildi
Türkmenistanda meýletinçilik hakynda kanun kabul edildiAşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäklerinde we bu iri halkara ýaryşyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek, şeýle hem ýaryşlary wagyz etmek maksady bilen, meýletinçilik we mahabat işi bilen baglanyşykly täze kanunçylyk taslamalary taýýarlanyldy....
Ýazylan wagty: 13 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 661 Jogaplar: 0
Mundan beýläk daşary ýurt pullary şahsy taraplaryň plastik kartlaryna geçiriler
Mundan beýläk daşary ýurt pullary şahsy taraplaryň plastik kartlaryna geçirilerTürkmenistanyň Merkezi banky şulary habar berýär:...
Ýazylan wagty: 13 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 300 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ MÖHÜM WEZIPELERINI ÖŇE SÜRDI
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ MÖHÜM WEZIPELERINI ÖŇE SÜ...
Ýazylan wagty: 12 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 263 Jogaplar: 0
Bir ýylda teatrlarda 2 müňden gowrak sahna eseri, 370-e golaý täze kitap we beýlekiler
Bir ýylda teatrlarda 2 müňden gowrak sahna eseri, 370-e golaý täze kitap we beýlekilerTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna  hasabat berlişi ýaly, geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň edaralary tarapyndan 45 müňden gowrak dürli çäre geçirildi, muňa sergiler, türkmen halkynyň medeni mirasyny wagyz etmek, häzirki zaman sungatyny ösdürmek we bu ulgamda halkara gatnaşyklaryny giňeltmek, şeýle hem döwlerimiziň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli geçirilen çäreler  girýär. Olaryň hatarynda ýurdumyzda birnäçe döwletleriň Medeniýet günleri hem-de Türkmenistanyň daşary ýurtlarda geçirilen Medeniýet günleri, kino günleri hem-de beýleki bilelikdäki çäreler bar....
Ýazylan wagty: 12 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 286 Jogaplar: 0
Türkmen türgenleri bir ýylda 411 medal gazandylar, syýahatçylyk boýunça ösüş bolsa 112 göterim
Türkmen türgenleri bir ýylda 411 medal gazandylar, syýahatçylyk boýunça ösüş bolsa 112 göterimTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna  hasabat berlişi ýaly, 2015-nji ýylda Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň maliýe-hojalyk işinden alnan umumy girdeji 112, 2 göterim, gyzyl pul girdejisiniň möçberi 102 göterim artdy. 2015-nji ýylda 104,5 müňe golaý syýahatça hyzmat edildi we 2014-nji ýyl bilen deňeşdirilende 106,2 göterim ösüş gazanyldy....
Ýazylan wagty: 12 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 216 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi11-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 12 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 230 Jogaplar: 0
Lebap welaýat gazeti tarapyndan yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi
Lebap welaýat gazeti tarapyndan yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendiTürkmenabat şäherinde Lebap welaýat "Türkmen Gündogary" gazeti bilen Türkmenistanyň Demoktarik partiýasynyň welaýat komitetiniň bilelikde yglan eden döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlendi. Bu bäsleşik Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli makala, ýolgazgylary, kyssa eserleri we goşgy döretmek boýunça geçirildi....
Ýazylan wagty: 12 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 413 Jogaplar: 0
AŞGABAT-2017: ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARYNYŇ RESMI WEB-SAÝTY AÇYLDY
AŞGABAT-2017: ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARYNYŇ RESMI WEB-SAÝTY AÇYLDY
Ýazylan wagty: 11 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 454 Jogaplar: 0
«« « 428 429 430 431 432 434 435 436 437 438 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 1,15389 sek. ýüklenen baýt: 53406