Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

BATLY GADAMLAR BILEN
BATLY GADAMLAR BILEN        &n...
Ýazylan wagty: 11 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 244 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDEN
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDEN
Ýazylan wagty: 11 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 549 Jogaplar: 0
2015-nji ýylda döwlet kärhanalarynyň 36-sy hususylaşdyryldy
2015-nji ýylda döwlet kärhanalarynyň 36-sy hususylaşdyryldyTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna milli ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny çekmek, "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini düýpli özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynda"  bellenilen çäreleri ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler hakynda hasabat berildi. ...
Ýazylan wagty: 10 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 232 Jogaplar: 0
2016-njy ýylda 383 sany täze desga ulanylmaga berler
2016-njy ýylda 383 sany täze desga ulanylmaga berlerTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna Aşgabat şäher häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyna degişli edara-kärhanalary tarapyndan hasabat döwründe öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň, hyzmatlaryň meýilnamasynyň  100,8 göterim ýerine ýetirilendigi, ösüş depgini bolsa 129,3 göterime deň bolandygy habar berildi....
Ýazylan wagty: 10 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Geçen ýylda ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça işler 114 göterim ýerine ýetirildi
Geçen ýylda ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça işler 114 göterim ýerine ýetirildiTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna hasabat berlişi ýaly, 2015-nji ýylda ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 114,2 göterim ýerine ýetirildi. Şunda, 115,1 göterim ösüş depgini gazanyldy....
Ýazylan wagty: 10 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 184 Jogaplar: 0
Senagatyň pudaklary boýunça ösüş 100 göterimden ýokary
Senagatyň pudaklary boýunça ösüş 100 göterimden ýokaryTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna “Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky” Karary ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Hasabatda milli ykdysadyýetimiziň senagat pudagynyň esasy görkezijileri barada hasabat bermek bilen, bellenilen meýilnamalary durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylan toplumlaýyn çäreler barada aýdyldy. Türkmenistanyň Senagat ministrligi boýunça 2015-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň, hyzmatlaryň meýilnamasy 120,2 göterime, onuň ösüş depgini bolsa  112,4 göterme şol sanda magdan däl serişdeleri öndürmekde  ýokary görkezijiler gazanylyp, ösüş depgini 126 göterime, sementiň önümçiliginde ösüş depgini, 104,4 göterime, demir-beton gurnamalary öndürmekde ösüş depgini 104,2 göterime, keramzit önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 118,2 göterime barabar boldy....
Ýazylan wagty: 10 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 261 Jogaplar: 0
2015-nji ýylda Türkmenistanda 56 sany täze bilim-terbiýeçilik edarasy ulanylmaga berildi
2015-nji ýylda Türkmenistanda 56 sany täze bilim-terbiýeçilik edarasy ulanylmaga berildiTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna  hasabat berlişi ýaly, Türkmenistan boýunça bilim-terbiýeçilik edaralarynyň 56-synyň ulanmaga berildi....
Ýazylan wagty: 10 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 227 Jogaplar: 0
2015-nji ýylda täze döwür üçin “Saglyk” döwlet maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy
2015-nji ýylda täze döwür üçin “Saglyk” döwlet maksatnamasy işlenip taýýarlanyldyTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna  hasabat berlişi ýaly, saglygy goraýyş we derman senagaty pudagy 2015-nji ýylda uly üstünliklere eýe boldy. 2015-nji ýylda täze döwür üçin “Saglyk”  döwlet maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy. Aşgabatda Halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkeziniň düýbi tutuldy, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezi, Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkezi, 670 orunlyk Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi, Ahal welaýatynda Baş dermanhana birleşiginiň döwrebap ammary we 120 orunlyk Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkezi dabaraly açyldy....
Ýazylan wagty: 10 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 583 Jogaplar: 0
Bir ýylda teatrlarda 2 müňden gowrak sahna eseri, 370-e golaý täze kitap we beýlekiler
Bir ýylda teatrlarda 2 müňden gowrak sahna eseri, 370-e golaý täze kitap we beýlekilerTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna  hasabat berlişi ýaly, geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň edaralary tarapyndan 45 müňden gowrak dürli çäre geçirildi, muňa sergiler, türkmen halkynyň medeni mirasyny wagyz etmek, häzirki zaman sungatyny ösdürmek we bu ulgamda halkara gatnaşyklaryny giňeltmek, şeýle hem döwlerimiziň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli geçirilen çäreler  girýär. Olaryň hatarynda ýurdumyzda birnäçe döwletleriň Medeniýet günleri hem-de Türkmenistanyň daşary ýurtlarda geçirilen Medeniýet günleri, kino günleri hem-de beýleki bilelikdäki çäreler bar....
Ýazylan wagty: 10 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 373 Jogaplar: 0
«Gadymy Merwiň şekillerdäki rowaýaty» atly kitap çap edildi
«Gadymy Merwiň şekillerdäki rowaýaty» atly kitap çap edildiTürkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Suratkeşler birleşiginiň howandarlygynda şeýle at bilen täze kitap çap edildi. Kitapda Maryda kemala gelen suratkeşleriň özboluşly döredijilik aýratynlyklary açylyp görkezilýär, olaryň şekillendiriş sungaty eserlerinde beýan edilýän pikirleri söz bilen aňlatmak aňsat däldir, emma nakgaş eserlerini synlap, görüş duýgusy bilen aňlamak mümkindir....
Ýazylan wagty: 07 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 281 Jogaplar: 0
В Мары строиться детский госпиталь на 120 мест
В Мары строиться детский госпиталь на 120 местДетский госпиталь на 120 мест строит по улице Гёроглы в городе Мары коллектив частного подрядного предприятия «Усса Сарлы». Общая площадь застройки около трех гектаров, непосредственно занимаемая строениями площадь составляет одиннадцать тысяч квадратных метров. Строительство стартовало в мае минувшего года. Работы идут по графику, ввода объекта в эксплуатацию намечен на лето 2017 года. В среднем ежесуточно тут занято более ста квалифицированных рабочих различных специальностей и инженерно-технических работников. ...
Ýazylan wagty: 07 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 328 Jogaplar: 0
Туркменистан готов поставлять природный газ всем заинтересованным странам на принципах взаимной выгоды
Туркменистан готов поставлять природный газ всем заинтересованным странам на принципах взаимной выгодыВ считанные часы облетело новостные ленты ведущих информационных агентств зарубежных стран опубликованное сообщение пресс-службы ГК «Туркменгаз» о том, что российское ООО «Газпром экспорт» прекращает в январе 2016 года прием природного газа из Туркменистана....
Ýazylan wagty: 07 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 283 Jogaplar: 0
В МИДе прошли туркменско-чешские политические консультации
В МИДе прошли туркменско-чешские политические консультации6 января 2016 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические консультации на уровне Заместителей Министров иностранных дел Туркменистана и Чешской Республики....
Ýazylan wagty: 07 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 282 Jogaplar: 0
Gökderedäki gyşky spartakiada badalga berildi
Gökderedäki gyşky spartakiada badalga berildiGökderedäki “Çynar” we “Nesil” çagalar sagaldyş merkezleriniň sport meýdançalarynda geçirilen toplumlaýyn ýaryşlar ýaşajyk türgenleriň ýüzlerçesini özüne jemledi. Spartakiada Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Sport baradaky döwlet komiteti, “Türkmenistan” ýaşlar bedenterbiýe- sport guramasy hem-de Aşgabat şäheriniň Arçabil etrabynyň häkimligi tarapyndan guraldy. Spartakiada gatnaşýan türgenler öz aralarynda düzzüm milli oýny, küşt, ýeňil atletika estafeta ýaryşy, welosport, tanap çekişmek, şeýle hem şaýbaly hokkeý boýunça ýaryşdylar....
Ýazylan wagty: 07 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 291 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 06 января 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1102 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASL...
Ýazylan wagty: 06 января 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 294 Jogaplar: 0
Yashlary azdyryan Şeytan
Yashlary azdyryan Şeytan
Ýazylan wagty: 06 января 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 525 Jogaplar: 0
Ýo­ka­ry tiz­lik­li Wi-­Fi ul­gam­ly ýurt
Ýazylan wagty: 06 января 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 304 Jogaplar: 0
Iň uzyn as­ma py­ýa­da köp­rü­si açyl­dy
Ýazylan wagty: 06 января 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 362 Jogaplar: 0
Türkmenistanda täze ýyldan zähmet haklarynyň we durmuş tölegleriniň möçberleri ýokarlandyryldy
Türkmenistanda täze ýyldan zähmet haklarynyň we durmuş tölegleriniň möçberleri ýokarlandyryldy
Ýazylan wagty: 05 января 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 354 Jogaplar: 0
«« « 429 430 431 432 433 435 436 437 438 439 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28254 sek. ýüklenen baýt: 55552