Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÖÝLENGIN
Ýigit halyň garrylyga
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 501 Jogaplar: 2
Никогда не возвращайся в те...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 453 Jogaplar: 2
Irden turda atyny gor - Atyndan son Atany!!!
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 689 Jogaplar: 4
At --- türkmen toýlarynyň bezegi
           Bedew atymyz milletimiziň milli buýsanjydyr. Aty çarpaýa galyp kişňeýän türkmen iliniň döwletli Diýarynda her bir gün toý-baýrama beslenýär.Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmenistan Watanymyzda bedew baýramynyň döwlet derejesinde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilip geçilýändigini buýsanç bilen bellemek gerek. Atçylyk sporty bolsa ýurdumyzda gerimli ösdürilýän sport ugurlarynyň birine öwrüldi. Ahalteke atçylyk toplumy gözel Gökdere jülgesinde guralan iň kaşaň we ägirt uly desgalaryň biri bolmak bilen, bu toplum Merkezi Aziýa boýunça iň uly atçylyk toplumlarynyň biri hasaplanylýar.            ...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 1771 Jogaplar: 2
Aşgabat Watanymyzyň buýsanjy we şöhratydyr
“Ak şäherim - Aşgabat” atly köpugurly halkara sergisi we maslahaty öz i...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 1116 Jogaplar: 4
Ýagşylyk
Ýagşylyk adamlaryň bir-birege bolan iň ýakymly gatnaşyklarynyň biridir. Türkmeniň ýagşylyk etmek häsýeti kalbyna, aňyna müdimilik siňipdir. Ýagşylyg...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 474 Jogaplar: 1
Aýakgabyň döreýşi barada
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 573 Jogaplar: 3
parasatly sözler
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 992 Jogaplar: 1
Sport durmuşymyzyň bezegine öwrülýär
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 494 Jogaplar: 1
fakultetara bäsleşik
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 446 Jogaplar: 0
Hekaýa
         Goňşy obada ýaşaýan Geldi agamyň ogul öýerip, toý tutýandygy üçin, biziňkileriň hemmesi eýýäm toýa gidipdi. Men i...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 408 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky Milli ýaşlar teatry
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1169 Jogaplar: 2
Goja mugallymyň gürrüňinden
Men indi 50 ýyldan gowurak wagt bäri mugallymçylyk edýärin. Gaty köp çagalary okatdym. Olaryň arasynda ýuwaşlaram, kakabaşlyraklaram bardy. Ýöne olaryň ...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 478 Jogaplar: 2
Gowaça ekişi barha giň gerime eýe bolýar
Ahal welaýatynyň ekin meýdanlarynd agowaça ekişi günsaýyn giň gerime eýe bol...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 491 Jogaplar: 1
ÝAK­MA – BI­ŞER­SIŇ, GAZ­MA – DÜ­ŞER­SIŇ! (Türk­men halk er­te­ki­si)
Bir za­man­lar­da bir adam köp ýyl­lar ço­pan­çy­lyk edip, or­ta ýa­şy­na ýe­ten­de öý­le­nip­dir. Bir ýyl­dan soň onuň og­ly bo­lup­dyr. Bu og­lan en­tek ýa­şa­jyk­ka ata-ene­si ölüp, bir ga­ryn­da­şy­nyň elin­de ýe­tim ga­lyp­dyr. Ol hor-zar bo­lup, aç-suw­suz ge­zi­be­rip­dir. Öl­düm-öl­düm di­ýen­de, ýeň­ňe­si eli­ne bir dö­wüm çö­rek be­rer eken. Og­lan ony der­ýa ýa­ka­sy­na çy­kyp, su­wa ýum­şa­dyp iýer eken. Onuň çö­re­gi­niň owun­tyk­la­ry­ny he­mi­şe bir lak­ga ba­lyk iýer eken. Şun­luk bi­len, ýe­tim og­lan ýig­ri­mi ýa­şy­na ýe­tip­dir. Şol ba­lyk bi­len gün­de gör­şüp, öw­re­ni­şip­dir. Özi hem bir gaý­rat­ly ýi­git bo­lup ýe­ti­şip­dir....
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 2732 Jogaplar: 3
Kerim Gurbannepesow
«Omar Haýýam segsen ýaşynda-da söýüpdir. Men
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 633 Jogaplar: 4
Naý­ba­şy ku­bo­gy 3-nji ge­zek HTTU-da
         ...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan Garabeg
1 Okalan sany: 595 Jogaplar: 2
Сразу 108 близнецов живут в индийской деревне
Эта, казалось бы, ничем не примечательная деревушка Мох...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 505 Jogaplar: 2
TARYHA YZ GOÝAN ZENAN ŞAHYRLAR.
Türkmenleriň dürli döwürlerde dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaýrandygyny bu gün jahanyň taryhçylary ykrar edýärler. Tü...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 980 Jogaplar: 2
ÝARYŞLAR
  ...
Ýazylan wagty: 18 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 404 Jogaplar: 2
«« « 484 485 486 487 488 490 491 492 493 494 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28471 sek. ýüklenen baýt: 48066