Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

MEDENIÝET—HALKLARYŇ RUHY DÜNÝÄSINIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESI
MEDENIÝET—HALKLARYŇ RUHY DÜNÝÄSINIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESIMedeniýet—bu adamyň we jemgyýetiň döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň toplumydyr. Ol jemgyýetiň sosial instituty bolup, ruhlandyryjy, terbiýeçilik, şahsyýetara gatnaşyklary sazlaşdyryjy hem-de ony kämilleşdiriji wezipeleri ýerine ýetirýär. Hut şonuň üçin-de häzir medeniýete döwlet syýasatynyň derejesinde  milletiň we ýurduň ruhy galkynyşynyň möhüm çeşmesi bolan demoktarik we sosial özgertmeleriň binýady hökmünde baha berilýär....
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan GundogarNews
3 Okalan sany: 746 Jogaplar: 3
Maşgala bäsleşigi
  ...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 436 Jogaplar: 6
parasatly jümleler
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
6 Okalan sany: 1139 Jogaplar: 4
Agalar hem çagalar.
Agalar hem çagalar....
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Admin
9 Okalan sany: 9323 Jogaplar: 0
Nesil hakda alada.
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Admin
13 Okalan sany: 11576 Jogaplar: 0
Magtymguly sahnada
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Admin
10 Okalan sany: 11033 Jogaplar: 2
kitap hakda
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 489 Jogaplar: 1
maslahat beriň
Agzalar sag-aman ördüňüzmi, şu gü dynç güni geliň saýtymyzda gyzyklyja mowzuklary ýazalyň.Siziň maslahatyňyz gerek.Men täze telewizor aljak bolýan, tehnika magazinlaryna barsam gat...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 436 Jogaplar: 2
Ömrümiziň jüýjeleri
 Biraz ähli meseleleriňi unut! Iň bolmanda şu ýazgyny okap bolýançaň. Belkide daşaryk seredip biraz pikirlenersiň. Ýapraklary görýäňmi, olar nahili owadan şeýledämi?! Wah şuwagt ullakan bir parky daşdan synlasan gaty owadan görnüşi bardyr. Sary, mämişi, gyzyl, ýaşyl.... Seret ýapraklar saralyp ýere gaçýar. Güýziň sowujak şemaly hem olary iki ýana galgadyp göýä tans edýär. Köçedäki adamlary görýäňmi? Olaryň hersi öz işi bilen gümra, her haýsy bir ullakan dünýä. Hanaha-da bir ýaş ýigit gulagyna birzatlar dakyp bökjekläp barýar. Wah, ol garry ýaşuly hem zordan ýöräp barşyna, ol ýigide seredip kellesini ýaýkaýar. Aý garaz köça seredip ýazara zat kän. Eýsem şol adamlaryň näçesi indiki güýzi görüp bilerkä?! Wagt nähili çalt geçýär. Biziň bu gündelik işler bilen gümra bolup ýörşümize şeýle güýzleriň geçip gidenini duýman galýas. Eýsem bu güýz size hiç zady ýatladanokmy?! Türkmen aga “jüýjäni güýzde sanaşarys” diýýär. Belki bizem durmuşymyzyň jüýjelerini sanarys otyryp! Ýok, ýok men size zat diýjek bolamok belkide siz günde sanaýansyňyz jüýjeleriňizi. Ýöne bu güýzi göremde yzda galan ýyllarym, çagalygym, gyzykly günlerim, dünýeden giden tanyş-bilişlerim, köp wagt bäri görmeýän adamlarym ýa-da ýerlerim ýadyma düşýär. Wah, hany ol günler…...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Bayko
5 Okalan sany: 396 Jogaplar: 4
Samsung galaxy mega 6.3
Uly ekranly smartfonlan yaryshy dowam edyar. Samsung mayda taze " Galaxy mega " atly 6.3 dyum ekranly telefon chykarjakdygyny aytdy. Gen galaymaly zat  Galaxy mega nyn ekranynyn ulylygyna garamazdan smartfon stilussyz bolar . Ekran full HD 720p. 1.7 gigagers 2 yaderni prosessor we 1,5 gb ichki ramy bolar.Telefon android 4.2 jelly bean bilen ishlar. We 8-16 gb ichki yady bolar. Oz pikirim aytsam ekranyn ulylygyny , ishleyish guychliligi  "samsung galaxy note 2 " pes bolmagyny halamadym. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Permann
2 Okalan sany: 670 Jogaplar: 3
Ýurda döwlet geler bolsa...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Admin
18 Okalan sany: 14944 Jogaplar: 0
Süýrenjileriň oýanýan wagty,
Ýaz – meýdana guralýan ekspedisiýasynyň köpelýän döwri, möhüm oba hojalyk we maldarçylyk çärekeriniň başlanýan ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 1051 Jogaplar: 1
Türkmensiň!
Ýör, göwnüm, diýara seýran eýläli
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 447 Jogaplar: 2
gruppa dostlarynyzy chagyryn!!!
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 420 Jogaplar: 2
СЧАСТЬЕ НАСТАВНИКА
Архитектор Атаберды Курбанлиев сорок лет жизни посвятил кафедре архитектуры Туркменског...
Ýazylan wagty: 12 апреля 2013 Ýazan GundogarNews
1 Okalan sany: 725 Jogaplar: 1
Ýowuz bela
Ýazylan wagty: 12 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 681 Jogaplar: 3
ÝAGŞYLYK.
Hormatlyagzalar, “Eje diýen mähriban sözüň dünýädäki iň mähriban adama-adamzat dowamatyny gerdenine alan eziz enelerimize degişlidigi ählimiziň aňymy...
Ýazylan wagty: 12 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 708 Jogaplar: 2
Çilim çekmegil
Janyňa kast etme, dudkeşim, özüň,
Ýazylan wagty: 12 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 523 Jogaplar: 3
Çalt, amatly, oňaýly
Aşgabat şäher aragatnaşyk ulgamynyň aragatnaşykçylary ýakynda guruan “Altyn...
Ýazylan wagty: 12 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 523 Jogaplar: 2
ýaşlyk duýgusy
Ýazylan wagty: 11 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 525 Jogaplar: 2
«« « 486 487 488 489 490 492 493 494 495 496 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23593 sek. ýüklenen baýt: 48256