Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Hormatly agzalar sizin hemmanizin Oraza namazlarynyz kabul bolsun, Allam razy edsin!!!
Ýazylan wagty: 30 июля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 417 Jogaplar: 1
Taekwan-do
Ýazylan wagty: 29 июля 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 327 Jogaplar: 2
Adamkärçilik
Ýazylan wagty: 28 июля 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 715 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ALŽIR HALK DEMOKRATIK RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINE GYNANÇ BILDIRDI
Ýazylan wagty: 28 июля 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 345 Jogaplar: 0
DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ ÖŇ ÝANYNDA
Ýazylan wagty: 28 июля 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 327 Jogaplar: 0
Заседание Межведомственной рабочей комиссии
Заседание Межведомственной рабочей комиссии...
Ýazylan wagty: 28 июля 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 364 Jogaplar: 0
Gadymy oýun.
Ýazylan wagty: 27 июля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 514 Jogaplar: 0
Sport habarlary.
Ýazylan wagty: 27 июля 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 546 Jogaplar: 0
Aşgabatda adam söwdasyna garşy göreşmegiň meseleleri boýunça birnäçe duşuşyklar geçirildi
Aşgabatda adam söwdasyna garşy göreşmegiň meseleleri boýunça birnäçe duşuşyklar geçirildi2014-nji ýylyň 24-25-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler otagynda Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan adam söwdasyna garşy göreşmegiň meseleleri boýunça iki günlik okuw sapagy geçirildi. Mundan başga-da, 26-njy iýulda adam söwdasyna garşy göreşmek babatda milli meýilnamany işläp taýýarlamak boýunça iş toparynyň duşuşygy geçirildi. Agzalan çärelere Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň kabir ministrlikleriniň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri gatnaşdy....
Ýazylan wagty: 27 июля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 477 Jogaplar: 0
Подарок от предпринимателей
Подарок от предпринимателей...
Ýazylan wagty: 27 июля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 694 Jogaplar: 0
Школьники из Таджикистана – в здравнице «Даянч»
Школьники из Таджикистана – в здравнице «Даянч»...
Ýazylan wagty: 27 июля 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 612 Jogaplar: 0
Halypa bolmak aňsatmy?
Ýazylan wagty: 26 июля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1205 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 26 июля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 605 Jogaplar: 0
Täze opera goýuldy.
Täze opera goýuldy.
Ýazylan wagty: 25 июля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1245 Jogaplar: 0
Упражнения для глаз – путь к хорошему зрению.
Ýazylan wagty: 25 июля 2014 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 456 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYMYZY GURMAGYŇ NOBATDAKY TAPGYRYNYŇ TASLAMALARY BILEN TANYŞDY
Ýazylan wagty: 25 июля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 643 Jogaplar: 1
Gadyr gijesinde edilen dileg dogalarynyz kabul bolsun!
Hormatly NextTM.com saýtynyň janköýer agzalary şu gün Gadyr gijesi
Ýazylan wagty: 24 июля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 699 Jogaplar: 1
“Her adamy Hyzyr bil, her gijäni Gadyr”
Ýazylan wagty: 24 июля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 463 Jogaplar: 3
Bagtyýarlyk döwrüniň dynç alyş mesgeni
Berkarar türkmen döwletiniň, bagtyýar türkmen halkynyň şu günki belent mertebesi, uly ösüşleri, ýeten we gelejekde nazarlanýan beýik sepgitleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Berkararwatanymyzda alnyp barylýan işler her bir Türkmenistanlyny guwandyrýar we öz ýurduna bolan buýsanjyny artdyrýar. Mundan bäş ýyl ozal hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen il-ýurt bähbitlitutýan işleri netijesinde,gojaman Hazaryň kenarynda «Awaza», milli syýahatçylyk zolagyny döretmek barada Türkmenbaşy şäherinde üç döwletiň Türkmenistanyň, Russiýanyň hem-de Gazagystanyň döwlet ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygyna onça köp wagt geçmedik hem bolsa,eýýäm bu ýerde halkara ähmiýetli desgalarynyň ýigrimiden köprägi guruldy we gelejekde gurular.«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny döredilmeginiň baş maksady deňiz kenarynyň tebigy serişdelerinden netijeli peýdalanmakdan we syýahatçylygyň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmekden, bu ýerde Türkmenistanlylaryň hem-de daşary ýurtly raýatlaryň döwrebap dynç almagy üçin has amatly şertleri döretmekden ybaratdyr.Çünki adamlar, olaryň saglygy we abadan, asuda, bagtyýar durmuşy hakyndaky alada biziň döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.Ak mermere beslenip barýan gözel Awazada 2009-njy ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň «Hazyna» myhmanhanasy açyldy....
Ýazylan wagty: 24 июля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 411 Jogaplar: 0
Sähet aganyň eserinden
Sähet aganyň eserinden 
Ýazylan wagty: 23 июля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 657 Jogaplar: 0
«« « 494 495 496 497 498 500 501 502 503 504 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22072 sek. ýüklenen baýt: 48925