Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Aşgabat 2017 oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, Aziýanyň medalyny gazanmagy baş maksat edinen türkmen kikboksçysy
Ýekşenbe güni başlanjak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin dünýä derejeli türgenleriň Aşgabada gelmekleriniň dowam etmegi türkmenistanly türgeniň medal gazanmaga bolan ynamyny birjikde gaçyranok. ...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«Mekdep media» fotostudiýasynyň agzalary Aşgabat 2017-niň meýletinçileriniň hatarynda
Dürli sebitlerden umumy orta bilim berýän okuw mekdepleriniň birnäçesiniň ýokary synp okuwçylarydyr mugallymlary bäsleşikleriň ähli tapgyryndan geçip, Aşgabat 2017 oýunlarynyň meýletinçileriniň hataryna goşuldylar....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
“Siziň galkyndyrmaly hem-de üstünlik gazanmaly wagtyňyz gelip ýetdi!”
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýaryşjak Türgenler şäherçesinde geçirilen Topary resmi garşy alyş dabarasyna gatnaşanlarynda, olara halkyny buýsandyrmaga hem-de tutuş bir nesli ruhlandyrmaga mümkinçiligiň ýetip gelendigi barada türkmen türgenlerine ýüzlenildi. ...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
“Balich Worldwide Shows” kompaniýasynyň döredijilik işleri boýunça direktory Fransisko Negrin bilen söhbetdeşlik
Merkezi Aziýanyň taryhynda ilkinji gezek uly göwrümli sport çäresiniň, ýagny Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Aşgabat şäherinde geçirilmegine sanlyja gün galdy. Çäreleriň geçiriljek 12 günüň dowamynda, jemi 21 sport görnüşi boýunça ýaryşlara gatnaşmak üçin gelýän Aziýanyň hem-de Okeaniýanyň jemi 65 wekiliýetinden 6000-den gowrak türgenleriň hem-de resmi wekilleriň gatnaşmagynda, Aşgabat 2017 Türkmenistan döwleti hem-de Aşgabat şäheri üçin ägrit uly başlangyç hem-de deňi-taýy bolmadyk waka bolup durýandyr. ...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Malaýziýanyň topary Aşgabat 2017-de öňdebaryjy taýlandly taýboksçylarynyň garşydaşy bolar
Taýland taýboksyň gelip çykýan ýurdy. Emma şu ýylyň awgust aýynda Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen Günorta-gündogar Aziýa oýunlarynda ýer eýeleri üstünlikli çykyş edip, taýlandly türgenlere öz ussatlygyny görkezmegi başardylar we ýekşenbe güni Türkmenistanyň paýtagtynda badalga aljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda mynasyp garşydaşdygyny subut etdiler....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabat şäheriniň ruhubelentlik gurşawy
Türkmenistanyň taryhyna girjek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň badalga almagy üçin ähli zat taýýar: sazlanan ulgamlar we meýletinçiler öz orunlarynda işini başlamaga taýyn....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Ajaýyp Ilkinji ýyldyzlar, Döwran bilen tanyş boluň!
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin täsin ösüş maksatnamasyny amala aşyrýan Türkmenistan döwleti tolgundyryjy pursatlary başdan geçirýär. ...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanly zenan göreşçiler Aşgabat 2017-ä taýýar
Türkmenistanyň sport göreşi boýunça erkekler topary Aşgabadyň etegindäki sport zalynda türgenleşik geçýän wagty, zenanlar topary hem pes oturmaýarlar. Olar özleriniň durmuşynda iň uly waka bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna soňky taýýarlyklaryny görýärler we türgenleşik zallarynda irginsiz taýýarlanýarlar. ...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmen guşakly göreşçileri halkyň ynamy bilen ýeňşe sary
Guşakly göreş boýunça türkmen pälwanlary öňümizdäki şenbe güni başlanjak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýeňiji bolup, birnäçe medal gazanmak umydy bilen Aşgabat stadionynyň ýerasty böleginde türgenleşýärler....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Ýerine ýetiriji komitet “Kämil market” hojalyk jemgyýetini Aşgabat 2017-niň resmi hemaýatkäri hökmünde yglan edýär
V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Kämil market” hojalyk jemgyýetini Oýunlaryň öňüsyrasynda resmi hemaýatkär hökmünde gatnaşýandygyny şu gün şatlyk bilen yglan etdi.  “Kämil market” hojalyk jemgyýetine degişli bolan “Kämil market” söwda nokady türkmen halkyna we gelýän daşary ýurt raýatlaryna söwda hyzmatlaryny ýokary derejede alyp baryp, olaryň gündelik azyk harytlary hem-de beýleki hojalyk harytlary boýunça isleglerini kanagatlandyryp gelýär....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Dünýä ülňülerine gabat gelýän Welotrek sport binasy ýaryşa taýýar 
Aşgabat şäheriniň kaşaň sport binalarynyň arasynda 6 000 orunluk Welotrek sport binasy aýratyn orny tutýar. Bu bina iň ýokary standartlara gabat gelýär. Binadaky 250 metrlik welotrek ýodasy üçin gerek bolan serişdeler Finlandiýadan getirildi. Gurluşygy 2014-nji ýylda tamamlanan bu binada geljekde-de dünýä derejesinde geçiriljek welosportuň trek görnüşi boýunça bäsleşikleri gurnamak meýilleşdirilýär....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Awstraliýa taryhda yz goýjak Aşgabat 2017 oýunlaryna taýýarlanýar
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna Okeaniýa ýurtlarynyň gatnaşmagyna ygtyýar bermek dünýäde agyr atletika bilen meşgul bolýan türgenleriň ýurduna ýaryşlara gatnaşmak üçin Aziýa yklymynyň gapysyny açmaga mümkinçilik berdi.  ...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Hytaýly türgenler Türkmenistanda geçirilýän Aziýa oýunlarynda öňki öňdeligini saklap bilerlermi?
Aziýanyň kuwwaty bolan Hytaý Halk Respublikasynyň ady belli türgenleri öz ussatlyklaryny görkezmek üçin Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gelerler. 202 sany güýçli türgenden düzülen saýlama topar Aşgabada gelmegini dowam edýär.2013-nji ýylda Günorta Koreýanyň Inçhon şäherinde geçirilen Oýunlarda Hytaý Halk Respublikasyndan gelen türgenler özleriniň güýjüni görkezip, jemi 52 sany medala, ýagny 29 sany altyn, 13 sany kümüş we 10 sany bürünç medala eýe boldular....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Dünýäde tomaşaçylaryň bar ünsi Aşgabat 2017-de
Şu hepdäniň ahyrynda badalga aljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça  V Aziýa oýunlary dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan millionlarça tomaşaçylar üçin ýaýlyma berler....
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Sport bilen galkynýan şäher
Türkmenistanyň merjen paýtagty Aşgabat Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlara gatnaşjak müňlerçe türgenler, resmi wekiller we janköýerler üçin gapysyny açmaklyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar. ...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Aşgabat 2017 oýunlarynyň Açylyş dabarasynyň müdirleri bilen üç söhbetdeşlik
Aşgabat 2017 ady bilen dünýä dolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Açylyş dabarasynyň geçi...
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ÝOKARY HIL WE DÖWREBAP HYZMAT
Ýazylan wagty: 15 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmen sportunyň abraýy artýar
2017-nji ýylda, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly,  türkmen s...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
AZIADA — 2017-niň ÝALKYMY DÜNÝÄ ŞUGLA SAÇÝAR
...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Sagdyn durmuş ýörelgesi rowaçlanýar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:– Bedente...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14802 sek. ýüklenen baýt: 52454