Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

SUWDA ÝÜZMEGIŇ ÖSÜŞINIŇ GYSGAÇA TARYHY.
SUWDA ÝÜZMEGIŇ ÖSÜŞINIŇ GYSGAÇA TARYHY Suwda ýüzmegiň sport görnüşi hökmünde kemala gelmegi Suwda ýüzmegiň durmuşdaky hökmany endik hökmünde gadymy tarahy bar. Ýerdäki ýaşa...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
ŞEÝPING SAGALDYŞ BEDENTERBIÝESINIŇ BIR GÖRNÜŞI HÖKMÜNDE.
ŞEÝPING SAGALDYŞ BEDENTERBIÝESINIŇ BIR GÖRNÜŞI HÖKMÜNDE Saz astynda ýerine ýetirilýän beden maşklary (çeper, aýallar we depginli gimnastika) XIX asyryň ortasyndan başlap dürli gimn...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Saglygym bar – baýlygym bar.
Berkarar döwletiniň bagtyýarlyk döwrüniň ata-babalarmyzyň asylly ýörelgeleri döwrüň talabyna laýyk ösdürilýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak, ýaşlary döwrebap terbiýelemek olaryň sporuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklaryna hem ähli mümkinçiliklerini döredilýär. Halkymyz häzirki wagtda “Saglygym baş baýlygym ” diýip, saglygy dünýä baýlygyna deňäp ata-babalarymyz sagdyn ýörelgelerini dowam edýär....
Ýazylan wagty: 06 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugurlarynyň biri halkyň saglygy hakynda edilýän aladadyr
Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistanda dünýä jemgyýetçiligi bilen birlikde Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanyp, her ýyl 7-nji aprel...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Sportdaky estetiki terbiýäniň usullary.
Sportdaky estetiki terbiýäniň usullary. Häzirki zaman pedagogikasy sportdaky estetiki terbiýäniň dürli usullaryny peýdalanýar. Sport hereketleriniň ähmiýetini, edilýän hereketleriň owa...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ÝAÝDAN OK ATMAGA TAÝÝARLANMAGYŇ USULLARY.
ÝAÝDAN OK ATMAGA TAÝÝARLANMAGYŇ USULLARY Ýaýdan nyşana ok atmaklyk şu aşakdaky görnüşde amala aşyrylýar: Başlangyç ýagdaý kabul edilenden soň ýaý aşak goýberilen elde saklanyl...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
FITNES MAŞKLARYŇ BEDENE ÝETIRÝÄN SAGDYNLYK TÄSIRI.
FITNES MAŞKLARYŇ BEDENE ÝETIRÝÄN SAGDYNLYK TÄSIRI Fitnes türgenleşikleri wagtynda işleýän myşsalardan, damarlardan we bogunlardan merkezi nerw ulgamyna, aýratyn-da kelläniň beýnisine k...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Myşsa ulgamy.
MYŞSA ULGAMY Adam bedeniniň kadaly işjeňligi we saglygyňy saklamaklyk üçin hereket işjeňliginiň çägini kesgitlemeklik hökmanydyr. Myşsa işlerini öndürmekligiň has ýokary mukdaryny ...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Tagtabazar etraby bol maldarçylyk mesgeni
 Türkmen halky asylly ahlak sypatlarynyň, zähmetsöýerligi...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Syýahatçylyk ulgamyny ýokary derejeli işgärler bilen üpjün etmek we olary taýýarlamak
Syýahatçylyk ulgamyny ýokary derejeli işgärler bilen üpjün etmek we olary taýýarlamak Soňky ýyllarda syýahatçylyk ulgamynyň giňelmegi, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň döred...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
TALYPLARYŇ DURMUŞYNDAKY FITNES
TALYPLARYŇ DURMUŞYNDAKY FITNES Häzirki zaman bedenterbiýesi – bu öz bedeniňiň üstünde uzak wagtlaýyn ulgamlaýyn işlemeklige gönükdirilen durmuş şekilidir. Mundan başga-da bu işi ka...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
SPORT TÜRGENLEŞIGINDÄKI UÝGUNLAŞMA
SPORT TÜRGENLEŞIGINDÄKI UÝGUNLAŞMA Uýgunlaşmagyň iki görnüşi tapawutlandyrylýar – gyssagly (durnuksyz) we uzak wagtlaýyn (durnukly). Gyssagly uýgunlaşmaga mysal hökmünde adamyň tü...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Kuraşyñ taryhy.
KURAŞYŇ TARYHY Kuraş – başa-baş göreşleriň gadymy görnüşleriniň biri bolup, onuň asyl kökleri häzirki Özbegistanyň çäklerinde ýerleşýär. Ylmy barlaglaryň soňky maglumatlaryn...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
“Akjaýar” halk folklor topary ýaş nesle milli däpleri öwredip, halk döredijiligine söýgüni artdyrýar
Her bir halkyň özüne mahsus ajaýyp sungaty bolýar. Türkmenleriň gadymy folklor sungatynyň biri hem «küştdepdi» sungaty. Bu sungatyň...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Altyn zehinleriň bäsleşigi
 Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan her ýylda geçirilýän “Altyn asyryň altyn zehinleri” ...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
MEKDEPDE BEDENTERBIÝE SAPAKLARYNYŇ PEDAGOGIKASY.
MEKDEPDE BEDENTERBIÝE SAPAKLARYNYŇ PEDAGOGIKASY Okuwçylaryň bedenterbiýesiniň toplumlaýyn prosesini durmuşa geçirmek üçin mekdep maksatnamasy tarapyndan beden maşklary sapaklarynyň dür...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
BEDENI DIKELTMEKDÄKI ÄHMIŸETLI SERIŞDELER.
BEDENI DIKELTMEKDÄKI ÄHMIŸETLI SERIŞDELER. Dikeltmegiň ähmiýetli serişdelerine ilkinji nobatda hepdelik tapgyrda ýükleriň laýyk bölünmegi degişlidir, ýagny uly, kiçi we orta ýükler...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Ýygy-ýygydan iýiň!
Ýygy-ýygydan iýiň! Egerde adam günüň dowamynda 5-6 gezek naharlansa, onuň birnäçe gowy taraplary bar. Iýmitlenmek boýunça iň köp jedeller myşsalary ösdürmegiň hem-de ýagdan saplanm...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
GUŞAKLY GÖREŞ BOÝUNÇA ÝARYŞ GEÇIRILÝÄN ÝERLER.
GUŞAKLY GÖREŞ BOÝUNÇA ÝARYŞ GEÇIRILÝÄN ÝERLER Ýaryş geçirilýän ýer tekiz, keseleýin üstlügi göz öňüňe getirýär, oňa bolsa 5 sm galyňlykdaky ýörite düşekçe örtülýä...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
SAGALDYŞ FITNESINIŇ TUTÝAN ORNY
SAGALDYŞ FITNESINIŇ TUTÝAN ORNY Fitnes boýunça neşirleriň aglabasy ölümiň esasy sebäpleriniň biri hasaplanylýan ýürek kesellerini beýan etmekden başlanýar. Fitnes-maksatnamalarynda a...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19839 sek. ýüklenen baýt: 49881