Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

UKY ÝERETLIK ALYNMASA
UKY ÝERETLIK ALYNMASA. Çaga günuzyn hereketde bolýar: bökjekleýär, oýnaýar, ylgaýar. Onuň dyngysyz hereketlerine beden agzalarynyň, myşsalarynyň ählisi işjeň gatnaşýar. Netijede, ...
Ýazylan wagty: 05 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
ÇAGA TELEWIZORYŇ ÖŇÜNDE
ÇAGA TELEWIZORYŇ ÖŇÜNDE. Ýatmagynyň öň ýanynda (käte düşekdekä-de) telewizoro tomaşa etmek, radiogepleşikleri diňlemek endigi __çaganyň ukusyny bozýan güýmenjeleriň biri. Ukud...
Ýazylan wagty: 05 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Täze başlangyç, täze baýramçylyk
“Türkmenistan- Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda arkama-arka kerwen ýollary geçen türkmen topragynda taryhymyz täzeden janlanyp, göwünle...
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Çagalaryň şatlykly gününde
Berkarar Watanymyzda eşretli durmuşyň, bagtyýar zamananyň gujagynda ýaş nesiller, çagalar kemala gelýär. Ýurdumyzda  ýaş nesiller barada bi...
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistan – bagtly çagalygyň ýurdy
Çaga—durmuşyň güli, ýaşaýşyň dowamaty. Hut şonuň üçinem, bütin dünýäde bolşy ýaly, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde h...
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
KORS-KANTR
KORS-KANTR-tekiz we beýikli-pesli ýollarda geçirilýän mauntinbaýk (dag welosipedi) boýunça ýaryşyň bir görnüşi. Geçmeli aralyk emeli we tebigy päskelçilikden ybarat.Häzirki zaman ada...
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
WELOTREK ÝARYŞLAR
WELOTREK ÝARYŞLAR - Welotreklerde ýa-da welodromlarda geçirilýän welosportuň Olimpia oýunlarynyň meýilnamasyna girýän görnüşidir. Welotrek ýaryşynyň birnaçe görnüşi bar. SPRINT...
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
WELOKROSS
WELOKROSS- ýörite gurluşly welosipedlerde geçirilýän kross ýaryşy. Tehniki taýdan welosportuň bu ýaryşy iň bir çylşyrymly we haýal ýöreýän görnüşi (krosçularyň ortaça tizligi...
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ŞOSSE ÝOLLARYNDA GEÇIRILÝÄN WELOSIPED ÝARYŞY
ŞOSSE ÝOLLARYNDA GEÇIRILÝÄN WELOSIPED ÝARYŞY- asfalt düşülen gara ýollarda geçirilýän welosportuň bir görnüşi. Olimpiýa oýunlarynyň meýilnamasyna 1896-nji ýylda girizilen. Tomus...
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Arçmanyň Suwy — derde derman
Arçmanyň Suwy — derde derman...
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Öňde uly işler garaşýar
Öňde uly işler garaşýar
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Bäş meýdança hyzmat edilýär
Bäş meýdança hyzmat edilýär...
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Geologlar iş başynda
Geologlar iş başynda
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Nebit pudagyny ösdürmegiň ugurlary
Nebit pudagyny  ösdürmegiň ugurlary
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRY BILEN
BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRY BILEN
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Jadyly sungatyň söhbedi
Jadyly sungatyň söhbedi
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Dynç alyş merkezleri nebitgazçylaryň hyzmatynda
Dynç alyş merkezleri nebitgazçylaryň hyzmatynda
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
GAZHIMIÝA PUDAGYNDA HYZMATDAŞLYK GIŇEÝÄR
GAZHIMIÝA PUDAGYNDA HYZMATDAŞLYK GIŇEÝÄR
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Nebit biziň durmuşymyzda
Nebit biziň durmuşymyzda
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22963 sek. ýüklenen baýt: 47179