Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Кому на самом деле выгодна Рогунская ГЭС?
Ýazylan wagty: 23 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 204 Jogaplar: 0
Презентация проекта газопровода ТАПИ состоялась в штаб-квартире ПРООН
Презентация проекта газопровода ТАПИ состоялась в штаб-квартире ПРООНВ штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке Постоянным Представительством Туркменистана при Организации Объединённых Наций совместно с Постоянными Представительствами Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Пакистан и Республики Индия была проведена презентация «Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия: новый энергетический Великий Шёлковый путь для обеспечения доступа к надёжной, устойчивой и современной энергии для всех»....
Ýazylan wagty: 23 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 80 Jogaplar: 0
В Ашхабаде принята Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли-2030
В Ашхабаде принята Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли-20...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
Daşoguz welaýatynda jaý toýlary bellenildi
21-nji noýabr Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylarynyň durmuşynda ýene-de bir ýatda galyjy, bagtyýar pursatlaryň şaýady bolundy. Şol gün welaýatyň ýaşaýjylaryndan 56 maşgala jaý toýlaryny bellediler. Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesinde bina edilen iki sany dört gatly, 16 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy uly şatlyk şowhuna beslendi. Bu ýere gelen myhmanlary täze jaý eýeleri duz çörekli garşy aldylar. Dabaranyň başynda Daşoguz şäheriniň ýaşaýjysy, il sylagly ýaşuly Berdi Agaýew çykyş edip, jaý toýlaryny toýlaýan ildeşlerimizi mähirli gutlady. Soňra şowhunly el çarpyşmalar astynda gurluşyk işeriniň dowamynda öz güýç-gaýratyny gaýgyrman, göreldeli zähmet çeken gurlykçylara gymmat bahaly sowgatlardyr gül çemenleri gowşuryldy. Şol pursatda şeýle bagtyýar pursatlaryň sebäpkärleri bolan maşgalalaryň 32-sanysy täze öýleriniň açarlaryny maňlaýlaryna syldylar. ...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna
Ýazylan wagty: 22 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Dünýäniň nebitgaz bazarynyň ösüş ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
Dünýäniň nebitgaz bazarynyň ösüş ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
Ýazylan wagty: 22 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ýewropa Bileleşigi - Merkezi Aziýa: gatnaşyklary ösdürmegiň täze strategiýasy
Ýewropa Bileleşigi - Merkezi Aziýa: gatnaşyklary ösdürmegiň täze strategiýasy
Ýazylan wagty: 22 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Aşgabatda Ilat gaznasynyň Ählumumy hasabatynyň tanyşdyrylyşy geçirildi
Aşgabatda Ilat gaznasynyň Ählumumy hasabatynyň tanyşdyrylyşy geçirildi...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Agşamky fitnes
Fitnes türgenleşiklerini agşamara geçirmegiň tarapdarlary bu usulyň hem artykmaç we kem taraplarynyň bardygyny belleýärler: Ilkagşam geçirilen işjeň türgenleşikden soň bedeniň artykm...
Ýazylan wagty: 21 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Irki fitnes
Irki fitnesiň käbir taraplary barada durup geçeliň: Ilki bilen, irden adamlaryň köplenç iş-okuw aladalary bilen başagaýrak bolýandygyny bellemek gerek. Şeýle ýagdaýda oýanan badyňa er...
Ýazylan wagty: 21 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Anyklaýjylaryň uýgunlaşmagy
Anyklaýjylaryň uýgunlaşmagy bedende tutuşlygyna alnanda (temperatura ýagdaýyna uýgunlaşma, türgeniň “ikinji demi” we ş.m.) biologiki uýgunlaşma degişlidir. Mundan başga-da sosial-p...
Ýazylan wagty: 21 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Adaptasiýa
Adaptasiýa – halkara adalgasy bolup, biologiýa ylmynda “öwrenişme”, “uýgunlaşma” diýmegi aňladýar, çep dillerini öwrenýänler üçin bolsa tesksti ýeňilleşdirmegi aňladýar. ...
Ýazylan wagty: 21 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Daşky görke ýardam berýän Ýapon usuly
BEDENTERBIÝE MAŞKLARY ARKALY IÇ (GARYN) ÝAGLARDAN DYNMAGYŇ USULY (Daşky görke ýardam berýän Ýapon usuly) Birnäçe ýyl mundan öň Ýapon alymlary bu amatly usuly oýlap tapdylar. Bu usul ...
Ýazylan wagty: 20 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Ykdysadyýetiň syýahatçylyga täsiri
Ykdysadyýetiň syýahatçylyga täsiri. Ykdysadyýetiň syýahatçylyga edýän täsirleri peýdaly ýa-da ýaramaz bolup bilýär. Peýdaly täsirlere şular degişlidir: hakyky düşewündiň ösü...
Ýazylan wagty: 20 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Hyzmat programma serişdeleri
Kompýuterlerde operasion sistemanyň mümkinçiliklerini giňeltmek üçin serwis programmalary ulanylýar, olara aşakdakylar degişlidir: Interfeýs ulgamlar; Operasion sistemalaryň gurşawy; Util...
Ýazylan wagty: 20 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Gürleşmegiň kadalary
Gürleşmegiň kadalary Gürleşilen wagtynda eýerilmeli prinsipler aşakdakylardyr. Sebäbi gürleşmek edähedi – bu eşik geýmek edähedinden soň ikinji ýerde durýan endikdir. Egin-eşi...
Ýazylan wagty: 20 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Türkmenistan-Italiýa: özara peýdaly hyzmatdaşlyk ösdürilýär
Türkmenistan-Italiýa: özara peýdaly hyzmatdaşlyk ösdürilýär
Ýazylan wagty: 19 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Tiz wagtdan kiçi we alysdaky obalaryň ilatyna ykjam aragatnaşyk hem-de internet elýeterli bolar
Tiz wagtdan kiçi we alysdaky obalaryň ilaty...
Ýazylan wagty: 19 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Italiýaly kruner Naim Abid aşgabatlylary retro-hitler bilen tanyşdyrdy
Italiýaly kruner Naim Abid aşgabatlylary retro-hitler bilen tanyşdyrdy
Ýazylan wagty: 19 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Ýazylan wagty: 19 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15892 sek. ýüklenen baýt: 50670