Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Russiýa «Strekoza» atly sapýor mini-uçarmansyz uçaryny görkezdi
Moskwadaky «Interpoliteh» sergisinde partlaýjy enjamlary gözlemek we zyýansyzlandyrmak üçin niýetlenen rus işläp düzüjileriniň «Strekoza» atly mini-uçarmansyz uçary hödürlendi. ...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Jelaleddin Meňburun — ady äleme dolan türkmen gerçegi
Doganlar Abeskun adasyndan gaýdyp, Maňgyşlaga barýarlar we ondan soň Ürgenje baryp, Jelaleddiniň soltan bolandygyny ähli jemagata jar edýärler. Emma gypjaklar ýene-de Jelaleddine garşy çy...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 63 Jogaplar: 0
Türkiýede Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli surat sergisi geçirildi
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türki medeniýetiň halkara guramasynda (TÜRKSOÝ) “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly surat sergisi geçirildi. Bu ...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
“Harley Davidson” elektrik welosipedini tanyşdyrdy
Kuwwatly motosiklleri öndürmegi bilen tanalýan “Harley Davidson” elektrik energiýasy bilen işleýän täze welosipedini tanyşdyrdy. “Serial 1” atly welosipediň çykaryljakdygy bir ýyl ...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2020: «Köpetdag» ýeňiş bilen başlady
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» futbol topary ýurdumyzyň Kubogy ugrundaky ýaryşa üstünlikli girişdi. Paýtagtymyzdaky adybir stadionda geçirilen «Köpetdag» ― ...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Naskda, takmynan, 2000 ýaşly äpet pişigiň geoglifi tapyldy
Ýakynda arheologlar Perudaky baýryň ýapgydyndan b.e.ö. 200-100 ýyllary seneleýän pişik şekilli äpet geoglifi ele saldylar. Suraty, takmynan, 36,5 metre barabar bolan äpet pişik ÝUNESKO-n...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2020: «Ahal» bilen «Aşgabadyň» arasyndaky duşuşykda pökgi geçirilmedi
Türkmenistanyň futbol çempionatynda ýaryşyň ikinji basgançagynda barýan «Ahal» ýurdumyzyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň ilkinji duşuşygyny deňme-deňlikde geçirdi. «Aşgabat» stadionyn...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Dünýä syýahatçylygynyň dikeldilmegi üçin 18 aý gerek bolar
Bütindünýä jemgyýetçiligini gurşap alan “Covid-19” ýokanç keseli köp ýurtlaryň halk hojalyk pudaklarynyň ählisine diýen ýaly täsir etdi. Bu täsire sezewar bolan pudaklaryň biri...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanda konsullyk hyzmatlary onlaýn usulda alnyp barlar
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi raýatlary konsullyk ýazgylarynda hasaba almagyň tertibini sanlylaşdyrmak we resminamalary tassyklamagy internet arkaly ýönekeýleşdirmek maksady bile...
Ýazylan wagty: 28 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Ýaponiýanyň premýer-ministri Suga: «Ýaponiýa 2050-nji ýyla çenli uglerodsyz önümçilige başlar»
Premýer-ministr Suga Ýosihide Ýaponiýanyň 2050-nji ýyla çenli uglerodsyz önümçilige başlajakdygyny habar berdi. Sindzo Abeden hökümet baştutany wezipesini alanyndan bäri, ilkinji gez...
Ýazylan wagty: 27 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
“Ýuwentusa” 3 tapgyrdan bäri ýeňiş gazanmak başardanok
Italiýanyň çempionaty “Serie A”-da “Ýuwentus” toparyna 3 tapgyryndan bäri ýeňiş gazanmak başardanok. Öz meýdançasynda “Hellas Werona” bilen 1-1 deňme-deň oýnan “Ýuwentus...
Ýazylan wagty: 26 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Miras — gymmatly hazyna
Häzirki döwürde ýurdumyzda bütindünýä mirasynyň aýrylmaz bölegine öwrülen, geljekki nesiller üçin taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen uly işler am...
Ýazylan wagty: 26 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aýda 565,9 metr ýol geçdi
Geçen ýylyň başynda Hytaýyň Aýa iberen kosmos gämisi “Chang'e-4” häzire çenli 565,9 metr ýol geçipdir. Enjamyň Ýeriň hemrasyna gondurylanyna 600 gün boldy. Adamyň Aýa aýak basan...
Ýazylan wagty: 26 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Russiyanyn ilçihanasy Türkmenistandan ýörite uçuşy amala aşyrdy
25-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guralan Türkmenabatdan Moskwa ýene-de bir çarter uçuşy amala aşyryldy. Diplomatik wekilhanada habar berişle...
Ýazylan wagty: 26 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Kubok ugrundaky bäsleşigiň eminleri belli edildi
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 27-nji hem-de 28-nji oktýabrda geçirilýän ýurdumyzyň Kubogy ugrundaky bäsleşiginiň ¼ finalynyň birinji oýunlarynyň eminlerini be...
Ýazylan wagty: 26 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
21-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 21-nji tapgyrynyň çäginde duşuşyklaryň dördüsi geçirildi. Balkanabatda ýerli “Nebitçi” bilen duşuşan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary 2:1...
Ýazylan wagty: 25 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Güýz ýapragyndan gaçan damjalar
(Güýz bilen bagly nakyllar) Bahardaky hereket, güýzki — bereket. Güýzüň gelşi ýazyndan belli. Güýz gelensoň geçi gyrkma. Güýz güli görkli bolsa-da, ömri gysgadyr....
Ýazylan wagty: 25 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Müsürdäki taryhy tapyndylar
Golaýda Müsüriň paýtagty Kairiň 30 kilometr golaýyndaky meşhur basgançakly Josera gadymy müsür nekropolyndan tapylan gadymy mazarlaryň 60-a golaýy ilkinji gezek žurnalistlere we diplomat...
Ýazylan wagty: 25 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Ýaş mugallymlara maslahatlar
Edebiýatdan öwrediji iş depderi Okuwçy 5-nji synpda okaýarka tutan öwrediji iş depderini (umumy depder) mekdebi tamamlaýança ulanýar. Ýazgylar garjaşmaz ýaly, ol depder degişli bölü...
Ýazylan wagty: 25 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Dowamatyň lezzeti
Däde....!!!!!!!! Ýaşy bir çene baran,ýüzlerinde ýyllaryň yzy galan garryja goja… Bu ýaşuly guzy etinden taýýarlanylan çekdirmäni halaýardy… Bir gün onuň çekdirme iýesi g...
Ýazylan wagty: 24 октября 2020 Ýazan Sapabeg
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17487 sek. ýüklenen baýt: 50587