Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Bilesigelijilik we medeni güýmenje häsiýetli syÿahat
Bilesigelijilik we medeni güýmenje häsiýetli. Bu tebigy, taryhy-medeni ýadygärlikler, muzeýler, teatrlar, baran ýeriniñ halkynyñ jemgyýetçilik gurluşy, ýaşaýşy we däpleri bilen tany...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Çaga oýunlary
Çaga oýunlaryny toparlara bölmek meselesi bu oýunlaryň köptüýsli bolmagy bilen baglydyr. Oýunlary toparlara bölmegi esaslandyrmagyň usulyny saýlap almaga dürlüçe çemeleşmek bolar: 1. ...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ UMUMY TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI
TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ UMUMY TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI Adamlaryň pikirine görä, oýunlar adamzat jemgyýetiniň döremegi bilen ýüze çykypdyr we elmydama adamlaryň durmuşynda uly orun e...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
STOLUŇ ÜSTÜNDE OÝNALÝAN TENNISIŇ TEHNIKASYNY ÖWRETMEGIŇ USULLARY
STOLUŇ ÜSTÜNDE OÝNALÝAN TENNISIŇ TEHNIKASYNY ÖWRETMEGIŇ USULLARY Stoluň üstünde oýnalýan tennisiň tehnikasyny öwretmek üçin tälimçiniň we tennisçiniň ysnyşykly aragatnaşygy bol...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
STOLUŇ ÜSTÜNDE OÝNALÝAN TENNISDE TENNISÇILERIŇ TEHNIKI TAÝÝARLYGYNYŇ DÖWÜRLERI
STOLUŇ ÜSTÜNDE OÝNALÝAN TENNISDE TENNISÇILERIŇ TEHNIKI TAÝÝARLYGYNYŇ DÖWÜRLERI Stoluň üstünde oýnalýan tennisde tennisçileriň tehniki ussatlygynyň ýüze çykmagy we onuň kämille...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
TÜRGENLERI TAÝÝARLAMAGYŇ WAJYP MESELELERI
TÜRGENLERI TAÝÝARLAMAGYŇ WAJYP MESELELERI Türgenleri taýýarlamak hakykatdan-da çylşyrymly proses hasaplanylýar we ol sport bilen meşgullanmaklygyň öňki we soňky ýyllary bilen berk ba...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
WELOSIPEDÇILERIŇ HALKARA BILELEŞIGI
WELOSIPEDÇILERIŇ HALKARA BILELEŞIGI (SOÝUZY) (UCI) 1996-njy ýylyň 2-nji awgustynda Welosipedçileriň Halkara bileleşiginyň prezidenti, Halkara Olimpiýa Komitetiniň agzasy Haýn Werbrýuge...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
AÝLAWLY AWTOÝARYŞ
AWTOSPORTDAKY HOWPSUZLYGYŇ HÄZIRKI ZAMAN ÝAGDAÝY Şu günki gün awtosportdaky howpsuzlyk birinji orunda durýar. Sportuň tehniki görnüşleri örän göze gelimli we juda girdejili hasaplan...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
AWTOMOBIL SPORTUNUŇ TARYHY. ILKINJI AWTOMOBIL ÝARYŞY
AWTOMOBIL SPORTUNUŇ TARYHY. ILKINJI AWTOMOBIL ÝARYŞY Awtomobil sportunyň taryhy senesi diýip 1894-nji ýyly atlandyrmak bolar. 1893-nji ýylyň aýagynda (19-njy dekabrynda) “Le Petit Journal...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Tejribeçi-talybyň şahsy iş meýilnamasy
Tejribeçi-talybyň şahsy iş meýilnamasy (mysaly). № Meýilnamanyň mazmuny Möhleti Ýerine ýetirilendigi barada bellik 1 2 3 4 1. I. Guramaçylyk işi. Pedagogik-tejribäniň mazmuny hakyndaky...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Tejribeçi-talybyň gündeligi
Tejribeçi-talybyň gündeligi. Gündelikde pedagogik tejribeliginiň yzygiderli “hronologiýa” ýazgysy alnyp barylýar. Gündelik her bir ýazgynyň senesini we edilen işiň häsiýetini görke...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Tejribeçi-talybyň wezipeleri we hasabaty
Tejribeçi-talybyň wezipeleri we hasabaty. Umumy bilim berýän orta mekdebiň okuw-terbiýeçilik işiniň mazmuny we onuň ugry bilen umumy tanyşlyk. Tejribe geçirilýän mekdebiň direktorynyň ...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Okuw sapaklaryny seljerme etmek we okuwçylar toplumyny öwrenmek boýunça tabşyryklary ýerine ýetirmek
Okuw sapaklaryny seljerme etmek we okuwçylar toplumyny öwrenmek boýunça tabşyryklary ýerine ýetirmek. Tejribeligiň başlangyç döwründe we onuň tutuş dowamynda bedenterbiýe mugallymlaryny...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Okuw-usuly dokumentleri düzmek we alyp barmak
Okuw-usuly dokumentleri düzmek we alyp barmak. Bedenterbiýe maksatnamasynyň bellän işlerini geçirmegiň okuw ýyly üçin meýilnama-grafigini we usulyýetçiniň görkezmesi boýunça synplary...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Okuw sapagynyň mazmunyny özleşdirmegiň kynçylyklarynyň hasabaty
Okuw sapagynyň mazmunyny özleşdirmegiň kynçylyklarynyň hasabaty. Munuň özi bolsa, ozaly bilen meýilleşdirmekde okatmagyň “ýönekeýden çylşyrymla” diýen didaktikanyň görkezmelerin...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Tejribeçi-talybyň okuw döwrüni meýilleşdirmegiň umumy talaplary.
Tejribeçi-talybyň okuw döwrüni meýilleşdirmegiň umumy talaplary. Mugallymyň üstünlikli işlemeginiň möhüm şerti hem okuw döwrüniň dogry meýilleşdirilmegidir. Gowy meýilleşdirmek m...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Okuwçylardan berk-talap etmegi başarmaly
Okuwçylardan berk-talap etmegi başarmaly: Bellenen sport-gigiýena talaplaryny berjaý edilmegini (sapak üçin geýimleriň we aýakgabyň arassa bolmagyny). Sport öýünde, sport meýdançalarynd...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Watanymyza rowaçlyk yar bolsun
Ýazylan wagty: 05 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Futbol: Türkmenistanyň olimpiýa ýygyndysynyň Dohadaky ikinji ýoldaşlyk duşuşygy hem deňlikde tamamlandy
Futbol: Türkmenistanyň olimpiýa ýygyndysynyň Dohadaky ikinji ýoldaşlyk duşuşygy hem deňlikde tamamlandy...
Ýazylan wagty: 02 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Futbol: Türkmenistanyň olimpiýa ýygyndysynyň Dohadaky ikinji ýoldaşlyk duşuşygy hem deňlikde tamamlandy
Futbol: Türkmenistanyň olimpiýa ýygyndysynyň Dohadaky ikinji ýoldaşlyk duşuşygy hem deňlikde tamamlandy...
Ýazylan wagty: 02 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15922 sek. ýüklenen baýt: 50082