Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

“Sputnik V” sanjymyny ulanmagyň düzgünlerine täze duýduryş goşuldy
“Sputnik V” sanjymyny ulanmagyň düzgünlerine täze duýduryş goşuldyGam-KOWID-Wak (“Sputnik V”) sanjymyny lukmançylyk taýdan ulanmak boýunça görkezmeleriň täze neşirinde täze duýduryş peýda boldy. Onda derman serişdesiniň howply täze döremeleri bolan näsaglarda seresaplylyk bilen ulanylmalydygy aýdylýar diýip, RIA Nowosti habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 183 Jogaplar: 0
Türkmenistandaky halkara ýaryşlarda türgenlere koronawirusa garşy mugt sanjym ediler
Türkmenistandaky halkara ýaryşlarda türgenlere koronawirusa garşy mugt sanjym ediler2021-nji ýylda Türkmenistanyň çäginde geçiriljek halkara sport ýaryşlaryna gatnaşjak türgenlere COVID-19-a garşy mugt sanjym ediler....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 189 Jogaplar: 0
Adamyň ganynda şekeriň derejesini peseltmäge kömek edýän önümler
Adamyň ganynda şekeriň derejesini peseltmäge kömek edýän önümlerBritan lukmany Sara Brýuer ganyň düzümindäki şekeriň mukdaryny kadalaşdyrmaga kömek edip biljek iki iýmit hakda gürrüň berdi. Bu iýmitleri islendik dükandan satyn alyp bolýar diýip, EVO-RUS.COM portaly habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 180 Jogaplar: 0
Türkmen dokma önümleriniň elektron söwdasy ýola goýulýar
Türkmen dokma önümleriniň elektron söwdasy ýola goýulýarTürkmen dokma önümleriniň elektron söwda binýady döredilýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 181 Jogaplar: 0
Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ähli türgenlere sanjym ediler
Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ähli türgenlere sanjym edilerHalkara Olimpiýa Komiteti Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen bilelikde Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ähli türgenlere sanjym etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Telegraph-a salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 189 Jogaplar: 0
Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri
Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri​Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 35-si baglaşyldy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 178 Jogaplar: 0
Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy
Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy...
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 180 Jogaplar: 0
Alymlar almazyň we titanyň kömegi bilen suwy mikroplastikden arassalap bildiler
Alymlar almazyň we titanyň kömegi bilen suwy mikroplastikden arassalap bildilerKanadadaky Kwebek milli ylmy barlag institutynyň professory Patrik Droginiň ýolbaşçylygyndaky ylmy-barlagçylar suwy mikroplastikden arassalamagyň täze usulyny tapdylar. Bu barada evo-rus.com portaly habar berdi....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 173 Jogaplar: 0
Türkmenistanda sporty ösdürmegiň bäş ýyllyk maksatnamasy kabul edildi
Türkmenistanda sporty ösdürmegiň bäş ýyllyk maksatnamasy kabul edildiTürkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy, şu Maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 176 Jogaplar: 0
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.Duşuşyga Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň, “Türkmendermansenagat” Birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň M.Garryýew adyndaky döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 20 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 245 Jogaplar: 0
Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!
*Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi.
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 487 Jogaplar: 0
Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy
«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 309 Jogaplar: 0
Tiz kömek welosiped
Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. M...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 268 Jogaplar: 0
Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sanyGeçýär diýp çeni...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 320 Jogaplar: 0
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka? Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Maku...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 354 Jogaplar: 0
täsinlikler
1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 389 Jogaplar: 0
Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 289 Jogaplar: 0
goşgy
1 sycan bir gun toy etdi
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 474 Jogaplar: 0
Ursa, sögse, horlasada il ýagşy
Ursa, sökse, horlasada il ýagşy diýen sözden ugur alyp, öz ýaşaýan ýeriňden nägile bolmazlyk düşünjesi biz türkmenlerde...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 380 Jogaplar: 0
Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi
«Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 292 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25135 sek. ýüklenen baýt: 50727