Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

HER ÖMÜR-BIR TARYH
                 Oskar WAÝLD / 1854 - 1900
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
AKYLLY GUŞ.
     Akylly guş
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Ýurdumyzda ahalteke bedewlere bagyşlanylan“At-myrat”atly film görkezilip başlanyldy
Milli bahar baýramyna gabatlanyp, “At-myrat” atly film ýurdumyzda görkezilip başlanyldy. Bu günler filmiň paýtagtymyzyň “Aşgabat” kino merkezinde we “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde, Marynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda görkezilişi boldy. Şu aýda milli telewideniýäniň ýaýlymlarynda “At-myrat” filminiň ilkinji görkezilişi boldy. ...
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
OÝKEN SOWUKLAMADA MAŞKLAR.
Öýkeniň aşaky böleginde sowuklama ýüze çykanda, şu maşklary aýagujy biraz ýokaryk galdyrylan tekizligiň üstünde ýany...
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
TARYHDAN ROWAÝAT.
 TŪRKMEN TARYHYNDAN ROWAÝAT
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
LEGLAÇ.
              Leglaç - Humaryň piri.
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
MUHAMMET ALY BARADA.
 Muhammet Aly barada gyzyklyja faktlar
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
YNSANYÑ GURLUŞY.
Aşakda Size ynsan organizmniň gurluşy hakynda Siz bilýän we bilmeýän gyzykly faktlary ýetirmekçi:
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
DIL BELA-DIŞ GALA.
Ýalňyşlyk bilen öz syryny özi açan jenaýatkärler.
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar. ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen medeniýet, bilim işgärleri döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldular
Ýurdumyzyň milli medeniýetini, teatr, saz sungatyny, žurnalistikasyny, ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
NOWRUZ GOŞGULARY.
   Magtymguly PYRAGY    &nbs...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
NOWRUZ ADALATY.
      Nowruz adatlary
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
BERKARAR WATANA NOWRUZ GELIPDIR.
Berkarar watana Nowruz gelipdir.
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
ŞYBLAN BABA.
                      ŞYBLAN BABA
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
SEMENI.
                            SEMENI
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
NOWRUZ BAÝRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN.
Nowruz bayramyñyz gutly bolsun!!! 
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenistanda möhletli harby gulluga çagyrylyş yglan edildi
 “Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 18-nji martynda çykaran 76 belgili Permanyny ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. ...
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisi Adalatçyny saýlady
Türkmenistanyň Mejlisi Adalatçynyň wezipesine Ýazdursun Gurbannazarowany saýlady. Milli Parlamentiň «Adalatçyny saýlamak hakynda» degişli Karary Türkmenistanyň Mejlisiniň şu gün geçirlen bäşinji çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahatynda kabul edildi....
Ýazylan wagty: 21 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
NOWRUZ GELDI ÜLKÂME.
Nowruz geldi ülkäme
Ýazylan wagty: 20 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14493 sek. ýüklenen baýt: 47338