Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

DON MASLAHATLY BIÇILENDE...
Beýik Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllygynyň uly toýunyň bosagasynda türkmen halky ýene bir taryhy wakanyň şaýady boldy. Ýap-ýaňy tamamlanan Türkmenistanyň Ýaşulularyn...
Ýazylan wagty: 26 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
TELEKEÇILERIŇ KAŞAŇ BINASY
Milli ykdysadyýetimiziň döwlete degişli bolmadyk bu çygrynyň ösdürilmegi täze öndüriji güýjüň kemala gelip, ilatyň islegli harytlarynyň, önümleriniň bolçulygy...
Ýazylan wagty: 26 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
BEÝIK SENÄ BUÝSANJYMYZ
Dana pederlerimiziň halallygyny, sagdyn durmuş ýörelgesini aýrylmaz hemrasy edinen türkmen halky şanly senäniň—Beýik Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllygynyň toýuna barýa...
Ýazylan wagty: 26 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
MAKSATLY MENZILLER
Beýik Garaşsyzlygyň 26 ýyllygy. Bu taryh üçin ujypsyzja wagt. Şu gysga döwürde asyrlara barabar işler edildi. Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetde, ylym-bilimde, oba ...
Ýazylan wagty: 26 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ŞATLYKLY DABARA
Ýurdumyzyň şanly seneleri, toý-baýramlary dabaraly hem ruhuňy belende göteriji derejede bellenip geçilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Gara...
Ýazylan wagty: 26 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti durmuş maksatly täze desgalaryň toplumynyň açylyşyna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti durmuş maksatly täze desgalaryň toplumynyň açylyşyna gatnaşdy
Ýazylan wagty: 25 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Aşgabatlylaryň täze görnüşli ýaşaýyş jaýlary: ýüzlerçe maşgala täze kottež jaýlaryna göçüp geldiler
Ýazylan wagty: 24 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky kottežler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
Ýazylan wagty: 24 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Talyplar ýygyndy toparymyzyň agzalary Ariel matematika olimpiadasynda dürli derejeli medallary eýelediler
Talyplar ýygyndy toparymyzyň agzalary Ariel matematika olimpiadasynda dürli derejeli medallary eýelediler
Ýazylan wagty: 24 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet mýzeýinde Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi açyldy
Ýazylan wagty: 22 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet mýzeýinde Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi açyldy
Ýazylan wagty: 22 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet mýzeýinde Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi açyldy
Ýazylan wagty: 22 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmen çakyr ýasaýjylary üzümi gaýtadan işlemäge girişdiler
Türkmen çakyr ýasaýjylary üzümi gaýtadan işlemäge girişdilerOba hojalyk önümlerini öndürijilerden satyn alynýan hasyl Türkmenistanyň Döwlet azyk senagaty birleşiginiň kabul ediş – taýýarlaýyş nokatlaryna getirilýär, bu ýerde ýylda elli müň tonna golaý üzüm gaýtadan işlenilýär. Çakyr ýasaýan kärhanalar Aşgabatda, Gökdepede, Änewde, Ýolötende, şeýle hem Mary welaýatynyň Tagtabazar we Lebap welaýatynyň Garabekewül etraplarynda ýerleşýär. Olarda ýerli çig maldan çakyrlyk material alynýar, köp ýylap saklamak üçin konýak spirti goýulýar. iki ýüze golaý at bilen çakyrdyr konýak öndürilýär. Däp bolşy ýaly, köpçülikleýin üzüm ýygymyndan ozal döwlet birleşiginiň laboratoriýalarynda çakyrlyk dürli görnüşli miweler bişenligi, himiki düzümi we süýjüligi babatda barlagdan geçirildi. topragynyň toprak-howa şertleri üzümçiligi ösdürmäge we çakyrdyr konýakdan başga-da, şirelri, mürepbelri, üzüm çigidinden bejeriş häsiýetli ýaglary öndürmäge mümkinçilik berýär. Ýylsaýyn onuň ekin meýdany artdyrylýar, daýhanlar alymlar bilen bileleşip, onuň täze görnüşlerini almak ugrunda iş alyp barýarlar. Häzirki wagtda ýurtda ýokary hasylly üzümiň ýüzden gowrak görnüşi ýetişdirilýär, olaryň 70 göteriminden çakyr, 7 göteriminden kişmiş we 23 göteriminden meý alynýar. Üzümiň hiliniň ýokarylygy we işgärleriň ussatlygy bilen türkmen çakyrlary her ýyl abraýly halkara bäsleşiklerinde sylaglara mynasyp bolýarlar....
Ýazylan wagty: 22 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Suw hojalygynyň hünärmenleri BMGÖM bilen hyzmatdaşlykda energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalry ornaşdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirýärler
Suw hojalygynyň hünärmenleri BMGÖM bilen hyzmatdaşlykda energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalry ornaşdyrmak boýunça taslamany d...
Ýazylan wagty: 22 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Suw hojalygynyň hünärmenleri BMGÖM bilen hyzmatdaşlykda energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalry ornaşdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirýärler
Suw hojalygynyň hünärmenleri BMGÖM bilen hyzmatdaşlykda energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalry ornaşdyrmak boýunça taslamany d...
Ýazylan wagty: 22 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi „: eýýamlaryň gatnaşygy we parahatçylyk döredijilik ýörelgeleri
Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi „: eýýamlaryň gatnaşygy we parahatçylyk döredijilik ýörelgeleri
Ýazylan wagty: 22 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Behişdi bedewler türkmen sarpasy
Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda atçylyk pudagyna uly üns ber...
Ýazylan wagty: 21 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Моя отчизна!
Не могу молчать…. Такие чувства, эмоции переполняют сердце, душу. ...
Ýazylan wagty: 21 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Ýazylan wagty: 20 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13316 sek. ýüklenen baýt: 50480