Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezini gurmak bilen bagly iş maslahatyny geçirdi
Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezini gurmak bilen bagly iş maslahatyny geçirdiTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň dörediljek ýerindäki gurluşygyň nobatdaky tapgyryna girişmek hakyndaky Karara gol çekdi....
Ýazylan wagty: 27 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Bulary bilmek gyzykly
Bulary bilmek gyzykly
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 56 Jogaplar: 1
Aşgabadyň ýygyndysy çeper gimnastika boýunça Türkmenistanyň kubogyna mynasyp boldy
Aşgabadyň ýygyndysy çeper gimnastika boýunça Türkmenistanyň kubogyna mynasyp boldyDaşoguz şäheriniň 4-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde Sportyň çeper gimnastika görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi ― diýip, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýty habar berýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi
Suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildiDaşoguz welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Köpugurly sport toplumynda Suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýty habar berýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Welosportyň şosse görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi
Welosportyň şosse görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildiTürkmenistanyň Welosport federasiýasy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde paýtagtymyzda welosportuň ýolda sürmek (şosse) görnüşi boýunça ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň türgenleriniň gatnaşmaklarynda ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligini, ulularyň arasynda aýlaw usulyndaky toparlaýyn görnüşde Türkmenistanyň çempionatyny geçirdi. Geçirilen bäsleşiklerde Gadam Köşiliýew, Atajan Hojageldiýew, Kakabaý Ataýew, Mahmut Aşyrow, Aýnur Amangeldiýewa dagy tapawutlanmagy başardy. Bu barada Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýty habar berýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Aşgabatda Özbegistandaky saýlawlara bagyşlanan brifing geçirildi
Aşgabatda Özbegistandaky saýlawlara bagyşlanan brifing geçirildiDüýn Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň binasynda dostlukly ýurtda dekabr aýynda geçiriljek iri çäreleriň ikisine — Özbegistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 27 ýyllygyna hem-de ýurduň kanun çykaryjy edarasyna (Oliý Majlis) we ýerlerdäki halk häkimiýetiniň edaralaryna wekilleriň saýlawlaryna bagyşlanan brifing geçirildi ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenabadyň halkara howa menzili: 10 aýda 240 müňe golaý ýolagçy, 540 tonna golaý ýük
Türkmenabadyň halkara howa menzili: 10 aýda 240 müňe golaý ýolagçy, 540 tonna golaý ýük2018-nji ýylyň fewralynda ulanylmaga berlen Türkmenabadyň Halkara howa menzili ýolagçylary gatnatmakda we ýükleri daşamakda ildeşlerimize ýokary hilli hyzmat edip gelýär. Ynha, şu ýylyň 10 aýynda edilen işler hem Halkara howa menziliniň giň gerimli işlerinden habar berýär ― diýlip, welaýat «Türkmen gündogary» gazetinde ýazylýar....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Saýat etrabyndaky hususy maldarçylyk hojalygynda her gün 550 litre çenli süýt alynýar
Saýat etrabyndaky hususy maldarçylyk hojalygynda her gün 550 litre çenli süýt alynýarTelekeçi Şöhrat Saýypowyň ýolbaşçylygyndaky maldarçylyk toplumynda Germaniýadan ýörite getirilen «Galşteýn» tohumly sygyrlaryň 150-den gowragy idedilýär. Sygyrlaryň bu tohumy süýdi köp berýändigi bilen tapawutlanýar. Idegini gowy ýetirip, ertir-agşam sagylanda her gün 500 ― 550 litr çemesi süýt alyp bolýar ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Lebaply maldarlar dowarlary gyşky örülere geçirdiler
Lebaply maldarlar dowarlary gyşky örülere geçirdilerLebap welaýatynyň maldarlary Garagumda we Gyzylgumda bakylýan mallary gyş örülerine geçirdiler. Dowarlary orta we ýokary semizlikde gyşlatmak üçin ot-iýmiň ýeterlik, agyllaryňdyr kaşarlaryň abat bolmagy ugrunda düýpli işler durmuşa geçirilýär ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Talyplaryň arasynda iň gowy taýýarlykly sanitar topary yglan edildi
Talyplaryň arasynda iň gowy taýýarlykly sanitar topary yglan edildiGolaýda paýtagtymyzdaky «Galkynyş» sport toplumynda Aşgabat şäher häkimliginiň guramagynda şäherdäki ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryndan düzülen toparlaryň arasynda «Iň gowy taýýarlykly sanitar topary» atly bäsleşik geçirildi. Sanitar toparlarynyň esasy wezipesi adamlaryň janyna adatdan daşary howp abananda, şolara lukmana çenli ilkinji kömegi bermekden ybaratdyr. Bäsleşige Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň, Türkmen döwlet maliýe institutynyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutynyň talyp ýaşlary öz aralarynda bäsleşdiler. Toparlaryň her biri 12 talypdan ybarat boldy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Guşçulyk toplumlarynyň eksport mümkinçilikleri artýar
Guşçulyk toplumlarynyň eksport mümkinçilikleri artýarIlatyň guş etine we ýumurtga bolan isleglerini ýurtda öndürilen önümler bilen doly kanagatlandyrmak boýunça öňde goýlan wezipelere laýyklykda, Türkmenistanda birnäçe guşçulyk toplumlary hereket edýär. Olardan ilkinji döredilen iri guşçulyk kärhanalaryň biri «Guş toplumy» hususy kärhanasy bolup, ol 2009-njy ýylda açyldy. Kärhana eýýäm birnäçe ýyl bäri sarp edijileri peýdaly berhiz önümleri bilen üpjün edýär. Toplumyň binýadynda şöhlat önümlerini öndürýän eti gaýtadan işleýän kärhana, soýa ýagyny öndürýän zawod döredildi....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmen telekeçileri balyk bolçulygyny döredýärler
Türkmen telekeçileri balyk bolçulygyny döredýärlerTürkmen telekeçileri bazarlarda balyk bolçulygyny döretmek maksady bilen tutanýerli iş alyp barýarlar. Bu ugurda telekeçi Mekan Gylyjow öndürijilikli zähmet çekýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul eden Kararyna laýyklykda, oňa uzakmöhletleýin peýdalanmak üçin 31 gektar ýer bölünip berildi. Onuň 21 gektarynda balykçylyk hojalygyny döretmek maksady bilen, emeli usulda balyklary ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen howuzlar guruldy. Şeýle-de, balyklaryň iýmitini taýýarlamak, ýagny ýorunja, arpa ekmek üçin 200 gektar ýer özleşdirildi. Howuzlara ak amur, tüňňümaňlaý, teňňe görnüşli ownuk balyklar goýberilip, olar taýýar harytlyk derejesine ýetýänçä talabalaýyk idedilýär....
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
TÜRKMENIŇ SAZ GURALLARY
TÜRKMENIŇ SAZ GURALLARY
Ýazylan wagty: 26 ноября 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 3
Internet maglumatlary esasynda taýýarlanan
Internet maglumatlary esasynda taýýarlanan
Ýazylan wagty: 25 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 108 Jogaplar: 4
Полноприводную версию Toyota Camry представили на автосалоне в Лос-Анджелесе
Полноприводную версию Toyota Camry представили на автосалоне в Лос-АнджелесеФото: «CarsWeek»....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
27-nji noýabrda Aşgabatda «Türkmentel ― 2019» halkara sergisi açylar
Ozal hem habar berşimiz ýaly, 27 ― 28-nji noýabr günlerinde Aşgabatda «Türkmentel ― 2019» halkara sergisi geçiriler. Onda döwrebap telekommunikasiýa, telemetriýa, informasiýa tehnologiýalary we teleradiogoýberiş enjamlary görkeziler. Sergi ýerli we daşary ýurt bölümleriniň 90-dan gowragynyň bolmagyna garaşylýar....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanda tebigy gazyň täze akymy işläp başlady
Türkmenistanda tebigy gazyň täze akymy işläp başladyGolaýda «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň işgärleri üçin ýatda galjak möhüm wakalaryň biri bolup geçdi. Müdirligiň hünärmenleri Täjibaý meýdançasyndaky ikinji belgili guýudan tebigy gazy gazyp alyp başladylar. Munuň özi bu meýdançada baýlyk agtaryjylar tarapyndan deslapky degişli gözleg işleriniň geçirilmegi, barlag guýularynyň gazylyp, ondan «mawy ýangyjyň» senagat akymynyň alynmagy netijesinde mümkin boldy. Bu barada Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň resmi saýty habar berýär....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Görnükli türkmen žurnalisti Gözel Nuralyýewa 65 ýaşady
Görnükli türkmen žurnalisti Gözel Nuralyýewa 65 ýaşadyŞu gün görnükli türkmen žurnalisti Gözel Nuralyýewa 65 ýaşady. Gözel Nuralyýewa dürli ýyllarda «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetiniň baş redaktory, medeniýet ministri, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Mejlisiň Başlygynyň orunbasary wezipelerinde işledi. Haýsy işde zähmet çekse-de, kärdeşleriniň we ýakynlarynyň arasynda belent adamkärçiligi, Watanyna, halkyna söýgüsi bilen özüni aldyrdy....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistana «John Deere» tehnikalarynyň täze toplumy getiriler
Türkmenistana «John Deere» tehnikalarynyň täze toplumy getirilerTürkmenistanyň oba hojalyk pudagynda özgertmeleri üstünlikli geçirmek, pudagyň maddy-tehniki binýadyny has-da pugtalandyrmak hem-de «Oba hojalyk pudagynda 2020 — 2030-njy ýyllar aralygynda oba hojalyk tehnikalaryna we gurallaryna sanly elektron ulgamy arkaly dolandyrmagy ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen «John Deere Walldorf GmbH & Co KG» kompaniýasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama» laýyklykda, oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny tapgyrlaýyn satyn almak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny 2020-nji ýylda Türkmenistana getirmek şertinde satyn almak barada Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «John Deere Walldorf GmbH & Co KG» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Bu barada döwlet habarlar agentliginiň habarynda ýazylýar....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmen-emirlikler gatnaşyklary pugtalanýar
Türkmen-emirlikler gatnaşyklary pugtalanýar24-nji noýabrda Abu-Dabi şäherinde R.Meredow bilen BAE-niň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezident işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda duşuşyk geçirildi....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,30386 sek. ýüklenen baýt: 56175