Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

«Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisine we maslahatyna gatnaşyjylara
«Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisine we maslahatyna gatnaşyjylara
Ýazylan wagty: 09 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag haty gelip gowuşdy
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag haty gelip gowuşdy
Ýazylan wagty: 09 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Ýazylan wagty: 09 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Täze döwrebap obalar hem-de kärhanalar bilen ýurdumyzyň geljegi kemala gelýär
Täze döwrebap obalar hem-de kärhanalar bilen ýurdumyzyň geljegi kemala gelýär
Ýazylan wagty: 09 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Birža täzelikleri
Birža täzelikleri
Ýazylan wagty: 09 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini ykrar etdi
Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini ykrar etdi
Ýazylan wagty: 09 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
В Дашогузе вручены паспорта новым гражданам страны
В торжественной обстановке паспорта г...
Ýazylan wagty: 05 октября 2018 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Достаток продовольственного товара полное самообеспечение
С целью обеспечения продовольственно...
Ýazylan wagty: 03 октября 2018 Ýazan Meret
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
В Ашхабаде прошёл Азиатско-Тихоокеанский телефестиваль песни аналогичный конкурсу Евровидение
В Ашхабаде прошёл 7-ой Азиатско-Тихоокеанский телефестиваль песни — «ABU TV Song Fest...
Ýazylan wagty: 03 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Состоялось открытие мероприятий, проходящих в рамках 55 заседания Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза
 30 сентября в  отеле «Йылдыз» состоялось открытие специализированной выс...
Ýazylan wagty: 03 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
SUWA BÖKMEK SPORT GÖRNÜŞI
Garaşsyz hem baky bitarap Türkmenistanda soňky ýyllar gurlup, ulanylmaga berlen ajaýyp suw toplumlarynyň peýda bolmagy bilen suwa bökmek sport görnüşi hökmünde ýurdumyzda uly meşhurlyga...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türgenleşik maksatnamasyny saýlamak
Meşgullanýanlaryň ýaşyna we beden taýdan taýýarlyk derejesine laýyklykda taýýarlanan maksatnama boýunça ylgamak hökmany hasaplanylýar. Öň işjeň hereketi bolmadyk täze gelenler üç...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Lukmançylyk görkezijileri we gapma-garşy görkezijiler
Ýaşyna we taýýarlyk derejesine garamazdan, hemmeler ylgap bilýär. Sagaldyş ylgawyna we ýörişine lukmançylyk taýdan gapma-garşy görkezijileriň sany çäklendirilendir. Şu günki gün lu...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Maşkyñ ÿatkeşlige peÿdasy
Fi­zi­ki he­re­ke­tiň di­ňe bir be­den sag­ly­gy­ny däl-de, eý­sem şol bir­wag­tyň özün­de öw­ren­mek uky­by­ny hem ös­dür­ýän­di­gi yl­my iş­le­riň ne­ti­je...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Şahsy gigiÿenamyz
Sag­ly­gy­myz üçin şah­sy aras­sa­çy­ly­gy­my­za üns ber­ilme­li­di­gi­ hem­mä­mi­ze mä­lim­dir. Ga­dy­my dö­wür­ler­den bä­ri peý­da­la­nyl­ýan aras­sa­çy...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Ilkinji ÿolyşyklar
Il­kin­ji ýo­ly­şyk­la­r en­tek aw­tou­lag­la­ryň ýok wag­ty, iri şä­her­ler­de gat­na­wyň dü­ýä, ýa­ba, eşe­ge go­şu­lan ara­ba­lar bi­len ama­la aşy­ryl­ýa...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
2018-nji ýy­lyň 27-nji sent­ýab­ryn­da il­kin­ji ge­zek giň­den bel­len­ýän Ga­raş­syz­lyk gü­ni bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!
Si­zi ýo­ka­ry ru­hu­be­lent­lik bi­len giň­den hem-de da­ba­ra­ly bel­le­nil­ýän şan­ly se­ne — ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň Ga­raş­syz­lyk baý­ra­my bi­len NEX...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Personal kompýuterleriň huşy
Personal kompýuterleriň huşy Personal kompýuterleriň huşy ýa-da ýatda saklaýan gurluşy maglumatlary saklamak üçin niýetlenilendir. Ýatda saklaýan gurluşyň esasy ýerine ýetirýän ...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Informasiýa jemgyýeti
Informasiýa jemgyýeti. Senagat serişdeleriň kämilleşmegi bilen XIX asyryň ortalaryndan başlap informasiýalary awtomatlaşdyryp işläp taýýarlaýan maşynlar döredilip başlandy (Bebbiji...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Senagatlaşan jemgyýet
Senagatlaşan jemgyýet. XVII asyrdan başlap önümçiligi maşynlaşdyrmak adamzadyň esasy işjeňligi boldy.Ilki bilen ýeliň we suwuň energiýasy (suw, ýel harazlary) döredilip başlan bols...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16633 sek. ýüklenen baýt: 49585